Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Socio-Cultural Integration of Foreign Students (The Example of Karabuk University)

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 3168 - 3192, 28.12.2017

Öz

We studied in this paper which is titled Socio-Cultural Integration of Foreign Students (The Example of Karabuk University) tha adaptation process of foreign students. The individuals living in a foreign society might encounter some problems.

In this study, we tackled positions in which they faced difficulties or adapted themselves in a relatively easy way. We also dealt with psyco-social problems thay went through along the process.

We aim by this research to show the experiences that undergraduate students had along the process. We analyzed the experiences of students about difficulties such as longing for their families, social communications, making friends, accomodation, and the customs of food and clothes. We also aimed by this research to define the challenges that foreign students face and provide with knowledge about the university and the city to the prospect students. 

Kaynakça

 • Aliyev, Ramin ve Selahiddin Öğülmüş, “Türkiye’deki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlerarası Etkileşim Algısının İncelenmesi”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi 12, Kış 2015: 49-71.
 • Alyılmaz, Semra ve Nurşat Biçer, İsmail Çoban, “Atatürk Üniversitesinde Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerin Türkçe ve Türkiye’ye Yönelik Görüşleri”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 1, (2015): 328-338.
 • Babadağ, Burcu ve İlkay Çulha, Nedime Köşgeroğlu, “Bir Sağlık Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Alanında Karşılaştığı Sorunların Belirlenmesi”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1, (2014): 622-631.
 • Beltekin, Nurettin ve Somayyeh Radmard, “Türkiye’de Lisansüstü Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerinin Üniversiteye İlişkin Görüşleri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 43, Kış (2013): 250-269.
 • Çağlar, Ali, “Türk Üniversitelerinde Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Öğrencilerinin Sorunları”, Amme İdaresi Dergisi 4, Aralık (1999): 133-169.
 • Çöllü, E. Fazıl ve Y. Emre Öztürk, “Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Türkiye’ye Yüksek Öğrenim Görmek Amacıyla Gelen Öğrencilerin Uyum ve İletişim Sorunları, (Konya Selçuk Üniversitesi Örneği)”, Journal of Azerbaijani Studies 1-4, (2009): 223-239.
 • Derman, Serdar, “Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Öğreniminde Karşılaştıkları Sorunlar”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 29, Bahar (2010): 227-247.
 • Gülnar, Birol, “Yabancı Öğrencilerde Kültürleşme ve Medya Kullanımı”, Global Media Journal 3, (2011): 52-68.
 • Gülnar, Birol ve Şükrü Balcı, “Televizyon İzleme Motivasyonları ve Kültürleşme: Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi 28, (2010): 447-483.
 • Heywood, Andrew, Siyaset, Çevirenler: Bekir Berat Özipek, Bahattin Seçilmişoğlu, Atilla Yayla, Hasan Yücel Başdemir, Ankara: Adres Yayınları, 2016.
 • Kartarı, Asker, Kültür, Farklılık ve İletişim, İstanbul: İletişim Yayınları, 2014.
 • Kıroğlu, Kasım ve Alper Kesten, Cevat Elma, “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Sosyo Kültürel ve Ekonomik Sorunları”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, Aralık (2010): 26-39.
 • Kumcağız, Hatice ve Rahim Dadashzadeh, Kamil Alakuş, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Yaşadıkları Sorunlar”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, (2016): 37-50.
 • Özçetin, Seçkin, “Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Uyumlarını Etkileyen Etmenler”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2013.
 • Polat, Faysal, “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu İlköğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2012.
 • Saraç, Yekta, “Türk Yüksek Öğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler Konferansı”, 9 Mart (2017): http://www.yok.gov.tr/web/guest/suriyeli-ogrenci-ve-akademisyenlere-yonelik-uluslararasi-toplanti, erişim tarihi 07.11.2017.
 • Seymen, Hatice ve Mehmet Tok, “İleri Düzey Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Zorlandıkları Kültürel Dil Unsurlarının Tespiti ve Sınıflandırılması”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 3, (2015): 1188-1212.
 • Sungur, Mehmet Ali ve Mert Şahin, Gökhan Can, Mücahit Fatih Şahin, Kadir Duman, Bayram Pektaş, Sümeyye Doğan, Abdullah Ömer Alkan, Hasan Onuk, “Düzce Üniversitesinde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Sosyal Uyumlarını Etkileyen Faktörler”, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2, (2016): 101-109.
 • “Suriyelilerin Tercihi Karabük Üniversitesi”, http://www.karabuk.edu.tr/1-2212-Haber-Suryeli-ogrencilerimiz-neden-Karabuk-Universitesi-ni-sectiklerini-TRT-Haber-e-a, erişim tarihi 27.03.2017.
 • Yardımcıoğlu, Fatih ve Furkan Beşel, Fatih Savaşa, “Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği)”, Akademik İncelemeler Dergisi 1, (2017): 203-254.
 • Yıldıran, Canan ve Duygu Özkan, Ozan Büyükyılmaz, “Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi”, Uluslararası Bilimsel Araştırma Dergisi 1, Ağustos (2016): 20-34.
 • Yılmaz, Fatih ve Sevtap Buzlukluoğlu Arslan, “Çomü Tömer’de Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Motivasyon Kaynakları ve Sorunları”, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 6, Bahar (2014): 1181-1196.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Entegrasyonu (Karabük Üniversitesi Örneği)

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 3168 - 3192, 28.12.2017

Öz

Araştırmamız, Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Entegrasyonu (Karabük Üniversitesi Örneği) başlığı altında, yurt dışından gelen öğrencilerin yabancı bir topluma uyum sürecini ele almaktadır. Bu çalışma ile öğrencilerin uyum sürecinde hangi konularda zorlandıkları, hangi konularda daha çabuk adapte oldukları incelenmiş, adapte olma süreci içinde yaşadıkları psiko-sosyal konular irdelenmiştir. Araştırma, 2016-2017 öğretim yılında Karabük Üniversitesi’nde öğrenim gören 30 yabancı uyruklu öğrenci ile gerçekleştirilen mülakatlar çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Mülakatlar sırasında deneklerin izni ile ses kaydı alınmıştır. Çalışmanın amacı, Karabük Üniversitesi’ne lisans ve ön lisans eğitimi için gelen öğrencilerin adapte olma süreci içinde neler yaşadıklarını ortaya koymaktır. Öğrencilerin aile özlemi, toplumsal iletişim, arkadaş edinme, barınma, giyim, yemek kültürü gibi konularda yaşadığı tecrübeler, karşılaştığı problemler konu edilmiştir. Yabancı uyruklu öğrencilerin problemleri belirlenerek gelecekte üniversite eğitimi almak için Karabük’ü tercih edecek öğrencilerin üniversite ve şehir hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmiştir.

Kaynakça

 • Aliyev, Ramin ve Selahiddin Öğülmüş, “Türkiye’deki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlerarası Etkileşim Algısının İncelenmesi”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi 12, Kış 2015: 49-71.
 • Alyılmaz, Semra ve Nurşat Biçer, İsmail Çoban, “Atatürk Üniversitesinde Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerin Türkçe ve Türkiye’ye Yönelik Görüşleri”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 1, (2015): 328-338.
 • Babadağ, Burcu ve İlkay Çulha, Nedime Köşgeroğlu, “Bir Sağlık Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sağlık Alanında Karşılaştığı Sorunların Belirlenmesi”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1, (2014): 622-631.
 • Beltekin, Nurettin ve Somayyeh Radmard, “Türkiye’de Lisansüstü Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerinin Üniversiteye İlişkin Görüşleri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 43, Kış (2013): 250-269.
 • Çağlar, Ali, “Türk Üniversitelerinde Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Öğrencilerinin Sorunları”, Amme İdaresi Dergisi 4, Aralık (1999): 133-169.
 • Çöllü, E. Fazıl ve Y. Emre Öztürk, “Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Türkiye’ye Yüksek Öğrenim Görmek Amacıyla Gelen Öğrencilerin Uyum ve İletişim Sorunları, (Konya Selçuk Üniversitesi Örneği)”, Journal of Azerbaijani Studies 1-4, (2009): 223-239.
 • Derman, Serdar, “Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Öğreniminde Karşılaştıkları Sorunlar”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 29, Bahar (2010): 227-247.
 • Gülnar, Birol, “Yabancı Öğrencilerde Kültürleşme ve Medya Kullanımı”, Global Media Journal 3, (2011): 52-68.
 • Gülnar, Birol ve Şükrü Balcı, “Televizyon İzleme Motivasyonları ve Kültürleşme: Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi 28, (2010): 447-483.
 • Heywood, Andrew, Siyaset, Çevirenler: Bekir Berat Özipek, Bahattin Seçilmişoğlu, Atilla Yayla, Hasan Yücel Başdemir, Ankara: Adres Yayınları, 2016.
 • Kartarı, Asker, Kültür, Farklılık ve İletişim, İstanbul: İletişim Yayınları, 2014.
 • Kıroğlu, Kasım ve Alper Kesten, Cevat Elma, “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Sosyo Kültürel ve Ekonomik Sorunları”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, Aralık (2010): 26-39.
 • Kumcağız, Hatice ve Rahim Dadashzadeh, Kamil Alakuş, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Yaşadıkları Sorunlar”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, (2016): 37-50.
 • Özçetin, Seçkin, “Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Uyumlarını Etkileyen Etmenler”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2013.
 • Polat, Faysal, “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu İlköğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2012.
 • Saraç, Yekta, “Türk Yüksek Öğretim Sisteminde Suriyeli Öğrenciler Konferansı”, 9 Mart (2017): http://www.yok.gov.tr/web/guest/suriyeli-ogrenci-ve-akademisyenlere-yonelik-uluslararasi-toplanti, erişim tarihi 07.11.2017.
 • Seymen, Hatice ve Mehmet Tok, “İleri Düzey Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Zorlandıkları Kültürel Dil Unsurlarının Tespiti ve Sınıflandırılması”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 3, (2015): 1188-1212.
 • Sungur, Mehmet Ali ve Mert Şahin, Gökhan Can, Mücahit Fatih Şahin, Kadir Duman, Bayram Pektaş, Sümeyye Doğan, Abdullah Ömer Alkan, Hasan Onuk, “Düzce Üniversitesinde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Sosyal Uyumlarını Etkileyen Faktörler”, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2, (2016): 101-109.
 • “Suriyelilerin Tercihi Karabük Üniversitesi”, http://www.karabuk.edu.tr/1-2212-Haber-Suryeli-ogrencilerimiz-neden-Karabuk-Universitesi-ni-sectiklerini-TRT-Haber-e-a, erişim tarihi 27.03.2017.
 • Yardımcıoğlu, Fatih ve Furkan Beşel, Fatih Savaşa, “Uluslararası Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri (Sakarya Üniversitesi Örneği)”, Akademik İncelemeler Dergisi 1, (2017): 203-254.
 • Yıldıran, Canan ve Duygu Özkan, Ozan Büyükyılmaz, “Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi”, Uluslararası Bilimsel Araştırma Dergisi 1, Ağustos (2016): 20-34.
 • Yılmaz, Fatih ve Sevtap Buzlukluoğlu Arslan, “Çomü Tömer’de Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Motivasyon Kaynakları ve Sorunları”, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 6, Bahar (2014): 1181-1196.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Y. Sinan ZAVALSIZ
orcid.org/0000-0003-1291-0637
Türkiye


Emine GÜNDAĞ Bu kişi benim
orcid.org/0000-0002-1653-0933

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2017
Kabul Tarihi 27 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Zavalsız, Y. S. & Gündağ, E. (2017). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Entegrasyonu (Karabük Üniversitesi Örneği) . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 3168-3192 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/352212
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.