Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Life and Works of Mehmed Emin Effendi of Yazıköy, Safranbolu and His Lodge (Takya)

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1426 - 1443, 13.07.2017

Öz

Holy Qur'an envisages a society formed of conscious individuals who urge the Muslims to the charity and enjoin the good and forbid the evil. The warm-hearted are the ones who disclose the secrets of goodness and thus lead hundreds of men and women to divine rewards. In addition to educating people about manners, these sufi leaders whose selves are imbued with divine secrets and whose external is embellished with good manners, have also ascertained principles pertaining to the duties and responsibilities of individuals to other persons, Haqq and haqiqa , the belongings and the creatures.  This study deals with two themes: firstly the life and personality of Mehmed Emin Effendi of Yazıköy, Safranbolu, a sheikh of Shabani branch of Khalwati order who conduced towards the spread of Khalwati-Shabani order in the west of Anatolia thanks to the successors he trained together with an introduction of his works and the mosque in which his dargah is found and secondly the spread of the mentioned sufi order across the district of Safranbolu, Karabük.

Kaynakça

  • Abdulkadiroğlu, Abdulkerim, “Zulmiye Camii Olur mu?” Altınoluk, 2000-Kasim, Sayı: 177 Abdulkadiroğlu, Abdulkerim-Ülkü Ayan Özsoy, Safranbolu meşhurlrı, Anıl Matbaası, Ankara 2000. Abdülkādiroğlu, “İki Vesîka”, AÜİFD, XXVIII, (1986) Acar, Türkan, “Tabhâneli Camilerin Tipolojisi Üzerine Bir Deneme” SDÜ. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler dergisi, Nisan,2013, Sayı:28. Akman, Eyyüb, Safranbulu’daki Adak yerleri ve bu yerlerle ilgili İnançlar, Ankara 2000. Aşkar, Mustafa, “Bir Türk Tariktı olarak Halvetiye’nin tarihi Gelişimi ve Halvetiye Silsilesinin Gelişimi”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi,XXXIX(Ankara 1999. Azamat, Nihat, “Çerkeşî Mustafa Efendi”, DİA, 8. BOA.İMVL.189/5699. Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Tıpkıbasım (haz.M.Tatcı-C.Kurnaz), Ankara 2000. Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve Tarikatlar, Marifet Yayınları, İstanbul1984. Ersoy, Hüseyin Lütfi, Karabük Tarihi, İstanbul 2011. Haksa, Mehmet Nermi,Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, İstanbul 2001, c.II, s. 600. Halvetî, Mehmed Emin, Safranbolulu, Mir'atü'l-aşıkin ve Mizanü’l-aşıkin: (aşıklara ayna ve terazi). /, 1283/1867 ; haz. Mustafa Tatçı, Musa Yıldız, Ankara : Alperen Yayınları, 2003. İz, Mahir, Tasavvuf, İstanbul 1969. Mustafa Rumî Efendi, Divân, Haz., M.Tatcı-A.Abdülkadiroğlu, Ankara 1998. Oğuz, M. İhsan, Şâbân-ı Velî ve Mustafa Çerkeşî, İstanbul 1995. Sadık Vicdânî, Tomâr-ı Turûk-ı Aliyye, (Hz.Doç.Dr.İrfan Gündüz), İstanbul, 1995. Şeyh Halil Efendi Zâviyesi Vakfı, VGMA, 204/519-1562 Tunçözgür, Ünsal, Dünden Bu Güne Safranbolu, Ankara 1997. Uçman, Abdullah, “Âkif Paşa”, DİA, II. Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1991.

Safranbolulu Halvetî-Şa’bânî Şeyhi Yazıköylü Mehmed Emin Efendi’nin Hayatı Eserleri ve Tekkesi

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1426 - 1443, 13.07.2017

Öz

Kur'an-ı Kerim, İslam’a uyanları hayra çağırıp, iyilikleri emreden, kötülüklere dur diyen bilinçli bir topluluğun (grubun) oluşmasını talep etmektedir. Bu nedenle hayra çağırmak için hayır adamı olmak, iyiliklere çağırmak için iyi olmak, kötülüklere dur diyebilmek için kötülüklerden uzak durmak gerekir. Gönül adamları, hayır sırlarını açan, açtıkları sırlarda yüzlerce insanı ardından sürükleyip söz konusu hayır ve iyiliklere kavuşmalarını sağlayan kimselerdir. Gönül ehli sûfiler, manâ yönleriyle olduğu kadar, halk eğitimcisi olarak da dikkati çeken şahsiyetlerdir. Benlikleri ilâhî sırlarla ve dış dünyaları ise güzel ahlakla bezenmiş olan bu gönül adamları, insanların hayatta benimsemeleri gereken her türlü davranış, bilgi ve görgü kurallarını onlara öğrettikleri gibi, zaman zaman insanın insana, Hakk’a ve hakikate, eşyaya ve mahlûkata karşı davranış ve sorumluluklarıyla ilgili prensipler de vazetmişlerdir. Biz de bu makalemizde yetiştirdiği halifelerle Halveti/Şa’bânî tarikatının batıda yayılmasına vesile olan bu gönül erlerinden Safranbolulu Halvetî-Şa’bânî Şeyhi Mehmed Emin Efendi’nin hayatı, şahsiyeti, yetişmesi, eserleri, dergâhı, camii ve Halvetilik/Şa’bânî’liğin Safranbolu-Karabük yöresinde yayılması üzerinde duracağız.

Kaynakça

  • Abdulkadiroğlu, Abdulkerim, “Zulmiye Camii Olur mu?” Altınoluk, 2000-Kasim, Sayı: 177 Abdulkadiroğlu, Abdulkerim-Ülkü Ayan Özsoy, Safranbolu meşhurlrı, Anıl Matbaası, Ankara 2000. Abdülkādiroğlu, “İki Vesîka”, AÜİFD, XXVIII, (1986) Acar, Türkan, “Tabhâneli Camilerin Tipolojisi Üzerine Bir Deneme” SDÜ. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler dergisi, Nisan,2013, Sayı:28. Akman, Eyyüb, Safranbulu’daki Adak yerleri ve bu yerlerle ilgili İnançlar, Ankara 2000. Aşkar, Mustafa, “Bir Türk Tariktı olarak Halvetiye’nin tarihi Gelişimi ve Halvetiye Silsilesinin Gelişimi”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi,XXXIX(Ankara 1999. Azamat, Nihat, “Çerkeşî Mustafa Efendi”, DİA, 8. BOA.İMVL.189/5699. Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Tıpkıbasım (haz.M.Tatcı-C.Kurnaz), Ankara 2000. Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve Tarikatlar, Marifet Yayınları, İstanbul1984. Ersoy, Hüseyin Lütfi, Karabük Tarihi, İstanbul 2011. Haksa, Mehmet Nermi,Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, İstanbul 2001, c.II, s. 600. Halvetî, Mehmed Emin, Safranbolulu, Mir'atü'l-aşıkin ve Mizanü’l-aşıkin: (aşıklara ayna ve terazi). /, 1283/1867 ; haz. Mustafa Tatçı, Musa Yıldız, Ankara : Alperen Yayınları, 2003. İz, Mahir, Tasavvuf, İstanbul 1969. Mustafa Rumî Efendi, Divân, Haz., M.Tatcı-A.Abdülkadiroğlu, Ankara 1998. Oğuz, M. İhsan, Şâbân-ı Velî ve Mustafa Çerkeşî, İstanbul 1995. Sadık Vicdânî, Tomâr-ı Turûk-ı Aliyye, (Hz.Doç.Dr.İrfan Gündüz), İstanbul, 1995. Şeyh Halil Efendi Zâviyesi Vakfı, VGMA, 204/519-1562 Tunçözgür, Ünsal, Dünden Bu Güne Safranbolu, Ankara 1997. Uçman, Abdullah, “Âkif Paşa”, DİA, II. Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1991.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Halim GÜL
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
orcid.org/0000-0002-9173-5509
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 13 Temmuz 2017
Başvuru Tarihi 5 Haziran 2017
Kabul Tarihi 11 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Gül, H. (2017). Safranbolulu Halvetî-Şa’bânî Şeyhi Yazıköylü Mehmed Emin Efendi’nin Hayatı Eserleri ve Tekkesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 1426-1443 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/30065/319242
  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.