Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Do Augmented Reality Education Practices Have an Impact on Primary School Mathematics Teacher Candidates’ Academic Motivations?

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2847 - 2857, 11.12.2017

Öz

The purpose of this research is to investigate the effects of AR education practices on the academic motivation of mathematics teacher candidates. A single group pretest-posttest experimental research model was used in the study. The study group of the study consisted of 38 volunteer freshman students in the Primary School Mathematics Teaching Department of a Faculty of Education in a university in the Central Anatolia Region. The teacher candidates underwent a five-week training on teaching mathematics via AR practices offered by two specialists. Research data were collected before and after the application of the Academic Motivation Scale. Data were analyzed by means of t-Tests for the related samples. As a result, it was found that AR applications in mathematics have a positive effect on academic motivation. Accordingly, it can be suggested that AR applications should be further expanded and integrated into mathematics teaching programs at various levels.

Kaynakça

 • Alakoç, Z. (2003). Matematik öğretiminde teknolojik modern öğretim yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(1), 43-49.
 • Barron, K. E., & Harackiewicz, J. M. (2001). Achievement goals and optimal motivation: testing multiple goal models. Journal of personality and social psychology, 80(5), 706.
 • Bujak, K. R., Radu, I., Catrambone, R., MacIntyre, B., Zheng, R., & Golubski, G. (2013). A psychological perspective on augmented reality in the mathematics classroom. Computers & Education, 68, 536–544.
 • Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (5.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chen, C. M., & Tsai, Y. N. (2012). Interactive augmented reality system for enhancing library instruction in elementary schools. Computers & Education, 59(2), 638-652.
 • Cohen, J. (1988). The effect size. Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale: Lawrance Erlbaum.
 • Çakır, R., Solak, E. ve Tan, S. S. (2015). Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile İngilizce kelime öğretiminin öğrenci performansına etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 45-58.
 • Delello, J. A. (2014). Insights from pre-service teachers using science-based augmented reality. Journal of Computers in Education, 1(4), 295–311.
 • Di Serio, Á., Ibáñez, M. B., & Kloos, C. D. (2013). Impact of an augmented reality system on students’ motivation for a visual art course. Computers & Education, 68, 586-596.
 • Elliot, A. J., & Thrash, T. M. (2001). Achievement goals and the hierarchical model of achievement motivation. Educational Psychology Review, 13(2), 139-156.
 • Fleck, S., & Simon, G. (Kasım, 2013). An augmented reality environment for astronomy learning in elementary grades: an exploratory study. 25. Conference Francophone Sur Interaction Homme-Machine' nda sunulmuş bildiri,, Bordeaux, France.
 • İbili, E. ve Şahin, S. (2013). Artırılmış gerçeklik ile interaktif 3d geometri kitabı yazılımın tasarımı ve geliştirilmesi: ARGE3D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 1-8.
 • Karagüven, M. (2012). The adaptation of Academic Motivation Scale to Turkish. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(4), 2611-2618.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kerawalla, L., Luckin, R., Seljeflot, S., & Woolard, A. (2006). Making it real: Exploring the potential of augmented reality for teaching primary school science. Virtual Reality, 10(3-4), 163-174.
 • Küçük, S., Yılmaz, R., & Yüksel, G. (2014). İngilizce öğreniminde artırılmış gerçeklik: Öğrencilerin başarı, tutum ve bilişsel yük düzeyleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(176), 393–404.
 • Le, H. Q., & Kim, J. I. (2016). An augmented reality application with hand gestures to support studying geometry. Korea Computer Graphics Society, 160-161.
 • Matuga, J. M. (2009). Self-regulation, goal orientation, and academic achievement of secondary students in online university courses. Journal of Educational Technology & Society, 12(3), 4-11.
 • Sayımer, İ., & Küçüksaraç, B. (2015). Yeni teknolojilerin üniversite eğitimine katkısı: İletişim fakültesi öğrencilerinin artırılmış gerçeklik uygulamalarına ilişkin görüşleri. International Journal of Human Sciences, 12(2), 1536-1554.
 • Singhal, S., Bagga, S., Goyal, P., & Saxena, V. (2012). Augmented chemistry: Interactive education system. International Journal of Computer Applications, 49(15), 1-5.
 • Tomi, A. Bin, & Rambli, D. R. A. (2013). An interactive mobile augmented reality magical playbook: Learning number with the thirsty crow. Procedia Computer Science, 25, 123– 130. URL-1: TDK http://www.tdk.gov.tr adresinden 19 Temmuz 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Uluyol, Ç. ve Eryılmaz, S. (2014). Examining pre-service teachers’ opinions regarding to augmented reality learning. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 34(3), 403-413.
 • Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R, Brière, N. M., Sené- cal, C., & Vallières, E. F. (1992). The academic motivation scale: a measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Educational and Psychological Measurement, 52, 1003-1017.
 • Wojciechowski, R., & Cellary, W. (2013). Evaluation of learners’ attitude toward learning in ARIES augmented reality environments. Computers & Education, 68, 570-585.
 • Yılmaz, Z. A. ve Batdı, V. (2016). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitimle bütünleştirilmesinin meta-analitik ve tematik karşılaştırmalı analizi. Eğitim ve Bilim, 41(188), 273-289.

Artırılmış Gerçeklik Eğitim Uygulaması İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyonlarını Etkiler Mi?

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2847 - 2857, 11.12.2017

Öz

Uzmanlar tarafından akademik başarıyı artırmak için farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır. Son zamanlarda dikkat çeken eğitimde Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamaları da bunlardan biridir. Türkiye’de öğrencilerin matematik dersi başarı seviyelerinin genellikle düşük olması ve öğrenciler arasında matematik dersine yönelik olumsuz tutumların yaygın olmasından hareketle bir AG eğitim uygulamasının matematik öğretmen adaylarının akademik motivasyonlarına herhangi bir etkisinin olup olmadığının test edilmesi amacıyla bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tek gruplu öntest-sontest deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu İç Anadolu Bölgesi’nde bir Eğitim Fakültesinin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü birinci sınıfında öğrenim gören ve araştırmaya katılma konusunda gönüllü olan 38 öğrenci oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarına artırılmış gerçeklikle matematik öğretimi uygulamalarının anlatımı iki alan uzmanı tarafından dört haftalık bir eğitim sürecinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesi ve sonrasında Akademik Motivasyon Ölçeği uygulanarak araştırma verileri toplanmıştır. Veriler SPSS 18.00 programı kullanılarak ilişkili örneklemler için t-Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda matematikte AG uygulamalarının akademik motivasyona ilişkin olumlu düzeyde anlamlı bir etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Buradan hareketle AG uygulamalarının daha da yaygınlaştırılarak, çeşitli düzeylerdeki matematik öğretim programlarına entegrasyonunun sağlanması önerilebilir.

Kaynakça

 • Alakoç, Z. (2003). Matematik öğretiminde teknolojik modern öğretim yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(1), 43-49.
 • Barron, K. E., & Harackiewicz, J. M. (2001). Achievement goals and optimal motivation: testing multiple goal models. Journal of personality and social psychology, 80(5), 706.
 • Bujak, K. R., Radu, I., Catrambone, R., MacIntyre, B., Zheng, R., & Golubski, G. (2013). A psychological perspective on augmented reality in the mathematics classroom. Computers & Education, 68, 536–544.
 • Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (5.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chen, C. M., & Tsai, Y. N. (2012). Interactive augmented reality system for enhancing library instruction in elementary schools. Computers & Education, 59(2), 638-652.
 • Cohen, J. (1988). The effect size. Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale: Lawrance Erlbaum.
 • Çakır, R., Solak, E. ve Tan, S. S. (2015). Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile İngilizce kelime öğretiminin öğrenci performansına etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 45-58.
 • Delello, J. A. (2014). Insights from pre-service teachers using science-based augmented reality. Journal of Computers in Education, 1(4), 295–311.
 • Di Serio, Á., Ibáñez, M. B., & Kloos, C. D. (2013). Impact of an augmented reality system on students’ motivation for a visual art course. Computers & Education, 68, 586-596.
 • Elliot, A. J., & Thrash, T. M. (2001). Achievement goals and the hierarchical model of achievement motivation. Educational Psychology Review, 13(2), 139-156.
 • Fleck, S., & Simon, G. (Kasım, 2013). An augmented reality environment for astronomy learning in elementary grades: an exploratory study. 25. Conference Francophone Sur Interaction Homme-Machine' nda sunulmuş bildiri,, Bordeaux, France.
 • İbili, E. ve Şahin, S. (2013). Artırılmış gerçeklik ile interaktif 3d geometri kitabı yazılımın tasarımı ve geliştirilmesi: ARGE3D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 1-8.
 • Karagüven, M. (2012). The adaptation of Academic Motivation Scale to Turkish. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(4), 2611-2618.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kerawalla, L., Luckin, R., Seljeflot, S., & Woolard, A. (2006). Making it real: Exploring the potential of augmented reality for teaching primary school science. Virtual Reality, 10(3-4), 163-174.
 • Küçük, S., Yılmaz, R., & Yüksel, G. (2014). İngilizce öğreniminde artırılmış gerçeklik: Öğrencilerin başarı, tutum ve bilişsel yük düzeyleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(176), 393–404.
 • Le, H. Q., & Kim, J. I. (2016). An augmented reality application with hand gestures to support studying geometry. Korea Computer Graphics Society, 160-161.
 • Matuga, J. M. (2009). Self-regulation, goal orientation, and academic achievement of secondary students in online university courses. Journal of Educational Technology & Society, 12(3), 4-11.
 • Sayımer, İ., & Küçüksaraç, B. (2015). Yeni teknolojilerin üniversite eğitimine katkısı: İletişim fakültesi öğrencilerinin artırılmış gerçeklik uygulamalarına ilişkin görüşleri. International Journal of Human Sciences, 12(2), 1536-1554.
 • Singhal, S., Bagga, S., Goyal, P., & Saxena, V. (2012). Augmented chemistry: Interactive education system. International Journal of Computer Applications, 49(15), 1-5.
 • Tomi, A. Bin, & Rambli, D. R. A. (2013). An interactive mobile augmented reality magical playbook: Learning number with the thirsty crow. Procedia Computer Science, 25, 123– 130. URL-1: TDK http://www.tdk.gov.tr adresinden 19 Temmuz 2017 tarihinde alınmıştır.
 • Uluyol, Ç. ve Eryılmaz, S. (2014). Examining pre-service teachers’ opinions regarding to augmented reality learning. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 34(3), 403-413.
 • Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R, Brière, N. M., Sené- cal, C., & Vallières, E. F. (1992). The academic motivation scale: a measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Educational and Psychological Measurement, 52, 1003-1017.
 • Wojciechowski, R., & Cellary, W. (2013). Evaluation of learners’ attitude toward learning in ARIES augmented reality environments. Computers & Education, 68, 570-585.
 • Yılmaz, Z. A. ve Batdı, V. (2016). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitimle bütünleştirilmesinin meta-analitik ve tematik karşılaştırmalı analizi. Eğitim ve Bilim, 41(188), 273-289.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nezih ÖNAL
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 28 Ekim 2017
Kabul Tarihi 9 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Önal, N. (2017). Artırılmış Gerçeklik Eğitim Uygulaması İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyonlarını Etkiler Mi? . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 2847-2857 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/347510
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.