Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Qualitative Study on the Perception of Social Exclusion in Syrian Refugee Woman

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2399 - 2413, 14.11.2017

Öz

In this study, it was aimed to investigate whether the Syrian refugee women who experienced the biggest tribulation of war and immigration have been exclused or not from the economic, social and cultural integration and how they perceived the society's viewpoint against them after they have come to Turkey. For this, face-to-face interviews were held with 14 Syrian refugee women living in Konya. According to the findings acquired in the research, together with the fact that women of Syria are not exposed to an explicit discriminatory, exclusionist and othering attitude in social assistance dimension of social exclusion, they are excluded in the sense of social relationships because of fiction of a negative imagination such as “being second wife, breaking up a family” by both public opinion and media. It is necessary that particularly media shall avoid all kinds of negative discourses that may leave impression on social imagination against Syrian women refugees and socio-economic improvement of women shall be supported and their social adaptation process must be facilitated. Additionally, new policies should be developed by evaluating the problem in terms of “exclusives”.

Kaynakça

 • Adaman, F., Keyder, Ç., (2006).Türkiye’de büyük kentlerin gecekondu ve çöküntü mahallelerinde yaşanan yoksulluk ve sosyal dışlanma http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/study_turkey_tr.pdf
 • Atkınson, J., (1997). The economics of social exclusion-it's not simple poverty or unemployment, http://www.res.org.uk/media/atkinson1.htm.
 • Atkinson, AB. Hills, J. (1998). Exclusion, employment and opportunity Centre for Analysis of Social Exclusion. CASE/4 London School of Economics, Houghton Street London WC2A 2AE http://eprints.lse.ac.uk/5489/1/exclusion,_employment_and_opportunity.PDF
 • Başak, C. (2011). Mülteciler, sığınmacılar, yasa dışı göçmenler. Ankara: Sonsöz Gazetecilik ve Reklamcılık
 • Bayram, N., vd. (2010 ). Yaşam tatmini ve sosyal dışlanma, “İş-Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C.12, (4), ss. 79-92 DOI: 10.4026/1303-2860.2010.0159.x
 • Berman, Y. and David P. (2000). Indicators of social quality and social exclusion at national and community level, Social Indicators Research. https://doi.org/10.1023/A:1007074127144
 • Bora, A. (2007). Yoksulluk ve kadınlar, Tes-İş Dergisi, Sosyal dışlanma ve yoksulluk dosyası içinde, ss.95-99.
 • http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/53617/44562/yoksulluk_ve_sosyal_d%C4%B1s%CC%A7lanma.pdf
 • Buz, S. (2006). Kadın ve göç ilişkisi: Sığınan ve sığınmacı kadın örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Creswel, JW. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (M. Bütün, S.B. Demir, Çev.).Ankara, Siyasal Dedeoğlu, S., Gökmen, Ç.E., (2011) . Göç ve sosyal dışlanma : Ankara : Elif Yayınevi.
 • Göker, G. Keskin S.(2015). Haber medyası ve mülteciler: Suriyeli mültecilerin Türk yazılı basınındaki temsili. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 41 /ss. 229-256
 • Jehoel-Gijsbers G. ve Vrooman C. (1997). Explaining social exclusion: A theoretical model tested in the Netherlands,The Netherlands Institute for Social Research/ https://www.researchgate.net/publication/236981206_Explaining_Social_Exclusion_A_Theoretical_Model_Tested_in_The_Netherlands
 • Koyuncu, A. (2014 ). Kentin yeni misafirleri Suriyeliler, Konya: Çizgi Kitabevi
 • Küçükşen, K. (2015). Being a women in the grip of war and migration. Contextual approches in sociology (A.E.Pope, H. Arslan, M.A. İcbay, T. Butvilas)Ed. Almanya: Peter Lang D. ss.199-208
 • Lister, R., (2004). Poverty: Key concepts, Polity, Cambridge.
 • Orhan, O., Şenyücel Gündoğar, Ş., (2015). Suriye’li sığınmacıların Türkiye’ye etkileri, Ortadoğu stratejik araştırmalar raporu , ISBN: 978-605-4615-95-7
 • Özgökçeler, S., (2006). Sosyal dışlanma sorunsalı ve engellilerin sosyal politikası bağlamında değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa : Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pandır, M., Efe, İ., Paksoy, A.F. (2015). Türk Basınında Suriyeli Sığınmacı Temsili Üzerine Bir İçerik Analizi, Marmara İletişim Dergisi, S.24, ss.1-26. DOI: 10.17829/
 • Sapancalı, F. (2005). Avrupa Birliğinde sosyal dışlanma sorunu ve mücadele yöntemleri, Çalışma ve Toplum, ss.51-106 http://www.calismatoplum.org/sayi6/Makale%202.pdf
 • Silver, H., (1994). Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. International Labor Review 133 (5-6), 531–578. http://www.gsdrc.org/document-library/social-exclusion-and-social-solidarity-three-paradigms/ Et.20.03.2016
 • Sunal, O. (2006). Sosyal dışlanmaya kuramsal Yaklaşımlar, Çalışma Ortamı Dergisi, http://sosyalpolitika.fisek.org.tr/? Et.20.03.2016
 • Sürüel, T., (2008). “Göç ve sosyal dışlanma ilişkisinin sosyal politika açısından analizi (İstanbul-Sultanbeyli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, 10. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R.K. (1989). Case study research: Design and metohds. Sage publications. https://books.google.com.tr/books/about/Case_study_research.html?id=gxy2AAAAIAAJ&redir_esc=yEr. Tarihi:Et:. 08.10.2017.
 • http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/10/151005_suriyeli_multeciler
 • http://www.cnnturk.com/turkiye/chpli-vekil-suriyeliler-teror-orgutleri-icin-potansiyel-guc

Suriyeli Sığınmacı Kadınlarda Sosyal Dışlanma Algısı Üzerine Nitel Bir Çalışma

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2399 - 2413, 14.11.2017

Öz

Bu çalışmada savaş ve göç olgusunu en derin boyutuyla yaşayan Suriye’li sığınmacı kadınlar örnekleminden hareketle, kadınların göçten sonra  yaşadıkları zorluklar ve  kadın olmalarından kaynaklanan sosyal dışlanma algılarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Suriye’li kadınlar, sosyal dışlanmanın sosyal  yardım boyutunda, açıktan ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileştirici bir tutuma maruz kalmamakla birlikte, gerek kamuoyu, gerekse medya tarafından haklarında “ikinci eş olma, yuva yıkma” gibi negatif bir imgelenme kurgulanması sebebiyle sosyal ilişkiler boyutunda  dışlanmaktadırlar. Savaşın uzaması nedeniyle geri dönme umutları gittikçe kaybolmaya yüz tutan kadınlar ileriye dönük ciddi kaygılar taşımakta, yaşadıkları dışlanma,  toplumla bütünleşme süreçlerini daha sancılı hale getirmektedir. Suriyeli kadın sığınmacılara karşı, özellikle medyanın, toplumsal muhayyilede iz bırakacak her türlü negatif söylemden uzak durması ve kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerinin desteklenerek, topluma uyum süreçlerinin kolaylaştırılması, sorunun “dışlayanlar” açısından da değerlendirilerek uygun politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.


Kaynakça

 • Adaman, F., Keyder, Ç., (2006).Türkiye’de büyük kentlerin gecekondu ve çöküntü mahallelerinde yaşanan yoksulluk ve sosyal dışlanma http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/study_turkey_tr.pdf
 • Atkınson, J., (1997). The economics of social exclusion-it's not simple poverty or unemployment, http://www.res.org.uk/media/atkinson1.htm.
 • Atkinson, AB. Hills, J. (1998). Exclusion, employment and opportunity Centre for Analysis of Social Exclusion. CASE/4 London School of Economics, Houghton Street London WC2A 2AE http://eprints.lse.ac.uk/5489/1/exclusion,_employment_and_opportunity.PDF
 • Başak, C. (2011). Mülteciler, sığınmacılar, yasa dışı göçmenler. Ankara: Sonsöz Gazetecilik ve Reklamcılık
 • Bayram, N., vd. (2010 ). Yaşam tatmini ve sosyal dışlanma, “İş-Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C.12, (4), ss. 79-92 DOI: 10.4026/1303-2860.2010.0159.x
 • Berman, Y. and David P. (2000). Indicators of social quality and social exclusion at national and community level, Social Indicators Research. https://doi.org/10.1023/A:1007074127144
 • Bora, A. (2007). Yoksulluk ve kadınlar, Tes-İş Dergisi, Sosyal dışlanma ve yoksulluk dosyası içinde, ss.95-99.
 • http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/53617/44562/yoksulluk_ve_sosyal_d%C4%B1s%CC%A7lanma.pdf
 • Buz, S. (2006). Kadın ve göç ilişkisi: Sığınan ve sığınmacı kadın örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Creswel, JW. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (M. Bütün, S.B. Demir, Çev.).Ankara, Siyasal Dedeoğlu, S., Gökmen, Ç.E., (2011) . Göç ve sosyal dışlanma : Ankara : Elif Yayınevi.
 • Göker, G. Keskin S.(2015). Haber medyası ve mülteciler: Suriyeli mültecilerin Türk yazılı basınındaki temsili. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 41 /ss. 229-256
 • Jehoel-Gijsbers G. ve Vrooman C. (1997). Explaining social exclusion: A theoretical model tested in the Netherlands,The Netherlands Institute for Social Research/ https://www.researchgate.net/publication/236981206_Explaining_Social_Exclusion_A_Theoretical_Model_Tested_in_The_Netherlands
 • Koyuncu, A. (2014 ). Kentin yeni misafirleri Suriyeliler, Konya: Çizgi Kitabevi
 • Küçükşen, K. (2015). Being a women in the grip of war and migration. Contextual approches in sociology (A.E.Pope, H. Arslan, M.A. İcbay, T. Butvilas)Ed. Almanya: Peter Lang D. ss.199-208
 • Lister, R., (2004). Poverty: Key concepts, Polity, Cambridge.
 • Orhan, O., Şenyücel Gündoğar, Ş., (2015). Suriye’li sığınmacıların Türkiye’ye etkileri, Ortadoğu stratejik araştırmalar raporu , ISBN: 978-605-4615-95-7
 • Özgökçeler, S., (2006). Sosyal dışlanma sorunsalı ve engellilerin sosyal politikası bağlamında değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa : Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pandır, M., Efe, İ., Paksoy, A.F. (2015). Türk Basınında Suriyeli Sığınmacı Temsili Üzerine Bir İçerik Analizi, Marmara İletişim Dergisi, S.24, ss.1-26. DOI: 10.17829/
 • Sapancalı, F. (2005). Avrupa Birliğinde sosyal dışlanma sorunu ve mücadele yöntemleri, Çalışma ve Toplum, ss.51-106 http://www.calismatoplum.org/sayi6/Makale%202.pdf
 • Silver, H., (1994). Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. International Labor Review 133 (5-6), 531–578. http://www.gsdrc.org/document-library/social-exclusion-and-social-solidarity-three-paradigms/ Et.20.03.2016
 • Sunal, O. (2006). Sosyal dışlanmaya kuramsal Yaklaşımlar, Çalışma Ortamı Dergisi, http://sosyalpolitika.fisek.org.tr/? Et.20.03.2016
 • Sürüel, T., (2008). “Göç ve sosyal dışlanma ilişkisinin sosyal politika açısından analizi (İstanbul-Sultanbeyli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, 10. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R.K. (1989). Case study research: Design and metohds. Sage publications. https://books.google.com.tr/books/about/Case_study_research.html?id=gxy2AAAAIAAJ&redir_esc=yEr. Tarihi:Et:. 08.10.2017.
 • http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/10/151005_suriyeli_multeciler
 • http://www.cnnturk.com/turkiye/chpli-vekil-suriyeliler-teror-orgutleri-icin-potansiyel-guc

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kübra KÜÇÜKŞEN
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9248-9541
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Kasım 2017
Başvuru Tarihi 4 Ekim 2017
Kabul Tarihi 14 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Küçükşen, K. (2017). Suriyeli Sığınmacı Kadınlarda Sosyal Dışlanma Algısı Üzerine Nitel Bir Çalışma . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 2399-2413 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/341721
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.