Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Novel “Kilama Pepûgî (The Song of Cuckoo)” in the Context of the Folklore and Magic Realism That are Two Important Concepts of the Postmodern Age

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2613 - 2629, 03.12.2017

Öz

In the 21st century described by many researchers as postmodern and the metanarratives lose their significance. One of the reflections of this intellectual change in literature is that writers tend to folklore. In the postmodern era also metaphysics, magic are prevalent. Authors begin to process magical realistic, fantasy elements in their works. In this context, it can be said that the novel Kilapa Pepûgî has been preserved in accordance with the spirit of the 21st century. In this article, it was determined that the novel was written in accordance with the spirit of its age by using folkloric and magical realistic elements in the novel. Myth of cuckoo; the narrative of the prophet of Solomon and hoopoe; the narrative of why the leaves of the iris look at the down are some of folkloric elements. It was also revealed that magical realism holds an important place in the work.

Kaynakça

 • Aslan, Cengiz (2011). Morıber. İstanbul: Kardelen Yayıncılık.
 • Boratav, Pertev Naili (1982). Folklor ve Edebiyat I, İstanbul: Adam Yayıncılık.
 • Boratav, Pertev Naili (2012). Türk Mitolojisi. Ankara: BilgeSu Yayınevi.
 • Bowers, Maggie Ann (2005). Magic(al) Realism. Taylor & Francis e-Library.
 • Çem, Munzur (2009). Dêrsim Merkezli Kürt Aleviliği. İstanbul: Vate Yayınevi.
 • Çiftçi Ferhat; Şehitoğlu, İhsan (2014). “Propp Metodu Çerçevesinde Bir Dersim Hikâyesi: Pepuk Kuşu”, 2. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Tunceli: Tunceli Üniversitesi Yayınları, s. 808-833.
 • Çiya, Sait (2001). Her Çi Beno Sanıke. İstanbul: Vejiyayişê Tiji.
 • Dedekargınoğlu, Hüseyin (2014). “Muharrem ve Aşure”, Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi, S 1, s. 31- 46.
 • Dundes, Alan (2005). “Folklor Nedir?”, çev.: Gülay Aydın ve Sezgin Karagöl, Millî Folklor, S. 65, s. 127-129.
 • Durbilmez, Bayram (2013). “Halk Bilimi Araştırmalarının 100. Yılında: ‘Halk Bilimi’ ile ‘Edebiyat’ın Ortak Alanları ve ‘Halk Edebiyatı’ Üzerine Bir Değerlendirme”, Millî Folklor, S. 99, s.101-112.
 • Elmacı, Lütfullah (2017). Ziyaret Fenomeni ve Din (Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çorum: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Erdem, Servet (2011). “Büyülü Gerçekçilik ve Halk Anlatıları”, Millî Folklor, S. 91, s. 175-188.
 • Ergun, Pervin (2011). “Alevilik-Bektaşilikteki Tavşan İnancının Mitolojik Kökleri Üzerine”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, S. 60, s. 281-312.
 • Eskigün, Kübra (2006). Klasik Türk Şiirinde Efsanevi Kuşlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı.
 • Genç, Mudur (2006). “Efsanê Kekûyî”, Vate Kovara Kulturî, H. 6 (26), r. 106-108.
 • Gûndûz, Deniz (2000). Kilama Pepûgî. Ankara: Weşanxaneyê Vartan.
 • Güvenç, Ahmet Özgür (2009). “Kırk Sayısının Halk Edebiyatı Ürünlerinde Kullanımı Üzerine Bir İnceleme”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 41, s. 85-97.
 • Harman, Ömer Faruk ve Kurnaz, Cemal (1998). “Hüdhüd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 18. s. 461-462.
 • Kalafat, Yaşar (1998). Kuzey Azerbaycan, Doğu Anadolu ve Kuzey Irak’da Eski Türk Dinî İzleri/Dinî Folklorik Tabakalaşma. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Küçük, Mehmet Alparslan (2008). “Türkiye Protestan Ermeni Kilisesi'nin İnanç ve İbadetleri”, Dini Araştırmalar Dergisi, S. 32, s.149-174.
 • Le Utley, Francis (2005). “Folklorun Tanımı”, çev.: Tuba Saltık Özkan, Evrim Ölçer Özünel, Millî Folklor, S. 65, s. 130-136.
 • Naskali, Emine (2008). Av ve Avcılık Kitabı. İstanbul: Kitabevi.
 • Özsevgeç, Yıldırım (2015). “Büyülü Gerçekçi Kurgu Üzerine”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 39, s. 188-194.
 • Sagitov, M. Muhtar (1986). “Başkurt Folklorunda Hayvanlara Tapınma”, çev. Nuri Yüce, TDAY Belleten, S. 1982 - 1983, s. 125-132.
 • Srikanth, N. Ramesh Chandra (2014). “Elements Of Magic Realism: A Reading Of Garcia Marquezs’ One Hundred Years Of Solitude and Salman Rushdies’ Midnight’s Children”, International Journal of English Language, Literature and Humanities, V.2, I 1, p. 328-343.
 • Şenocak, Ebru (2010). “Mitolojik Konulu Bir Halk Hikâyesi ‘Leylâ İle Mecnûn Hikâyesi’ Merkezinde Yıldıza Dönüşüm”, Millî Folklor, S. 86, s. 20-29.
 • Türkoğlu, Ali Ekber (2006). Geçmişte ve Günümüzde Antakya’da Hıristiyanlık, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Yılmaz, Mehmet (2010). “Ermeni Mitolojisi Üzerine Bir Değerlendirme”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 43, s. 93-104.

Postmodern Dönemin İki Önemli Kavramı Folklor ve Büyülü Gerçekçilik Ekseninde Kilama Pepûgî (Guguk Kuşunun Şarkısı) Romanı

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2613 - 2629, 03.12.2017

Öz

Bu çalışmada, Deniz Gündüz tarafından, 2000 yılında basılan ve ilk Zazaca roman olma özelliğine sahip Kilama Pepûgî adlı roman, folklor ve büyülü gerçekçilik açısından analiz edildi. Pepuk/guguk kuşu efsanesi; Süleyman peygamber ile hüthüt kuşu anlatısı; süsen çiçeğinin yapraklarının neden yere baktığına dair olan anlatı; halk arasında, soğuk günlerin bir dilimi için kullanılan “yaşlı kadının günleri/zamanı” deyiminin hangi anlatıdan hareketle türetildiği gibi anlatıların eserde kullanıldığı ortaya konuldu. Öte yandan eserde, Alevi inancında tavşan etini yemenin haram olması; on iki imam günleri ve on iki imam çorbası yani aşure; ayın, Hz. Ali’nin yüzünü sembolize ettiğine dair inanış; yumurtanın Ermeni inancındaki önemi; “vartevare/vartavar” denilen Ermeni bayramı; Hızır inancı; mistik kırk atlı; evlilik sürecine dair toplumsal ritüeller; kavgaların sona erdirilmesine dair toplumsal ritüeller gibi unsurların kullanıldığı tespit edildi. Büyülü gerçekçiliğin de eserde önemli yer tuttuğu ortaya konuldu. Bakil karakterinin bir melekle aşk yaşaması; göllerden çıkan büyüleyici atlar ve garip yaratıkların insanlarla yaşadıkları, bunlardan bazılarıdır.

Kaynakça

 • Aslan, Cengiz (2011). Morıber. İstanbul: Kardelen Yayıncılık.
 • Boratav, Pertev Naili (1982). Folklor ve Edebiyat I, İstanbul: Adam Yayıncılık.
 • Boratav, Pertev Naili (2012). Türk Mitolojisi. Ankara: BilgeSu Yayınevi.
 • Bowers, Maggie Ann (2005). Magic(al) Realism. Taylor & Francis e-Library.
 • Çem, Munzur (2009). Dêrsim Merkezli Kürt Aleviliği. İstanbul: Vate Yayınevi.
 • Çiftçi Ferhat; Şehitoğlu, İhsan (2014). “Propp Metodu Çerçevesinde Bir Dersim Hikâyesi: Pepuk Kuşu”, 2. Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Tunceli: Tunceli Üniversitesi Yayınları, s. 808-833.
 • Çiya, Sait (2001). Her Çi Beno Sanıke. İstanbul: Vejiyayişê Tiji.
 • Dedekargınoğlu, Hüseyin (2014). “Muharrem ve Aşure”, Hünkâr Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi, S 1, s. 31- 46.
 • Dundes, Alan (2005). “Folklor Nedir?”, çev.: Gülay Aydın ve Sezgin Karagöl, Millî Folklor, S. 65, s. 127-129.
 • Durbilmez, Bayram (2013). “Halk Bilimi Araştırmalarının 100. Yılında: ‘Halk Bilimi’ ile ‘Edebiyat’ın Ortak Alanları ve ‘Halk Edebiyatı’ Üzerine Bir Değerlendirme”, Millî Folklor, S. 99, s.101-112.
 • Elmacı, Lütfullah (2017). Ziyaret Fenomeni ve Din (Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çorum: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Erdem, Servet (2011). “Büyülü Gerçekçilik ve Halk Anlatıları”, Millî Folklor, S. 91, s. 175-188.
 • Ergun, Pervin (2011). “Alevilik-Bektaşilikteki Tavşan İnancının Mitolojik Kökleri Üzerine”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, S. 60, s. 281-312.
 • Eskigün, Kübra (2006). Klasik Türk Şiirinde Efsanevi Kuşlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı.
 • Genç, Mudur (2006). “Efsanê Kekûyî”, Vate Kovara Kulturî, H. 6 (26), r. 106-108.
 • Gûndûz, Deniz (2000). Kilama Pepûgî. Ankara: Weşanxaneyê Vartan.
 • Güvenç, Ahmet Özgür (2009). “Kırk Sayısının Halk Edebiyatı Ürünlerinde Kullanımı Üzerine Bir İnceleme”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 41, s. 85-97.
 • Harman, Ömer Faruk ve Kurnaz, Cemal (1998). “Hüdhüd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 18. s. 461-462.
 • Kalafat, Yaşar (1998). Kuzey Azerbaycan, Doğu Anadolu ve Kuzey Irak’da Eski Türk Dinî İzleri/Dinî Folklorik Tabakalaşma. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Küçük, Mehmet Alparslan (2008). “Türkiye Protestan Ermeni Kilisesi'nin İnanç ve İbadetleri”, Dini Araştırmalar Dergisi, S. 32, s.149-174.
 • Le Utley, Francis (2005). “Folklorun Tanımı”, çev.: Tuba Saltık Özkan, Evrim Ölçer Özünel, Millî Folklor, S. 65, s. 130-136.
 • Naskali, Emine (2008). Av ve Avcılık Kitabı. İstanbul: Kitabevi.
 • Özsevgeç, Yıldırım (2015). “Büyülü Gerçekçi Kurgu Üzerine”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 39, s. 188-194.
 • Sagitov, M. Muhtar (1986). “Başkurt Folklorunda Hayvanlara Tapınma”, çev. Nuri Yüce, TDAY Belleten, S. 1982 - 1983, s. 125-132.
 • Srikanth, N. Ramesh Chandra (2014). “Elements Of Magic Realism: A Reading Of Garcia Marquezs’ One Hundred Years Of Solitude and Salman Rushdies’ Midnight’s Children”, International Journal of English Language, Literature and Humanities, V.2, I 1, p. 328-343.
 • Şenocak, Ebru (2010). “Mitolojik Konulu Bir Halk Hikâyesi ‘Leylâ İle Mecnûn Hikâyesi’ Merkezinde Yıldıza Dönüşüm”, Millî Folklor, S. 86, s. 20-29.
 • Türkoğlu, Ali Ekber (2006). Geçmişte ve Günümüzde Antakya’da Hıristiyanlık, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Yılmaz, Mehmet (2010). “Ermeni Mitolojisi Üzerine Bir Değerlendirme”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 43, s. 93-104.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İlyas AKMAN
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 21 Ekim 2017
Kabul Tarihi 26 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Akman, İ. (2017). Postmodern Dönemin İki Önemli Kavramı Folklor ve Büyülü Gerçekçilik Ekseninde Kilama Pepûgî (Guguk Kuşunun Şarkısı) Romanı . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 2613-2629 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/345527
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.