Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kendini Bilme ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2710 - 2728, 10.12.2017

Öz

Bu araştırmanın amacı, kendini bilme ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiyi ve kendini bilme ile psikolojik iyi oluş kavramlarının algılanan ebeveyn tutumları değişkenine göre farklılaşma durumunu incelemektir. Araştırmanın sonuçları kendini bilme ile psikolojik iyi oluşun pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir. Basit regresyon analizi sonuçlarına göre kendini bilmenin psikolojik iyi oluşu ve çevresel hakimiyet, öz kabul, bireysel gelişim, yaşam amacı, diğerleriyle olumlu ilişkiler ve özerklik boyutlarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı bulunmuştur. Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre psikolojik iyi oluşun tüm boyutlarını içeren son modelde, standartlaştırılmış beta katsayılarının kendini bilmeyi yordamasındaki göreli önem sıralarına göre çevresel hakimiyet, öz kabul, yaşam amaçları ve özerklik alt boyutlarının kendini bilmeyi anlamlı bir şekilde yordadığı görülmüştür. Bireysel gelişim ve olumlu ilişkiler boyutlarının ise öz bilginin anlamlı bir yordayıcısı olmadığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının kendini bilme ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin ebeveyn tutumlarına göre farklılaştığı bulunmuştur. Kendini bilmenin bireylerin daha işlevsel bir hayat yaşamasına yardımcı olabileceği söylenebilir.

Kaynakça

 • Akın, A. (2009). Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Psikolojik İyi Olma ve Öz-Duyarlık Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Sakarya.
 • Akın, A., Demirci, İ, Özcan, M., Yıldız, E. ve Turan, M. E. (2012, May). The Validity and Reliability of The Turkish Version of The Integrative Self-Knowledge Scale. 3rd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, May, 9-12, İzmir, Turkey.
 • Akın, A. Demirci, İ., Yıldız, E., Gediksiz, E. ve Eroğlu, N. (2012, May). The Short form of the Scales of Psychological Well-being (SPWB-42): The Validity and Reliability of The Turkish Version. International Counseling and Education Conference 2012 (ICEC 2012), May, 3-5, İstanbul, Turkey.
 • Arslanoğlu İ. (2005). Türk Değerleri Üzerine Bir Değerlendirme. Felsefe Dünyası Dergisi, 41, 64-77.
 • Asghari, M. S. ve Besharat, M., A. (2011). The Relation of Perceived Parenting with Integrative Self-Knowledge. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 226-230.
 • Behjati, Z., Saeedi, Z., Noorbala, F., Enjedani, E. ve Meybodi, A., F. (2011). Integrative Self-Knowledge and Mental Health. Procedia - Social and Behavioral Sciences 30, 705-708.
 • Berridge, K. C. ve Kringelbach, M. L. (2011). Building a neuroscience of pleasure and well-being. Psychological Well Being, 1(1), 1–26.
 • Betton, A. (2001). Psychological Well-Being: A Comparison of Correlates among Minority and Non-Minority Female College Students. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. The Ohio State University: Columbus.
 • Brown, K. W., Ryan, R. M., ve Creswell, J. D. (2007). Mindfulness: Theoretical Foundations and Evidence For Its Salutary Effects. Psychological Inquiry, 18, 211–237.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Csikszentmihalyi, M. ve Schneider, B. (2001). Conditions for optimal development in adolescence: An Experiential Approach. Applied Developmental Science, 5(3), 122-124.
 • Deci E. L. ve Ryan, R. M, (2008). Hedonia, eudaimonia and well-being: An introduction. Journal of Happiness Studies, 9, 1-11.
 • Ferguson, S. J. ve Goodwin, A. D. (2010). Optimism and well-being in older adults: The mediating role of social support and perceived control. The International Journal of Aging and Human Development, 71(1), 43-68.
 • Ghorbani, N., Cunningham, C. J. L. ve Watson, P. J. (2010a). Comparative Analysis of Integrative Self-Knowledge, Mindfulness, And Private Self-Consciousness in Predicting Responses to Stress in Iran. Internatıonal Journal of Psychology, 45(2), 147–154.
 • Ghorbani, N., Ghramaleki, A. F. ve Watson, P. J. (2005). Philosophy, Self-Knowledge and Personality In Iranian Students and Teachers of Philosophy. The Journal of Psychology, 139, 81-95. Ghorbani, N., Mousavi, A., Watson, P. J. ve Chen, Z. (2011a) Integrative Self-Knowledge and the Harmony of Purpose Model in Iranian Autoimmune Patients. Electronic Journal of Applied Psychology. 7(2), 1-8.
 • Ghorbani, N. ve Watson, P. J. (2004). Two Facets of Self-Knowledge, The Five-Factor Model and Promotions Among Iranian Managers. Social Behavior and Personality, 32, 769–776.
 • Ghorbani, N. ve Watson, P. J. (2006). Validity of Experiential and Reflective Self-Knowledge Scales: Relationships with Basic Need Satisfaction among Iranian Factory Workers. Psychological Reports, 98, 727-733.
 • Ghorbani, N., Watson, P. J., Bing, M. N., Davison, H. K. ve LeBreton, D. (2003). Two Facets of Self-Knowledge: Cross-Cultural Development of Measures in Iran and The United States. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 129, 238–268.
 • Ghorbani, N., Watson, P. J., Chen, Z. ve Norballa, F. (2012). Self-Compassion in Iranian Muslims: Relationships With Integrative Self-Knowledge, Mental Health, and Religious Orientation. The International Journal For The Psychology of Religion, 22, 1-13.
 • Ghorbani, N., Watson, P.J., Hamzavy, F. ve Weathington, B. L. (2010b). Self-Knowledge and Narcissism in Iranians: Relationships with Empathy and Self-Esteem. Current Psychology, 29(2), 135-143.
 • Ghorbani, N., Watson, P. J. ve Hargis, M. B. (2008). Integrative Self-Knowledge Scale: Correlations and Incremental Validity of A Cross-Cultural Measure Developed in Iran and The United States. Journal of Psychology, 142, 395–412.
 • Ghorbani, N., Watson, P. J. ve Krauss, S. W. (2004). Private Self-Consciousness Factors: Relationships with Need For Cognition, Locus of Control, and Obsessive Thinking In Iran and The United States. Journal of Social Psychology, 144(4), 359–372.
 • Ghorbani, N., Watson, P. J., Rezazadeh, Z. ve Cunningham, C. J. L. (2011b). Dialogical Validity of Religious Measures in Iran: Relationships with Integrative Self-Knowledge and Self-Control of The “Perfect Man” (ensan-e kamel). Archive for the Psychology of Religion, 33, 93–113.
 • Hadot, P. (2002). What Is Ancient Philosophy? Cambridge, MA: Belknap.
 • Jopling, D. (1996). Take away The Life Lie’: Positive Illusions and Creative Selfdeception. Philosophical Psychology, 9(4), 525–544.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Keyes, C. L. M. (2002). The Mental Health Continuum: From Languishing to Flourishing in Life. Journal of Health and Behavior Research, 43, 207–222.
 • Keyes, C. L., Shmotkin, D. ve Ryff, C. (2002). Optimizing Well-Being: The Empirical Encounter of Two Traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 1007–1022.
 • Kirby, S. E., Coleman, P. G. ve Daley, D. (2004). Spirituality and well-being in frail and nonfrail older adults. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 59(3), P123-P129.
 • Kocayörük, E. (2012). Öz-Belirleme Kuramı Açısından Ergenlerin Anne Baba Algısı ile Duyuşsal İyi Oluşları Arasındaki İlişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 24-37.
 • Maboçoğlu, F. (2006). Duygusal Zeka ve Duygusal Zekanın Gelişimine Katkıda Bulunan Etkenler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara.
 • Morin, E. (2003). Geleceğin eğitimi için gerekli yedi bilgi. (Çev: Dilli, H.). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: İstanbul.
 • Mousavi A. S. ve Ghorbani N. (2007). Self Knowledge, Self Critisizm and Psychological Health Psychological Studies, 2(3-4), 75-91.
 • Neff, K. D. (2003). Development and Validation of A Scale to Measure Self-Compassion. Self and Identity, 2, 223-250.
 • Ryff, C. D. (1989a). Happiness Is Everything, or Is It? Explorations on The Meaning of Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081.
 • Ryff, C. D. (1989b). In The Eye of The Beholder: Views of Psychological Well-Being Among Middle-Aged and Older Adults. Psychology and Aging, 4(2), 195–210.
 • Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and psychosomatics, 83(1), 10-28.
 • Ryff, C. D. ve Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 9(1), 13-39.
 • Ryff, C. D. ve Keyes, C. L. M. (1995). The Structure of Psychological Well-Being Revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719-727.
 • Segrin, C. ve Taylor, M. (2007). Positive Interpersonal Relationships Mediate The Association Between Social Skills and Psychological Well-Being. Personality and Individual Differences, 43, 637–646.
 • Schimmack, U. ve Diener, E. (2003). Predictive Validity of Explicit and Implicit Self-Esteem for Subjective Well-Being. Journal of Research in Personality, 37, 100–106.
 • Schmutte, P. S. ve Ryff, C. D. (1997). Personality and Well-Being: Reexamining Methods and Meanings. Journal of Personality and Social Psychology, 73(3), 549-559.
 • Shah Mohammadi K. H., Ghorbani N. ve Besharat, M. A. (2007). The Role of Self Knowledge in Stres, Defensive Stylesand Psychological Health. Developmental Psychology (Journal of Iranıan Psychologısts), 3(10), 145-156.
 • Shek, D. T. L. (1999). Parenting Characteristics and Adolescent Psychological Well-Being: A Longitudenal Study in a Chinese Context. Genetic Social and General Psychology Monographs, 125(1), 27-55.
 • Soenens, B., Vansteenkiste, M., Lens, W., Luyckx, K., Beyers, W., … Ryan, R. M. (2007). Conceptualizing Parental Autonomy Support: Adolescent Perceptions of Promoting Independence Versus Promoting Volitional Functioning. Developmental Psychology, 43, 633–646
 • Tahmasb, A. M., Ghorbani, N. ve Watson, P. J. (2008). Relationships Between Self- and Peer-Reported Integrative Self-Knowledge and The Big Five Factors in Iran. Current Psychology, 27, 169-176.
 • Turner, R. J. (1981). Social Support as A Contingency in Psychological Well-Being. Journal of Health and Social Behavior, 22, 357–367.
 • Tuzgöl-Dost, M. (2006). Subjective Well-Being among University Students. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 188-197.
 • Van Der Zee, K., Buunk, B., ve Sanderman, R. (1997). Social Support, Locus Of Control, and Psychological Well-Being. Journal of Applied Social Psychology, 27(20), 1842–1859.
 • Waterman, A. S. (1993). Two Conceptions in Happiness: Contrasts of Personal Expressiveness (Eudiamonia) and Hedonic Enjoyment. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 678–691.

Examining the Relationship Between Self-Knowledge and Psychological Well-Being

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2710 - 2728, 10.12.2017

Öz

The porpuse of this research is to examine the relationship between self-knowledge and psychological well-being and investigate the differences between these two concepts in terms of the variable of perceived parental attitudes. The results of this study showed that self-knowledge and psychological well-being positively related. According to the results of the linear regression analysis, self-knowledge predicted psychological well-being. Also self-knowledge predicted environmental mastery, self-acceptance, purpose in life, autonomy Personal growth and positive relationships with others. Multiple regression analysis result is showed that dimensions of psychological well-being such as environmental mastery, self-acceptance, purpose in life, and autonomy significantly predicted to self-knowledge. The teacher candidates levels of self-knowledge and psychological well-being shows significant differences according to perceived parental attitudes. It can be said that self-knowledge can help individuals to live a more functional life.

Kaynakça

 • Akın, A. (2009). Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Psikolojik İyi Olma ve Öz-Duyarlık Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Sakarya.
 • Akın, A., Demirci, İ, Özcan, M., Yıldız, E. ve Turan, M. E. (2012, May). The Validity and Reliability of The Turkish Version of The Integrative Self-Knowledge Scale. 3rd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, May, 9-12, İzmir, Turkey.
 • Akın, A. Demirci, İ., Yıldız, E., Gediksiz, E. ve Eroğlu, N. (2012, May). The Short form of the Scales of Psychological Well-being (SPWB-42): The Validity and Reliability of The Turkish Version. International Counseling and Education Conference 2012 (ICEC 2012), May, 3-5, İstanbul, Turkey.
 • Arslanoğlu İ. (2005). Türk Değerleri Üzerine Bir Değerlendirme. Felsefe Dünyası Dergisi, 41, 64-77.
 • Asghari, M. S. ve Besharat, M., A. (2011). The Relation of Perceived Parenting with Integrative Self-Knowledge. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 226-230.
 • Behjati, Z., Saeedi, Z., Noorbala, F., Enjedani, E. ve Meybodi, A., F. (2011). Integrative Self-Knowledge and Mental Health. Procedia - Social and Behavioral Sciences 30, 705-708.
 • Berridge, K. C. ve Kringelbach, M. L. (2011). Building a neuroscience of pleasure and well-being. Psychological Well Being, 1(1), 1–26.
 • Betton, A. (2001). Psychological Well-Being: A Comparison of Correlates among Minority and Non-Minority Female College Students. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. The Ohio State University: Columbus.
 • Brown, K. W., Ryan, R. M., ve Creswell, J. D. (2007). Mindfulness: Theoretical Foundations and Evidence For Its Salutary Effects. Psychological Inquiry, 18, 211–237.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Csikszentmihalyi, M. ve Schneider, B. (2001). Conditions for optimal development in adolescence: An Experiential Approach. Applied Developmental Science, 5(3), 122-124.
 • Deci E. L. ve Ryan, R. M, (2008). Hedonia, eudaimonia and well-being: An introduction. Journal of Happiness Studies, 9, 1-11.
 • Ferguson, S. J. ve Goodwin, A. D. (2010). Optimism and well-being in older adults: The mediating role of social support and perceived control. The International Journal of Aging and Human Development, 71(1), 43-68.
 • Ghorbani, N., Cunningham, C. J. L. ve Watson, P. J. (2010a). Comparative Analysis of Integrative Self-Knowledge, Mindfulness, And Private Self-Consciousness in Predicting Responses to Stress in Iran. Internatıonal Journal of Psychology, 45(2), 147–154.
 • Ghorbani, N., Ghramaleki, A. F. ve Watson, P. J. (2005). Philosophy, Self-Knowledge and Personality In Iranian Students and Teachers of Philosophy. The Journal of Psychology, 139, 81-95. Ghorbani, N., Mousavi, A., Watson, P. J. ve Chen, Z. (2011a) Integrative Self-Knowledge and the Harmony of Purpose Model in Iranian Autoimmune Patients. Electronic Journal of Applied Psychology. 7(2), 1-8.
 • Ghorbani, N. ve Watson, P. J. (2004). Two Facets of Self-Knowledge, The Five-Factor Model and Promotions Among Iranian Managers. Social Behavior and Personality, 32, 769–776.
 • Ghorbani, N. ve Watson, P. J. (2006). Validity of Experiential and Reflective Self-Knowledge Scales: Relationships with Basic Need Satisfaction among Iranian Factory Workers. Psychological Reports, 98, 727-733.
 • Ghorbani, N., Watson, P. J., Bing, M. N., Davison, H. K. ve LeBreton, D. (2003). Two Facets of Self-Knowledge: Cross-Cultural Development of Measures in Iran and The United States. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 129, 238–268.
 • Ghorbani, N., Watson, P. J., Chen, Z. ve Norballa, F. (2012). Self-Compassion in Iranian Muslims: Relationships With Integrative Self-Knowledge, Mental Health, and Religious Orientation. The International Journal For The Psychology of Religion, 22, 1-13.
 • Ghorbani, N., Watson, P.J., Hamzavy, F. ve Weathington, B. L. (2010b). Self-Knowledge and Narcissism in Iranians: Relationships with Empathy and Self-Esteem. Current Psychology, 29(2), 135-143.
 • Ghorbani, N., Watson, P. J. ve Hargis, M. B. (2008). Integrative Self-Knowledge Scale: Correlations and Incremental Validity of A Cross-Cultural Measure Developed in Iran and The United States. Journal of Psychology, 142, 395–412.
 • Ghorbani, N., Watson, P. J. ve Krauss, S. W. (2004). Private Self-Consciousness Factors: Relationships with Need For Cognition, Locus of Control, and Obsessive Thinking In Iran and The United States. Journal of Social Psychology, 144(4), 359–372.
 • Ghorbani, N., Watson, P. J., Rezazadeh, Z. ve Cunningham, C. J. L. (2011b). Dialogical Validity of Religious Measures in Iran: Relationships with Integrative Self-Knowledge and Self-Control of The “Perfect Man” (ensan-e kamel). Archive for the Psychology of Religion, 33, 93–113.
 • Hadot, P. (2002). What Is Ancient Philosophy? Cambridge, MA: Belknap.
 • Jopling, D. (1996). Take away The Life Lie’: Positive Illusions and Creative Selfdeception. Philosophical Psychology, 9(4), 525–544.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Keyes, C. L. M. (2002). The Mental Health Continuum: From Languishing to Flourishing in Life. Journal of Health and Behavior Research, 43, 207–222.
 • Keyes, C. L., Shmotkin, D. ve Ryff, C. (2002). Optimizing Well-Being: The Empirical Encounter of Two Traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 1007–1022.
 • Kirby, S. E., Coleman, P. G. ve Daley, D. (2004). Spirituality and well-being in frail and nonfrail older adults. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 59(3), P123-P129.
 • Kocayörük, E. (2012). Öz-Belirleme Kuramı Açısından Ergenlerin Anne Baba Algısı ile Duyuşsal İyi Oluşları Arasındaki İlişki. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 24-37.
 • Maboçoğlu, F. (2006). Duygusal Zeka ve Duygusal Zekanın Gelişimine Katkıda Bulunan Etkenler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ankara.
 • Morin, E. (2003). Geleceğin eğitimi için gerekli yedi bilgi. (Çev: Dilli, H.). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları: İstanbul.
 • Mousavi A. S. ve Ghorbani N. (2007). Self Knowledge, Self Critisizm and Psychological Health Psychological Studies, 2(3-4), 75-91.
 • Neff, K. D. (2003). Development and Validation of A Scale to Measure Self-Compassion. Self and Identity, 2, 223-250.
 • Ryff, C. D. (1989a). Happiness Is Everything, or Is It? Explorations on The Meaning of Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081.
 • Ryff, C. D. (1989b). In The Eye of The Beholder: Views of Psychological Well-Being Among Middle-Aged and Older Adults. Psychology and Aging, 4(2), 195–210.
 • Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and psychosomatics, 83(1), 10-28.
 • Ryff, C. D. ve Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 9(1), 13-39.
 • Ryff, C. D. ve Keyes, C. L. M. (1995). The Structure of Psychological Well-Being Revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719-727.
 • Segrin, C. ve Taylor, M. (2007). Positive Interpersonal Relationships Mediate The Association Between Social Skills and Psychological Well-Being. Personality and Individual Differences, 43, 637–646.
 • Schimmack, U. ve Diener, E. (2003). Predictive Validity of Explicit and Implicit Self-Esteem for Subjective Well-Being. Journal of Research in Personality, 37, 100–106.
 • Schmutte, P. S. ve Ryff, C. D. (1997). Personality and Well-Being: Reexamining Methods and Meanings. Journal of Personality and Social Psychology, 73(3), 549-559.
 • Shah Mohammadi K. H., Ghorbani N. ve Besharat, M. A. (2007). The Role of Self Knowledge in Stres, Defensive Stylesand Psychological Health. Developmental Psychology (Journal of Iranıan Psychologısts), 3(10), 145-156.
 • Shek, D. T. L. (1999). Parenting Characteristics and Adolescent Psychological Well-Being: A Longitudenal Study in a Chinese Context. Genetic Social and General Psychology Monographs, 125(1), 27-55.
 • Soenens, B., Vansteenkiste, M., Lens, W., Luyckx, K., Beyers, W., … Ryan, R. M. (2007). Conceptualizing Parental Autonomy Support: Adolescent Perceptions of Promoting Independence Versus Promoting Volitional Functioning. Developmental Psychology, 43, 633–646
 • Tahmasb, A. M., Ghorbani, N. ve Watson, P. J. (2008). Relationships Between Self- and Peer-Reported Integrative Self-Knowledge and The Big Five Factors in Iran. Current Psychology, 27, 169-176.
 • Turner, R. J. (1981). Social Support as A Contingency in Psychological Well-Being. Journal of Health and Social Behavior, 22, 357–367.
 • Tuzgöl-Dost, M. (2006). Subjective Well-Being among University Students. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 188-197.
 • Van Der Zee, K., Buunk, B., ve Sanderman, R. (1997). Social Support, Locus Of Control, and Psychological Well-Being. Journal of Applied Social Psychology, 27(20), 1842–1859.
 • Waterman, A. S. (1993). Two Conceptions in Happiness: Contrasts of Personal Expressiveness (Eudiamonia) and Hedonic Enjoyment. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 678–691.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim DEMİRCİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4143-3916
Türkiye


Ali Haydar ŞAR
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 10 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 24 Ekim 2017
Kabul Tarihi 28 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Demirci, İ. & Şar, A. H. (2017). Kendini Bilme ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 2710-2728 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/346203
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.