Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 1470 - 1486 2020-06-30

An Empirical Study on the Prediction of University Students' Patience Tendencies with Intrinsic Religious Motivation Levels (The Sample of Erzincan Binali Yıldırım University)
Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilimlerinin İçsel Dinî Motivasyon Düzeyleriyle Yordanması Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örneği)

Fatih KANDEMİR [1]


The aim of the study is to determine whether university students predict patience tendencies with their intrinsic religious motivation levels. The sample group of this study, where descriptive scanning model was used, consisted of 453 students (142 boys and 311 girls), studying in the Faculty of Arts and Sciences, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty of Education and Faculty of Theology of Erzincan Binali Yıldırım University. it is formed. In the study, Personal Information Form, Patience Scale and Internal Religious Motivation Scale; For the statistical analysis of the data set, Pearson Product Moment Correlation and Simple Linear Regression Analysis were used. As a result of the analysis, it was found that the internal religious motivation levels of university students predicted their patience tendencies.
Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sabır eğilimlerini içsel dinî motivasyon düzeyleri ile yordanıp yordanmadığını tespit etmektedir. Betimsel tarama modelinin kullanılmış olduğu bu çalışmanın örneklem grubu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ne bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültelerinde öğrenim gören, 142’si erkek ve 311’i kız olmak üzere toplam 453 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Sabır Ölçeği ve İçsel Dinî Motivasyon Ölçeği; veri setinin istatistik analizleri için ise, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu ve Basit Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, üniversite öğrencilerinin içsel dinî motivasyon düzeylerinin, sabır eğilimlerini yordadığı tespit edilmiştir.
 • Ayten, A., & Batan, N. (2015). Dinî Başa Çıkma, Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumu İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 15 (3), 67-92.
 • Baker, R. W., Neil, O. V., & Mc-Siryk, B. (1985). Expectation and Reality in Freshman Adjustment to College. Journal of Counseling Psychology, (32), 94-103.
 • Bülbül, T., & Acar-Güvendir, M. (2014). Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yükseköğretim Yaşamına Uyum Düzeylerinin İncelenmesi, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 397-418.
 • Cürcâni, S. Ş. (2003). Kitâbü’t-Ta’rîfât. Beyrut: Muhammed Abdurrahman.
 • Dahlsgaard, K., Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2015). Paylaşılan Erdemler: Kültür Ve Tarih Boyunca Değer Verilmiş İnsan Güçlerinin Bir Noktada Birleşmesi. Çev. Fatih Kandemir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (7), 173-201.
 • Doğan, M. (2014). Dindarlık, Sabır ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkiler. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum.
 • Doğan, M. (2014). Dinlerde ve İslam Kültüründe Sabır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (5), 93-130.
 • Doğan, M. (2017). Karakter Gücü Olarak Sabır ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi. The Journal of Happiness&Well-Being, 5 (1), 134-153.
 • Doğan, M., & Gülmez, Ç. (2014). Sabır Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (42), 263-279.
 • Frager, R. (2010). Kalp, Nefs ve Ruh. Çev. İbrahim Kapaklıkaya. İstanbul: Gelenek Yayıncılık.
 • Hökelekli, H. (2009). İslam Psikolojisi Yazıları. İstanbul: Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • Izutsu, Toshihiko. (2011). Kur’an’da Dinî ve Ahlâkî Kavramlar. Çev. Selahattin Ayaz. İstanbul: Pınar Yayınları.
 • İbn Manzûr, C. M. b. M. (1992). Lisânü’l-Arab. Ali Şîrî, Beyrut, c. IV, s. 438.
 • Jackson, T., Weiss, E.K., Lundquist, J.L., & Hooper, D. (2001). The Impact of Hope, Procrastination and Social Activity on Academic Performance of Midwestern College Students. Education, 124 (2), 310-320.
 • Janki, D. (2005). İnsanî Değerler. Çev. Bülent Özsoy. İstanbul: Okyanus Yayıncılık.
 • Karaca, F. (2001). Din Psikolojisinde Metot Sorunu ve Bir Dindarlık Ölçeğinin Türk Toplumuna Standardizasyonu. Ekev Akademi Dergisi, 3 (1), 187-201.
 • Karahan, T. F., Sardoğan, M. E., Özkamalı, E., & Dicle, A. N. (2005). Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyum Düzeylerinin Sosyokültürel Etkinlikler Açısından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (30), 63-71.
 • Karslı, N. (2011). Öfke Kontrolü ve Dindarlık İlişkisi: Erzurum Örneği. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum.
 • Kayıklık, H. (2011). Din Psikolojisi: Bireysel Dindarlık Üzerine. Adana: Karahan Kitabevi.
 • Karakaş, A. C. (2018). Sabır Tutumunun Sürekli Öfke İfade Etme Tarzlarına ve Öfke Kontrolüne Etkisi. Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 93-110.
 • Kızılgeçit, M. (2011). Yalnızlık, Umutsuzluk ve Dindarlık İlişkisi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum.
 • Mallinckrodt, B. (1988). Student Retention, Social Support and Dropout Intention Comparison of Black and White Students. Journal of College Student Development, (29), 60-64.
 • Önal, R. (2008). Kur’an’da Îmânî ve Ahlâkî Bir Tavır Olarak Sabır. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 (2), 439-466.
 • Özkan, S., & Yılmaz, E. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları: Bandırma Örneği. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5 (13), 153-171.
 • Pargament, K. I. (2005). Acı ve Tatlı: Dindarlığın Bedelleri ve Faydaları Üzerine Bir Değerlendirme. Çev. Ali Ulvi Mehmedoğlu. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (1), 279-313.
 • Russell, J.A. & Carroll, J.M. (1999). On The Bipolarity of Positive and Negative Effect. Psychological Bulletin, (125), 3-30.
 • Schnitker, S. (2012). An Examination of Patience and Well-Being. The Journal of Positive Psychology, 7 (4), 263-280.
 • Seligman, M. E. P. (2007). Gerçek Mutluluk. Çev. Semra Kunt Akbaş. Ankara: HYB Yayıncılık.
 • Snyder, C. R., Lopez, S. J. & Pedrotti, J. T. (2011). Positive Psychology. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publications.
 • Tarhan, N. (2018). Duyguların Psikolojisi ve Duygusal Zekâ: Bize Özgü Duygular, Bize Özgü Bir Analiz. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Ting, S.R. (1997). Estimating Academic Success in the 1st Year of College for Specially Admitted White Students: A Model Combining Cognitive and Psychosocial Predictors. Journal of College Student Development, 38 (4), 401-409.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4988-2716
Yazar: Fatih KANDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 12 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad675073, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1470 - 1486}, doi = {10.15869/itobiad.675073}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilimlerinin İçsel Dinî Motivasyon Düzeyleriyle Yordanması Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örneği)}, key = {cite}, author = {Kandemi̇r, Fatih} }
APA Kandemi̇r, F . (2020). Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilimlerinin İçsel Dinî Motivasyon Düzeyleriyle Yordanması Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örneği) . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 1470-1486 . DOI: 10.15869/itobiad.675073
MLA Kandemi̇r, F . "Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilimlerinin İçsel Dinî Motivasyon Düzeyleriyle Yordanması Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örneği)" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1470-1486 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/54141/675073>
Chicago Kandemi̇r, F . "Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilimlerinin İçsel Dinî Motivasyon Düzeyleriyle Yordanması Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örneği)". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1470-1486
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilimlerinin İçsel Dinî Motivasyon Düzeyleriyle Yordanması Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örneği) AU - Fatih Kandemi̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.15869/itobiad.675073 DO - 10.15869/itobiad.675073 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1470 EP - 1486 VL - 9 IS - 2 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.675073 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.675073 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilimlerinin İçsel Dinî Motivasyon Düzeyleriyle Yordanması Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örneği) %A Fatih Kandemi̇r %T Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilimlerinin İçsel Dinî Motivasyon Düzeyleriyle Yordanması Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örneği) %D 2020 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 9 %N 2 %R doi: 10.15869/itobiad.675073 %U 10.15869/itobiad.675073
ISNAD Kandemi̇r, Fatih . "Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilimlerinin İçsel Dinî Motivasyon Düzeyleriyle Yordanması Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örneği)". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 / 2 (Haziran 2020): 1470-1486 . https://doi.org/10.15869/itobiad.675073
AMA Kandemi̇r F . Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilimlerinin İçsel Dinî Motivasyon Düzeyleriyle Yordanması Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örneği). itobiad. 2020; 9(2): 1470-1486.
Vancouver Kandemi̇r F . Üniversite Öğrencilerinin Sabır Eğilimlerinin İçsel Dinî Motivasyon Düzeyleriyle Yordanması Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020; 9(2): 1470-1486.