Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kıbrıslı Müslüman Türklerin Siyasi ve Toplumsal Gruplaşma Örneği Olarak “Kadıcılar- Müftücüler / Müftücüler- Evkafçılar ( 1878- 1914 )

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 1150 - 1171, 25.04.2017

Öz

Kimlik, toplumların siyasi tarihinde önemli rol oynayan bir kavramdır. Kültür ile şekillenen bu kavram etrafında toplumların içinde gruplar oluşmaktadır. Toplumların içinde oluşan gruplar, siyasi- sosyal- kültürel veya ekonomik olarak o toplumların kimlik oluşturmasında ve geliştirmesinde taşıyıcı rol oynamaktadır. Bu çalışmada Kıbrıs’ın İngiliz yönetimine girdiği 1878’den itibaren oluşan ilk gruplaşma örnekleri ele alınacaktır. Çalışmada Kıbrıs’ta oluşan gruplar, rasyonel tercih yaklaşımı ve ortak çıkar kavramları ile analiz edilecektir. Çalışmada Kıbrıslı Müslümanların gruplaşma problemi kendi aralarındaki ilişki örgüsü ve İngiltere’nin yönetim sistemi dinamikleri sınırları içinde ele alınacaktır. Veriler betimsel yöntemle ele alınacak ve analitik yöntemle yorumlanacaktır. Çalışmada birincil ve ikincil kaynaklar ile arşiv belgelerinden yararlanılacaktır.


Kaynakça

 • Altan, Mustafa Haşim, Belgelerle Kıbrıs Türk Vakıflar Tarihi, Lefkoşa: Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yayınları, 1986.
 • An, Ahmet, Dinsel Toplumdan Ulusal Topluma Geçiş Süreci ve Kıbrıs Türk Liderliğinin Oluşumu ( 1900- 1942 ), Lefkoşa: Galeri Kültür Yayınları, 1996.
 • ……………., Kıbrıs’ın Yetiştirdiği Değerler, Ankara: Akçağ Yayınları, 2002.
 • Akad, Mehmet, Baskı Gruplarının Siyasi İktidarla İlişkileri, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1976.
 • Ateşin, Hüseyin Mehmet, Kıbrıslı Müslümanların Türkleşme ve Laikleşme Sorunu, Marifet Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Aydın, Suavi, Kimlik Sorunu, Ulusallık ve Türk Kimliği, İstanbul: Öteki Yayınları, 1999.
 • Can, Coşkun- Aktan, Hakan- Çoban, Hilmi, “Siyasal Karar Alma Sürecinde Çıkar Grupları”, ed: C. Aktan- Dilek Dileyici, Modern Politik İktisat: Kamu Tercihleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007.
 • Derrida, Jaques, Teoriyi İzlemek, Teoriden Sonra Hayat, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2003.
 • Gazioğlu, Ahmet, Enosis Çemberinde Türkler I 1878- 1952, Lefkoşa: Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi, 2000.

As a political and social grouping example of Cypriot Muslim Turks, "Kadıcılar - Müftücüler / Müftücüler - Evkafçılar (1878-1914)"

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 1150 - 1171, 25.04.2017

Öz

Identity is a concept that plays an important role in the political history of societies. There are groups within the society around this concept shaped by culture. Groups formed within societies play a carrier role in the formation and development of identities of those societies politically, socially, culturally or economically. In this study, the first grouping examples from 1878, when Cyprus entered the British administration, will be discussed. Groups in Cyprus will be analyzed by rational choice approach and common interest concepts. In the study, the grouping problem of Cypriot Muslims will be dealt with within the boundaries of the relationship between themselves and the dynamics of the UK's governing system. The data will be handled descriptively and interpreted analytically. Primary and secondary resources and archive documents will be used in the study.

 My text was checked by me as itobiad's format (template)

Şablon' and  Mizanpaj'.


Kaynakça

 • Altan, Mustafa Haşim, Belgelerle Kıbrıs Türk Vakıflar Tarihi, Lefkoşa: Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yayınları, 1986.
 • An, Ahmet, Dinsel Toplumdan Ulusal Topluma Geçiş Süreci ve Kıbrıs Türk Liderliğinin Oluşumu ( 1900- 1942 ), Lefkoşa: Galeri Kültür Yayınları, 1996.
 • ……………., Kıbrıs’ın Yetiştirdiği Değerler, Ankara: Akçağ Yayınları, 2002.
 • Akad, Mehmet, Baskı Gruplarının Siyasi İktidarla İlişkileri, İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1976.
 • Ateşin, Hüseyin Mehmet, Kıbrıslı Müslümanların Türkleşme ve Laikleşme Sorunu, Marifet Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Aydın, Suavi, Kimlik Sorunu, Ulusallık ve Türk Kimliği, İstanbul: Öteki Yayınları, 1999.
 • Can, Coşkun- Aktan, Hakan- Çoban, Hilmi, “Siyasal Karar Alma Sürecinde Çıkar Grupları”, ed: C. Aktan- Dilek Dileyici, Modern Politik İktisat: Kamu Tercihleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2007.
 • Derrida, Jaques, Teoriyi İzlemek, Teoriden Sonra Hayat, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2003.
 • Gazioğlu, Ahmet, Enosis Çemberinde Türkler I 1878- 1952, Lefkoşa: Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi, 2000.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sibel AKGÜN
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2017
Başvuru Tarihi 28 Mart 2017
Kabul Tarihi 12 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akgün, S. (2017). Kıbrıslı Müslüman Türklerin Siyasi ve Toplumsal Gruplaşma Örneği Olarak “Kadıcılar- Müftücüler / Müftücüler- Evkafçılar ( 1878- 1914 ) . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 1150-1171 . Retrieved from https://www.itobiad.com/tr/pub/issue/28774/302052
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.