Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 3316 - 3325, 31.12.2017

Öz

Bu çalışmada amaç Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencileri ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri arasındaki yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin okumaya yönelik motivasyonları ile ilişkisini incelemektir. Bu doğrultuda iki bölümden de son sınıf öğrencileri seçilmiştir. Türkçe Öğretmenliği son sınıf öğrencileri ve Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Pedagojik Formasyon alan öğrencilere ölçekler uygulanmıştır. Veriler; Coşkun Diker (2009) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği” ve Schutte ve Malouff (2007) tarafından geliştirilen, Yıldız, Yıldırım, Ateş ve Çetinkaya (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Yetişkin Okuma Motivasyon Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; ortalamalara bakıldığında; öğretmen adaylarının okumaya yönelik motivasyonlarının iyi düzeyde, yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin ise orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak motivasyon ölçeğinin alt boyutları arasında pozitif yönde ilişki olduğu ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri ölçeğinin ise değişkenlerle arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre ise değişkenlerin birbirini yordamadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Altun, S. (2013). Öğretmen adaylarının ders çalışma yaklaşımlarının üniversite türüne, öğrenim görülen alana ve cinsiyete göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. cilt:2 sayı:3.
 • Biggs, J., Kember, D., & Leung, D. Y. (2001, March). The Revised Two-Factor Study Process Questionnaire:R-SPQ-2F. British Journal of Educational Psycology , 71 (1), s. 133-149.
 • Çoban, G.,& Ergin, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin feni öğrenme yaklaşımları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,21(2), 271-293.1
 • Çuhadar, C., Gündüz, Ş., & Tanyeri, T. (2013). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin ders çalışma yaklaşımları ve akademik öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 251-259.
 • Ellez, M.,& Sezgin, G. (2002, Eylül 16). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri. http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek 5/b_kitabi/PDF/OgretmenYetistirme/Bildiri/t288.pdf.
 • Entwistle, N.,&McCune, V., (2004). The conceptual bases of study strategy inventories. Educational Psychology Review. 16 (4).
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Olpak, Y. Z., & Korucu, A. T. (2014). Öğrencilerin ders çalışma yaklaşımlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1).
 • Tümkaya, S., & Bal, L. (2006). Çukurova üniversitesi öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2).
 • Richardson, J. T. E.,&King, E. (1991). Gender differences in the experience of higher education: Quantitative and qualitative approaches. Educational Psychology. 11, 363–382.
 • Selçuk, G., Çalışkan, S., & Erol, M. (2007). Evaluation of learning approaches for prospective physics teachers’. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 27(2), 25-41.
 • Teker, N. (2002). Uzaktan eğitim öğrencilerinin ders çalışma stratejilerinin karşılaştırılması, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 49-66.
 • Thomas, A. (1993). Study skills. Eugene, Oregon: Oregon School Study Council, University of Oregon. (Eric Document Reproduction Service No. ED 355 616). Uluğ, F. (2000). Okulda başarı: Etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemleri (7. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, A., Doğanay, A., & Türkoğlu, A. (2000). Okulda başarı için ders çalışma ve öğrenme becerileri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, H. (2010, Mayıs 13). Öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stilleri ve öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişki. Birinci Ulusal Eğitim Programı ve Öğretimi Kongresi’nde sunulan bildiri. http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=117841
 • Yılmaz, M. (1987). Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını belirlemeye yönelik bir envanter geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması, (Yayınlanmamış YL Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi. SBE, Samsun.
 • Yılmaz, M. B., & Orhan, F. (2011). Ders çalışma yaklaşımı ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(159).

Comparing the Studying Approaches of Students Studying in Departments of Turkısh Teaching and Turkısh Language and Literature

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 3316 - 3325, 31.12.2017

Öz

The purpose of this study is to determine the studying approaches ofstudentsstudying in department of Turkish Language and Literature in Faculty of Arts and Sciences and the senior students studying in Turkish Teaching Department in Faculty of Education and compare the differences between them. The sample of the study consisted of senior students studying in department of Turkish Language and Literature in Faculty of Arts and Sciences and Turkish Teaching Department in Faculty of Educationin Kafkas University in academic year of 2016-2017. The study was conductedin survey model for determining the approaches of the Turkish teacher candidates and Turkish Language and Literature Students to study courses and comparing the differences between them According to the results obtained, a significant difference was found in the subscale of “deep approach” of the scale and the variableof department. No significant difference was found concerning the variables of “type of high schoolthey graduated from” and “age”.

Kaynakça

 • Altun, S. (2013). Öğretmen adaylarının ders çalışma yaklaşımlarının üniversite türüne, öğrenim görülen alana ve cinsiyete göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. cilt:2 sayı:3.
 • Biggs, J., Kember, D., & Leung, D. Y. (2001, March). The Revised Two-Factor Study Process Questionnaire:R-SPQ-2F. British Journal of Educational Psycology , 71 (1), s. 133-149.
 • Çoban, G.,& Ergin, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin feni öğrenme yaklaşımları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,21(2), 271-293.1
 • Çuhadar, C., Gündüz, Ş., & Tanyeri, T. (2013). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin ders çalışma yaklaşımları ve akademik öz-yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 251-259.
 • Ellez, M.,& Sezgin, G. (2002, Eylül 16). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri. http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek 5/b_kitabi/PDF/OgretmenYetistirme/Bildiri/t288.pdf.
 • Entwistle, N.,&McCune, V., (2004). The conceptual bases of study strategy inventories. Educational Psychology Review. 16 (4).
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Olpak, Y. Z., & Korucu, A. T. (2014). Öğrencilerin ders çalışma yaklaşımlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1).
 • Tümkaya, S., & Bal, L. (2006). Çukurova üniversitesi öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2).
 • Richardson, J. T. E.,&King, E. (1991). Gender differences in the experience of higher education: Quantitative and qualitative approaches. Educational Psychology. 11, 363–382.
 • Selçuk, G., Çalışkan, S., & Erol, M. (2007). Evaluation of learning approaches for prospective physics teachers’. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), 27(2), 25-41.
 • Teker, N. (2002). Uzaktan eğitim öğrencilerinin ders çalışma stratejilerinin karşılaştırılması, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 49-66.
 • Thomas, A. (1993). Study skills. Eugene, Oregon: Oregon School Study Council, University of Oregon. (Eric Document Reproduction Service No. ED 355 616). Uluğ, F. (2000). Okulda başarı: Etkili öğrenme ve ders çalışma yöntemleri (7. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, A., Doğanay, A., & Türkoğlu, A. (2000). Okulda başarı için ders çalışma ve öğrenme becerileri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, H. (2010, Mayıs 13). Öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stilleri ve öğrenme yaklaşımları arasındaki ilişki. Birinci Ulusal Eğitim Programı ve Öğretimi Kongresi’nde sunulan bildiri. http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=117841
 • Yılmaz, M. (1987). Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını belirlemeye yönelik bir envanter geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması, (Yayınlanmamış YL Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi. SBE, Samsun.
 • Yılmaz, M. B., & Orhan, F. (2011). Ders çalışma yaklaşımı ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(159).

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berna ÜRÜN KARAHAN
0000-0001-8804-7230
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 17 Ekim 2017
Kabul Tarihi 29 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Ürün Karahan, B. (2017). Türkçe Öğretmenliği Bölümü Öğrencileri ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Karşılaştırılması . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 3316-3325 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/344890
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.