Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kobi’lerin İhracat Piyasalarında Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Algıları: Gaziantep’teki KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2691 - 2709, 05.12.2017

Öz

Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) dünya ve Türkiye piyasalarında üretimden istihdama kadar birçok makroekonomik değişkende önemli ağırlığa sahip olduğu bilinmektedir.  Ekonomik yönden bu kadar önemli olan KOBİ’lerin ihracat açısından beklenen performansı gösteremediği görülmektedir. İhracat piyasalarında son yıllarda yaşanılan küresel rekabet, KOBİ’leri kapasite ve inovatif eksikliklerinden dolayı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada firmaların çeşitli demografik değişkenlerinin İhracat Sorunları Algısı Ölçeğinin alt boyutları olan Pazarla İlgili Genel Bilgilere, Yurtdışı Talep Koşullarına ve İhracat Maliyetine etkisi Çoklu Regresyon Analizi ile test edilmiştir. Bu kapsamda oluşturulan hipotezler Gaziantep’te faaliyet gösteren ve ihracat yapan 112 KOBİ üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen bulgular firmaların demografik değişkenlerinin İhracat Sorunları Algısı Ölçeğinin alt boyutları üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Kaynakça

 • Akgemici, T. (2001). KOBİ’lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler, Ankara: KOSGEB Yayını.
 • Ansen, Y. (2000). Halk Bankası ve KOBİ’lere Yönelik Hizmetleri. İGEME’den Bakış, 14, 16-24.
 • Arslan, A.R (2006). Türkiye’nin Mobilya İhracatındaki Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Ay, H.M. ve Talaşlı, E. (2007). Türkiye’de Kobi’lerin İhracattaki Yeri Ve Karşılaştıkları Sorunlar. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F Dergisi Yerel Ekonomiler Dergisi, Özel Sayısı, 173-184.
 • Bilici, N. (2007). Erzurum Alt Bölgesindeki Kobi’lerin Mevcut Durumları, Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 383-398.
 • Çetin, C. (1996). Yeniden Yapılanma, Girişimcilik, Küçük ve Orta Boy İşletmeler ve Bunların Özendirilmesi, İstanbul. Der Yayınları. Çolakoğlu, M. H. (2002). KOBİ Rehberi. Ankara: TOBB Genel Yayınları.
 • European Commission, (2005), The New SME Definition, User Guide and Model Declaration, Brussels.
 • Gürbüz, S., Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz, Ankara: Seçkin Yayınevi
 • Katsikeas, C.S., Piercy, N.F. and Loannidis, C. (1996). Determinants of Export Performance In A European Context, European Journal Of Marketing, 30(6), 6-35.
 • Kayabaşı, A. vd. (2015). Kobi'lerde İhracat Performansını Belirleyen Unsurların İncelenmesi: İnegöl'de Faaliyette Bulunan İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(28), 1-12.
 • Keskin, G. vd. (2009). Bölgesel Gelişme Aracı Olarak Kobi’ler ve İhracat Sorunları (Erzurum’da Bir Araştırma), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2): 279-290.
 • Khan, S. H. (1989) Financing of Exports from SMEs in Developing Countries: Alternative Schemes in Exports from Small and Enterprises in Developing Countries: Issues and Perspectives, International Trade Centre, UNCTAD/GATT. 9, 119-132.
 • Meydan, C. & Şeşen, H. (2015). Yapısal Eşitlik Modellemesi, AMOS Uygulamaları, 2.Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Müftüoğlu, T. (1989). Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Sorunlar ve Öneriler. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yayınları
 • Müslümov, A. (2001). Türkiye'de Ekonomik Krizlerin Halka Açık KOBİ’lere Etkisi, KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, 1. Orta Anadolu Kongresi, 18-21 Ekim 2001, Nevşehir.
 • Oktav, M. (1990). Orta ve Küçük İşletmelerde İhracata Yönelik Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, Ankara: TOBB Yayınları.
 • Özgen, H., ve Doğan, S. (1997), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Uluslar arası Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Temel Yönetim Sorunları ve Çözüm Önerileri, Ankara: KOSGEB Yayınları.
 • Resmi Gazete. (2005). Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik. 2005/9617, 5(44).
 • Sekaran, U., (1992). Research Methods for Business: A Skill Building Approach, Second Edition, John Wiley & Sons, 450.
 • Sönmez, A. ve Arslan, R. (2007). İhracat Yapma Şekline Göre Karşılaşılan Sorunlar; Mobilya Endüstrisi Örneği. Politeknik Dergisi, 19(4), 403-409.
 • Styles, C. And Ambler, T. (2000). The Impact of Relational Variables on Export Performance: An Empirical Investigation in Australia and The UK. Australian Journal of Management, 25(3), 261-281.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel Ilkeler ve Lisrel Uygulamaları, Ankara: Ekinoks.
 • TOBB. (2017). KOBİ İstatistikleri. https://www.tobb.org.tr/kobi/istatistikler (20.09.2017).

The Perceptıons of Problems Encountered in Export Markets of Smes: A Research on Gazıantep's Smes

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2691 - 2709, 05.12.2017

Öz

It is known that small and medium sized enterprises have a key importance in various macroeconomic variables from production to employment in the world and Turkish markets, It is seen that SMES, which are so important in terms of the economic view, can not display expected performance from the point of exports. Global competition in the export markets in recent years has been affecting SMES negatively due to their capacity and innovative deficiencies. In this study, the effects of various demographic variables of the firm on General Information About Market, Foreign Demand Conditions and Export Cost, which are the subscales of the Export Problems Perception Scale, were tested by Multiple Regression Analysis. Findings reveal that the demographic variables of the firms have an effect on the subscales of the Perception of Export Problems Scale.

Kaynakça

 • Akgemici, T. (2001). KOBİ’lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler, Ankara: KOSGEB Yayını.
 • Ansen, Y. (2000). Halk Bankası ve KOBİ’lere Yönelik Hizmetleri. İGEME’den Bakış, 14, 16-24.
 • Arslan, A.R (2006). Türkiye’nin Mobilya İhracatındaki Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri. Gazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Ay, H.M. ve Talaşlı, E. (2007). Türkiye’de Kobi’lerin İhracattaki Yeri Ve Karşılaştıkları Sorunlar. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F Dergisi Yerel Ekonomiler Dergisi, Özel Sayısı, 173-184.
 • Bilici, N. (2007). Erzurum Alt Bölgesindeki Kobi’lerin Mevcut Durumları, Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 383-398.
 • Çetin, C. (1996). Yeniden Yapılanma, Girişimcilik, Küçük ve Orta Boy İşletmeler ve Bunların Özendirilmesi, İstanbul. Der Yayınları. Çolakoğlu, M. H. (2002). KOBİ Rehberi. Ankara: TOBB Genel Yayınları.
 • European Commission, (2005), The New SME Definition, User Guide and Model Declaration, Brussels.
 • Gürbüz, S., Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe-Yöntem-Analiz, Ankara: Seçkin Yayınevi
 • Katsikeas, C.S., Piercy, N.F. and Loannidis, C. (1996). Determinants of Export Performance In A European Context, European Journal Of Marketing, 30(6), 6-35.
 • Kayabaşı, A. vd. (2015). Kobi'lerde İhracat Performansını Belirleyen Unsurların İncelenmesi: İnegöl'de Faaliyette Bulunan İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(28), 1-12.
 • Keskin, G. vd. (2009). Bölgesel Gelişme Aracı Olarak Kobi’ler ve İhracat Sorunları (Erzurum’da Bir Araştırma), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2): 279-290.
 • Khan, S. H. (1989) Financing of Exports from SMEs in Developing Countries: Alternative Schemes in Exports from Small and Enterprises in Developing Countries: Issues and Perspectives, International Trade Centre, UNCTAD/GATT. 9, 119-132.
 • Meydan, C. & Şeşen, H. (2015). Yapısal Eşitlik Modellemesi, AMOS Uygulamaları, 2.Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Müftüoğlu, T. (1989). Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Sorunlar ve Öneriler. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yayınları
 • Müslümov, A. (2001). Türkiye'de Ekonomik Krizlerin Halka Açık KOBİ’lere Etkisi, KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, 1. Orta Anadolu Kongresi, 18-21 Ekim 2001, Nevşehir.
 • Oktav, M. (1990). Orta ve Küçük İşletmelerde İhracata Yönelik Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri, Ankara: TOBB Yayınları.
 • Özgen, H., ve Doğan, S. (1997), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Uluslar arası Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Temel Yönetim Sorunları ve Çözüm Önerileri, Ankara: KOSGEB Yayınları.
 • Resmi Gazete. (2005). Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik. 2005/9617, 5(44).
 • Sekaran, U., (1992). Research Methods for Business: A Skill Building Approach, Second Edition, John Wiley & Sons, 450.
 • Sönmez, A. ve Arslan, R. (2007). İhracat Yapma Şekline Göre Karşılaşılan Sorunlar; Mobilya Endüstrisi Örneği. Politeknik Dergisi, 19(4), 403-409.
 • Styles, C. And Ambler, T. (2000). The Impact of Relational Variables on Export Performance: An Empirical Investigation in Australia and The UK. Australian Journal of Management, 25(3), 261-281.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel Ilkeler ve Lisrel Uygulamaları, Ankara: Ekinoks.
 • TOBB. (2017). KOBİ İstatistikleri. https://www.tobb.org.tr/kobi/istatistikler (20.09.2017).

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim ÇÜTÇÜ
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8655-1553
Türkiye


Aydın ÖZDEMİR
0000-0002-2413-9440
Türkiye


Hayrettin ERKAN Bu kişi benim
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 10 Ekim 2017
Kabul Tarihi 5 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Çütçü, İ. , Özdemir, A. & Erkan, H. (2017). Kobi’lerin İhracat Piyasalarında Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Algıları: Gaziantep’teki KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 2691-2709 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/342601
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.