Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Selefi Düşüncenin Batıda İslamofobiye Etkisi

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 3023 - 3046, 19.12.2017

Öz

 İslamofobi (İslamophobia) kavram olarak İslam'dan endişe, korku ve nefrete yönelik düşünce ve tavrı ifade etmektedir. İslamofobi genel anlamda dini, siyasi, sosyal ve kültürel açıdan İslâm ve Müslümanlara karşı korku ve dışlamayı ifade etmektedir. İslamofobi düşüncesi batı  dünyasında 14. yüzyılda sistematik olarak gelişmeye başlamış, artarak günümüzde daha büyük boyutlara ulaşmıştır. Geçmişte ve günümüzde İslamofobiye kaynaklık eden farklı nedenler olmuştur. Bu nedenler batı dünyasında daha çok korku, endişe, karşı olma, düşmanlık ve saldırganlığa kadar varmıştır. Batının yanlış algısının yanında, Müslümanlarında bu sürece olumsuz katkıları olmuştur.  Batı/Hrıstiyan Dünyası ve gerekse Müslüman Dünya/ Müslümanlar, daha barışçıl ve huzurlu bir dünya için İslamofobiye kaynaklık eden zihinsel kodların objektif bir değerlendirilmesini yapması ve çözüm önerileri ortaya koyması gerekmektedir. 

Kaynakça

 • -Abu Sway, Mustafa "Islamophobia: Meaning, Manifestations, Causes." Palestine -Israel Journal, 2006, 12 (2-3): 12 -23.
 • - Akbulut, Ahmet, Tarihte ve Günümüzde Selefilik, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, İstanbul 2014.
 • - Akdemir, Furat “İmanın Değersel Anlamı ve İslam’da İnanç Özgürlüğünün Temelleri”, DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 2.
 • - Amin, Samir, Avrupa Merkezcilik: Bir İdeolojinin Eleştirisi, çev., Mehmet Sert, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1993.
 • -Apak, Adem "İslam Tarihi Boyunca Selef ve Selefilik Kavramlarının Anlam Serüveni", Tarihte ve Günümüzde Selefilik, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, 08-10 Kasım 2013, İstanbul 2014.
 • - Âşûr, Saîd Abdülfettâh, "el-Hareketü’s-Salîbiyye", Kahire, 1997.
 • -Bodur, Hüsnü Ezber, "Dini İhya Hareketi Olarak Vahhabiliğin Doğuşu", Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum 1986.
 • -Fayda, Mustafa, (1975),"Hz. Muhammed'in Necranlı Hıristiyanlarla Görüşmesi ve Mübahele", Ank.Üniv.İlahiyatFak. İslami İlimler Enstitü Dergisi II.
 • -Fığlalı, Ethem Ruhi " Çağımızda İtikadı İslam Mezhepleri", Selçuk Yayınevi, Ankara 1986.
 • - Gardner, Rod, Yasemin Karakaşoğlu ve Sigrid Luchtanberg, "Islamophobia in the Media: a response from multicultural education", Intercultural Education, 2008, 19 (2): 119-136.
 • - Gölcük, Şerafetlin, "Kelam Tarihi", Konya, 1998, s. 84
 • - Günay, Ünver, “Göç, Din ve Değişme: Batı Avrupa’daki Türk İşçileri Örneği”, Bilimname, sayı 3.
 • - Hamidullah, Muhammed, Hz. Peygamber'in Savaşları, Beyan Yay. İst.2002.
 • -http://www.hurriyet.eom.tr/bushtan-hacli-seferi-yakistirmasi-16285 (8.9. 2016).
 • -http://www.ensonhaber.com/abd-disisleri-bakanligi-teror-raporunda-turkiye-vurgusu-2015-06-19.
 • - http://www.aljazeera.com.tr/haber/abdden-terorizm-2015-raporu
 • -http://www.ntv.com.tr/dunya/feto-abdnin-teror-raporunda,1SSMiftzF0-wuFwKOfcC-w.
 • -https://www.setav.org/abdnin-2016-ulke-terorizm-raporu/
 • - İbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed b. Ahmed et-Temîmî el-Büstî es-Sicistânî, "es-Sîretü'n-Nebeviyye ve Ahbâru'l-Hulefâ",çev. Harun Bekiroğlu, Ankara Okulu Yay. Ankara 2017.
 • -İbn Hişam, Ebû Muhammed Cemaleddîn, "es-Sîretu'n-Nebeviyye", thk.Mustafa es-Saka, İbrahim el-Ebyâri, Abduhafiz Şelebi, Dâru İhyâi Turâsi'l-Arabi, Beyrut, trz.
 • -İbn İshak, Muhammed b. "Siyer-i İbn İshâk", Tahkik ve Ta'lik, Muhammed Hamidullah, Düşün Yayıncılık, 1. baskı İst.2012.
 • -İbn Sa'd, Ebu Abdullah Muhammed, (1377-80/1957-60), "et-Tabakatu'l-Kubra", I-VII, Beyrut.
 • - İbn Şihâb ez-Zührî, Muhammed b.Müslim b. Übeydillah, "el-Meğâzî", çev. Muhammet Nur Akdoğan, Ankara Okulu Yay. Ankara 2016
 • -Iqbal, Zafar, Understanding Islamophobia: Conceptualizing and Measuring the Construct." European Journal of Social Sciences, 2010, 13 (4): 574-590.
 • -İşcan, Mehmet Zeki, "Tarih Boyunca Selefi Söylem", İlahiyat Akademi, Gaziantep 2015, cilt I, sayı I-II.
 • - Karlson, İngmar "İslâm ve Avrupa", Cem Yay., İst. 2004
 • -Kaya, Ayhan, "Islam, Migratian and Integration", The Age of Securitization. Palgrave, London, 2012.
 • -Kurşun, Zekeriya, "Necid ve Ahsa'da Osmanlı Hakimiyeti Vehhabi Hareketi ve Suud Devleti'nin Ortaya Çıkışı", Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1998.
 • - Nadir, Nasri, "el-Medhal ila'1-Firaki'l-İslâmiyye es-Siyasiyye ve'l-Kelamiyye", Beyrut, 1989, s. 93-95.
 • - Özdemir, Mehmet, "Endülüs" Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 1995, cilt: XI
 • -Özervarlı, M. Sait, "Selefiyye", DİA, XXXVI, 399-402.
 • -Sevim, Ali- Erdoğan Mertçil, "Selçuklu Devletleri Tarihi", Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1995.
 • -Sheridon, Lorraine P. "Islamophobia pre-and post post -September nth, 2011." Journal of Interpersonal Violance, 2006, 21(3): 317-336.
 • - Schnapper, Dominique, Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki, çev., Ayşegül Sönmezay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005.
 • -Sunar, Lütfi, “Şarkiyatçılığı Niçin Yeniden Tartışmalıyız?”. Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü Yay., İstanbul 2007, 27-53.
 • - Şentel, Ferhat, İslamofobi vesilesiyle Türkiye'nin Fobilerine Bakmak, İslamofobi Kollektif Bir Korkunun Anatomisi, Sivas, 2011
 • - United States Department of State Publication Bureau of Counterterrorism , "Country Reports on Terrorism 2014", Released June 2015.
 • - United States Department of State Publication Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism, "Country Reports on Terrorism 2015", Released June 2, 2016.
 • - United States Department of State Publication Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism, "Country Reports on Terrorism 2016" Released July 2017.
 • - Vertovec, Steven, and Susanne Wessendorf, eds. Multiculturalism backlash: European discourses, policies and practices. Routledge, 2010.
 • - Yüksel, Mehmet, İslamofobinin Tarihsel Temellerine Bir Bakış, Oryantalizm ya da Batı ve Öteki, İslamofobi Kollektif Bir Korkunun Anatomisi, Sivas, 2011.
 • -Yüksel, Mehmet, “İslamofobinin Tarihsel Temellerine Bir Bakış: Oryantalizm Ya da Batı ve Öteki”, İslamofobi, Kolektif Bir Korkunun Anatomisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Der. Osman Alacahan ve Betül Duman, Sivas Kemal İbn-i Hümam Vakfı Yay., Ankara 2012.
 • - Zaki, Yaqup, "İslamofobi Politikası", İslamofobi Kollektif Bir Korkunun Anatomisi, Sivas, 2011.
 • - Zubaida, Sami, "İslam Dünyasında Hukuk ve İktidar", çev. Burcu Koçoğlu Birinci- Hasan Acak, İstanbul

The Impact of Salafi Thought on Islam ın the West

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 3023 - 3046, 19.12.2017

Öz

Islamophobia (Islamophobia), as a concept, the notion and attitude of concern, fear and hatred from Islam. Islamophobia generally refers to fear and exclusion against Islam and Muslims in religious, political, social and cultural terms. The Islamophobia thought began to develop systematically in the 14th century in the western world, but it has increased to larger dimensions today. There have been different reasons in the past and present that have been a source of Islamobioa. These reasons have far more fear, anxiety, opposition, hostility and aggression in the Western world. In addition to the false perception of the West, Muslims have contributed negatively to this process. The West / Christian world and Muslim world / Muslims need to make an objective assessment of the Islamic fundamentals of mental codes for a more peaceful and peaceful world and put forward solutions.

Kaynakça

 • -Abu Sway, Mustafa "Islamophobia: Meaning, Manifestations, Causes." Palestine -Israel Journal, 2006, 12 (2-3): 12 -23.
 • - Akbulut, Ahmet, Tarihte ve Günümüzde Selefilik, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, İstanbul 2014.
 • - Akdemir, Furat “İmanın Değersel Anlamı ve İslam’da İnanç Özgürlüğünün Temelleri”, DÜSOBED Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 2.
 • - Amin, Samir, Avrupa Merkezcilik: Bir İdeolojinin Eleştirisi, çev., Mehmet Sert, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1993.
 • -Apak, Adem "İslam Tarihi Boyunca Selef ve Selefilik Kavramlarının Anlam Serüveni", Tarihte ve Günümüzde Selefilik, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, 08-10 Kasım 2013, İstanbul 2014.
 • - Âşûr, Saîd Abdülfettâh, "el-Hareketü’s-Salîbiyye", Kahire, 1997.
 • -Bodur, Hüsnü Ezber, "Dini İhya Hareketi Olarak Vahhabiliğin Doğuşu", Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum 1986.
 • -Fayda, Mustafa, (1975),"Hz. Muhammed'in Necranlı Hıristiyanlarla Görüşmesi ve Mübahele", Ank.Üniv.İlahiyatFak. İslami İlimler Enstitü Dergisi II.
 • -Fığlalı, Ethem Ruhi " Çağımızda İtikadı İslam Mezhepleri", Selçuk Yayınevi, Ankara 1986.
 • - Gardner, Rod, Yasemin Karakaşoğlu ve Sigrid Luchtanberg, "Islamophobia in the Media: a response from multicultural education", Intercultural Education, 2008, 19 (2): 119-136.
 • - Gölcük, Şerafetlin, "Kelam Tarihi", Konya, 1998, s. 84
 • - Günay, Ünver, “Göç, Din ve Değişme: Batı Avrupa’daki Türk İşçileri Örneği”, Bilimname, sayı 3.
 • - Hamidullah, Muhammed, Hz. Peygamber'in Savaşları, Beyan Yay. İst.2002.
 • -http://www.hurriyet.eom.tr/bushtan-hacli-seferi-yakistirmasi-16285 (8.9. 2016).
 • -http://www.ensonhaber.com/abd-disisleri-bakanligi-teror-raporunda-turkiye-vurgusu-2015-06-19.
 • - http://www.aljazeera.com.tr/haber/abdden-terorizm-2015-raporu
 • -http://www.ntv.com.tr/dunya/feto-abdnin-teror-raporunda,1SSMiftzF0-wuFwKOfcC-w.
 • -https://www.setav.org/abdnin-2016-ulke-terorizm-raporu/
 • - İbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed b. Ahmed et-Temîmî el-Büstî es-Sicistânî, "es-Sîretü'n-Nebeviyye ve Ahbâru'l-Hulefâ",çev. Harun Bekiroğlu, Ankara Okulu Yay. Ankara 2017.
 • -İbn Hişam, Ebû Muhammed Cemaleddîn, "es-Sîretu'n-Nebeviyye", thk.Mustafa es-Saka, İbrahim el-Ebyâri, Abduhafiz Şelebi, Dâru İhyâi Turâsi'l-Arabi, Beyrut, trz.
 • -İbn İshak, Muhammed b. "Siyer-i İbn İshâk", Tahkik ve Ta'lik, Muhammed Hamidullah, Düşün Yayıncılık, 1. baskı İst.2012.
 • -İbn Sa'd, Ebu Abdullah Muhammed, (1377-80/1957-60), "et-Tabakatu'l-Kubra", I-VII, Beyrut.
 • - İbn Şihâb ez-Zührî, Muhammed b.Müslim b. Übeydillah, "el-Meğâzî", çev. Muhammet Nur Akdoğan, Ankara Okulu Yay. Ankara 2016
 • -Iqbal, Zafar, Understanding Islamophobia: Conceptualizing and Measuring the Construct." European Journal of Social Sciences, 2010, 13 (4): 574-590.
 • -İşcan, Mehmet Zeki, "Tarih Boyunca Selefi Söylem", İlahiyat Akademi, Gaziantep 2015, cilt I, sayı I-II.
 • - Karlson, İngmar "İslâm ve Avrupa", Cem Yay., İst. 2004
 • -Kaya, Ayhan, "Islam, Migratian and Integration", The Age of Securitization. Palgrave, London, 2012.
 • -Kurşun, Zekeriya, "Necid ve Ahsa'da Osmanlı Hakimiyeti Vehhabi Hareketi ve Suud Devleti'nin Ortaya Çıkışı", Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1998.
 • - Nadir, Nasri, "el-Medhal ila'1-Firaki'l-İslâmiyye es-Siyasiyye ve'l-Kelamiyye", Beyrut, 1989, s. 93-95.
 • - Özdemir, Mehmet, "Endülüs" Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 1995, cilt: XI
 • -Özervarlı, M. Sait, "Selefiyye", DİA, XXXVI, 399-402.
 • -Sevim, Ali- Erdoğan Mertçil, "Selçuklu Devletleri Tarihi", Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1995.
 • -Sheridon, Lorraine P. "Islamophobia pre-and post post -September nth, 2011." Journal of Interpersonal Violance, 2006, 21(3): 317-336.
 • - Schnapper, Dominique, Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki, çev., Ayşegül Sönmezay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005.
 • -Sunar, Lütfi, “Şarkiyatçılığı Niçin Yeniden Tartışmalıyız?”. Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü Yay., İstanbul 2007, 27-53.
 • - Şentel, Ferhat, İslamofobi vesilesiyle Türkiye'nin Fobilerine Bakmak, İslamofobi Kollektif Bir Korkunun Anatomisi, Sivas, 2011
 • - United States Department of State Publication Bureau of Counterterrorism , "Country Reports on Terrorism 2014", Released June 2015.
 • - United States Department of State Publication Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism, "Country Reports on Terrorism 2015", Released June 2, 2016.
 • - United States Department of State Publication Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism, "Country Reports on Terrorism 2016" Released July 2017.
 • - Vertovec, Steven, and Susanne Wessendorf, eds. Multiculturalism backlash: European discourses, policies and practices. Routledge, 2010.
 • - Yüksel, Mehmet, İslamofobinin Tarihsel Temellerine Bir Bakış, Oryantalizm ya da Batı ve Öteki, İslamofobi Kollektif Bir Korkunun Anatomisi, Sivas, 2011.
 • -Yüksel, Mehmet, “İslamofobinin Tarihsel Temellerine Bir Bakış: Oryantalizm Ya da Batı ve Öteki”, İslamofobi, Kolektif Bir Korkunun Anatomisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Der. Osman Alacahan ve Betül Duman, Sivas Kemal İbn-i Hümam Vakfı Yay., Ankara 2012.
 • - Zaki, Yaqup, "İslamofobi Politikası", İslamofobi Kollektif Bir Korkunun Anatomisi, Sivas, 2011.
 • - Zubaida, Sami, "İslam Dünyasında Hukuk ve İktidar", çev. Burcu Koçoğlu Birinci- Hasan Acak, İstanbul

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Furat AKDEMİR
0000-0002-1426-6489
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2017
Kabul Tarihi 13 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Akdemir, F. (2017). Selefi Düşüncenin Batıda İslamofobiye Etkisi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 3023-3046 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/351933
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.