Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

360 Derece Performans Değerlendirme Sürecinin Öğretim Elemanları Üzerindeki Etkisi: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1931 - 1949, 17.09.2017

Öz

Bu araştırmanın amacı, bir vakıf üniversitesinin yabancı diller yüksekokulunda uygulanan 360 derece performans değerlendirme sürecinin öğretim elemanları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseniyle yürütülmüştür. Araştırma kapsamında İstanbul ilindeki bir vakıf üniversitesi yabancı diller yüksekokulunda okutman kadrosunda bulunan öğretim elemanlarıyla odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Çalışma grubu, gönüllülük esaslı amaçlı örnekleme yöntemiyle oluşturulmuştur. Elde edilen veriler kodlanarak kategoriler altında toplanmış ve betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına dayanarak 360 derece performans değerlendirme sürecinin bu kurumda çalışan öğretim elemanları üzerinde negatif etkileri olduğu söylenebilir. Bununla birlikte katılımcılara göre bu değerlendirme süreci adil ve şeffaf olmayan bir şekilde işlemekte olup, bu durum öğretim elemanlarının iş motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Kaynakça

 • Arslan, A. (2002). 360 derece değerlendirme, bireysel performanstan kurumsal performansa geçişte etkili bir araç, Kalder Forum, 2(6), 11-19.
 • Aygın, A. N. (2007). “Performans değerleme ile çalışanların motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir uygulama” (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Barutçugil, İ. (2002). Performans yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Başaran, İ. E. (1992). Yönetimde insan ilişkileri. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Bayram, L. (2006). Geleneksel performans değerlendirme yöntemlerine yeni bir alternatif: 360 derece performans değerlendirme, Sayıştay Dergisi, 62, 47-65.
 • Bernardin, J. H., & Russel, J. E. (1998). Human resource management: an experiential approach, Irwin: McGraw-Hill.
 • Cardy, R. L. (1998). "Performance appraisals in a quality context: A new look at an old problem", In J. W. Smither (Ed.), Performance appraisals: A state of the art in practice (pp. 132-162). San Francisco: Josey-Bass.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks,. CA: Sage.
 • De Cenzo, D. A., & Robbins, S. P. (1999). Human resources management, 6th Ed., New York: John Wiley & Sons.
 • Edwards, M. R., & Ewen, A. J. (1996). 360-degree feedback: royal fail or holy grail? Career Development Internetional, 1(3), 28-31.
 • Eren, E. (2006). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Ergin, G. (2012). “Performans değerleme ile motivasyon arasındaki ilişki ve belediye çalışanları üzerine bir uygulama” (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • Gizir, S. (2007). Focus groups in educational studies. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-20.
 • Hoy, K. W., & Miskel, G. C. (2008). Educational administration (Eighth Edition). Mcgraw-Hill İnternational Edition.
 • Kılıç, S. (2010). Performans değerlendirmesinin adalet algısı ve iş tatminiyle ilişkisi (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Koçel, T. (2001). İşletme yöneticiliği (Yenilenmiş 8. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2014). Focus groups: A practical guide for applied research. London: Sage Publications.
 • McFarland, A. J. (2001). 360-degree feedback: Should this corporate assessment tool be used in interscholastic sport. Reports, Descriptive, Western Michigan University.
 • Milliman, J.F., Zawacki, R.F., Norman, C., Powell, L. & Kirksey, J. (1994). Companies evaluate employees from all perspectives, Personnel Journal, 73(11), 99-103.
 • Palmer, J. M. (1993). Performans değerlendirmeleri, (Çev. Doğan Şahiner). İstanbul: Rota Yayıncılık.
 • Özkalp, E., & Kırel, Ç. (2011). Örgütsel davranış. Bursa: Ekin Yayınevi
 • Öztürk, N. K. (1999). Kamu yönetiminde insan kaynakları yönetimi. Türk İdare Dergisi, 71(424), 123-131.
 • Tornow, W.W., & London, M. (1998). “Challenges and ımplications for maximizing 360- degree feedback”, in W.W. Tornow, M. London & CCL Associates (Eds.). Maximizing the value of 360-degree feedback: a process for successful individual and organizational development, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Woods, R.H. (1997). Human resources management (Second Edition). Educational Institute: American Hotel and Motel Association.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A., Ceylan, Ç. B. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin liderlik davranış düzeyleri ile öğretmenlerin iş doyumu ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(2), 277-394.
 • Yılmaz, K. (2005). Performans Değerlendirme Sürecinde 360 Derece Geribildirim Sistemi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, Verimlilik Dergisi, 1, 27-44.

The Effect of 360 Degree Performance Evaluation Process on Instructors: The Case of the Foreign Languages Preparatory School of a Foundation University in Turkey

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1931 - 1949, 17.09.2017

Öz

The purpose of the study is to examine the effect of 360 degree performance evaluation process in practice on instructors working at a foreign languages preparatory school of a foundation university in Turkey. Phenomenology model, one of the qualitative methods, was used in the research. The study’s data obtained by using interview method which is one of the quality research techniques. In this research, a focus group meeting was held with foreign language instructors at a foundation university in Istanbul, Turkey. The working group was created having a specified goal sampling method. The obtained data were gathered under categories by coding and descriptive analysis was made. Based on the findings of the study, it can be said that the 360 degree performance evaluation process has negative effects on the instructors. According to participants the evaluation process is not only unfair and non transparent, but also this situation negatively affects their job motivations.   

Kaynakça

 • Arslan, A. (2002). 360 derece değerlendirme, bireysel performanstan kurumsal performansa geçişte etkili bir araç, Kalder Forum, 2(6), 11-19.
 • Aygın, A. N. (2007). “Performans değerleme ile çalışanların motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir uygulama” (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Barutçugil, İ. (2002). Performans yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Başaran, İ. E. (1992). Yönetimde insan ilişkileri. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Bayram, L. (2006). Geleneksel performans değerlendirme yöntemlerine yeni bir alternatif: 360 derece performans değerlendirme, Sayıştay Dergisi, 62, 47-65.
 • Bernardin, J. H., & Russel, J. E. (1998). Human resource management: an experiential approach, Irwin: McGraw-Hill.
 • Cardy, R. L. (1998). "Performance appraisals in a quality context: A new look at an old problem", In J. W. Smither (Ed.), Performance appraisals: A state of the art in practice (pp. 132-162). San Francisco: Josey-Bass.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks,. CA: Sage.
 • De Cenzo, D. A., & Robbins, S. P. (1999). Human resources management, 6th Ed., New York: John Wiley & Sons.
 • Edwards, M. R., & Ewen, A. J. (1996). 360-degree feedback: royal fail or holy grail? Career Development Internetional, 1(3), 28-31.
 • Eren, E. (2006). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Ergin, G. (2012). “Performans değerleme ile motivasyon arasındaki ilişki ve belediye çalışanları üzerine bir uygulama” (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • Gizir, S. (2007). Focus groups in educational studies. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-20.
 • Hoy, K. W., & Miskel, G. C. (2008). Educational administration (Eighth Edition). Mcgraw-Hill İnternational Edition.
 • Kılıç, S. (2010). Performans değerlendirmesinin adalet algısı ve iş tatminiyle ilişkisi (Yayımlanmış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Koçel, T. (2001). İşletme yöneticiliği (Yenilenmiş 8. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2014). Focus groups: A practical guide for applied research. London: Sage Publications.
 • McFarland, A. J. (2001). 360-degree feedback: Should this corporate assessment tool be used in interscholastic sport. Reports, Descriptive, Western Michigan University.
 • Milliman, J.F., Zawacki, R.F., Norman, C., Powell, L. & Kirksey, J. (1994). Companies evaluate employees from all perspectives, Personnel Journal, 73(11), 99-103.
 • Palmer, J. M. (1993). Performans değerlendirmeleri, (Çev. Doğan Şahiner). İstanbul: Rota Yayıncılık.
 • Özkalp, E., & Kırel, Ç. (2011). Örgütsel davranış. Bursa: Ekin Yayınevi
 • Öztürk, N. K. (1999). Kamu yönetiminde insan kaynakları yönetimi. Türk İdare Dergisi, 71(424), 123-131.
 • Tornow, W.W., & London, M. (1998). “Challenges and ımplications for maximizing 360- degree feedback”, in W.W. Tornow, M. London & CCL Associates (Eds.). Maximizing the value of 360-degree feedback: a process for successful individual and organizational development, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Woods, R.H. (1997). Human resources management (Second Edition). Educational Institute: American Hotel and Motel Association.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A., Ceylan, Ç. B. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin liderlik davranış düzeyleri ile öğretmenlerin iş doyumu ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(2), 277-394.
 • Yılmaz, K. (2005). Performans Değerlendirme Sürecinde 360 Derece Geribildirim Sistemi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını, Verimlilik Dergisi, 1, 27-44.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Faruk LEVENT
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


İpek ACAR Bu kişi benim
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 17 Eylül 2017
Başvuru Tarihi 20 Haziran 2017
Kabul Tarihi 10 Eylül 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Levent, F. & Acar, İ. (2017). 360 Derece Performans Değerlendirme Sürecinin Öğretim Elemanları Üzerindeki Etkisi: Bir Vakıf Üniversitesi Örneği . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 1931-1949 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/30065/322785
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.