Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Kaygıları ile Yazma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 3065 - 3075, 22.12.2017

Öz

Bu çalışmada amaç Türkçe öğretmeni adaylarının yazma kaygıları ile yazma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini 2017-2018 öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler oluşturmuştur. Veriler Karakaya ve Ülper (2011) tarafından geliştirilen “Yazma Kaygısı Ölçeği” ile Özdemir ve Erdem (2011) tarafından geliştirilen “Yazma Alışkanlığı Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edile bulgulara göre; Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarının iyi düzeyde olduğu, yazma kaygılarının ise yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak Türkçe öğretmeni adaylarının yazma kaygıları ile yazma alışkanlıkları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Son olarak yazma kaygısının yazma alışkanlığı alt boyutları tarafından anlamlı bir şekilde yordandığı, yaş ve cinsiyet değişkenleri bakımından anlamlı bir şekilde yordanmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Ateş, A. ve Akaydın, Ş. (2015). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygılarının incelenmesi: Malatya ili örneği. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi,16, 24-38.
 • Aşılıoğlu, B. Ve Özkan, E. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi: Diyarbakır Örneği. International Journal of Social Science, 6(6), 83-111.
 • Barlow, D. (2002). Anxiety and disorders: the nature and treatment of anxiety and panic. New York: Guilford Press.
 • Daly, J.A., (1985). Writing Apprehension. When a Writer Can’t Write: Studies in Writer’s Block and Other Composing Process Problems. Mike ROSE (Ed). New York: Guilford Press. (Bu bölüm, bölümün yazarından e-posta yoluyla alınmıştır.)
 • Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition, Oxford University Press.
 • Erdem, İ. ve Özdemir, H. N. (2012). Türkçe öğretmeni adayları için “yazma alışkanlığı ölçeği” geliştirme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 16(1), 171-194.
 • İşeri, K. ve Ünal, E. (2012). Türkçe öğretmen adaylarının kaygı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 67-76.
 • Karakaya, İ. ve Ülper, H. (2011). Yazma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi ve yazma kaygısının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 691-707.
 • Kılınç, A., Aytan, N. ve Ünlü, S. (2016). Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazma kaygılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Turkısh Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,11(3), 1511-1526.
 • Özdemir, N. H. ve Erdem, İ. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4/2, 101-125.
 • Öztürk Karakoç, B. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 59-72.
 • Sevim, O. ve Erem Özdemir. N. H. (2013). Yaratıcı drama tekniğinin öğrencilerin yazma kaygıları üzerindeki etkileri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı. 6(11), 975-992.
 • Yaman, H. (2014). Ortaokul öğrencilerinin gene kaygı düzeyleri, yazma kaygıları ve Türkçe dersine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1111-1122.
 • Yıldız, M. ve Ceyhan, S. (2016) İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma ve yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkısh Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11/2, 1301-1316.
 • Zorbaz, K. Z. (2011). Yazma kaygısı ve yazma kaygısının ölçülmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(3), 2271-2280.

The Relationship Between Writing Anxieties and Writing Habits of Turkish Teacher Candidates

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 3065 - 3075, 22.12.2017

Öz

The objective of this study is to examine the relationship between writing anxieties and writing habits of Turkish teacher candidates. The sample of the study consisted of students studying in Kafkas University Faculty of Education Department of Social Studies and Turkish Teaching in the school year of 2017-2018. The data were collected by using “Writing Anxiety Scale” developed by Karakaya and Ülper (2011) and “Writing Habit Scale” developed by Özdemir and Erdem (2011). According to the results, it was determined that Turkish teacher candidates had good levels of writing habit and high levels of writing anxiety. In addition, there were positive correlations between writing anxieties and writing habits of Turkish teacher candidates. Finally,it was determined that writing anxiety was significantly predicted by the subscales of writing habit; however, it was not significantly predicted in terms of the variables of age and gender.

Kaynakça

 • Ateş, A. ve Akaydın, Ş. (2015). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygılarının incelenmesi: Malatya ili örneği. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi,16, 24-38.
 • Aşılıoğlu, B. Ve Özkan, E. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi: Diyarbakır Örneği. International Journal of Social Science, 6(6), 83-111.
 • Barlow, D. (2002). Anxiety and disorders: the nature and treatment of anxiety and panic. New York: Guilford Press.
 • Daly, J.A., (1985). Writing Apprehension. When a Writer Can’t Write: Studies in Writer’s Block and Other Composing Process Problems. Mike ROSE (Ed). New York: Guilford Press. (Bu bölüm, bölümün yazarından e-posta yoluyla alınmıştır.)
 • Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition, Oxford University Press.
 • Erdem, İ. ve Özdemir, H. N. (2012). Türkçe öğretmeni adayları için “yazma alışkanlığı ölçeği” geliştirme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 16(1), 171-194.
 • İşeri, K. ve Ünal, E. (2012). Türkçe öğretmen adaylarının kaygı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 67-76.
 • Karakaya, İ. ve Ülper, H. (2011). Yazma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi ve yazma kaygısının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 691-707.
 • Kılınç, A., Aytan, N. ve Ünlü, S. (2016). Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazma kaygılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Turkısh Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,11(3), 1511-1526.
 • Özdemir, N. H. ve Erdem, İ. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4/2, 101-125.
 • Öztürk Karakoç, B. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 59-72.
 • Sevim, O. ve Erem Özdemir. N. H. (2013). Yaratıcı drama tekniğinin öğrencilerin yazma kaygıları üzerindeki etkileri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı. 6(11), 975-992.
 • Yaman, H. (2014). Ortaokul öğrencilerinin gene kaygı düzeyleri, yazma kaygıları ve Türkçe dersine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1111-1122.
 • Yıldız, M. ve Ceyhan, S. (2016) İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma ve yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkısh Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11/2, 1301-1316.
 • Zorbaz, K. Z. (2011). Yazma kaygısı ve yazma kaygısının ölçülmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(3), 2271-2280.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berna ÜRÜN KARAHAN
0000-0001-8804-7230
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 21 Ekim 2017
Kabul Tarihi 17 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Ürün Karahan, B. (2017). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Kaygıları ile Yazma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 3065-3075 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/345539
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.