Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Düşünmeye Teşvik Eden Kur’an Ayetlerinin Eğitsel Değeri (Ğaşiye Suresi 17. Ayet Örneği)

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1998 - 2018, 17.09.2017

Öz

Kur’an-ı Kerim, insanoğlunun anlam dünyasını şekillendirerek duygu ve davranışlarına istikamet kazandırma maksadıyla indirilmiş bir kitaptır. O’nun, kendini bir hidayet kaynağı olarak nitelendirmesinin anlamı da esasen budur. ‘Hidayet kaynağı’ nitelemesi, Kur’an ayetlerinin eğitsel açıdan taşıdığı değere işaret etmektedir. Bununla birlikte Kur’an’ın bir hidayet kaynağı olarak işlev görebilmesi için bireylere düşen bazı sorumluluklar bulunmaktadır. Ayetlerin manası üzerinde araştırmalar yapılması ve zihinsel aktiviteler gerçekleştirilmesi bu sorumlulukların başında gelmektedir. Ayetlerden alınması gereken ibretlerin ve çıkarılması gereken derslerin keşfedilmesi başka türlü mümkün olmaz. Ayetleri anlama sürecinde yararlanılması gereken başta gelen kaynaklar kuşkusuz tefsirlerdir. Ancak mevcut tefsirlerde, ayet-i kerimelerin insan davranışlarına bakan yönü ile ne ölçüde ele alınıp yorumlandığı araştırılmaya muhtaç bir meseledir. Söz konusu ihtiyaçtan hareketle yapılan bu araştırmada, “Kur’an ayetlerinin eğitsel açıdan taşıdıkları değerin, tefsir eserlerine yansıma durumu nedir?” sorusuna cevap aranmıştır.

Kaynakça

 • Açıkgöz, Kamile Ün. Aktif Öğrenme, İzmir: Biliş Yayınları, 2009.
 • Altıntaş, Ramazan “Ebu Hanife’nin (ö. 150/767) Akıl-Vahiy Anlayışı”, Kelam Araştırmaları Dergisi, 2/1, (2004): 3-22.
 • Akyürek, Süleyman, Din Öğretimi, Ankara: Nobel Yayınları, 2015.
 • Aşılıoğlu, Bayram, “Başlıca Öğrenme ve Öğretim İlkeleri”, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Editör: Mehmet Aslan, Ankara: Anı Yayıncılık, (2007): ss. 34-40.
 • Ateş, Süleyman, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, trs.
 • Aydın, M. Şevki, Açık Toplumda Din Eğitimi, Ankara: Nobel Yayınları, 2011.
 • Bilgiz, Musa, “Kur’an’da Bilgi ve Düşünce Üretimi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1/3, (2012): 53-86.
 • Cevherî, İsmail b. Hammâd, es-Sıhâh Tâcu’l-Luga ve Sıhâhu’l-Arabiyye, tahk. Ahmed Abdülgafur Attar, Kahire: 1987.
 • Erdem, Eda ve Özcan Demirel, “Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, (2002): 81-87.
 • Gezgin, Ali Galip, “Kur’an’da ‘Düşünme’ Anlamına Gelen Bazı Kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 32, (2014): 133-174.
 • İbn-i Kesir, Ebû’l-Fidâ, İsmâil b. Kesîr el-Kuraşî, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, tahk. Sami b. Muhammed es-Sellame, Riyad: Dâru Tayyibe, 1999.
 • İbn Manzûr, Ebu’l-Fadl Cemâlüddîn Muhammed, Lisânü’l-Arab, Beyrut: Dâru Sâdır, 1994.
 • Kalem, Salih ve Seval Er, “Aktif Öğrenme Modeliyle Oluşturulan Öğrenme Ortamının Öğrenme, Öğretme ve İletişim Sürecine Etkisi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 3/2, (2003): 433-461.
 • Kazanç, Fethi Kerim, “Selefiyye’nin Nass ve Metot Ekseninde Din Anlayışı ve Sonuçları”, Kelam Araştırmaları Dergisi, 8/1, (2010): 93-121.
 • Kırdar, Şehabeddin, “Kur’an-ı Kerim’i Anlamadan Okuma Sorunu”, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 36, (2013): 31-54.
 • Kutub, Seyyid, Fî Zılâli’l-Kur’ân, Beyrut: Dâru’ş-Şurûk, 2003.
 • Râzî, Fahreddin, Mefâtihu'l-Gayb, Beyrut: Daru’l-Fikr, 1981. Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Eskişehir: Nebioğlu Basımevi, 1962.
 • Zengin, Mahmut, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım, İstanbul: DEM Yayınları, 2011.

Educational Value of Verses the Quran that Encourages to Think

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1998 - 2018, 17.09.2017

Öz

The Qur'an is a book that has been downloaded with the purpose of giving direction to the emotions and behaviors of the human being by shaping the world of meaning. This is essentially the meaning of what he describes as a source of guidance. In order for the Qur'an to function as a source of guidance, it is first necessary to understand its verses. The primary sources that must be utilized in the process of understanding the verses are undoubtedly tafsir. However, in the present tafsir works, it is a matter that needs to be investigated to what extent the verse is interpreted and interpreted in terms of looking at human behaviors. In this research, which is based on the need, the answer was searched in the question "What is the value of the Qur'anic verses in terms of educational perspectives, reflection on the Qur'anic works?"

Kaynakça

 • Açıkgöz, Kamile Ün. Aktif Öğrenme, İzmir: Biliş Yayınları, 2009.
 • Altıntaş, Ramazan “Ebu Hanife’nin (ö. 150/767) Akıl-Vahiy Anlayışı”, Kelam Araştırmaları Dergisi, 2/1, (2004): 3-22.
 • Akyürek, Süleyman, Din Öğretimi, Ankara: Nobel Yayınları, 2015.
 • Aşılıoğlu, Bayram, “Başlıca Öğrenme ve Öğretim İlkeleri”, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Editör: Mehmet Aslan, Ankara: Anı Yayıncılık, (2007): ss. 34-40.
 • Ateş, Süleyman, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, trs.
 • Aydın, M. Şevki, Açık Toplumda Din Eğitimi, Ankara: Nobel Yayınları, 2011.
 • Bilgiz, Musa, “Kur’an’da Bilgi ve Düşünce Üretimi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1/3, (2012): 53-86.
 • Cevherî, İsmail b. Hammâd, es-Sıhâh Tâcu’l-Luga ve Sıhâhu’l-Arabiyye, tahk. Ahmed Abdülgafur Attar, Kahire: 1987.
 • Erdem, Eda ve Özcan Demirel, “Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, (2002): 81-87.
 • Gezgin, Ali Galip, “Kur’an’da ‘Düşünme’ Anlamına Gelen Bazı Kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 32, (2014): 133-174.
 • İbn-i Kesir, Ebû’l-Fidâ, İsmâil b. Kesîr el-Kuraşî, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, tahk. Sami b. Muhammed es-Sellame, Riyad: Dâru Tayyibe, 1999.
 • İbn Manzûr, Ebu’l-Fadl Cemâlüddîn Muhammed, Lisânü’l-Arab, Beyrut: Dâru Sâdır, 1994.
 • Kalem, Salih ve Seval Er, “Aktif Öğrenme Modeliyle Oluşturulan Öğrenme Ortamının Öğrenme, Öğretme ve İletişim Sürecine Etkisi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 3/2, (2003): 433-461.
 • Kazanç, Fethi Kerim, “Selefiyye’nin Nass ve Metot Ekseninde Din Anlayışı ve Sonuçları”, Kelam Araştırmaları Dergisi, 8/1, (2010): 93-121.
 • Kırdar, Şehabeddin, “Kur’an-ı Kerim’i Anlamadan Okuma Sorunu”, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 36, (2013): 31-54.
 • Kutub, Seyyid, Fî Zılâli’l-Kur’ân, Beyrut: Dâru’ş-Şurûk, 2003.
 • Râzî, Fahreddin, Mefâtihu'l-Gayb, Beyrut: Daru’l-Fikr, 1981. Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, Eskişehir: Nebioğlu Basımevi, 1962.
 • Zengin, Mahmut, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım, İstanbul: DEM Yayınları, 2011.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nazım BAYRAKDAR
UŞAK ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Eylül 2017
Başvuru Tarihi 2 Ağustos 2017
Kabul Tarihi 12 Eylül 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Bayrakdar, N. (2017). Düşünmeye Teşvik Eden Kur’an Ayetlerinin Eğitsel Değeri (Ğaşiye Suresi 17. Ayet Örneği) . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 1998-2018 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/30065/332373
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.