Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Erciş’te Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Alan Kadınların Mediko-Sosyal Durumları ve Şartlı Nakit Transferi Alma Koşullarının Değerlendirilmesi

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1573 - 1588, 03.08.2017

Öz

Bu çalışma Dünya Bankasından alınan kredi desteğiyle, 2001 yılında uygulamaya konulan Sosyal Riski Azaltma Projesinin (SRAP) Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) bileşeni Van İli Erciş İlçesi uygulamasının etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Şartlı Nakit Transferi bürosundan alınan listelerde belirtilen yardım almaya hak kazanan kadınlar evreni oluşturmaktadır. Örneklem seçimine gidilmemiş 250 kadına ulaşılmıştır. 2011 yılında yapılan araştırma kesitsel tiptedir. Veriler yüzde dağılımı, çapraz tablolar ve iki değişkenli ki-kare analizleri ile değerlendirilmiştir. ŞNT’den yararlanan kadınların %89,2 si aldıkları yardımın (paranın) tatmin edici olmadığını buna rağmen %90’nı yapılan yardımların yaşam kalitesinde düzelmeye sebep olduğunu ifade etmişlerdir. ŞNT’nin çocuk yoksulluğunu azaltmada ve kadının aile içindeki konumunun güçlenmesinde katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Anonim (2010). Yıllara Göre Doğum İstatistiği, 2003-2010, Erciş Devlet Hastanesi Erciş.
 • Arınan S (2012). Bir Milyon Kişi Yardım Bekliyor, Cumhuriyet Gazetesi, S.4 (19.03.2012).
 • DPT (2010). Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Raporu, 2010, S.16, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.
 • Emir İ, Erbaydar T, Yüksel A (2013). “Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Kadınların Toplumsal Konumunu Değiştiriyor Mu?” Fe Dergi 5, No. 2 (2013), 120-133.
 • File:///C:/Users/Y%C3%B6netici/Downloads/T%C3%Bcrkiye%20a%C3%A7%C4%B1klama%20notu%20(2015%20%C4%B0gr).Pdf. Erişim:10.10.2016
 • Fiszbein A, Schady N Ve Ark. Conditional Cash Transfers; Reducing Present And Future Poverty (Washington D.C, The World Bank, 2009)
 • Http://Sgb.Aile.Gov.Tr/Data/5434f307369dc31d48e42dc5/2011_Bakanlik_Faaliyet_Raporu.Pdf. Erişim:09.10.2016.
 • Http://Sosyalyardimlar.Aile.Gov.Tr/Sosyal-Yardim-Programlarimiz/Egitim-Yardimlari. Erişim:09.10.2016.
 • Http://Sosyalyardimlar.Aile.Gov.Tr/Sosyal-Yardim-Programlarimiz/Saglik-Yardimlari. Erişim:09.10.2016.
 • Http://Www.Saglik.Gov.Tr/Tr/Belge/1-581/Sosyal-Riski-Azaltma-Projesi-Kapsaminda-Sartli-Nakit-Tr-.Html. Erişim: 09.10.2016.
 • http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/data/54291840369dc32358ee29b0/T%C3%BCrkiyede%20Yoksullu%C4%9Fun%20Boyutlar%C4%B1%20M%C3%BCcadele%20Politikalar%C4%B1%20ve%20M%C3%BCdahale%20Ara%C3%A7lar%C4%B1%20-%20S%C3%BCmer%20%C4%B0NCEDAL.pdf. Erişim:19.04.17
 • Https://Tez.Yok.Gov.Tr/Ulusaltezmerkezi/Tezsorgusonucyeni.Jsp Erişim:13.10.2016.
 • İncedal S, Coşkun S (2013). TÜRKİYE’DE YOKSULLUĞUN BOYUTLARI: Mücadele Politikaları ve Müdahale Araçları. Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlık Tezi. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanliği Sosyal Yardimlar Genel Müdürlüğü Ankara.
 • Karakoyun İ, Erdal F (2009). Şartlı Nakit Transferleri Ve Çocuk Yoksulluğu İle Mücadele: Sosyal Riski Azaltma Projesi (Srap) Şartlı Nakit Transferi (Şnt) Bileşeni Aydın İli Uygulaması. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2009 Cilt: 46 Sayı: 529.
 • Kesici, M. R. (2007) “Yoksulluk Şiddet Döngüsünün Sosyal Politika Açısından Analizi”, Çalışma Ve Toplum, Sayı:13, Şubat 2007, S.121-158.
 • Önder, H., & Şenses, F. (2006). Türkiye’de yoksulluk ve yoksulluk düşüncesi. İktisat, Siyaset, Devlet Üzerine Yazılar, 199-221.
 • Ruel, M. & Hoddinott, J., (2008). Investing In Early Childhood Nutrition, Policy Briefs 8, International Food Policy Research Institute (Ifpri).
 • Sağlık Bakanlığı(SB). (2004). Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004/64.
 • SYGM (2011). Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, 2010 Yılı Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Ankara: Nisan 2011.
 • SYGM (2014a). Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü. Sağlık Yardımları. Şartlı Sağlık Yardımları; Aralık 2014.
 • SYGM (2014b). Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü. Eğitim Yardımları. Şartlı Eğitim Yardımları; Aralık 2014.
 • Tezcan, S. & Eryurt, M.A. (2006). Türkiye’de İç Göç Ve Çocuk Sağlığı, Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal Of Population Studies, 28-29, 15-28.
 • TNSA (2013). Türkiye Nüfus Ve Sağlık Araştırması. Üreme Sağlığı. Doğuma Yardım Eden Kişi. S:150-151. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara, Türkiye.
 • Tüik (Türkiye İstatistik Kurumu) (2011) “2009 Yoksulluk Çalışması Sonuçları”, Haber Bülteni, Sayı: 3, 06 Ocak 2011.
 • TÜIK(2006). 2005 Yoksulluk Çalışması Sonuçları, Haber Bülteni, Sayı:208, Ankara. Http://Www.Tuik.Gov.Tr/Prehaberbultenleri.Do?Id=409. Erişim: 09.10.2016.
 • UN (2010), “The Millenium Development Goals Report 2010”, United Nations, New York.
 • UNDP (2015). İnsani Gelişme Raporu. Türkiye Açıklama Notu.
 • VSM (2008a). Van İline Ait Aşılama Oranları, Van İl Sağlık Müdürlüğü, 2008, Van.
 • VSM (2008b). Van İline Ait Demografik Veriler, Van İl Sağlık Müdürlüğü, 2008, Van.
 • World Bank (2003). Poverty And Coping After Crises,Report No: 24185-Tr, World Bank: Washington D. C.
 • Zabcı Fç (2003). Sosyal Riski Azaltma Projesi: Yoksulluğu Azaltmak Mı, Zengini Yoksuldan Korumak Mı?,Sbf Dergisi, C. 58, S. 1, Ss. 215-240

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 1573 - 1588, 03.08.2017

Öz

Kaynakça

 • Anonim (2010). Yıllara Göre Doğum İstatistiği, 2003-2010, Erciş Devlet Hastanesi Erciş.
 • Arınan S (2012). Bir Milyon Kişi Yardım Bekliyor, Cumhuriyet Gazetesi, S.4 (19.03.2012).
 • DPT (2010). Bin Yıl Kalkınma Hedefleri Raporu, 2010, S.16, Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara.
 • Emir İ, Erbaydar T, Yüksel A (2013). “Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Kadınların Toplumsal Konumunu Değiştiriyor Mu?” Fe Dergi 5, No. 2 (2013), 120-133.
 • File:///C:/Users/Y%C3%B6netici/Downloads/T%C3%Bcrkiye%20a%C3%A7%C4%B1klama%20notu%20(2015%20%C4%B0gr).Pdf. Erişim:10.10.2016
 • Fiszbein A, Schady N Ve Ark. Conditional Cash Transfers; Reducing Present And Future Poverty (Washington D.C, The World Bank, 2009)
 • Http://Sgb.Aile.Gov.Tr/Data/5434f307369dc31d48e42dc5/2011_Bakanlik_Faaliyet_Raporu.Pdf. Erişim:09.10.2016.
 • Http://Sosyalyardimlar.Aile.Gov.Tr/Sosyal-Yardim-Programlarimiz/Egitim-Yardimlari. Erişim:09.10.2016.
 • Http://Sosyalyardimlar.Aile.Gov.Tr/Sosyal-Yardim-Programlarimiz/Saglik-Yardimlari. Erişim:09.10.2016.
 • Http://Www.Saglik.Gov.Tr/Tr/Belge/1-581/Sosyal-Riski-Azaltma-Projesi-Kapsaminda-Sartli-Nakit-Tr-.Html. Erişim: 09.10.2016.
 • http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/data/54291840369dc32358ee29b0/T%C3%BCrkiyede%20Yoksullu%C4%9Fun%20Boyutlar%C4%B1%20M%C3%BCcadele%20Politikalar%C4%B1%20ve%20M%C3%BCdahale%20Ara%C3%A7lar%C4%B1%20-%20S%C3%BCmer%20%C4%B0NCEDAL.pdf. Erişim:19.04.17
 • Https://Tez.Yok.Gov.Tr/Ulusaltezmerkezi/Tezsorgusonucyeni.Jsp Erişim:13.10.2016.
 • İncedal S, Coşkun S (2013). TÜRKİYE’DE YOKSULLUĞUN BOYUTLARI: Mücadele Politikaları ve Müdahale Araçları. Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlık Tezi. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanliği Sosyal Yardimlar Genel Müdürlüğü Ankara.
 • Karakoyun İ, Erdal F (2009). Şartlı Nakit Transferleri Ve Çocuk Yoksulluğu İle Mücadele: Sosyal Riski Azaltma Projesi (Srap) Şartlı Nakit Transferi (Şnt) Bileşeni Aydın İli Uygulaması. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2009 Cilt: 46 Sayı: 529.
 • Kesici, M. R. (2007) “Yoksulluk Şiddet Döngüsünün Sosyal Politika Açısından Analizi”, Çalışma Ve Toplum, Sayı:13, Şubat 2007, S.121-158.
 • Önder, H., & Şenses, F. (2006). Türkiye’de yoksulluk ve yoksulluk düşüncesi. İktisat, Siyaset, Devlet Üzerine Yazılar, 199-221.
 • Ruel, M. & Hoddinott, J., (2008). Investing In Early Childhood Nutrition, Policy Briefs 8, International Food Policy Research Institute (Ifpri).
 • Sağlık Bakanlığı(SB). (2004). Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004/64.
 • SYGM (2011). Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, 2010 Yılı Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Ankara: Nisan 2011.
 • SYGM (2014a). Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü. Sağlık Yardımları. Şartlı Sağlık Yardımları; Aralık 2014.
 • SYGM (2014b). Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü. Eğitim Yardımları. Şartlı Eğitim Yardımları; Aralık 2014.
 • Tezcan, S. & Eryurt, M.A. (2006). Türkiye’de İç Göç Ve Çocuk Sağlığı, Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal Of Population Studies, 28-29, 15-28.
 • TNSA (2013). Türkiye Nüfus Ve Sağlık Araştırması. Üreme Sağlığı. Doğuma Yardım Eden Kişi. S:150-151. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara, Türkiye.
 • Tüik (Türkiye İstatistik Kurumu) (2011) “2009 Yoksulluk Çalışması Sonuçları”, Haber Bülteni, Sayı: 3, 06 Ocak 2011.
 • TÜIK(2006). 2005 Yoksulluk Çalışması Sonuçları, Haber Bülteni, Sayı:208, Ankara. Http://Www.Tuik.Gov.Tr/Prehaberbultenleri.Do?Id=409. Erişim: 09.10.2016.
 • UN (2010), “The Millenium Development Goals Report 2010”, United Nations, New York.
 • UNDP (2015). İnsani Gelişme Raporu. Türkiye Açıklama Notu.
 • VSM (2008a). Van İline Ait Aşılama Oranları, Van İl Sağlık Müdürlüğü, 2008, Van.
 • VSM (2008b). Van İline Ait Demografik Veriler, Van İl Sağlık Müdürlüğü, 2008, Van.
 • World Bank (2003). Poverty And Coping After Crises,Report No: 24185-Tr, World Bank: Washington D. C.
 • Zabcı Fç (2003). Sosyal Riski Azaltma Projesi: Yoksulluğu Azaltmak Mı, Zengini Yoksuldan Korumak Mı?,Sbf Dergisi, C. 58, S. 1, Ss. 215-240

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aysel BÜLEZ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, EBELİK BÖLÜMÜ
0000-0002-6871-3184
Türkiye


Ayşe YÜKSEL Bu kişi benim
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Ağustos 2017
Başvuru Tarihi 25 Mayıs 2017
Kabul Tarihi 1 Ağustos 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Bülez, A. & Yüksel, A. (2017). Erciş’te Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Alan Kadınların Mediko-Sosyal Durumları ve Şartlı Nakit Transferi Alma Koşullarının Değerlendirilmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 1573-1588 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/30065/316012
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.