Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 5, Sayfalar 3542 - 3567 2020-12-29

Üretim Yönetim Sistemlerindeki Kritik Başarı Faktörlerinin Rekabete Etkisi: Metal Sektöründe Bir Araştırma
The Effect of Critical Success Factors in Manufacturing Execution Systems on Competition: A Research in Metal Sector
The Effect of Critical Success Factors in Manufacturing Execution Systems on Competition: A Research in Metal Sector

Arif Selim EREN [1] , Oğuz Emre BALKAR [2]


Küresel çapta yaşanan rekabet neticesinde işletmelerin üretim sistemlerinde teknoloji edinimine talebi her geçen gün artmaktadır. Makine parkının tek elden yönetilmesine olanak sağlayan otomasyon sistemleri sayesinde işletmelerin üretim süreçlerini kontrol kabiliyetleri yükselirken bir yandan da örgütsel karmaşanın artmasına yol açmaktadır. Üretim, insan-makine ilişkisini optimum düzeylerde yönetmeyi gerektirdiği için Üretim Yönetim Sistemlerine (ÜYS) ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak plansız ve örgütü hazırlamadan gerçekleştirilen teknoloji transferinin, fayda yerine zarar verdiği gözlenmektedir.
Kahramanmaraş metal mutfak eşyası üretiminde teknolojinin yoğun kullanıldığı ve küresel pazarda önemli yer teşkil eden bir konumdadır. Bu işletmelerin ÜYS ile ilgili kritik başarı faktörlerinin ortaya çıkarılmasının hem uygulayıcılara hem de araştırmacılara fayda sağlayabileceği öngörülmüştür. Yapılan detaylı literatür değerlendirmesinin ardından; ilgili araştırma probleminin, saha araştırmasıyla ölçümüne yönelik bir anket formu oluşturulmuştur. Bu form, ilgili alandan uzmanların görüşleri doğrultusunda geliştirilmiş ve gerekli etik kurul izni alınmıştır. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) üye listelerinden, metal mutfak eşyası sektöründe çalışan 258 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve tanımsal istatistiklerle birlikte güvenilirlik ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Son olarak doğrusal regresyon analizi ile ÜYS boyutları ile rekabet öncelikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
Analizler sonucunda; katılımcıların ülkede aynı sektörde faaliyet gösteren diğer çalışanlara nazaran, gelir ve pozisyon yönünden daha düşük bir profile sahip oldukları gözlemlenmiştir. Bununla beraber; genel olarak ÜYS ile ilgili kritik başarı faktörlerinin, rekabet önceliklerini istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu yönde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır.
Yazındaki diğer çalışmalardan farklı olarak bu araştırmanın Metal Mutfak Eşyası sektöründe yapılması, ilgili örneklemden elde edilen veriler üzerinden yapılan analizlerin bulgularında öne çıkan katma değer ihtiyacı ile planlı ve destekli teknoloji transferinin gerekliliği gibi hususlar; çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır.
As a result of global competition, companies' demand for technology acquisition in production systems is increasing day by day. Thanks to the automation systems that allow one-stop management of the machine park, the ability of the companies to control their production processes increases while also increasing the organizational complexity. Manufacturing Execution Systems (MES) are needed because production requires managing the human-machine relationship at optimum levels. However, it is observed that the technology transfer performed without planning and preparing the organization has damaged rather than the benefit. Kahramanmaraş is in a position where technology is used intensively in metal kitchenware production and constitutes an important place in the global market. It is foreseen that revealing the critical success factors of these enterprises regarding the MES can benefit both practitioners and researchers. Following the detailed literature evaluation, a questionnaire form for measuring the relevant research problem with field research was created. This form was developed in line with the opinions of the experts from the related field and the necessary ethics committee permission was obtained. Thus, a questionnaire was applied to 258 people who works in the metal kitchenware sector from the Kahramanmaraş Chamber of Commerce and Industry (KMTSO) member lists. Reliability and correlation analysis along with frequency and descriptive statistics were used in the analysis of the data. As a result, a positive relationship was found between the critical success factors of the MES and the priority of competition. In addition, suggestions were made that can be used by researchers and practitioners working in the related subject’s field.

As a result of global competition, companies' demand for technology acquisition in production systems is increasing day by day. Thanks to the automation systems that allow one-stop management of the machine park, the ability of the companies to control their production processes increases while also increasing the organizational complexity. Manufacturing Execution Systems (MES) are needed because production requires managing the human-machine relationship at optimum levels. However, it is observed that the technology transfer performed without planning and preparing the organization has damaged rather than the benefit.
Kahramanmaraş is in a position where technology is used intensively in metal kitchenware production and constitutes an important place in the global market. It is foreseen that revealing the critical success factors of these enterprises regarding the MES can benefit both practitioners and researchers. Following the detailed literature evaluation, a questionnaire form for measuring the relevant research problem with field research was created. This form was developed in line with the opinions of the experts from the related field and the necessary ethics committee permission was obtained. Thus, a questionnaire was applied to 258 people who works in the metal kitchenware sector from the Kahramanmaraş Chamber of Commerce and Industry (KMTSO) member lists. Reliability and correlation analysis along with frequency and descriptive statistics were used in the analysis of the data. As a result, a positive relationship was found between the critical success factors of the MES and the priority of competition.
As a result of the analyses; it was observed that the participants have a lower profile in terms of income and position compared to other employees operating in the same sector in the country. However; in general, it was found that critical success factors related to MES had a statistically significant and positive effect on competition priorities.
Distinctly from other studies in the literature, the cases such as conducting this research in the Metal Kitchenware sector, the need for added value and the necessity of planned and supported technology transfer, which stand out in the findings of the analysis made on the data obtained from the relevant sample; reveals the originality of the study.

 • Almada-Lobo, F. (2015). The Industry 4.0 Revolution and the Future of Manufacturing Execution Systems (MES). Journal of Innovation Management, 3(4), 16–21.
 • Banker, R. D., Bardhan, I. R., Chang, H. ve Lin, S. (2006). Plant Information Systems, Manufacturing Capabilities, and Plant Performance. MIS Quarterly, 30(2), 315–337.
 • Brecher, C., Müller, S., Breitbach, T. ve Lohse, W. (2013). Viable System Model for Manufacturing Execution Systems. Procedia CIRP, 7(2013), 461–466.
 • Chao, L. ve Qing, L. (2006). Manufacturing Execution Systems (MES) Assessment and Investment Decision Study. IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics içinde (ss. 5285–5290). Taipei: IEEE.
 • Cheng, F.-T., Chang, J. Y.-C., Kao, C.-A., Chen, Y.-L. ve Peng, J.-L. (2010). Configuring AVM as a MES Component. IEEE/SEMI Advanced Semiconductor Manufacturing Conference içinde (ss. 226–231). San Francisco: IEEE.
 • D’Antonio, G., Bedolla, J. S. ve Chiabert, P. (2017). A Novel Methodology to Integrate Manufacturing Execution Systems with the Lean Manufacturing Approach. Procedia Manufacturing, 11(2017), 2243–2251.
 • Govindaraju, R. ve Putra, K. (2016). A Methodology for Manufacturing Execution Systems (MES) Implementation. 3rd Asia-Pacific Conference on Manufacturing Systems içinde (ss. 1–10). Kuala Lumpur: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 114.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis: Pearson Education Limited.
 • Hänel, T. ve Felden, C. (2011). Limits or Integration? - Manufacturing Execution Systems and Operational Business Intelligence. 17th Americas Conference on Information Systems içinde (ss. 1–9). Detroit: Association for Information Systems Electronic Library.
 • Hwang, Y.-D. (2006). The Practices of Integrating Manufacturing Execution Systems and Six Sigma Methodology. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 31(2006), 145–154.
 • Iarovyi, S., Mohammed, W. M., Lobov, A., Ferrer, B. R. ve Lastra, J. L. M. (2016). Cyber-Physical Systems for Open-Knowledge-Driven Manufacturing Execution Systems. Proceedings of the IEEE, 104(5), 1142–1154.
 • Koch, M. T., Baars, H., Lasi, H. ve Kemper, H.-G. (2010). Manufacturing Execution Systems and Business Intelligence for Production Environments. 16th Americas Conference on Information Systems içinde (ss. 1–10). Lima: Americas Conference on Information Systems.
 • Laosirihongthong, T. ve Dangayach, G. S. (2005). A Comparative Study of Implementation of Manufacturing Strategies in Thai and Indian Automotive Manufacturing Companies. Journal of Manufacturing Systems, 24(2), 131–143.
 • Larreina, J., Gontarz, A., Giannoulis, C., Nguyen, V. K., Stavropoulos, P. ve Sinceri, B. (2013). Smart Manufacturing Execution System (SMES): The Possibilities of Evaluating the Sustainability of A Production Process. 11th Global Conference on Sustainable Manufacturing içinde (ss. 517–522). Berlin: Global Conference on Sustainable Manufacturing.
 • Mahmoud, M. I., Ammar, H. H., Hamdy, M. M. ve Eissa, M. H. (2015). Production Operation Management Using Manufacturing Execution Systems (MES). 11th International Computer Engineering Conference içinde (ss. 111–116). Cairo: IEEE.
 • McCellan, M. (2001). Introduction to Manufacturing Execution Systems. MES Conference & Exposition içinde (ss. 1–12). Baltimore: MES Solutions Incorporated.
 • Qiu, R. G. ve Zhou, M. (2004). Mighty MESs; State-of-the-Art and Future Manufacturing Execution Systems. IEEE Robotics & Automation Magazine, 11(1), 19–25.
 • Rondeau, P. J. ve Litteral, L. A. (2001). The Evolution of Manufacturing Planning and Control Systems: From Reorder Point to Enterprise Resource Planning ( No: 41). Scholarship and Professional Work - Business.
 • Scott, D. (1996). Comparative Advantage through Manufacturing Execution Systems. ASMC 96: Innovative Approaches to Growth in the Semiconductor Industry içinde (ss. 179–184). Cambridge: IEEE.
 • Soplop, J., Wright, J., Kammer, K. ve Rivera, R. (2009). Manufacturing Execution Systems for Sustainability: Extending the Scope of MES to Achieve Energy Efficiency and Sustainability Goals. 4th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications içinde (ss. 3555–3559). Xi’an: IEEE.
 • Saenz de Ugarte, B., Artiba, A. ve Pellerin, R. (2009). Manufacturing Execution System - A Literature Review. Production Planning & Control, 20(6), 525–539.
 • Valckenaers, P. ve Brussel, H. Van. (2005). Holonic Manufacturing Execution Systems. CIRP Annals, 54(1), 427–432.
 • Witsch, M. ve Vogel-Heuser, B. (2012). Towards a Formal Specification Framework for Manufacturing Execution Systems. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 8(2), 311–320.
 • Yavuz, H. (2018). The Critical Success Factors for Manufacturing Execution Systems (MES) Adoption in Turkey Defense Industry: An Industrial Case Study. Master’s Thesis. Middle East Technical University.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7274-1113
Yazar: Arif Selim EREN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5853-0926
Yazar: Oğuz Emre BALKAR
Kurum: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU, YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ, LOJİSTİK PR.
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Ağustos 2020
Kabul Tarihi : 28 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2020

APA Eren, A , Balkar, O . (2020). Üretim Yönetim Sistemlerindeki Kritik Başarı Faktörlerinin Rekabete Etkisi: Metal Sektöründe Bir Araştırma . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (5) , 3542-3567 . DOI: 10.15869/itobiad.783254