Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

SA 8000: 2014 Sosyal Sorumluluk Standardına Göre Çalışma Yaşamının Değerlendirilmesi

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2368 - 2378, 31.10.2017

Öz

Çalışanların temel haklarını garanti altına almayı amaçlayan işletmeler için “SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı (Social Accountability 8000) ortaya çıkmıştır.  Çalışanların temel hakları ise, sendika özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı, çocuk işçiliği, ücret, ayrımcılık, çalışma saatleri, zorla ve zorunlu çalışma, disiplin, sağlık ve güvenliktir. SA 8000 standardının temel gereksinimleri de bu konulardır.

SA 8000 standardı, yeni ve gelişmekte olan sosyal ve insan hakları sorunları karşısında sürekli uygulanabilirliğini sağlamak için düzenli olarak güncellenmektedir. SA 8000: 2008'den SA 8000: 2014'e geçiş dönemi, 1 Ocak 2016'da başlamıştır. Bu çalışmada, SA 8000: 2014 versiyonu incelenmektedir.

Bu çalışmanın amacı, yenilenen SA 8000: 2014 Sosyal Sorumluluk Standardına göre çalışma yaşamını değerlendirmektir. Standardın gerekliliklerini, Türkiye’deki ulusal yasalar ile birlikte incelenecektir. Bununla birlikte,  SA 8000: 2008 standardı ile SA 8000: 2014 standardı arasındaki değişiklikler ele alınacaktır.  SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardının topluma, çalışanlara, devlete ve işverenlere sağlayacağı faydalar açıklanmaktadır. Bu çalışmada, SA 8000 standardının birçok işletmede uygulanması gerektiği savunulmaktadır.

Kaynakça

  • Akgeyik, Tekin (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk: (Bir Alan Araştırması). Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (52), s. 65-106. Aktan, Can, Çoşkun, Börü, Deniz (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Çoşkun Can Aktan (Edt), Kurumsal Sosyal Sorumluluk İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk. İstanbul: İGİAD Yayınları. Alparslan, Ajar, Aygün, Mehmet (2013). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Firma Performansı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), s. 435-448. Ateşoğlu, İrfan, Türker, Ali (2010). Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yaklaşımı: Muğla İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), s. 207-226. Ayrancı, Evren (2007). Sosyal Sorumluluklar ve Sosyal Sorumluluk 8000 (SA 8000) Standardının Benzer Özellikteki Tike ve Standartlardan Farklılıkları. ABMYO Dergisi, (8), s. 101-120. Aydemir, Muzaffer (2007). İşletmelerin İşgörenlere Karşı Sosyal Sorumlulukları ve SA 8000 Standardı. Çoşkun Can Aktan (Edt), Kurumsal Sosyal Sorumluluk İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk. İstanbul: İGİAD Yayınları. Balı, Selçuk, Cinel, Ozan, Mehmet (2011). Bir Rekabet Aracı Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(4), s. 45-60. Eren, Said, Selim, Eker, Sevcan (2012). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Marka İmajı, Algılanan Değer, Müşteri Tatmini ve Marka Sadakatine Etkisi Üzerine Bir Saha Araştırması: X Markası Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), s. 451-472. Ergül, Fazlı, H., Kurtulmuş, Mehmet (2014). Sosyal Sorumluluk Anlayışının Geliştirilmesinde Topluma Hizmet Uygulamları Dersine İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), s. 221-232.http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000068676/5000063737 Eroğlu, Sebla, N. (2008). Sosyal Sorumluluk Denetimi & SA 8000 Standartı ve Denizli İlinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. Gümüş, Murat, Öksüz, Burcu (2009). İtibar Sürecinde Kilit Rol: Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi. Journal of Yaşar University, 4(14), s. 2129-2150. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jyasar/article/viewFile/5000066050/5000061556 Güripek, Ediz (2007). Otel İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk ve SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. İrimia (Dumitraşcu), Eliza, Stanoiu, Silvia (2013). Social Responsibility in the Context of Company Performance. Review of International Comparative Management, 14(1), s. 175-183. Odaman, Serkan (2007). SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı ve İşlevi. http://web.deu.edu.tr/sosyalhukuk SA 8000 Certified Facilities. http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1838 SA 8000:2014, (2014), Social Accountability 8000, Social Accountability International Publications. http: // www.sa-intl.org /_data/ global/ files/ SA8000Standard2014(3).pdf Saran, Mine, Çoşkun, Gül, Zorel, İnal, Fulden, Aksoy, Zeynep (2011). Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi: Ege Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Yaşar University, 22(6), s. 3732-3747. http:// dergipark.gov.tr/ download/ article-file/179320 Simionescu, Nicoleta, Liliana (2015). The Relationship Between Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainable Development (SD). Internal Auditing & Risk Management, 2(38), s. 179-190. Smigielska, Grazyna (2013). Corporate Social Responsibility of European Retail Chains in Poland. Review of International Comparative Management, 14(1), s. 127-137. Tang, Lu, Gallagher, C., Christine, Bie, Bijie (2015). Corporate Social Responsibility Communication Through Corporate Websites: A Comparison of Leading Corporations in the United States and China. International Journal of Business Communication, 52(2), s. 205-227.

Evaluation of Working Life According To SA 8000: 2014 Social Responsibility Standard

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2368 - 2378, 31.10.2017

Öz

SA 8000 Social Accountability Standard has emerged for businesses aiming to guarantee the basic rights of employees. The fundamental rights of workers are freedom of association and right to collective bargaining, child labor, wages, discrimination, working hours, forced and compulsory labor, health and safety, and discipline. These are the basic requirements of SA 8000 standard.

SA 8000 standard’s regularly updated to ensure its continued applicability to new and emerging social and human rights issues. The transition  from SA 8000: 2008 to SA 8000: 2014 began on 1 January 2016. In this study, the SA 8000: 2014 version is examined.

The aim of this study is to evaluate the working life according to the renewed SA 8000: 2014 Standard. The requirements of the standard will be examined together with the national legislation in Turkey. The SA 8000 Standard explains the benefits of society, employees, the state and employers. 

Kaynakça

  • Akgeyik, Tekin (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi Boyutuyla Kurumsal Sosyal Sorumluluk: (Bir Alan Araştırması). Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (52), s. 65-106. Aktan, Can, Çoşkun, Börü, Deniz (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Çoşkun Can Aktan (Edt), Kurumsal Sosyal Sorumluluk İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk. İstanbul: İGİAD Yayınları. Alparslan, Ajar, Aygün, Mehmet (2013). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Firma Performansı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), s. 435-448. Ateşoğlu, İrfan, Türker, Ali (2010). Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yaklaşımı: Muğla İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), s. 207-226. Ayrancı, Evren (2007). Sosyal Sorumluluklar ve Sosyal Sorumluluk 8000 (SA 8000) Standardının Benzer Özellikteki Tike ve Standartlardan Farklılıkları. ABMYO Dergisi, (8), s. 101-120. Aydemir, Muzaffer (2007). İşletmelerin İşgörenlere Karşı Sosyal Sorumlulukları ve SA 8000 Standardı. Çoşkun Can Aktan (Edt), Kurumsal Sosyal Sorumluluk İşletmeler ve Sosyal Sorumluluk. İstanbul: İGİAD Yayınları. Balı, Selçuk, Cinel, Ozan, Mehmet (2011). Bir Rekabet Aracı Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk. ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(4), s. 45-60. Eren, Said, Selim, Eker, Sevcan (2012). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının Marka İmajı, Algılanan Değer, Müşteri Tatmini ve Marka Sadakatine Etkisi Üzerine Bir Saha Araştırması: X Markası Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), s. 451-472. Ergül, Fazlı, H., Kurtulmuş, Mehmet (2014). Sosyal Sorumluluk Anlayışının Geliştirilmesinde Topluma Hizmet Uygulamları Dersine İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), s. 221-232.http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000068676/5000063737 Eroğlu, Sebla, N. (2008). Sosyal Sorumluluk Denetimi & SA 8000 Standartı ve Denizli İlinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli. Gümüş, Murat, Öksüz, Burcu (2009). İtibar Sürecinde Kilit Rol: Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi. Journal of Yaşar University, 4(14), s. 2129-2150. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jyasar/article/viewFile/5000066050/5000061556 Güripek, Ediz (2007). Otel İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk ve SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. İrimia (Dumitraşcu), Eliza, Stanoiu, Silvia (2013). Social Responsibility in the Context of Company Performance. Review of International Comparative Management, 14(1), s. 175-183. Odaman, Serkan (2007). SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı ve İşlevi. http://web.deu.edu.tr/sosyalhukuk SA 8000 Certified Facilities. http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1838 SA 8000:2014, (2014), Social Accountability 8000, Social Accountability International Publications. http: // www.sa-intl.org /_data/ global/ files/ SA8000Standard2014(3).pdf Saran, Mine, Çoşkun, Gül, Zorel, İnal, Fulden, Aksoy, Zeynep (2011). Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi: Ege Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Yaşar University, 22(6), s. 3732-3747. http:// dergipark.gov.tr/ download/ article-file/179320 Simionescu, Nicoleta, Liliana (2015). The Relationship Between Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainable Development (SD). Internal Auditing & Risk Management, 2(38), s. 179-190. Smigielska, Grazyna (2013). Corporate Social Responsibility of European Retail Chains in Poland. Review of International Comparative Management, 14(1), s. 127-137. Tang, Lu, Gallagher, C., Christine, Bie, Bijie (2015). Corporate Social Responsibility Communication Through Corporate Websites: A Comparison of Leading Corporations in the United States and China. International Journal of Business Communication, 52(2), s. 205-227.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Barış ÖZTUNA
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2017
Başvuru Tarihi 18 Eylül 2017
Kabul Tarihi 30 Ekim 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Öztuna, B. (2017). SA 8000: 2014 Sosyal Sorumluluk Standardına Göre Çalışma Yaşamının Değerlendirilmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 2368-2378 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/338614
  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.