Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye’de Akademik Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 1037 - 1048, 25.04.2017

Öz

Bu çalışmada Türkiye’de akademik yazma alanında yapılan lisansüstü tezleri çeşitli açılardan incelemek amaçlanmaktadır. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak tasarlanmıştır.  Araştırmada -yıl, program, üniversite, anabilim dalı gibi sınırlamalar olmaksızın- akademik yazma alanında yapılan lisansüstü tezlerin tamamı (f=48) incelenmiştir. Verilerin toplanmasında doküman incelemesi tekniği, çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır.

Araştırmada ulaşılan temel bulgular şunlardır: Akademik yazma alanında yapılan 29’u yüksek lisans ve 19’u doktora olmak üzere toplamda 48 teze ulaşılmıştır. Tezlerin yapıldığı programlar incelendiğinde büyük bir kısmının İngiliz dili eğitimi programında tamamlandığı, bununla birlikte oldukça azının Türkçenin eğitimi ve öğretimi ile Türk dili ve edebiyatı eğitimi programlarında tamamlandığı tespit edilmiştir. Bu bulgu ile benzer doğrultuda, tezlerin büyük bir kısmında İngilizceye odaklanıldığı; oldukça azında ise Türkçeye odaklanıldığı belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Aslan, C. (2010). Türkçe Eğitimi Programlarında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10 (19), 87-115.
 • Balcı, S. (2004). Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Tezleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Bunton, D. (2005). The Structure of Phd Conclusion Chapters. English for Specific Purposes, 4, 207-224.
 • Büyükikiz, K. K. (2014). Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11 (25), 203-213.
 • Can, Ş. ve Ceyhan B. (2015). Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Yazma ve Yayınlama Konusundaki Görüşleri (Muğla İli Örneği). Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 35 (2), 42-51.
 • Canbulat, T., Avcı, G. ve Sipahi, S. (2016). ABD ve Kanada’da Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanındaki Tezlerin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 17 (2), 351-370.
 • Coşkun, İ., Dündar, Ş. ve Parlak, Ş. (2014). Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (2008-2013). Ege Eğitim Dergisi. 15 (2), 375-396.
 • Ergün, M., Recepoğlu, E., Küçük, Z. A. ve Oğuz, K. (2014). Türkiye’deki Üniversitelerde Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 22 (1), 25-40.
 • Fazlıoğulları, O. ve Kurul, N. (2012). Türkiyede’ki Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinin Özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12 (24), 43-75.
 • Hazır Bıkmaz, F., Aksoy, E., Tatar, Ö. ve Atak Altınyüzük, C. (2013). Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Yapılan Doktora Tezlerine Ait İçerik Çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim. 38 (168), 288-303.
 • Kan, M. O. (2014). Sözbilimsel Yapı Temelli Bir Metinbilim Çözümlemesi: Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Sözbilimsel Yapı Özellikleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özenç, M. ve Gül Özenç, E. (2013a) Türkiye’de Üstün Yetenekli Öğrencilerle İlgili Yapılan Lisansüstü Eğitim Tezlerinin Çok Boyutlu Olarak İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 171, 13-28.
 • Özenç, M. ve Gül Özenç, E. (2013b) Sınıf Öğretmenleri İle Yapılan Lisansüstü Eğitim Tezlerinin Yöntem Bölümü Açısından İncelenmesi. Abant izzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13 (1), 132-141.
 • Swales, J. M. (1990) Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press
 • Şahin, D., Calp, Ş., Bulut, P. ve Kuşdemir, Y. (2013). Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Kriterlere Göre İncelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks. 5 (3), 187-205.
 • Ünal, E. ve Arık, S. (2016). Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalında Yapılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir Araştırma. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 11 (3), 2295-2332.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Graduate Theses in the Field of Academic Writing in Turkey

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 1037 - 1048, 25.04.2017

Öz

In this study, it is aimed to examine graduate theses in the field of academic writing in Turkey from various aspects. The study was designed as a case study from qualitative research designs.  In the study all graduate theses (f=48) -without limitations such as the year, program, university, department- in the field of academic writing were evaluated.  In the study, document review technique was used to collect data and descriptive analysis technique was used to analyze the data.

Some basic findings of the study are the following: In the field of academic writing 29 master theses, 19 doctoral dissertation and totally 48 graduate theses were reached. It is determined that most of them are completed in the English language education program and very few of them are completed in the Turkish language education and Turkish language and literature education programs. In a similar vein to this finding, it is identified that the majority of the theses focus on English; very few have focus on Turkish.        

Kaynakça

 • Aslan, C. (2010). Türkçe Eğitimi Programlarında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Akademik Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 10 (19), 87-115.
 • Balcı, S. (2004). Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Tezleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Bunton, D. (2005). The Structure of Phd Conclusion Chapters. English for Specific Purposes, 4, 207-224.
 • Büyükikiz, K. K. (2014). Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11 (25), 203-213.
 • Can, Ş. ve Ceyhan B. (2015). Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Yazma ve Yayınlama Konusundaki Görüşleri (Muğla İli Örneği). Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 35 (2), 42-51.
 • Canbulat, T., Avcı, G. ve Sipahi, S. (2016). ABD ve Kanada’da Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanındaki Tezlerin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 17 (2), 351-370.
 • Coşkun, İ., Dündar, Ş. ve Parlak, Ş. (2014). Türkiye’de Özel Eğitim Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (2008-2013). Ege Eğitim Dergisi. 15 (2), 375-396.
 • Ergün, M., Recepoğlu, E., Küçük, Z. A. ve Oğuz, K. (2014). Türkiye’deki Üniversitelerde Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 22 (1), 25-40.
 • Fazlıoğulları, O. ve Kurul, N. (2012). Türkiyede’ki Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinin Özellikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12 (24), 43-75.
 • Hazır Bıkmaz, F., Aksoy, E., Tatar, Ö. ve Atak Altınyüzük, C. (2013). Eğitim Programları ve Öğretim Alanında Yapılan Doktora Tezlerine Ait İçerik Çözümlemesi (1974-2009). Eğitim ve Bilim. 38 (168), 288-303.
 • Kan, M. O. (2014). Sözbilimsel Yapı Temelli Bir Metinbilim Çözümlemesi: Türkçe Eğitimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Sözbilimsel Yapı Özellikleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özenç, M. ve Gül Özenç, E. (2013a) Türkiye’de Üstün Yetenekli Öğrencilerle İlgili Yapılan Lisansüstü Eğitim Tezlerinin Çok Boyutlu Olarak İncelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 171, 13-28.
 • Özenç, M. ve Gül Özenç, E. (2013b) Sınıf Öğretmenleri İle Yapılan Lisansüstü Eğitim Tezlerinin Yöntem Bölümü Açısından İncelenmesi. Abant izzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13 (1), 132-141.
 • Swales, J. M. (1990) Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge: Cambridge University Press
 • Şahin, D., Calp, Ş., Bulut, P. ve Kuşdemir, Y. (2013). Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Kriterlere Göre İncelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks. 5 (3), 187-205.
 • Ünal, E. ve Arık, S. (2016). Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalında Yapılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir Araştırma. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 11 (3), 2295-2332.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Onur KAN
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8319-0791
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2017
Başvuru Tarihi 26 Mayıs 2017
Kabul Tarihi 7 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kan, M. O. (2017). Türkiye’de Akademik Yazma Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 1037-1048 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/28774/316270
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.