Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yaratıcı Düşüncenin Kişisel Satış Üzerine Etkisi: Perakende Giyim Sektöründe Bir Uygulama

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 1247 - 1259, 25.04.2017

Öz

Bu araştırmanın amacı perakende giyim sektöründe kişisel satış sürecinde yaratıcı stratejinin satış başarısı üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Araştırmanın modeli betimsel tarama modelidir. Araştırma, niteliği itibariyle uygulamalı bir alan araştırması, verilerinin değerlendirilmesi açısından da nicel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde faaliyet gösteren perakende giyim mağazalarda çalışan personel oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 400 çalışan oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu demografik bilgileri içeren beş sorudan, “Yaratıcılık Ölçeği” ve “Satış Başarısı Ölçeği”den meydana gelmektedir. Veriler SPSS 16 paket programında analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistiklerden, t testi, ANOVA testi ve korelasyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma soncunda kişisel yaratıcılığın ve örgütsel yaratıcılığın satış başarısı üzerine etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Kaynakça Altunışık, R., Özdemir, Ş., Torlak, Ö. (2006). Modern Pazarlama, İstanbul: Değişim Yayınları, 4.Baskı. Aslan, A. E. (2016). Kavram boyutunda yaratıcılık. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(16): 15-21. Babin, B. J., & Zikmund, W. G. (2015). Exploring marketing research. Cengage Learning. Barutçu, S., & Sezgin, S. (2012). Satış Yönetimi Sürecinde Motivasyon Araçları ve Etki Düzeyleri: Tıbbi Satış Temsilcileri Üzerinde Bir Araştırma. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(2):89-97 Cheung, M. F., & Wong, C. S. (2011). Transformational leadership, leader support, and employee creativity. Leadership & Organization Development Journal, 32(7), 656-672. Çabuk, S. (2003). Satış Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın. Çetin, C., & Mutlu, E. C. (2010). Temel işletmeciliğe giriş. Beta Yayınları. Deniz, A. (2000). Kişisel Satış Süreci, Sürecin Sunum Adımında Kullanılan Tekniklerin Karşılaştırılması ve İlaç Sektöründeki Misyoner Satışçılar Üzerindeki Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ekmekci, R., & Ekmekçi, A. Y. (2010). Sport marketing. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 1(1), 23-30. Ertürk, M. (2011). İşletme Biliminin Temel İlkeleri. Beta Yayınları. Feinberg, F. M., Kinnear, T., & Taylor, J. R. (2012). Modern marketing research: Concepts, methods, and cases. Cengage Learning. Güler, Y.B. (2011). Kişisel Satış Sürecinde Yaratıcı Düşüncenin Etkinliği: Hazır Giyim Sektöründe Bir Uygulama. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı. Doktora Tezi. Isaksen, S. G., & Akkermans, H. J. (2011). Creative climate: A leadership lever for innovation. The Journal of Creative Behavior, 45(3), 161-187. Jefkins, F. (2012). Modern marketing communications. Springer Science & Business Media. Kacur Leblebicioğlu, L. (2002). Doktorların İlaç Mümessillerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi-Kayseri’de Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Külter, B., & Demirgüneş, K. (2010). Değer Temelli Pazarlama. Finansal Boyut ve Müşteri Boyutu), Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2), 327-342. Lang, J. C., & Lee, C. H. (2010). Workplace humor and organizational creativity. The International Journal of Human Resource Management, 21(1), 46-60. Lutz, S., Smith, J. E., & Da Silva, N. (2013). Leadership style in relation to organizational change and organizational creativity: Perceptions from nonprofit organizational members. Nonprofit Management and Leadership, 24(1), 23-42. Mumford, M. D. (2011). Handbook of organizational creativity. Academic Press. Özmen, M., Uzkurt, C., Özdemir, Ş., Altunışık, R., & Torlak, Ö. (2013). Pazarlama İlkeleri. TC Anadolu Üniversitesi Yayını, (3012). Puccio, G. J., & Cabra, J. F. (2010). Organizational creativity. The Cambridge handbook of creativity, 145-173. Saraçoğlu, M., Duran, C. Ve Taşkın, E. (2010). Girişimcilikte yaratıcılığın üç boyutu: Birey, süreç ve ürün. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(2):1-14. Sliter, M., Sliter, K., & Jex, S. (2012). The employee as a punching bag: The effect of multiple sources of incivility on employee withdrawal behavior and sales performance. Journal of Organizational Behavior, 33(1), 121-139. Top, S. (2008). İşletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları. Ürkmez, İ. (2005). Yaratıcı Satış, İstanbul: Hayat Yayınları. Wang, P., & Rode, J. C. (2010). Transformational leadership and follower creativity: The moderating effects of identification with leader and organizational climate. Human relations, 63(8), 1105-1128. Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık. Zhang, A. Y., Tsui, A. S., & Wang, D. X. (2011). Leadership behaviors and group creativity in Chinese organizations: The role of group processes. The Leadership Quarterly, 22(5), 851-862. Zhang, X., & Bartol, K. M. (2010). Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement. Academy of management journal, 53(1), 107-128.

The Impact of Creative Thinking on Personal Selling: A Practice in the Retail Clothing Sector

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 1247 - 1259, 25.04.2017

Öz

The aim of this study is to investigate the impact of the creative strategy on sales performance in the personal selling process in the retail clothing sector. The research model is the descriptive survey model. The population of research is comprised of staff working in retail on male-female clothing stores in Istanbul. Research sample consists of 400 employees. A questionnaire form was used as data collection tool in the research. The questionnaire consists of five questions with demographic information, the "Creativity Scale" and the "Sales Performance Scale".  The data was analyzed in the SPSS 16 packet program. While analyzing data, descriptive statistics, t-test, ANOVA and correlation analysis were used. As a result of research, it was determined that personal creativity and organizational creativity have an impact on sales performance.             

Kaynakça

  • Kaynakça Altunışık, R., Özdemir, Ş., Torlak, Ö. (2006). Modern Pazarlama, İstanbul: Değişim Yayınları, 4.Baskı. Aslan, A. E. (2016). Kavram boyutunda yaratıcılık. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(16): 15-21. Babin, B. J., & Zikmund, W. G. (2015). Exploring marketing research. Cengage Learning. Barutçu, S., & Sezgin, S. (2012). Satış Yönetimi Sürecinde Motivasyon Araçları ve Etki Düzeyleri: Tıbbi Satış Temsilcileri Üzerinde Bir Araştırma. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(2):89-97 Cheung, M. F., & Wong, C. S. (2011). Transformational leadership, leader support, and employee creativity. Leadership & Organization Development Journal, 32(7), 656-672. Çabuk, S. (2003). Satış Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın. Çetin, C., & Mutlu, E. C. (2010). Temel işletmeciliğe giriş. Beta Yayınları. Deniz, A. (2000). Kişisel Satış Süreci, Sürecin Sunum Adımında Kullanılan Tekniklerin Karşılaştırılması ve İlaç Sektöründeki Misyoner Satışçılar Üzerindeki Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ekmekci, R., & Ekmekçi, A. Y. (2010). Sport marketing. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 1(1), 23-30. Ertürk, M. (2011). İşletme Biliminin Temel İlkeleri. Beta Yayınları. Feinberg, F. M., Kinnear, T., & Taylor, J. R. (2012). Modern marketing research: Concepts, methods, and cases. Cengage Learning. Güler, Y.B. (2011). Kişisel Satış Sürecinde Yaratıcı Düşüncenin Etkinliği: Hazır Giyim Sektöründe Bir Uygulama. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı. Doktora Tezi. Isaksen, S. G., & Akkermans, H. J. (2011). Creative climate: A leadership lever for innovation. The Journal of Creative Behavior, 45(3), 161-187. Jefkins, F. (2012). Modern marketing communications. Springer Science & Business Media. Kacur Leblebicioğlu, L. (2002). Doktorların İlaç Mümessillerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi-Kayseri’de Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Külter, B., & Demirgüneş, K. (2010). Değer Temelli Pazarlama. Finansal Boyut ve Müşteri Boyutu), Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(2), 327-342. Lang, J. C., & Lee, C. H. (2010). Workplace humor and organizational creativity. The International Journal of Human Resource Management, 21(1), 46-60. Lutz, S., Smith, J. E., & Da Silva, N. (2013). Leadership style in relation to organizational change and organizational creativity: Perceptions from nonprofit organizational members. Nonprofit Management and Leadership, 24(1), 23-42. Mumford, M. D. (2011). Handbook of organizational creativity. Academic Press. Özmen, M., Uzkurt, C., Özdemir, Ş., Altunışık, R., & Torlak, Ö. (2013). Pazarlama İlkeleri. TC Anadolu Üniversitesi Yayını, (3012). Puccio, G. J., & Cabra, J. F. (2010). Organizational creativity. The Cambridge handbook of creativity, 145-173. Saraçoğlu, M., Duran, C. Ve Taşkın, E. (2010). Girişimcilikte yaratıcılığın üç boyutu: Birey, süreç ve ürün. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(2):1-14. Sliter, M., Sliter, K., & Jex, S. (2012). The employee as a punching bag: The effect of multiple sources of incivility on employee withdrawal behavior and sales performance. Journal of Organizational Behavior, 33(1), 121-139. Top, S. (2008). İşletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları. Ürkmez, İ. (2005). Yaratıcı Satış, İstanbul: Hayat Yayınları. Wang, P., & Rode, J. C. (2010). Transformational leadership and follower creativity: The moderating effects of identification with leader and organizational climate. Human relations, 63(8), 1105-1128. Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık. Zhang, A. Y., Tsui, A. S., & Wang, D. X. (2011). Leadership behaviors and group creativity in Chinese organizations: The role of group processes. The Leadership Quarterly, 22(5), 851-862. Zhang, X., & Bartol, K. M. (2010). Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement. Academy of management journal, 53(1), 107-128.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Diğer ID 0000-0002-3265-7272
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülsüm VEZİR OĞUZ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2017
Başvuru Tarihi 20 Nisan 2017
Kabul Tarihi 10 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Vezir Oğuz, G. (2017). Yaratıcı Düşüncenin Kişisel Satış Üzerine Etkisi: Perakende Giyim Sektöründe Bir Uygulama . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 1247-1259 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/28774/307292
  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.