Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Beşinci Sınıf Öğrencilerinin İkna Edici Yazma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2228 - 2246, 19.10.2017

Öz

Bu araştırmanın amacı; ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin ikna edici yazma becerilerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada evren 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Hatay ili Antakya ilçesinde öğrenim gören beşinci sınıf öğrencilerinden; örneklem ise söz konusu ilçede öğrenim gören 309 beşinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Tarama modelinde tasarlanan araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, ikna edici metin yazma formu ve ikna edici yazıları ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre araştırmaya katılan öğrencilerin ikna edici yazma becerilerinin yeterli seviyede olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin ikna edici yazma becerilerinin cinsiyet, ailenin aylık geliri, iki/tek dilli olma ve Türkçe ders notu değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği; televizyon, tablet veya bilgisayar karşısında geçen süre değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Arı, G. (2010). Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin yazdığı hikâye edici metinlerin değerlendirilmesi. TÜBAR, XXVII.
 • Beard, R. & Burrell, A. (2010). Writing attainment in 9- to 11-year-olds: Some differences between girls and boys in two genres. Language and Education. 24 (6), 495–515.
 • Çelik, M. E. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 7 (1), 727-743.
 • Deniz, K. (2003). Yazılı anlatım becerileri bakımından köy ve kent beşinci sınıf öğrencilerinin durumu. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 233-255.
 • Göçer, A. (2011). Öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarının Türkçe öğretmenlerince değerlendirilmesi üzerine. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 71-97.
 • Kaptan, A. (2015). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin ikna edici yazma beceri düzeylerinin belirlenmesi. Yaymlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.
 • Kissel, B. (2003). Promoting writing and preventing writing failure in young children. Preventing School Failure, 52 (4), 53–56.
 • Kurudayıoğlu M. ve Yılmaz E. (2013). İkna edici yazma açısından Türkçe öğretmeni adaylarının oluşturdukları metinlerin incelenmesi. VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı (25–28 Eylül 2013), Bilkent Üniversitesi ve Tiran Üniversitesi, Tiran, Arnavutluk.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Yılmaz, E. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının oluşturdukları ikna edici metinlerin yapı açısından incelenmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 2(1), 12-21.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kan, M. O. ve Hatay, F. (2017). İki dilli ilkokul öğrencilerinin dikte ve yazma becerisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5 (2), 217-225.
 • Leon, T. M. (2008). Middle-school students comprehending, analyzing, and evaluating persuasive text. Unpublished doctoral thesis, Washington: Maryland University.
 • MEB (2015). İlköğretim Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. (2013). Persuasive writing marking guide. Sydney: ACARA
 • Nippold, M. A., Ward-Lonergan, J. M. & Fanning J. L. (2005). Persuasive writing in children, adolescents and adults: a study of syntactic, semantic and pragmatic development, language, Speech and Hearing Services in Schools, 36, 125-138.
 • Okur, A.,Göçen, G. ve Süğümlü, Ü. (2013). İkna edici yazma ve karşılaştırmalı bir araştırma (Avustralya ana dili öğretimi ders materyalleri ve Türkiye örneği). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (21), 167-197.
 • Sarı, M. (2001). İki dilli çocukların okuma yazma öğrenirken karşılaştıkları güçlükler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • Standish, L. G. (2005). The effects of collaborative strategic reading and direct instruction in persuasion on sixth-grade students’ persuasive writing and attitudes. Unpublished doctoral thesis, Washington: University of Maryland.
 • Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Investigation of Persuasive Writing Skills of Fifth Grade Students in Terms of Several Variables

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 2228 - 2246, 19.10.2017

Öz

The aim of this research is to determine the persuasive writing skills of the fifth grade students in terms of several variables. In the research, population is the fifth grade students from province of Antakya/Hatay in 2016-2017 academic year. The sample consists of 309 students from this province. In the study designed in the screening model, personal information form, persuasive text writing form and persuasive text measurement tool were used for data collection. The obtained data were analyzed by independent sample t-test and one-way analysis of variance. According to the results, it was found that the persuasive writing levels of the students were not in a sufficient level. Additionally, persuasive writing skills of students differed significantly according to gender, monthly income of the family, being bilingual/monolingual, and Turkish course grade. However, it wasn’t found a significant relationship between persuasive writing skills and the time spent on television, computer, or tablet. 

Kaynakça

 • Arı, G. (2010). Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin yazdığı hikâye edici metinlerin değerlendirilmesi. TÜBAR, XXVII.
 • Beard, R. & Burrell, A. (2010). Writing attainment in 9- to 11-year-olds: Some differences between girls and boys in two genres. Language and Education. 24 (6), 495–515.
 • Çelik, M. E. (2012). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 7 (1), 727-743.
 • Deniz, K. (2003). Yazılı anlatım becerileri bakımından köy ve kent beşinci sınıf öğrencilerinin durumu. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 233-255.
 • Göçer, A. (2011). Öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarının Türkçe öğretmenlerince değerlendirilmesi üzerine. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 71-97.
 • Kaptan, A. (2015). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin ikna edici yazma beceri düzeylerinin belirlenmesi. Yaymlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.
 • Kissel, B. (2003). Promoting writing and preventing writing failure in young children. Preventing School Failure, 52 (4), 53–56.
 • Kurudayıoğlu M. ve Yılmaz E. (2013). İkna edici yazma açısından Türkçe öğretmeni adaylarının oluşturdukları metinlerin incelenmesi. VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı (25–28 Eylül 2013), Bilkent Üniversitesi ve Tiran Üniversitesi, Tiran, Arnavutluk.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Yılmaz, E. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının oluşturdukları ikna edici metinlerin yapı açısından incelenmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 2(1), 12-21.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kan, M. O. ve Hatay, F. (2017). İki dilli ilkokul öğrencilerinin dikte ve yazma becerisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5 (2), 217-225.
 • Leon, T. M. (2008). Middle-school students comprehending, analyzing, and evaluating persuasive text. Unpublished doctoral thesis, Washington: Maryland University.
 • MEB (2015). İlköğretim Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. (2013). Persuasive writing marking guide. Sydney: ACARA
 • Nippold, M. A., Ward-Lonergan, J. M. & Fanning J. L. (2005). Persuasive writing in children, adolescents and adults: a study of syntactic, semantic and pragmatic development, language, Speech and Hearing Services in Schools, 36, 125-138.
 • Okur, A.,Göçen, G. ve Süğümlü, Ü. (2013). İkna edici yazma ve karşılaştırmalı bir araştırma (Avustralya ana dili öğretimi ders materyalleri ve Türkiye örneği). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (21), 167-197.
 • Sarı, M. (2001). İki dilli çocukların okuma yazma öğrenirken karşılaştıkları güçlükler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • Standish, L. G. (2005). The effects of collaborative strategic reading and direct instruction in persuasion on sixth-grade students’ persuasive writing and attitudes. Unpublished doctoral thesis, Washington: University of Maryland.
 • Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Onur KAN
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8319-0791
Türkiye


Alev ERBAŞ Bu kişi benim
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Ekim 2017
Başvuru Tarihi 13 Eylül 2017
Kabul Tarihi 17 Ekim 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Kan, M. O. & Erbaş, A. (2017). Beşinci Sınıf Öğrencilerinin İkna Edici Yazma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 2228-2246 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/338075
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.