Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Güvencesizliğin Bireysel-Toplumsal Yansımaları

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1774 - 1793, 28.08.2017

Öz

Bu çalışma, yeni/esnek çalışma ilişkileri bağlamında ortaya çıkan güvencesizliğin analizini konu edinmektedir. Günümüz çalışma hayatında güvencesizlik, işveren/sermaye karşısında kırılgan ve savunmasız bir varoluşu, kötü şartlarda, düşük ücrete ve sürekli iş güvencesizliği algısını, iş yaşamında yaygın istikrarsızlığı vb. durumların egemenliğini vurgulamaktadır. Güvencesizlik, bireysel açıdan  örselenmiş, depresif  kişilik yapılarının gelişmesine yol açarken toplumsal açıdan riskli bir yaşamın, yoksulluğun, dışlanmanın, sömürülmenin yeni boyutunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, günümüz çalışma/iş hayatının temel karakteristiği haline dönüşen güvencesizliği ve etkilerini açıklamaya dönük yaklaşımlar sosyolojik perspektiften ele alınmaktadır.

Kaynakça

  • Kaynakça Aytaç, Ömer ve İlhan, Süleyman (2008), “Yeni Kapitalizmin Kaotik Evreni: Belirsizlik, Sömürü ve Ahlaki Kriz” Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bil. Enst. Dergisi, C:10, S:1, s: 182-210. Bailleau, Francis (2014), “Angaje Bir Sosyolog: Robert Castel”, Toplum ve Bilim, Sayı:129, s: 26-42. Beck, Ulrich (2011), Risk Toplumu, Başka Bir Modernliğe Doğru, Çev: Kazım Özdoğan-Bülent Doğan, İthaki Yay. İstanbul. Beck, Ulrich (2000), The Brave New World of Work, (Trans. Patrick Camiller), Polity Press. Beck, Ulrich (1999a), “Goodbye to all that Wage Slavery”, The New Statesman, 5 March. http://www.newstatesman.com/node/134275 (Erişim:21.04.2014). Beck, Ulrich (1999b), “On İnsecurity and Re-defining Work”, from Jobs Letter No.102/30 June. http://www.jobsletter.org.nz/jbl10211.htm (Erişim:19.07. 2013). Bora, Tanıl ve Erdoğan, Necmi (2012), “ ‘Cüppenin, Kılıcın ve Kalemin Mahcup Yoksulları’: Yeni Kapitalizm, Yeni İşsizlik ve Beyaz Yakalılar”, İç. Bora, Tanıl - Bora, Aksu - Erdoğan, Necmi - Üstün, İlknur “Boşuna mı Okuduk?” Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği, İletişim Yay. İstanbul, s: 13 Castel, Robert (2004), Sosyal Güvensizlik, (Çev. Işık Ergüden), İletişim Yayınları, İstanbul. Castel, Robert (2003), From Manual Workers To Wage Laborers: Transformation Of The Social Question, New Jersey, Transaction Publishers Rurgers. Corcuff, Philippe ve Bou, Stéphane (2014), “ Robert Castel ile Söyleşi: ‘Birey Asla Desteksiz Var Olamaz’, Toplum ve Bilim, Sayı: 129, s: 185-194. Dardot, Pierre ve Laval Christian (2012), Dünyanın Yeni Aklı, Neoliberal Toplum Üzerine Deneme (Çev. Işık Ergüden) Bilgi Üniversitesi Yayınları, İsanbul. Erdoğan, Türkan (2003), Risk Toplumu, TSA/C:7, S:2,ss: 105-111, Ağustos. Gajac, Olivier (2014), “Robert Castel’de Mensubiyet Yitimi Kavramı”, Toplum ve Bilim, Sayı:129, s: 82-104. Hartmann, Kathrin (2014), Küresel Çarkın Dışında Kalanlar, Tüketim Toplumundaki Yeni Fakirlik, (Çev. Etem Levent Bakaç), Ayrıntı Yayınları, İstanbul. İlhan, Süleyman (2007), “Yeni Kapitalizmin Karanlık Yüzü: İnsanilik ve Ahlakilik Söylemlerinin Sahiciliği Üzerine” Fırat Üni. Sosyal Bil. Dergisi C:17, S:2, s: 283-306. İrtiş, Verda ve Özatalay, Cem (2014), “Robert Castel’in Ardından”, Toplum ve Bilim, Sayı: 129, s: 3-25. Lazzarato, Maurizio (2009) “Neoliberalism in Action: Inequality, Insecurity and the Reconstitution of the Social", Theory, Culture &Society, 2009, no. 26 (6), ss: 109-133 Özatalay, Cem (2014), “Türkiye’de Ücretliler Toplumunum Başkalaşımları”, Toplum ve Bilim, Sayı: 129, s: 130-151. Sennett, Richard (2012), Beraber, (Çev. İlkay Özküralpli), Ayrıntı Yay. İstanbul. Sennett, Richard (2011), Yeni Kapitalizmin Kültürü, (Çev. Aylin Onacak), Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Sennett, Richard (2010), Karakter Aşınması, Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri, Çev. Barış Yıldırım, Ayrıntı Yay.(4.Basım) İstanbul. Sennett, Richard (2005), Saygı, Eşit Olmayan Bir Dünyada (Çev. Ümmühan Bardak), Ayrıntı Yay. İstanbul. Seymour, Richard (2012), “Hepimiz Güvencesiziz-prekarya Kavramı ve Yanlış Kullanımları Üzerine”, Çev. Akın Sarı, Edt. Özay Göztepe, 2012, Güvencesizleştirme; Süreç, Yanılgı,Olanak,NotabeneYay.Ankara. Standing, Guy (2014a), The Precariat Charter, From Denizens to Citizens, Bloomsbury Pub. London, UK and New York, USA. Standing, Guy (2014b) prekarya, Yeni Tehlikeli Sınıf (Çev. Ergin Bulut), İletişim Yayınları, İstanbul. Standing, Guy (2012a), “The Precariat: From Denizens to Citizens?”, Polity, Vol.44, No.4, pp: 588-608. Standing, Guy (2012b), “The Precariat is you and me”, ABC News, 9 February. Standing, Guy (2011a), The Precariat The New Dangerous Class, Bloomsbury Pub. London, UK and New York, USA. Standing, Guy (2011b),“‘The Precariat’ on Rise in America”, http://www.masslive.com/businessnews/index.ssf/2011/10/the_precariat_on_rise_in_america.html (Erişim: 19.01.2013). Standing, Guy (2009), Work after Globalization: Building Occupational Citizenship, Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Individual-Social Reflections of Precarity

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1774 - 1793, 28.08.2017

Öz

This paper deals with analysis of precarity resulting from the context of the new/flexible labor relations. Precarity imposes a mode of living in which a fragile and vulnerable existence against the employer /the capital, poor conditions, low wages, a constant perception of job insecurity, widespread instability at work, etc. are dominant. Precarity, lead to the development of depressive personalities of being crumpled from invidual perspetive. Socially, constitutes a new social dimension of poverty, being isolated, excluded, otherised and exploited. In  study, approaches to explain the precarity that has become the main characteristic of today's working life and ıts dimensions is handled from a sociological perspective.

Kaynakça

  • Kaynakça Aytaç, Ömer ve İlhan, Süleyman (2008), “Yeni Kapitalizmin Kaotik Evreni: Belirsizlik, Sömürü ve Ahlaki Kriz” Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bil. Enst. Dergisi, C:10, S:1, s: 182-210. Bailleau, Francis (2014), “Angaje Bir Sosyolog: Robert Castel”, Toplum ve Bilim, Sayı:129, s: 26-42. Beck, Ulrich (2011), Risk Toplumu, Başka Bir Modernliğe Doğru, Çev: Kazım Özdoğan-Bülent Doğan, İthaki Yay. İstanbul. Beck, Ulrich (2000), The Brave New World of Work, (Trans. Patrick Camiller), Polity Press. Beck, Ulrich (1999a), “Goodbye to all that Wage Slavery”, The New Statesman, 5 March. http://www.newstatesman.com/node/134275 (Erişim:21.04.2014). Beck, Ulrich (1999b), “On İnsecurity and Re-defining Work”, from Jobs Letter No.102/30 June. http://www.jobsletter.org.nz/jbl10211.htm (Erişim:19.07. 2013). Bora, Tanıl ve Erdoğan, Necmi (2012), “ ‘Cüppenin, Kılıcın ve Kalemin Mahcup Yoksulları’: Yeni Kapitalizm, Yeni İşsizlik ve Beyaz Yakalılar”, İç. Bora, Tanıl - Bora, Aksu - Erdoğan, Necmi - Üstün, İlknur “Boşuna mı Okuduk?” Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği, İletişim Yay. İstanbul, s: 13 Castel, Robert (2004), Sosyal Güvensizlik, (Çev. Işık Ergüden), İletişim Yayınları, İstanbul. Castel, Robert (2003), From Manual Workers To Wage Laborers: Transformation Of The Social Question, New Jersey, Transaction Publishers Rurgers. Corcuff, Philippe ve Bou, Stéphane (2014), “ Robert Castel ile Söyleşi: ‘Birey Asla Desteksiz Var Olamaz’, Toplum ve Bilim, Sayı: 129, s: 185-194. Dardot, Pierre ve Laval Christian (2012), Dünyanın Yeni Aklı, Neoliberal Toplum Üzerine Deneme (Çev. Işık Ergüden) Bilgi Üniversitesi Yayınları, İsanbul. Erdoğan, Türkan (2003), Risk Toplumu, TSA/C:7, S:2,ss: 105-111, Ağustos. Gajac, Olivier (2014), “Robert Castel’de Mensubiyet Yitimi Kavramı”, Toplum ve Bilim, Sayı:129, s: 82-104. Hartmann, Kathrin (2014), Küresel Çarkın Dışında Kalanlar, Tüketim Toplumundaki Yeni Fakirlik, (Çev. Etem Levent Bakaç), Ayrıntı Yayınları, İstanbul. İlhan, Süleyman (2007), “Yeni Kapitalizmin Karanlık Yüzü: İnsanilik ve Ahlakilik Söylemlerinin Sahiciliği Üzerine” Fırat Üni. Sosyal Bil. Dergisi C:17, S:2, s: 283-306. İrtiş, Verda ve Özatalay, Cem (2014), “Robert Castel’in Ardından”, Toplum ve Bilim, Sayı: 129, s: 3-25. Lazzarato, Maurizio (2009) “Neoliberalism in Action: Inequality, Insecurity and the Reconstitution of the Social", Theory, Culture &Society, 2009, no. 26 (6), ss: 109-133 Özatalay, Cem (2014), “Türkiye’de Ücretliler Toplumunum Başkalaşımları”, Toplum ve Bilim, Sayı: 129, s: 130-151. Sennett, Richard (2012), Beraber, (Çev. İlkay Özküralpli), Ayrıntı Yay. İstanbul. Sennett, Richard (2011), Yeni Kapitalizmin Kültürü, (Çev. Aylin Onacak), Ayrıntı Yayınları, İstanbul. Sennett, Richard (2010), Karakter Aşınması, Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri, Çev. Barış Yıldırım, Ayrıntı Yay.(4.Basım) İstanbul. Sennett, Richard (2005), Saygı, Eşit Olmayan Bir Dünyada (Çev. Ümmühan Bardak), Ayrıntı Yay. İstanbul. Seymour, Richard (2012), “Hepimiz Güvencesiziz-prekarya Kavramı ve Yanlış Kullanımları Üzerine”, Çev. Akın Sarı, Edt. Özay Göztepe, 2012, Güvencesizleştirme; Süreç, Yanılgı,Olanak,NotabeneYay.Ankara. Standing, Guy (2014a), The Precariat Charter, From Denizens to Citizens, Bloomsbury Pub. London, UK and New York, USA. Standing, Guy (2014b) prekarya, Yeni Tehlikeli Sınıf (Çev. Ergin Bulut), İletişim Yayınları, İstanbul. Standing, Guy (2012a), “The Precariat: From Denizens to Citizens?”, Polity, Vol.44, No.4, pp: 588-608. Standing, Guy (2012b), “The Precariat is you and me”, ABC News, 9 February. Standing, Guy (2011a), The Precariat The New Dangerous Class, Bloomsbury Pub. London, UK and New York, USA. Standing, Guy (2011b),“‘The Precariat’ on Rise in America”, http://www.masslive.com/businessnews/index.ssf/2011/10/the_precariat_on_rise_in_america.html (Erişim: 19.01.2013). Standing, Guy (2009), Work after Globalization: Building Occupational Citizenship, Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Süleyman İLHAN
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Mevlüt YILMAZ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8982-6778
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Ağustos 2017
Başvuru Tarihi 17 Temmuz 2017
Kabul Tarihi 25 Ağustos 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA İlhan, S. & Yılmaz, M. (2017). Güvencesizliğin Bireysel-Toplumsal Yansımaları . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 1774-1793 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/30065/329005
  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.