Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Impact of High School Students’ Social Value Preferences on Their Global Social Responsibility Levels

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1813 - 1826, 11.09.2017

Öz

Determination of social values and global social responsibility levels of high school students, and The Impact of High School Students’ Social Value Preferences on Their Global Social Responsibility   Levels  is targeted.  The study is a descriptive research conducted by using relational screening model. Questionnaire was conducted to 410 students from five high schools in different fields located in Konya central districts. Sampling was selected with simple random method. Questionnaire form consists of questions related to socio-demographic attributes of students, validity and reliability study prepared by Başer and Kılıç and “Global Social Responsibility” Scale prepared by same authors and “A tool for Measuring Values: Multi-Dimensional Social Values Scale” prepared by Bolat.. Social values scale general general average 3,88;  global responsibility scale general average points students is = 3,39.  According to study results, there was a statistically significant positive correlation between the social value and global social responsibility.

Kaynakça

 • Başer, E. H. Kılınç, E. (2015). “Küresel Sosyal sorumluluk Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Sakarya University Journal of Education. 5(3), 75-89.
 • Bolat, Y. (2013). Bir Değer Ölçme Aracı: Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeği. Turkish Journal of Education,Volume 2, Isuue 4, 13-27.
 • Durmuş, B. Yurtkoru, E.S., Çinko, M. (2016). Sosyal Bilimlerde SPSS le Veri Analizi. 6. Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi. Ercan, B. (2009). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sosyal Sorumluluk Anlayış ve Uygulamaları: Antalya Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Güngör, E. (2000). Değerler Psikolojisi. 3. Basım. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Güven, Sami (1999). Toplumbilim. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Kaya, M. (1995). Çağlar-üstü bir değer olarak ahlâk. İslami Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3), 123-128
 • Keçeci Kurt S. , Bolat, Y., Çermik, F. (2014) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Sosyal Değerlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Turkish Studies. 9(5), 1341-1353.
 • Oxfam, (2006). What is global citizenship?, http://www.oxfam.org.uk/education/globalcitizenship/what-is-global-citizenship
 • Özensel, E. (2003). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer. Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt.1, Sayı.3, Temmuz 2003, 217–239.
 • Özensel, E. (2004). Türk Gençliğinin Değerleri: Liseli Gençlik Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Öztürk, M. (2003). Fonksiyonları Açısından İşletme ve Yönetim. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Ruth, A. Alison, W (2012) Çağdaş Sosyoloji Kuramları. (Çev. Rami Ayas, L.Elburuz) Ankara: Doğubatı Yayınları.
 • Sarı, E. (2005). Öğretmen Adaylarının Değer Tercihi: Giresun Eğitim Fakültesi Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi. Cilt.3, Sayı.10, 73–88.
 • Schwartz, S.H-Bilsky, W. (1987). Toward a Psychological Structure of Human Values. Journal of Personalty and Social Psychology, N.53, 550-562.
 • Sencer, M. (1989). Toplum Bilimlerinde Yöntem. 3. Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Sennettt, E. (2013) Karakter Aşınması, 7. Baskı. (Çev. Barış Yıldırım)İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Tezcan , M. (2002). Postmodern ve Küresel Toplumda Eğitim. Ankara: Anı Yayınları.
 • Toprak, A. (2010). Gençlik ve Değerler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Tomarza ve Hacılar İlçeleri. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayseri.
 • Torlak, Ö. (2001). Pazarlama Ahlakı Sosyal Sorumluluklar Ekseninde Pazarlama Kararları ve Tüketici Davranışlarının Analizi. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Trainer, T.(2005). Social responsibility: The most important, and neglected problem of all? International Journal of Social Economics, Vol.32, No: 8, 682 703.
 • Turan, S., Aktan, D. (2008). Okul hayatında var olan ve olması düşünülen sosyal değerler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 227-259.
 • Yağcı, H. (2006). “Ortaöğretim öğrencilerinin değer yönelimleri üzerine karsılastırmalı bir araştırma (Zeytinburnu örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yapıcı, A. Zengin, Z.S. (2003). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine Psikolojik Bir Arastırma: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği, Değerler Eğitimi Dergisi. Cilt.1, Sayı.4, Ekim, 173–206.
 • Yontar, A. (2007). “Sorumluluk eğitiminde ceza uygulamalarına ilişkin ilköğretim 5. sınıf öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Youniss, J., McLellan, J.A. ve Yates, M.(1999). Religion, community service, and identity in American youth. Journal of Adolescence, 22, 243-253.
 • Zencirkıran, M. (2013). Küreselleşme, Küresel Sosyal Sorunlar ve Çözüm Arayışları. Türkiye’nin Toplumsal Yapısı. (Ed. Memet Zencirkıran). İstanbul: Dora Yayınları, 421-445.
 • http://www.un.org.tr/includes/files/18.pdf).

Lise Öğrencilerinin Sosyal Değer Tercihlerinin Küresel Sosyal Sorumluluk Düzeylerine Etkisi

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1813 - 1826, 11.09.2017

Öz

Bu çalışmada lise öğrencilerinin sosyal değer yönelimleri ile küresel sosyal sorumluluk düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma ilişkisel tarama modeli kullanılarak yapılan betimleyici bir araştırmadır. Konya merkez ilçelerde bulunan farklı alanlarda beş Liseden 410 öğrenciye anket uygulanmıştır. Örneklem basit tesadüfi yöntemle seçilmiştir. Anket formu öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile ilgili sorular ile Başer ve Kılıç tarafından hazırlanan ve geçerlik- güvenirlik çalışması aynı yazarlar tarafından yapılan Küresel Sosyal Sorumluluk Ölçeği ve Bolat tarafından geliştirilen Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeğinden oluşmaktadır. Öğrencilerin Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeğinden aldıkları   genel puan ortalamaları = 3,88,  küresel sorumluluk ölçeği genel puan ortalamaları ise  = 3,39 dur. Araştırma sonucına göre sosyal değer yönelimleri ile küresel sosyal sorumluluk arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Kaynakça

 • Başer, E. H. Kılınç, E. (2015). “Küresel Sosyal sorumluluk Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Sakarya University Journal of Education. 5(3), 75-89.
 • Bolat, Y. (2013). Bir Değer Ölçme Aracı: Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeği. Turkish Journal of Education,Volume 2, Isuue 4, 13-27.
 • Durmuş, B. Yurtkoru, E.S., Çinko, M. (2016). Sosyal Bilimlerde SPSS le Veri Analizi. 6. Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi. Ercan, B. (2009). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sosyal Sorumluluk Anlayış ve Uygulamaları: Antalya Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Güngör, E. (2000). Değerler Psikolojisi. 3. Basım. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Güven, Sami (1999). Toplumbilim. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Kaya, M. (1995). Çağlar-üstü bir değer olarak ahlâk. İslami Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3), 123-128
 • Keçeci Kurt S. , Bolat, Y., Çermik, F. (2014) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Sosyal Değerlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Turkish Studies. 9(5), 1341-1353.
 • Oxfam, (2006). What is global citizenship?, http://www.oxfam.org.uk/education/globalcitizenship/what-is-global-citizenship
 • Özensel, E. (2003). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer. Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt.1, Sayı.3, Temmuz 2003, 217–239.
 • Özensel, E. (2004). Türk Gençliğinin Değerleri: Liseli Gençlik Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Öztürk, M. (2003). Fonksiyonları Açısından İşletme ve Yönetim. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Ruth, A. Alison, W (2012) Çağdaş Sosyoloji Kuramları. (Çev. Rami Ayas, L.Elburuz) Ankara: Doğubatı Yayınları.
 • Sarı, E. (2005). Öğretmen Adaylarının Değer Tercihi: Giresun Eğitim Fakültesi Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi. Cilt.3, Sayı.10, 73–88.
 • Schwartz, S.H-Bilsky, W. (1987). Toward a Psychological Structure of Human Values. Journal of Personalty and Social Psychology, N.53, 550-562.
 • Sencer, M. (1989). Toplum Bilimlerinde Yöntem. 3. Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Sennettt, E. (2013) Karakter Aşınması, 7. Baskı. (Çev. Barış Yıldırım)İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Tezcan , M. (2002). Postmodern ve Küresel Toplumda Eğitim. Ankara: Anı Yayınları.
 • Toprak, A. (2010). Gençlik ve Değerler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Tomarza ve Hacılar İlçeleri. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kayseri.
 • Torlak, Ö. (2001). Pazarlama Ahlakı Sosyal Sorumluluklar Ekseninde Pazarlama Kararları ve Tüketici Davranışlarının Analizi. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Trainer, T.(2005). Social responsibility: The most important, and neglected problem of all? International Journal of Social Economics, Vol.32, No: 8, 682 703.
 • Turan, S., Aktan, D. (2008). Okul hayatında var olan ve olması düşünülen sosyal değerler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 227-259.
 • Yağcı, H. (2006). “Ortaöğretim öğrencilerinin değer yönelimleri üzerine karsılastırmalı bir araştırma (Zeytinburnu örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yapıcı, A. Zengin, Z.S. (2003). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine Psikolojik Bir Arastırma: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği, Değerler Eğitimi Dergisi. Cilt.1, Sayı.4, Ekim, 173–206.
 • Yontar, A. (2007). “Sorumluluk eğitiminde ceza uygulamalarına ilişkin ilköğretim 5. sınıf öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi”. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Youniss, J., McLellan, J.A. ve Yates, M.(1999). Religion, community service, and identity in American youth. Journal of Adolescence, 22, 243-253.
 • Zencirkıran, M. (2013). Küreselleşme, Küresel Sosyal Sorunlar ve Çözüm Arayışları. Türkiye’nin Toplumsal Yapısı. (Ed. Memet Zencirkıran). İstanbul: Dora Yayınları, 421-445.
 • http://www.un.org.tr/includes/files/18.pdf).

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kübra KÜÇÜKŞEN
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9248-9541
Türkiye


Hatice BUDAK
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Orcid No:0000-0002-9815-9997
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Eylül 2017
Başvuru Tarihi 19 Temmuz 2017
Kabul Tarihi 23 Ağustos 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Küçükşen, K. & Budak, H. (2017). Lise Öğrencilerinin Sosyal Değer Tercihlerinin Küresel Sosyal Sorumluluk Düzeylerine Etkisi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 1813-1826 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/30065/329654
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.