Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Concept Sufi of the Tavhîd (Unity) and its Dimensions

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 3203 - 3227, 29.12.2017

Öz

The main goal of Sufi life is to put into practice the belief of Tawhid, which is the goal of Islamic religion, through moral principles which have spiritual character. From this perspective, transfer the belief of Tawhid to life practically is only possible with reflecting the virtues, which are the result of attaining good moral values, to behaviors. Belief of Tawhid is theoretically a thought of seeing the Creator of existence as One, but in order to pass this belief to life it must be reflected on the moral dimension with various behavioral patterns. When viewed from this frame, the Sufi tradition has often dwelt on the danger of secret polytheism, and warned that movements that are inappropriate to the belief of Tawhid in the behavior plan may be secret polytheism. If we express briefly, we will discuss the contribution of Sufi life to the unity and togetherness of Muslims in the context of tawhid and good moral relation.

Kaynakça

 • AKOT, Bülent, ‘Değerler Eğitimi Açısından İnsan-ı Kâmil Düşüncesi ve Günümüzde Karşılaşılan Zorluklar’, İslâmî Araştırmalar, c. 24, s. 1, (2014): s. 56-70.
 • AKSU, Mualla Bilgin, ‘İnsan İlişkilerinde Bir Boyut: Grup Davranışı’, Eğitim Yöntemi, c. 2. s. 3. (1996): s. 315-328.
 • ALTINTAŞ, Ramazan, ‘İslam Düşüncesinde Tevhid ve Tefrika’, Cumhuriyet Üniv. İlah. Fak. Dergisi, y. 1, s. 1, (1996): s. 111-121.
 • ATEŞ, Süleyman, ‘İhlas’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000), c. XXI, s. 535-537.
 • AYDIN, Mehmet S., ‘İnsân-ı Kâmil’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000), c. XXII, s. 330-331.
 • BOLAT, Ali, Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melâmetîlik, İstanbul: İnsan, 2011.
 • CEBECİOĞLU, Ethem, ‘Prof. Nicholson’ın Kronolojik Esaslı Tasavvuf Tarifleri’, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 29, s. 1, (1987): s. 387-406.
 • CENGİZ, Muammer, ‘Tasavvuf Tarihinde Elest Mîsâkına Dair Yorumlar’, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 10, s. 50, (2017): s. 904-924.
 • CEYHAN, Semih, ‘Zühd’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, c. 44, 2013), s. 530-533. - Türkiye’de Tarikatlar: Tarih ve Kültür, İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi, 2015.
 • ÇAĞRICI, Mustafa, ‘Ahlâk’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1989), c. II, s.1-9. - ‘Hürriyet’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1998), c. XVIII, s. 502-505. - ‘İhsan’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000), c. XXI, s. 544-546. - ‘Riya’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2008), c. XXXV, s. 137-138. - ‘Sıdk’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2009), c. XXXVII, s. 98-100. ÇAĞRICI, Mustafa-HÖKELEKLİ, Hayati, ‘İrade’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, c. XXII, 2000), s. 380-384.
 • ESEN, Muammer, ‘İnsanın Halifeliği Meselesi’, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. 1, (2004): s. 15-38.
 • GÖRGÜN, Tahsin, İslâm Ahlâk Teorileri, ‘İslâm Ahlâk Esaslar’ içinde, ed. Tahsin Görgün Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, n. 1106, 2010, s. 44-60.
 • GÜÇ, Ahmet, ‘Putperestlik’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2007), c. XXXIV, s. 365-368.
 • HAKÎM, Tirmizî, Beyânü’l-Fark Beyne’s-Sadr ve’l-Kalb ve’l-Fu’âd ve’l-Lub, thk. Nicholas Herr, Kahire: Dârü’l-Arab, 1958.
 • HUCVİRÎ, Ali b. Osman Cüllâbî, Keşfu’l-mahcûb, Hakikat Bilgisi, çev. Süleyman Uludağ, İstanbul: Dergâh, 1996.
 • HÖKELEKLİ, Hayati, ‘İdrak’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000), c. XXI, s. 477-478.
 • IŞITAN, İbrahim, Sûfî Psikolojisi, Sülemi’ye Göre Sûfî Benlik Dönüşümü, Ankara: Divan, 2014. - ‘Sûfî Özgürlük Algısının Gençliğin Mânevî Kişilik Gelişimine Katkısı’, Sakarya: Gençliğin Gelişimi ve Problemleri Karşısında Din Görevlileri, 7. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu Bildirileri, 2016, s. 324-326. - ‘Kuşadalı İbrahim Halvetî’ye Göre Mânevî Şahsiyet Gelişimi’, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 5, s. 6, (2016): s. 1705-1706.
 • KARA, Mustafa, Din, Hayat, Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler, İstanbul: Dergâh, 1990. - ‘Fenâ’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1995), c. XII, s. 333-335. - ‘Hikmet’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1998), c. XVII, s. 518-519. - ‘Tekke’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2011), c. XL, s. 368-370.
 • KELÂBÂZÎ, Ebû Bekir Muhammed, Ta‘arruf, Doğuş Devrinde Tasavvuf, İstanbul: Dergâh, 1992.
 • KUŞEYRÎ, Abdulkerim, Kuşeyrî Risâlesi, çev. Süleyman Uludağ, İstanbul: Dergâh, 1991.
 • KÜÇÜK, Hülya, CEYHAN, Semih, ‘Râbia el-Adeviyye’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2007), c. XXXIV, s. 380-382.
 • ÖGKE, Ahmet, ‘İbnü’l-Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem’inde Ayna Metaforu’, Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-2), s. 23, (2009): s. 75-89.
 • ÖNGÖREN, Reşat, ‘Tasavvuf’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2011), c. XL, s. 119-126.
 • ÖZKÖSE, Kadir, ‘Zühd ve Sûfîlerin Zühde Yükledikleri Anlam, Tasavvufta Dünyevileşmeye Tepkisel Yaklaşım’, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 6, s. 1. (2002): s. 175-194.
 • ÖZLER, Mevlut, ‘Tevhid’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2012), c. XLI, s. 18-20.
 • PAK, Zekeriya, Kur’an’da Kulluk, İstanbul: Kayıhan, 1999.
 • SİNANOĞLU, Mustafa, ‘Şirk’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2010), c. XXXIX, s. 193-198.
 • ŞENER, Mehmet, ‘Huşû’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1998), c. XVIII, s. 422-423.
 • TUNÇBİLEK, H. Hüseyin, ‘İlâhî Sıfatların İsbatı, Sayısı, Kısımları ve İsim-Sıfat İlişkisi’, Harran Üniv. İlah. Fak. Dergisi, y. 11, s. 15, (2006): s. 5-28.
 • TÛSÎ, Ebû Nasr Serrâc, El-Luma‘, İslam Tasavvufu, çev. Hasan Kâmil Yılmaz, İstanbul: Altınoluk, 1996.
 • TÜRER, Osman, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, İstanbul: Seha, 1998.
 • ULUDAĞ, Süleyman, ‘A‘yân-ı sâbite’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991), c. IV, s.198-199. - ‘Müşâhede’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2006), c. XXXII, s. 152-153. - ‘Fakr’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1995), c. XII, s. 132-134. - ‘İbadet’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1999), c. XIX, s. 247-248. - ‘Kalp’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2001), c. XXIV 229-232. - ‘Mücâhede’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2006), c. XXXI, s. 440-441. - ‘Sülûk’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2010), c. XXXVIII, s. 127-128. - ‘Tevhid’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2012), c. XLI, s. 21-22.
 • YAŞAROĞLU, Kamil, ‘Kin ve Nefreti Sevgiye Dönüştüren Erdem: Affetmek’ Ankara: Kutlu Doğum Haftası ‘Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku’ Sempozyumu, DİP Yayınları, 2012, s. 231-247.
 • YILMAZ, Hasan Kâmil, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, İstanbul: Ensar, 2000.

Sûfîlerin Tevhid Anlayışı Ve Boyutları

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 3203 - 3227, 29.12.2017

Öz

Sûfî yaşamın temel gayesi, İslam dininin hedefi olan tevhid inancını mânevî karakter taşıyan ahlak prensipleri aracılığıyla hayata geçirmektir. Buna göre tevhid inancının yaşama pratik olarak aktarımı, güzel ahlâkı elde etmenin sonucu olan faziletleri davranışlara yansıtmakla mümkün olmaktadır. Tevhid inancı teorik olarak varlığın Yaratıcısını bir görme düşüncesidir fakat bu inancın hayata geçirilmesi için ahlak boyutuna çeşitli davranış kalıplarıyla yansıması gerekmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında sûfî gelenek gizli şirk tehlikesi üzerine çok sıklıkla durmuş ve davranış planında tevhid inancına uygun olmayan hareketlerin gizli şirk alameti olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştur. Sûfî geleneğin ortaya koyduğu mânevî yolculuğun gayesi tevhid nurunun kalpte yanmasını sağlamaktır. Bunun gerçekleşmesi için her aşamada kazanılması gereken ahlâki faziletler vardır. Buna göre sûfî yolculuk Yaratıcı ile kulu arasındaki perdelerin kalkmasını ve hakiki tevhide ulaşılmasını amaçlamaktadır. Kısaca ifade edersek, bu makalemizde, tevhid ve güzel ahlak ilişkisi çerçevesinde sûfî yaşamın Müslümanların birlik ve beraberliğine katkısını ele aldık.

Kaynakça

 • AKOT, Bülent, ‘Değerler Eğitimi Açısından İnsan-ı Kâmil Düşüncesi ve Günümüzde Karşılaşılan Zorluklar’, İslâmî Araştırmalar, c. 24, s. 1, (2014): s. 56-70.
 • AKSU, Mualla Bilgin, ‘İnsan İlişkilerinde Bir Boyut: Grup Davranışı’, Eğitim Yöntemi, c. 2. s. 3. (1996): s. 315-328.
 • ALTINTAŞ, Ramazan, ‘İslam Düşüncesinde Tevhid ve Tefrika’, Cumhuriyet Üniv. İlah. Fak. Dergisi, y. 1, s. 1, (1996): s. 111-121.
 • ATEŞ, Süleyman, ‘İhlas’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000), c. XXI, s. 535-537.
 • AYDIN, Mehmet S., ‘İnsân-ı Kâmil’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000), c. XXII, s. 330-331.
 • BOLAT, Ali, Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melâmetîlik, İstanbul: İnsan, 2011.
 • CEBECİOĞLU, Ethem, ‘Prof. Nicholson’ın Kronolojik Esaslı Tasavvuf Tarifleri’, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 29, s. 1, (1987): s. 387-406.
 • CENGİZ, Muammer, ‘Tasavvuf Tarihinde Elest Mîsâkına Dair Yorumlar’, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 10, s. 50, (2017): s. 904-924.
 • CEYHAN, Semih, ‘Zühd’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, c. 44, 2013), s. 530-533. - Türkiye’de Tarikatlar: Tarih ve Kültür, İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi, 2015.
 • ÇAĞRICI, Mustafa, ‘Ahlâk’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1989), c. II, s.1-9. - ‘Hürriyet’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1998), c. XVIII, s. 502-505. - ‘İhsan’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000), c. XXI, s. 544-546. - ‘Riya’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2008), c. XXXV, s. 137-138. - ‘Sıdk’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2009), c. XXXVII, s. 98-100. ÇAĞRICI, Mustafa-HÖKELEKLİ, Hayati, ‘İrade’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, c. XXII, 2000), s. 380-384.
 • ESEN, Muammer, ‘İnsanın Halifeliği Meselesi’, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, s. 1, (2004): s. 15-38.
 • GÖRGÜN, Tahsin, İslâm Ahlâk Teorileri, ‘İslâm Ahlâk Esaslar’ içinde, ed. Tahsin Görgün Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, n. 1106, 2010, s. 44-60.
 • GÜÇ, Ahmet, ‘Putperestlik’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2007), c. XXXIV, s. 365-368.
 • HAKÎM, Tirmizî, Beyânü’l-Fark Beyne’s-Sadr ve’l-Kalb ve’l-Fu’âd ve’l-Lub, thk. Nicholas Herr, Kahire: Dârü’l-Arab, 1958.
 • HUCVİRÎ, Ali b. Osman Cüllâbî, Keşfu’l-mahcûb, Hakikat Bilgisi, çev. Süleyman Uludağ, İstanbul: Dergâh, 1996.
 • HÖKELEKLİ, Hayati, ‘İdrak’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000), c. XXI, s. 477-478.
 • IŞITAN, İbrahim, Sûfî Psikolojisi, Sülemi’ye Göre Sûfî Benlik Dönüşümü, Ankara: Divan, 2014. - ‘Sûfî Özgürlük Algısının Gençliğin Mânevî Kişilik Gelişimine Katkısı’, Sakarya: Gençliğin Gelişimi ve Problemleri Karşısında Din Görevlileri, 7. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu Bildirileri, 2016, s. 324-326. - ‘Kuşadalı İbrahim Halvetî’ye Göre Mânevî Şahsiyet Gelişimi’, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 5, s. 6, (2016): s. 1705-1706.
 • KARA, Mustafa, Din, Hayat, Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler, İstanbul: Dergâh, 1990. - ‘Fenâ’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1995), c. XII, s. 333-335. - ‘Hikmet’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1998), c. XVII, s. 518-519. - ‘Tekke’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2011), c. XL, s. 368-370.
 • KELÂBÂZÎ, Ebû Bekir Muhammed, Ta‘arruf, Doğuş Devrinde Tasavvuf, İstanbul: Dergâh, 1992.
 • KUŞEYRÎ, Abdulkerim, Kuşeyrî Risâlesi, çev. Süleyman Uludağ, İstanbul: Dergâh, 1991.
 • KÜÇÜK, Hülya, CEYHAN, Semih, ‘Râbia el-Adeviyye’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2007), c. XXXIV, s. 380-382.
 • ÖGKE, Ahmet, ‘İbnü’l-Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem’inde Ayna Metaforu’, Tasavvuf, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-2), s. 23, (2009): s. 75-89.
 • ÖNGÖREN, Reşat, ‘Tasavvuf’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2011), c. XL, s. 119-126.
 • ÖZKÖSE, Kadir, ‘Zühd ve Sûfîlerin Zühde Yükledikleri Anlam, Tasavvufta Dünyevileşmeye Tepkisel Yaklaşım’, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 6, s. 1. (2002): s. 175-194.
 • ÖZLER, Mevlut, ‘Tevhid’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2012), c. XLI, s. 18-20.
 • PAK, Zekeriya, Kur’an’da Kulluk, İstanbul: Kayıhan, 1999.
 • SİNANOĞLU, Mustafa, ‘Şirk’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2010), c. XXXIX, s. 193-198.
 • ŞENER, Mehmet, ‘Huşû’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1998), c. XVIII, s. 422-423.
 • TUNÇBİLEK, H. Hüseyin, ‘İlâhî Sıfatların İsbatı, Sayısı, Kısımları ve İsim-Sıfat İlişkisi’, Harran Üniv. İlah. Fak. Dergisi, y. 11, s. 15, (2006): s. 5-28.
 • TÛSÎ, Ebû Nasr Serrâc, El-Luma‘, İslam Tasavvufu, çev. Hasan Kâmil Yılmaz, İstanbul: Altınoluk, 1996.
 • TÜRER, Osman, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, İstanbul: Seha, 1998.
 • ULUDAĞ, Süleyman, ‘A‘yân-ı sâbite’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1991), c. IV, s.198-199. - ‘Müşâhede’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2006), c. XXXII, s. 152-153. - ‘Fakr’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1995), c. XII, s. 132-134. - ‘İbadet’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 1999), c. XIX, s. 247-248. - ‘Kalp’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2001), c. XXIV 229-232. - ‘Mücâhede’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2006), c. XXXI, s. 440-441. - ‘Sülûk’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2010), c. XXXVIII, s. 127-128. - ‘Tevhid’, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2012), c. XLI, s. 21-22.
 • YAŞAROĞLU, Kamil, ‘Kin ve Nefreti Sevgiye Dönüştüren Erdem: Affetmek’ Ankara: Kutlu Doğum Haftası ‘Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku’ Sempozyumu, DİP Yayınları, 2012, s. 231-247.
 • YILMAZ, Hasan Kâmil, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, İstanbul: Ensar, 2000.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim IŞITAN
0000-0003-2427-2476
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 15 Kasım 2017
Kabul Tarihi 13 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Işıtan, İ. (2017). Sûfîlerin Tevhid Anlayışı Ve Boyutları . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 3203-3227 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/353971
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.