Bir hata meydana geldi.

Erdoğan KÖYCÜ Doç. Dr. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Yayın 17 Atıf 0 Hakemlik 13
17 Yayın
0 Atıf
13 Hakemlik
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Hadis

Biyografi

                                                                                                              Doç. Dr. Erdoğan KÖYCÜ


1965 yılında Afyonkarahisar Emirdağ’da doğmuştur. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1990 yılında mezun olmuş, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Ana Bilim Dalında 1993 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Ana Bilim Dalında 1999 yılında doktor unvanını almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 22 yıl öğretmenlik yapmış, 24 Kasım 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Başöğretmenliğe yükseltilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığının açmış olduğu Yurtdışı Bursu Sınavlarında Suriye ve Cezayir Bursu adı altında 2 adet Yurtdışı Araştırma Bursu kazanmıştır. Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği nezdinde 5 yıl İskele ve Gazimağusa ilçelerinde lise ve ortaokullarda öğretmenlik yapmıştır. 2013 yılında Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde Yrd. Doç. olarak göreve başlamış, İslami İlimler Fakültesi Dergisi’nin 1, 2, 10. Sayılarda editörlük, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcılığı yapmış, 29 Mayıs 2020 tarihinde Doçent unvanı almış halen Hadis Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. 12’i uluslararası dergilerde, 7’si ulusal dergilerde olmak üzere 19 makale yayınlamış, 28 uluslararası, 1 ulusal Kongre ve Sempozyumlarda bildiri sunmuştur.

Eserleri
1. Dini Bilgiler Kursu Öğrenci Ders Kitabı (Komisyon), Lefkoşa, 2011.
2. Dini Bilgiler Kursu Öğrenci Çalışma Kitabı (Komisyon), Lefkoşa, 2011.
3. Sunenu’t-Tirmizî’nin Metot Yönünden İncelenmesi, Araştırma Yayınları, Ankara, 2013.
4. el-Mizzî’nin Hadis İlmindeki Yeri, Araştırma Yayınları, Ankara, 2013.
5. “Kim, Benim Üzerime Kasten Yalan Söylerse Cehennemdeki Yerine Hazırlansın.” Hadisi Üzerine Bir Araştırma, Araştırma Yayınları, Ankara, 2013.
6. Muhammed b. Îsâ et-Tirmizî’nin Eserleri Üzerine Yapılan Çalışmalar, Araştırma Yayınları, Ankara, 2016. 
7. Emeğin Değeri Din ve Emek İlişkisi (Komisyon), Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, Zonguldak, 2018.
8. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hadis ve Sünnet Bilinci, Araştırma Yayınları, Ankara, 2018.
9. Libâs (Giyim-Kuşam), Bireysel ve Toplumsal Hayatta Hadis, Medya Basın Yayın, İstanbul, 2019. s. 355-376.
10. Kütüb-i Sitte Sonrası Dönem-IV (Rical Edebiyatı), Medya Basın Yayın, İstanbul, 2019. s. 223-270. Kütüb-i Sitte Sonrası Dönem-IV (Rical Edebiyatı), 2. Baskı, Assum Basın Yayın, İstanbul, 2021. s. 221-269.
11. Mi’râc Algısı ve Mi’râciyyeler, Hikmetevi Yayınları, İstanbul, 2019.
12. Âyet Hadîs ve Kültür Bağlamında Libas Literatürü Üzerine Bir Deneme, Siyâsî Sosyal Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya 3, Berikan Yayınevi, Ankara, 2019, s. 239-258.
13.“Helâl Bellidir Harâm Bellidir İkisi Arasında Şüpheli Şeyler Vardır” Hadisi Üzerine Bazı Mülâhazalar, Siyasi Sosyal Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya 3, Berikan Yayınevi, Ankara, 2019, s. 259-272.
14.Tıbb-ı Nebevî ve Karantina (Tarih ve Literatür), Hikmetevi Yayınları, İstanbul, 2020.

15.Prof. Dr. Muhammed Hamîdullah'ın Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme, Siyasi Sosyal Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya 5, Berikan Yayınevi, Ankara, 2021, s. 223-236.

16. Prof. Dr. Muhammed Hamîdullah'ın “Hz. Peygamberin Savaşları” Adlı Eseri Üzerine Bir Araştırma, Siyasi Sosyal Kültürel Yönleriyle Türkiye ve Rusya 5, Berikan Yayınevi, Ankara, 2021, s. 237-249.      "Sabahlara kadar uyuyacaksın. Bir de beni geçmek isteyeceksin. Nerede?" diyen ve Araplara: "Gelin atalarınızın dilini size öğreteyim!" diye meydan okuyan, Hakâiku't-Tenzîl ve Uyûni'l-Ekâvîl fî Vucûhi't-Te'vîl adlı eserin sâhibi Kâsım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed Cârullah el-Hârizmî ez-Zemahşerî (ö. 538/1143) ile "Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır." diyen Balzac'ın (ö. 1266/1850) ifâdeleri pek de birbirinden farklı değildir. Başta Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), Sahâbe-i Kirâm, Tâiîn ve Tebeu't-Tâbiîn nesli başta olmak üzere ilim ve irfân sâhibi sâdık, sâlih, sâbir ve muhlis âlimleri örnek alarak insanlığa faydalı olabilmek için azîm, sabır ve metânetle çalışabilmek ne güzel!

Kurum

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Yayınlar

0

ATIF

1

FAVORİ

0

ATIF

0

FAVORİ

0

ATIF

1

FAVORİ
HZ. PEYGAMBER'İN (S.A.S.) MUCİZELERİ
Yazarlar: Cemaluddin Abdurrahman b. Yusuf Ebô.'l-Haccac El-Mizzi, Erdoğan KÖYCÜ
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1

0

ATIF

1

FAVORİ
^: Atıf sayıları CrossRef'ten çekilmektedir. Popüler yayınlar, DergiPark'ta araştırma yapan araştırmacılar tarafından favoriye eklenme istatistiğine göre otomatik belirlenmektedir. Bu sayfada görüntülenen istatistikler anlık değerler olmayıp, gerçek istatistikler arasında 24 saate kadar gecikme olabilmektedir.