Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of the Reasons and Career Plans of Students Preferring Forestry and Forest Products Program: Usak University Sample

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 858 - 872, 25.04.2017

Öz

In this research, it was tried to determine the demographics of students of Usak University Banaz Vocational School Forestry Department, the reasons for choosing this program and their opinions about career plans. The study is based on 204 students registered in the forestry department of Usak University Banaz Vocational School in 2016-2017 educational year. 120 students were included in the survey using simple random sampling method from the probabilistic sampling methods. The obtained data were analyzed by SPSS data analysis computer package program. As a result of the work done, it was determined that 80% of the students who choose this program have medium and low income families below 2000 TL, 93.3% willingly and 60% without exam. Despite their preference for doing so, 53.3% of students have concerns about finding a job. In addition, 70% of students are interested in raising their education to undergraduate level.

Kaynakça

 • Akbayır, K. (2002). Öğretmenlik mesleğine yönelmede ailenin ve branş seçiminde cinsiyetin rolü. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Dergisi, 2, 1183-1188.
 • Alparslan, T. & Kılcıgil, E. (2005). Beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin sosyo-kültürel yapı – meslek seçimi ilişkisi. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi, 3 (1), 17-26.
 • Alper, Z. & Özdemir, H. (2004). Uludağ üniversitesi tıp fakültesini tercih eden öğrencilerin kimi sosyo-demografik özellikleri ve mesleğe bakış açıları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (2), 93-96.
 • Baltacı, F. & Üngören, E. (2010). Turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitim memnuniyetlerinin ve geleceğe yönelik bakış açılarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. 11. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Cernicova, M. & Palea, A. (2014). Measuring the students perception chosen profession case study: PR students in western romania. Procedia Social and Behavioral Sciences, 116, 2825-2831.
 • Cullen, B. J., Jacob, A. B., ve Levitt S. D. (2005). The impact of scholl choice on student outcomes an analysis of the chicago public school. Journal of Public Economics, 89, 729-860.
 • Demagalhaes, R., Wilde, H., & Fitzgerald, L.R. (2011). Factors affecting accounting students employment choices: a comparison of students and practitioners views. Journal of Higher Education Theory and Practice, 11(2), 32-40.
 • Deniz, S. (2001). Bireyin meslek seçimini etkileyen kaynaklar: yeni teknolojilerden internet. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 6, 1-9.
 • Dinç, E. (2008). Meslek seçiminde etkili faktörlerin incelenmesi: meslek yüksek okulu-muhasebe programı öğrencileri üzerine bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (2), 90-106.
 • Doğan, H. & Kuzgun, Y. (2008). Bilgi verici danışmanlık programının üniversiteye giriş sınavı ve üniversite eğitimine ilişkin yanlış inançlara etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 291-306.
 • Dündar, A.N. & Özdemir, E. (2015). Öğrencilerin gıda teknolojisi ve makine programlarını tercih etme nedenleri ve kariyer planları. 4th International Vocational Schools Symposium, Yalova Üniversitesi, 232-237.
 • Erdem, B. & Kayran M. F. (2013). Balıkesir üniversitesi turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulu öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (1), 81-106.
 • Erdinç, S. B. & Kahraman, S. (2012). Turizm mesleğini seçme nedenlerinin incelenmesi. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kemer, Antalya, 229-237.
 • Fuller, A. M. & Delorey, R. (2016). Making the choice: University and program selection factors for undergraduate management education In maritime Canada. The International Journal of Management Education, 14, 176-186.
 • Genç, G., Kaya, A. & Genç M. (2007). İnönü üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (14), 49-63.
 • Green, P. C., Navarro-Paniagua, M., Ximenez-de-Embun, D. & Mancebon, M. J. (2014). School choice and student wellbeing. Economics of Education Review, 38, 139-150.
 • Hamamcı, Z. & Hamurlu, M. K. (2005). Anne babaların meslek gelişimine yardımcı olmaya yönelik tutumları ve bilgi düzeylerinin çocukların mesleki kararsızlıkları ile ilişkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (10); 55-69.
 • Jonston, J., Mckeown, E. & Mcewen, A. (1999). Choosing primary teaching: the perspectives of males and females in training. Journal of Educating for Teaching, 25 (1), 55-64.
 • Korkut-Owen, F., Kepir, D. D., Özdemir, S., Ulaş, Ö. & Yılmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin bölüm seçme nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3),135-151.
 • Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı. Doğuş Matbaacılık . 2 Baskı. Ankara.
 • McCabe, R., Nowak, M., ve Mullen, S. (2005). Nursing careers: what motivated nurses to choose their profession? Australian Bulletin of Labour, 31(4), 384-406.
 • Mızrak, Ş. & Şenel, E. (2011). Meslek liselerinde tekstil konfeksiyon programının seçimini etkileyen faktörler ve programa talep oranı (Konya, Karaman ve Aksaray illeri örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 183-201.
 • Paulick, I., Retelsdorf, J. & Möller, J. (2013). Motivation for choosing teacher education: associations with teachers achievement goals and instructional practices. International Journal of Educational Research, 61, 60-70.
 • Pekkaya, M. & Çolak, N. (2013). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin önem derecelerinin ahp ile belirlenmesi. International Journal of Social Science, 6 (2), 797-818.
 • Sarıkaya, T. & Khorshid, L. (2009). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 393-423.
 • Sathapornvajana, S. & Watanapa, B. (2012). Factors affecting students intention to choose IT program. Procedia Computer Science, 13, 60-67.
 • Sverko, I. & Babaroviç, T. (2016). Integrating personality and career adaptability into vocational interest space. Journal of Vocatioanl Behavior, 94, 89-103.
 • Tamayose, T.S., Madjidi, F., Schmieder-Ramirez, J. & Rice, G.T. (2004). Important factors when choosing a career in public health. Californian Journal of Health Promotion, 2(1), 65-73.
 • Taş, M. Y. (2012). Demirci eğitim fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliği adaylarının profili ve sosyal bilgiler öğretmenliğini tercih etme nedenlerinin değerlendirilmesi. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 64-76.
 • Uyguç, N. (2003). Cinsiyet, bireysel değerler ve meslek seçimi. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 18(1), 93-103.
 • Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2014). SPSS Uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Detay Yayıncılık. Ankara.
 • Watt, H. M. G., Richardson, P. W., Klusmann, U., Kunter, M., Beyer, B. & Trautwein, U. (2012). Motivations for choosing teaching as a career: an international comparison using the fit-choice scale. Teaching and Teacher Education, 28, 791-805.
 • Yanıkkerem, E., Altınparmak, S. & Karadeniz, G. (2004). Gençlerin meslek seçimini etkileyen faktörler ve benlik saygıları. Nursing Forum Dergisi, 7(2), 61-62.

Öğrencilerin Ormancılık ve Orman Ürünleri Programını Tercih Etme Gerekçeleri ve Kariyer Planları: Uşak Üniversitesi Örneği

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2, 858 - 872, 25.04.2017

Öz

Bu araştırmada, Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü öğrencilerinin demografik özelliklerini, bu programları tercih etme gerekçelerini ve kariyer planları ile ilgili görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında “Uşak Üniversitesi, Banaz Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümüne kayıtlı 204 öğrenci oluşturmaktadır. Olasılıklı örnekleme yöntemlerinden, basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak araştırmaya 120 öğrenci dahil edilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından kaynaklar doğrultusunda hazırlanan, öğrencilerin özelliklerini ve görüşlerini belirleyen soruları içeren bir form aracılığıyla ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS veri analiz bilgisayar paket program aracılığıyla analiz edilmiştir. Yapılan çalışmanın sonucunda, bu programı seçen öğrencilerin büyük miktarının orta ve az gelirli ailelere sahip olduğu, isteyerek seçtikleri, birçoğunun sınavsız geçiş ile geldiği belirlenmiştir. İsteyerek yapmış oldukları tercihlerine rağmen, öğrencilerin çoğunluğu iş bulma kaygısı taşımaktadırlar. Ayrıca öğrencilerin % 70’i eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek istedikleri dikkat çekmektedir.

Kaynakça

 • Akbayır, K. (2002). Öğretmenlik mesleğine yönelmede ailenin ve branş seçiminde cinsiyetin rolü. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Dergisi, 2, 1183-1188.
 • Alparslan, T. & Kılcıgil, E. (2005). Beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin sosyo-kültürel yapı – meslek seçimi ilişkisi. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi, 3 (1), 17-26.
 • Alper, Z. & Özdemir, H. (2004). Uludağ üniversitesi tıp fakültesini tercih eden öğrencilerin kimi sosyo-demografik özellikleri ve mesleğe bakış açıları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (2), 93-96.
 • Baltacı, F. & Üngören, E. (2010). Turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitim memnuniyetlerinin ve geleceğe yönelik bakış açılarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. 11. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Cernicova, M. & Palea, A. (2014). Measuring the students perception chosen profession case study: PR students in western romania. Procedia Social and Behavioral Sciences, 116, 2825-2831.
 • Cullen, B. J., Jacob, A. B., ve Levitt S. D. (2005). The impact of scholl choice on student outcomes an analysis of the chicago public school. Journal of Public Economics, 89, 729-860.
 • Demagalhaes, R., Wilde, H., & Fitzgerald, L.R. (2011). Factors affecting accounting students employment choices: a comparison of students and practitioners views. Journal of Higher Education Theory and Practice, 11(2), 32-40.
 • Deniz, S. (2001). Bireyin meslek seçimini etkileyen kaynaklar: yeni teknolojilerden internet. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 6, 1-9.
 • Dinç, E. (2008). Meslek seçiminde etkili faktörlerin incelenmesi: meslek yüksek okulu-muhasebe programı öğrencileri üzerine bir araştırma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (2), 90-106.
 • Doğan, H. & Kuzgun, Y. (2008). Bilgi verici danışmanlık programının üniversiteye giriş sınavı ve üniversite eğitimine ilişkin yanlış inançlara etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 291-306.
 • Dündar, A.N. & Özdemir, E. (2015). Öğrencilerin gıda teknolojisi ve makine programlarını tercih etme nedenleri ve kariyer planları. 4th International Vocational Schools Symposium, Yalova Üniversitesi, 232-237.
 • Erdem, B. & Kayran M. F. (2013). Balıkesir üniversitesi turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulu öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörler üzerine bir araştırma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (1), 81-106.
 • Erdinç, S. B. & Kahraman, S. (2012). Turizm mesleğini seçme nedenlerinin incelenmesi. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kemer, Antalya, 229-237.
 • Fuller, A. M. & Delorey, R. (2016). Making the choice: University and program selection factors for undergraduate management education In maritime Canada. The International Journal of Management Education, 14, 176-186.
 • Genç, G., Kaya, A. & Genç M. (2007). İnönü üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (14), 49-63.
 • Green, P. C., Navarro-Paniagua, M., Ximenez-de-Embun, D. & Mancebon, M. J. (2014). School choice and student wellbeing. Economics of Education Review, 38, 139-150.
 • Hamamcı, Z. & Hamurlu, M. K. (2005). Anne babaların meslek gelişimine yardımcı olmaya yönelik tutumları ve bilgi düzeylerinin çocukların mesleki kararsızlıkları ile ilişkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (10); 55-69.
 • Jonston, J., Mckeown, E. & Mcewen, A. (1999). Choosing primary teaching: the perspectives of males and females in training. Journal of Educating for Teaching, 25 (1), 55-64.
 • Korkut-Owen, F., Kepir, D. D., Özdemir, S., Ulaş, Ö. & Yılmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin bölüm seçme nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3),135-151.
 • Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı. Doğuş Matbaacılık . 2 Baskı. Ankara.
 • McCabe, R., Nowak, M., ve Mullen, S. (2005). Nursing careers: what motivated nurses to choose their profession? Australian Bulletin of Labour, 31(4), 384-406.
 • Mızrak, Ş. & Şenel, E. (2011). Meslek liselerinde tekstil konfeksiyon programının seçimini etkileyen faktörler ve programa talep oranı (Konya, Karaman ve Aksaray illeri örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 183-201.
 • Paulick, I., Retelsdorf, J. & Möller, J. (2013). Motivation for choosing teacher education: associations with teachers achievement goals and instructional practices. International Journal of Educational Research, 61, 60-70.
 • Pekkaya, M. & Çolak, N. (2013). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin önem derecelerinin ahp ile belirlenmesi. International Journal of Social Science, 6 (2), 797-818.
 • Sarıkaya, T. & Khorshid, L. (2009). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 393-423.
 • Sathapornvajana, S. & Watanapa, B. (2012). Factors affecting students intention to choose IT program. Procedia Computer Science, 13, 60-67.
 • Sverko, I. & Babaroviç, T. (2016). Integrating personality and career adaptability into vocational interest space. Journal of Vocatioanl Behavior, 94, 89-103.
 • Tamayose, T.S., Madjidi, F., Schmieder-Ramirez, J. & Rice, G.T. (2004). Important factors when choosing a career in public health. Californian Journal of Health Promotion, 2(1), 65-73.
 • Taş, M. Y. (2012). Demirci eğitim fakültesi sosyal bilgiler öğretmenliği adaylarının profili ve sosyal bilgiler öğretmenliğini tercih etme nedenlerinin değerlendirilmesi. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 64-76.
 • Uyguç, N. (2003). Cinsiyet, bireysel değerler ve meslek seçimi. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 18(1), 93-103.
 • Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2014). SPSS Uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Detay Yayıncılık. Ankara.
 • Watt, H. M. G., Richardson, P. W., Klusmann, U., Kunter, M., Beyer, B. & Trautwein, U. (2012). Motivations for choosing teaching as a career: an international comparison using the fit-choice scale. Teaching and Teacher Education, 28, 791-805.
 • Yanıkkerem, E., Altınparmak, S. & Karadeniz, G. (2004). Gençlerin meslek seçimini etkileyen faktörler ve benlik saygıları. Nursing Forum Dergisi, 7(2), 61-62.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdurrahman KARAMAN
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5925-7519
Türkiye


Ahmet Erkan METİN
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1016-0927
Türkiye


Şahser GÜVEN
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2017
Başvuru Tarihi 9 Mart 2017
Kabul Tarihi 28 Mart 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Karaman, A. , Metin, A. E. & Güven, Ş. (2017). Öğrencilerin Ormancılık ve Orman Ürünleri Programını Tercih Etme Gerekçeleri ve Kariyer Planları: Uşak Üniversitesi Örneği . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 858-872 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/28774/297096
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.