Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Relation Between Dignity and Shura (Mutual Consultation): An Evaluation in the Context of Qur'an and Sunnah

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 3266 - 3290, 29.12.2017

Öz

Shura or mashwarah (i.e. mutual consultation) and another relevant term, istisharah (i.e. consulting the cognoscenti) all derive from the Arabic verbal root, namely "sha-wa-ra" and refer to a principle as old as history of mankind in terms of origin. The Qur'an has shifted the meaning of the word which the Arabs in the pre-Islamic era had used in its external (zahiri) sense to the counseling, an indispensable principle of social and individual life. This concept which has been addressed in the Islamic literature with approaches emphasizing political identity is dealt with in this study in a context, of which the aspect of individual theraphy predominates by means of values and deeds such as appreciation, forgiveness, pleasing and taking soundings. Especially, the fact that in the consultations of the Prophet (pbuh), this aspect is mostly noticeable is explained through examples. The study by presenting an evaluation of the principle in that respect, would perhaps contribute to the swifter access to the personal lives of isolated people and assist in finding solutions to the problems


Kaynakça

 • Alusî, Mahmut ebu’l-Fadl, Ruh’ul-Maânî fi Tefsiri’l-Kur’ani’l-Azim ve’s- Seb’ul-Mesânî, Beyrut: Dar-u İhyai’t-Türâsil-Arabiyyi, ts.
 • Buhârî, Edebü’l-Müfred, ( Ahlak Hadisleri),çev. ve Şerheden: Fikri Yavuz,
 • Dönmez, İbrahim Kâfî, “İcma”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA),İst: Türkiye Diyanet Vakfı,2000
 • Ebu Hayyan, Bahru’l-Muhit fi’t-Tefsir, Tahk. Sıdkî Muhammed Cemil, Beyrut: Daru’l-Fikr, 1420
 • Ebu Ubeyde, Ma’mer b. Müsenna et-Teymî el-Basrî, Mecazu’l- Kur’an, Thk. Fuat Sezgin, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle,1981
 • el- Cevheri, İsmail b. Hammad Ebu Nasr el- Farabi, es-Sıhah, Tahk. Şihabüddin Ebû Amr, Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1998/1418
 • El-Askerî, Ebu Hilal, Furûku’l-Lugaviyye, Tahk. Hüsameddin Kudsi, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts.
 • El-Begavî, Mealimu’t-Tenzil, Tahk. Muhammed Abdullah En-Nemr, Osman Cuma Dâmiriyye, Süleyman Müslim El-Harş, y.y.: Daru’t-Tayyibe, 1997
 • El-Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed ibn el-Huseyn ibn Ali, Sünenü’l-Kübra ve Fî Zeylihi el-Cevheru’n-Nakıyyu, Haydarabad: Meclis-ü airati’l-Mearifi’n-Nizamiyyeti’l-Kâineti fi’l-Hindi, ts.
 • el-Bikâi, Ebü’l-Hasan Burhaneddin İbrâhim b. Ömer b. Hasan, Nazmud-Durer Fi Tenasubi’l-Ayi ve’s-Süver, Haydarabad: Dâiretü’l-Maârifi’l- Osmaniyye 1978/1398
 • el-Buhari, Edebül-Müfred, Beyrut: Darul-Beşâir, 1989
 • el-Esfehânî, er-Râgıb, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’an, Tahk: Muhammed Halil Aytânî, Beyrut-Lübnan: Daru’l-Ma’rife, ts.
 • El-Ezdî, Mamer bin Ebî Raşid, el-Câmî, Tahk. Habibürrahman el-A’zamî, Beyrut: Meclisü’l-İlmî bi Pakistan, 1403
 • El-Kudâî, Muhammed ibn Sellame ibn Ca’fer ebu Abdillah, Müsnedü’ş-Şihab, Tahk. Hamdî ibn Abdül-Mecid es-Selefi, , Beyrut: Müessesetür-Risale, 1986
 • el-Kuraşî, İbn Vehb el-Mısrî, , El-Camî li Hadis li İbn Vehb, Tahk. Hasan Huseyn Muhammed ebu’l-Hayr, , Riyad: Daru İbn Cevzî, 1995
 • el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’an, 2.bs.Tahk. Ahmed Berdûnî, İbrahim Itfiyyiş, Kahire: Daru’l-Kutübi’l-Mısrıyye, 1964
 • El-Mukatil, Tefsîru Mukatil b. Süleyman, Tahk. Abdullah Mahmut Şehhâte, y.y.: Daru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabiyyi, 1423
 • En-Nisâbûrî, El-Hakim, Müstedrek, Zehebî’nin Telhıs hakkındaki talikâtı ile beraber, Beyrut: Darul-Kutubil-İlmiyye, 1990
 • Er-Razi, Mefâtîhu’l-Gayb, 3.bs. Beyrut: Daru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabiyyi, 1420
 • Es-Sahib, İsmail bin Abbad, El-Muhit fi’-luga, Şın, lam, elif, ye’ babı, Beyrut: Alemu’l-Kütüb, 1994
 • Et-Taberî, Camiul-Beyan an Te’vili ayi’l-Kur’an, Tahk. Ahmed Muhammed Şakir, y.y.: Müessesetür-Risale, 2000
 • et-Tahavî, Şerhu Müşkili’l-Asar, Tahk. Şuayb Arnavut, y.y.: Müessesetü’r-Risâle, 1494
 • Ez-Zemahşerî, Ebu’l-Kasım Mahmud b. Amr b. Ahmed, Esâsül-Belaga, Kahire: Daru’l-Kütüb, 1972
 • Ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-Arabiyyi, 1407
 • Fîrûzâbâdî, Muhammed b.Yakub b. Muhammed b.İbrahim b. Ömer, Ebu Tahir, Kamusul-Muhit, Bulak: Matbaatü Miriyye, ts.
 • Itr, Hasan Dıyau’d-Din Muhammed, eş-Şura fi Davi’l-Kurani ve’s-Sünne, 1. bs., y.y: Daru’l-Buhus, 2001
 • İbn Abbas, Tenvirul-Mikbas Min Tefsiri İbn Abbas, Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Lübnan
 • İbn Arabî, Ahkamu’l-Kur’an, Kahire: 1957
 • İbn Atıyye, el-Muharreru’l-Veciz fi Tefsiri Kitabi’l-Aziz, y.y.: el-Meclisu’l-İlmî bi’l-Fas, 1977
 • İbn Faris, Ebul-Huseyn Ahmed, Mücmelü’l-Lüga, Tahk. Züheyr Abdu’l Muhsin Sultan, Beyrut: Müessesetü’r- Risale, 1986
 • İbn Hanbel, Ahmed, Müsned, Tahk. Şuayb Arnavut, Adil Mürşid, y.y.: Müessetü’r-Risale, 2001
 • İbn Kesir, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, Tahk. Sami b. Muhammed Sellâme, y.y.: Daru’t-Tayyibe, 1999
 • İbn Manzur, Muhammed ibn Mükrim, Lisanu’l-Arab, Beyrut: Daru’s-Sadır, ts.
 • İbn Rahuye, İshak, Müsned, Medine-i Münevvere: Mektebetül- Eyman,1991
 • İbn. Ahmed, Halil, Kitabu’l-Ayn, Tahk. Mehdî el-Mahzûmî, İbrahim es-Sâmirâî, Dâr ve Mektebetü’l-Hilâl, y. y. ts.
 • İbn. Aşur, Tahir, Et-Tahrir ve’t-Tenvir, Tunus: ed-Dâru’t-Tunûsiyye,1984
 • İst: Sönmez Neşriyat, 1979
 • Komisyon, Türkçe Sözlük, Ankara: T.D.K, 1988
 • Tezcan, Tuğrul, Kur’an’da şûra Kavramı ve Çağdaş Yorumları, Ankara: Yayınevi Yay. 2011

İnsan Onuru – Şûrâ İlişkisi: Kur’an ve Sünnet Bağlamında Bir Değerlendirme

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5, 3266 - 3290, 29.12.2017

Öz

‘Şe-ve-ra’ fiil kökünden türemiş olan ve bir konuda ehil bir kimsenin görüşüne müracaat etmek anlamına gelen Şûra-Meşveret-istişare köken itibariyle insanlık tarihi kadar eski bir ilkeye işaret eder. Kur’an, İslâm öncesi Arapların gündelik hayatlarında ve zahirî anlamı kastedilerek kullandığı kelimeyi, sosyal ve bireysel hayatın vazgeçilmez bir ilkesi olan “danışma” anlamına yükseltmiştir. İslâmî literatürde siyasî kimliği öne çıkarılan yaklaşımlarla ele alınan kavram bu çalışmada gönül alma, değer verme, hatayı affetme, nabız ölçme gibi bireysel terapi yönü ağır basan bir çerçevede ele alınmıştır. Özellikle Hz. Peygamberin istişarelerinde bu yönün ağırlıklı olarak kendisini hissettirdiği örnekleriyle açıklanmıştır. Belki ilkenin bu zaviyeden değerlendirilmesiyle, yalnızlaşan insanların bireysel hayatına daha hızlı ulaşılmasına katkı sağlanabilecek ve sorunların çözümüne yardımcı olunacaktır.

Kaynakça

 • Alusî, Mahmut ebu’l-Fadl, Ruh’ul-Maânî fi Tefsiri’l-Kur’ani’l-Azim ve’s- Seb’ul-Mesânî, Beyrut: Dar-u İhyai’t-Türâsil-Arabiyyi, ts.
 • Buhârî, Edebü’l-Müfred, ( Ahlak Hadisleri),çev. ve Şerheden: Fikri Yavuz,
 • Dönmez, İbrahim Kâfî, “İcma”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA),İst: Türkiye Diyanet Vakfı,2000
 • Ebu Hayyan, Bahru’l-Muhit fi’t-Tefsir, Tahk. Sıdkî Muhammed Cemil, Beyrut: Daru’l-Fikr, 1420
 • Ebu Ubeyde, Ma’mer b. Müsenna et-Teymî el-Basrî, Mecazu’l- Kur’an, Thk. Fuat Sezgin, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle,1981
 • el- Cevheri, İsmail b. Hammad Ebu Nasr el- Farabi, es-Sıhah, Tahk. Şihabüddin Ebû Amr, Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1998/1418
 • El-Askerî, Ebu Hilal, Furûku’l-Lugaviyye, Tahk. Hüsameddin Kudsi, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts.
 • El-Begavî, Mealimu’t-Tenzil, Tahk. Muhammed Abdullah En-Nemr, Osman Cuma Dâmiriyye, Süleyman Müslim El-Harş, y.y.: Daru’t-Tayyibe, 1997
 • El-Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed ibn el-Huseyn ibn Ali, Sünenü’l-Kübra ve Fî Zeylihi el-Cevheru’n-Nakıyyu, Haydarabad: Meclis-ü airati’l-Mearifi’n-Nizamiyyeti’l-Kâineti fi’l-Hindi, ts.
 • el-Bikâi, Ebü’l-Hasan Burhaneddin İbrâhim b. Ömer b. Hasan, Nazmud-Durer Fi Tenasubi’l-Ayi ve’s-Süver, Haydarabad: Dâiretü’l-Maârifi’l- Osmaniyye 1978/1398
 • el-Buhari, Edebül-Müfred, Beyrut: Darul-Beşâir, 1989
 • el-Esfehânî, er-Râgıb, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’an, Tahk: Muhammed Halil Aytânî, Beyrut-Lübnan: Daru’l-Ma’rife, ts.
 • El-Ezdî, Mamer bin Ebî Raşid, el-Câmî, Tahk. Habibürrahman el-A’zamî, Beyrut: Meclisü’l-İlmî bi Pakistan, 1403
 • El-Kudâî, Muhammed ibn Sellame ibn Ca’fer ebu Abdillah, Müsnedü’ş-Şihab, Tahk. Hamdî ibn Abdül-Mecid es-Selefi, , Beyrut: Müessesetür-Risale, 1986
 • el-Kuraşî, İbn Vehb el-Mısrî, , El-Camî li Hadis li İbn Vehb, Tahk. Hasan Huseyn Muhammed ebu’l-Hayr, , Riyad: Daru İbn Cevzî, 1995
 • el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’an, 2.bs.Tahk. Ahmed Berdûnî, İbrahim Itfiyyiş, Kahire: Daru’l-Kutübi’l-Mısrıyye, 1964
 • El-Mukatil, Tefsîru Mukatil b. Süleyman, Tahk. Abdullah Mahmut Şehhâte, y.y.: Daru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabiyyi, 1423
 • En-Nisâbûrî, El-Hakim, Müstedrek, Zehebî’nin Telhıs hakkındaki talikâtı ile beraber, Beyrut: Darul-Kutubil-İlmiyye, 1990
 • Er-Razi, Mefâtîhu’l-Gayb, 3.bs. Beyrut: Daru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabiyyi, 1420
 • Es-Sahib, İsmail bin Abbad, El-Muhit fi’-luga, Şın, lam, elif, ye’ babı, Beyrut: Alemu’l-Kütüb, 1994
 • Et-Taberî, Camiul-Beyan an Te’vili ayi’l-Kur’an, Tahk. Ahmed Muhammed Şakir, y.y.: Müessesetür-Risale, 2000
 • et-Tahavî, Şerhu Müşkili’l-Asar, Tahk. Şuayb Arnavut, y.y.: Müessesetü’r-Risâle, 1494
 • Ez-Zemahşerî, Ebu’l-Kasım Mahmud b. Amr b. Ahmed, Esâsül-Belaga, Kahire: Daru’l-Kütüb, 1972
 • Ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-Arabiyyi, 1407
 • Fîrûzâbâdî, Muhammed b.Yakub b. Muhammed b.İbrahim b. Ömer, Ebu Tahir, Kamusul-Muhit, Bulak: Matbaatü Miriyye, ts.
 • Itr, Hasan Dıyau’d-Din Muhammed, eş-Şura fi Davi’l-Kurani ve’s-Sünne, 1. bs., y.y: Daru’l-Buhus, 2001
 • İbn Abbas, Tenvirul-Mikbas Min Tefsiri İbn Abbas, Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Lübnan
 • İbn Arabî, Ahkamu’l-Kur’an, Kahire: 1957
 • İbn Atıyye, el-Muharreru’l-Veciz fi Tefsiri Kitabi’l-Aziz, y.y.: el-Meclisu’l-İlmî bi’l-Fas, 1977
 • İbn Faris, Ebul-Huseyn Ahmed, Mücmelü’l-Lüga, Tahk. Züheyr Abdu’l Muhsin Sultan, Beyrut: Müessesetü’r- Risale, 1986
 • İbn Hanbel, Ahmed, Müsned, Tahk. Şuayb Arnavut, Adil Mürşid, y.y.: Müessetü’r-Risale, 2001
 • İbn Kesir, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, Tahk. Sami b. Muhammed Sellâme, y.y.: Daru’t-Tayyibe, 1999
 • İbn Manzur, Muhammed ibn Mükrim, Lisanu’l-Arab, Beyrut: Daru’s-Sadır, ts.
 • İbn Rahuye, İshak, Müsned, Medine-i Münevvere: Mektebetül- Eyman,1991
 • İbn. Ahmed, Halil, Kitabu’l-Ayn, Tahk. Mehdî el-Mahzûmî, İbrahim es-Sâmirâî, Dâr ve Mektebetü’l-Hilâl, y. y. ts.
 • İbn. Aşur, Tahir, Et-Tahrir ve’t-Tenvir, Tunus: ed-Dâru’t-Tunûsiyye,1984
 • İst: Sönmez Neşriyat, 1979
 • Komisyon, Türkçe Sözlük, Ankara: T.D.K, 1988
 • Tezcan, Tuğrul, Kur’an’da şûra Kavramı ve Çağdaş Yorumları, Ankara: Yayınevi Yay. 2011

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tuğrul TEZCAN
KARABUK UNIV
0000-0003-1751-203X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 6 Ocak 2017
Kabul Tarihi 29 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 5

Kaynak Göster

APA Tezcan, T. (2017). İnsan Onuru – Şûrâ İlişkisi: Kur’an ve Sünnet Bağlamında Bir Değerlendirme . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (5) , 3266-3290 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/31500/284641
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.