Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 1757 - 1771 2020-06-30

Kültürün Dinamik Öğeleri Olarak Sanat ve Müzik
Art and Music as the Dynamic Elements of Culture

Sibel POLAT [1]


Bu çalışmada, sanat ve müzik kültürün dinamik öğeleri olarak incelenmiştir. Bu doğrultuda, toplumsallaşma yoluyla oluşan ve kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşan uzmanlık örüntüleri olarak da nitelendirilen kültürün, sanat ve müzik üzerindeki etkileri hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden tarama (survey) modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma konusu kapsamında kültürü ve kültürün zamanın dinamikleri ile olan ilişkisinin sanat ve müzik üzerindeki etkilerine yönelik çeşitli betimlemelere yer verilmiştir. Araştırmada literatür tarama tekniği kullanılarak ayrıntılı verilere ulaşılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yönteminden faydalanılmıştır. Günümüz teknolojileri aracılığıyla, sanatta ve sanatın önemli dallarından olan müzikte kısa süre içerisinde dünyadaki farklı topluluklar arasında gerçekleşen etkileşim, değişim ve dönüşüme neden olabilmektedir. Günümüz toplulukları arasında teknolojik gelişmeler ışığında gerçekleşen bu kültürlenme durumlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesinin konuya yönelik somut ve ayrıntılı verilerin elde edilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
In this study, art and music are viewed as the dynamic elements of culture. Accordingly, some evaluations are made about the effects of culture, which is formed by means of socialization, and which is also defined as specialty patterns that reach the present day by being transmitted from a generation to the next, on art and music. The study was conducted with survey model, which is one of the qualitative research methods. Within the scope of research subject, various descriptions were given place about the effects of culture and about the relationship between culture and the dynamics of the time on art and music. In the study, detailed data was obtained using literature review technique. In the analysis of the obtained data, descriptive analysis method was used. The interaction experienced in art and in one of the most important branches of art, music, between different communities all over the world in a short time through today’s technology, may cause changes and transformation. It is thought that comparative analysis of these acculturation cases, which occur in the light of technological advancements in today’s communities, will contribute to gathering concrete and detailed data towards the subject.
 • Artun, A. (2013). Bir Muamma Sanat Hayat Aforizmalar, (derl.) Ali Artun, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Canbay, A. vd. (2015). Müzik Kültürü, Doç. Dr. Zeki Nacakcı, Doç. Dr. Alaattin Canbay (Ed.), (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Öztürk A., Caber, M. (2017), Kültürel Miras ve Üniversitelerin Turizm Rehberliği Bölümlerinde (Lisans/Önlisans) Kültürel Miras Eğitimi Üzerine Bir Durum Tespiti, Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı 15 Aralık 2017, ss: 1 – 12.
 • Ergur, A. (2019), Sesin İzi, Bilgelik Unsuru Olarak Müzik, Türkiye’nin Kültür Sanat Portalı, Sanattan Yansımalar, Köşe Yazısı, (Ed. Şefik Kahramankaptan), 01 Mart 2019 http://www.sanattanyansimalar.com/yazarlar/ali-ergur/bilgelik-unsuru-olarak-muzik/1939/
 • Ergur, A. (2018), Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar, Kültür, 1. Bölüm, T.C. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayın No: 1584, Eskişehir, E-ISBN 978-975-06-2351-6.
 • Gülmez B. (2019), Kültür Tarihi, Evrensel Bir Kavram: Kültür; Yeni Bir Bilimsel Alan: Kültür Tarihi, Ünite 1, T. C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2299, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1296, Eskişehir.
 • Bilgin, A., Oksal, A. (2018), Kültürel Kimlik Ve Eğitim. Academy Journal of Educational Sciences.; 2(1): 90-82.
 • Daloğlu, Y. (2007), Müzik Kültürü ve Eğitimi, 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, İCANAS 38, Müzik, Bilim ve Uygarlık, Ankara, ss. 211-225 https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/DALO%c4%9eLU-Yavuz-M%c3%9cZ%c4%b0K-B%c4%b0L%c4%b0M-VE-UYGARLIK.pdf
 • Engin, İ. (1990), Süpürge Zanaatçısı Örneğinde İki Kültürel Süreç: Kültürleme ve Kültürlenme, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, S. 1, Cilt. 33 ss: 165-169. Ankara.
 • Eker, M. (2014) Kültürel Etkileşimin Niteliksel Dinamikleri Olarak Sanatta Norm’al ve Form’al Çelişkiler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 124-127.
 • Güvenç, B. (2019). Kültürün ABC’si,, 9. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Akbulut H. (2013), Yaşananlar, Tanıklar, Düşünceler Işığında Türkiye’nin Kültür ve Sanat Siyaseti, Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.
 • Jared Dıamond, Brıan Eno, Jaron Lanıer, Danıel C. Dennett, Clay Shırky vd., (2012), Kültür, Önde Gelen Bilim İnsanları Toplum, Sanat, İktidar ve Teknolojiyi Tartışıyor, John Brockman (Ed.) Kültür Evrimi, Bölüm I (s. 18-42), Ferhat İyidoğan (Çev.), İstanbul: Alfa Basım Yayın.
 • Karaca, Ş., Gümüş, N. (2018). Kültür ve Tüketim: Hofstede Kültür Boyutları ve Ülke Örnekleri ile, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Karkı, A., Karaburun, D. (2013). Malatya Yöresi Müziklerinin Kültürel Kimliği. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 0 (29), 101-109.
 • Küçükebe M. (2013). Etnomüzikolojide Çalgı Odaklı Çalışmalar ve Kültürel Bağlamıyla Çalgı, Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi; sayı: 5, ss. 118-130.
 • Mustan Dönmez, B. (2019). Etnomüzikolojinin Temel Kavramları, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Mustan Dönmez, B. (2015). Müziğin Kökeni Üzerine, Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Selanik, C. (2010). Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni, Müziğin Görkemli Yolculuğu, 2. Baskı, Erzurum: Doruk Yayımcılık.
 • Kara, Ü., Aça, M., Akat, A., Çeribaş M., Aça, M. vd., (2012), Halk Bilimi, El Kitabı, Mustafa Aça (Ed.) Kültür Bilimlerinin Bir Şubesi Olarak Halkbilimi, Bölüm II (s. 13-38), (3. Baskı), İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9671-1880
Yazar: Sibel POLAT (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Mart 2020
Kabul Tarihi : 13 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad703142, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1757 - 1771}, doi = {10.15869/itobiad.703142}, title = {Kültürün Dinamik Öğeleri Olarak Sanat ve Müzik}, key = {cite}, author = {Polat, Sibel} }
APA Polat, S . (2020). Kültürün Dinamik Öğeleri Olarak Sanat ve Müzik . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 1757-1771 . DOI: 10.15869/itobiad.703142
MLA Polat, S . "Kültürün Dinamik Öğeleri Olarak Sanat ve Müzik" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1757-1771 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/54141/703142>
Chicago Polat, S . "Kültürün Dinamik Öğeleri Olarak Sanat ve Müzik". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1757-1771
RIS TY - JOUR T1 - Kültürün Dinamik Öğeleri Olarak Sanat ve Müzik AU - Sibel Polat Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.15869/itobiad.703142 DO - 10.15869/itobiad.703142 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1757 EP - 1771 VL - 9 IS - 2 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.703142 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.703142 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Kültürün Dinamik Öğeleri Olarak Sanat ve Müzik %A Sibel Polat %T Kültürün Dinamik Öğeleri Olarak Sanat ve Müzik %D 2020 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 9 %N 2 %R doi: 10.15869/itobiad.703142 %U 10.15869/itobiad.703142
ISNAD Polat, Sibel . "Kültürün Dinamik Öğeleri Olarak Sanat ve Müzik". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 / 2 (Haziran 2020): 1757-1771 . https://doi.org/10.15869/itobiad.703142
AMA Polat S . Kültürün Dinamik Öğeleri Olarak Sanat ve Müzik. itobiad. 2020; 9(2): 1757-1771.
Vancouver Polat S . Kültürün Dinamik Öğeleri Olarak Sanat ve Müzik. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020; 9(2): 1757-1771.