Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 1247 - 1262 2020-06-30

İşsiz Olan Kişilerin Kişilik, Yaşam Memnuniyeti ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki
The Relationship between Personality, Life Satisfaction and Self-esteem of Unemployed People

Mustafa TEKKE [1] , Aysegul UCMAN [2] , Ceyda SUVAY [3]


İşsizliğin bireyde kalıcı ruhsal sorunlara yol açtığı görülmektedir. Bu araştırmada İŞ-KUR’a başvuran bireylerin kişilik, yaşam memnuniyeti ve benlik saygısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Düzce ilinde bulunan İŞ-KUR’a iş başvurusu için gelen 120 (47 Kadın, 73 Erkek) bireyden oluşmaktadır. Yaş grupları arasındaki farklılıktan dolayı yaş grubu değişkeni kontrol altına alınmıştır. Bağımlı değişkenler arasındaki ilişki kısmi korelasyon analiz testi uygulanmıştır. Bu çalışmanın bulgularına göre yaşam memnuniyeti ile benlik saygısı arasında pozitif korelasyon bulunmaktadır. HEXACO kişilik özelliklerinin diğer değişkenler ile ilişkisinde Duygusallık ve Dışa dönüklük en tutarlı özellik olarak görülmektedir. Dürüstlük-Alçakgönüllülük ve Uyumluluk sadece benlik saygısı (r = .28, r = .35) ile olumlu ilişkilidir, fakat yaşam memnuniyeti ile ilişkili değildir. Bulgular alan yazındaki diğer bulgularla beraber etraflıca tartışılmıştır.

It is seen that unemployment results in permanent mental problems for individual. In this study, the relationship between personality, life satisfaction and self-esteem of individuals who applied to İŞ-KUR was examined. The sample of the study consisted of 120 individuals (47 females, 73 males) who came to İŞ-KUR in Düzce for job application. Due to the difference between the age groups, the variable of age group was taken under control. Partial correlation analysis test was used to investigate the relationship between dependent variables. According to the findings of this study, there is a positive correlation between life satisfaction and self-esteem. Emotionality and Extraversion are seen as the most consistent traits in the relationship of HEXACO personality traits with other variables. Honesty and Agreement are only positively related to self-esteem (r = .28, r = .35), but not to life satisfaction. The findings were discussed in detail in the literature.

 • Akçagöz, H. (2017). Çalışan kadınların, benlik kavramı ile depresyon durumunun incelenmesi benlik kavramı ve ideal benlik kavramı arasındaki fark ile depresyon durumunun değişkenler açısından belirlenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversitesi, İstanbul. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr Akın, A. ve Yalnız, A. (2015). Yaşam memnuniyeti ölçeği (YMÖ) Türkçe formu: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(54) , 95-102. DOI: 10.17755/esosder.68461. Cengiz, A. (2018). Üniversite mezunu işsiz bireylerde benlik saygısı, psikolojik dayanıklılık, umutsuzluk ve intihar bilişleri arasındaki ilişkiler. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr Copur, Z. , Ciçek, B. ve Pekmezci, P. (2015). Kaynakların yeterliği algısı ve yaşam tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 1-15. Cuhadaroglu, F., (1986). Adolesanlarda benlik saygısı. (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi). Hacettepe Universitesi, Ankara.
 • Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1988). Personality in adulthood: A six-year longitudinal study of self-reports and spouse ratings on the neo personality inventory. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 853863. Dzuka, J., & Dalbert, C. (2002). Mental health and personality of Slovak unemployed adolescents: The impact of belief in a just world. Journal of Applied Social Psychology, 32(4), 732–757. https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2002.tb00240.x Egan, M., Daly, M., Delaney, L., Boyce, C. J., & Wood, A. M. (2017). Adolescent conscientiousness predicts lower lifetime unemployment. Journal of Applied Psychology, 102(4), 700–709. https://doi.org/10.1037/apl0000167 Göktaş, A. ve İşçi, Ö. (2010). Türkiye’de işsizlik oranının temel bileşenli regresyon analizi ile belirlenmesi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10(20), 279-294. Günel, Ö.D. (2010). İşletmelerde yıldırma olgusu ve yıldırma mağdurlarının kişilik özelliklerine ilişkin bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(3), 37-65. Güney, A. (2010). Türkiye’de geliştirilmiş işsizlik oranları. Çalışma ve Toplum Dergisi, 1, 239-252. Hahn, E., Specht, J., Gottschling, J., & Spinath, F. M. (2015). Coping With Unemployment: The Impact of Unemployment Duration and Personality on Trajectories of Life Satisfaction. European Journal of Personality, 29(6), 635–646. https://doi.org/10.1002/per.2034
 • Kahyaoğlu, O. (2008). Yaşam memnuniyeti ve yaşam memnuniyetini etkileyen değişkenler ile ekonometrik uygulama: Türkiye örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Karataş, K. (1994). Genç işsizliği: Ekonomik, toplumsal ve ruhsal sonuçları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kırcı Çevik, N. ve Korkmaz, O. (2014). Türkiye’de yaşam doyumu ve iş doyumu arasındaki ilişkinin iki değişkenli sıralı probit model analizi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 126-145. Korkmaz, M., Germir, H. N., Yücel, A. S. ve Gürkan, A. (2015). Yaşam memnuniyeti üzerinde etkili olan sosyo-demografik bileşenler üzerine bir analiz. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 78-111. Doi: 10.17360/UHPPD.2015310996.
 • Kurt, Ş. (2006). İşsizliğin psiko-sosyal sonuçları ve Türkiye üzerine muhtemel etkileri. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 357-379.
 • Kümbül Güler, B. (2005). İşsizlik ve yarattığı psiko-sosyal sorunların öğrenilmiş çaresizlik bağlamında incelenmesi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 55(1), 373-394.
 • Mohanty, M. S. (2009). Effects of positive attitude on earnings: Evidence from the us longitudinal data. Journal of Socio-Economics, 38, 357–371.
 • Özkan, İ. (1994). Benlik saygısını etkileyen etkenler. Düşünen Adam Dergisi, 7 (3), 4-9.
 • Sala Razı, G., Kuzu, A., Yıldız, A. N., Ocakcı, A. F. ve Çamkuşu, B. (2009). Çalışan gençlerde benlik saygısı, iletişim becerileri ve stresle baş etme. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(1), 17-26.
 • Stevens, J. (1996). Applied multivariate statistics for the social sciences (3rd edn). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Taşgit, M. S. (2012). Üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve karar verme düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman.
 • Uyanık Balat, G. ve Akman, B. (2004). Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki lise öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 175-183. Uyar Bozdağlıoğlu, E. Y. (2008). Türkiye’de işsizliğin özellikleri ve işsizlikle mücadele politikaları. Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 45-65.
 • Uysal, S. D., & Pohlmeier, W. (2011). Unemployment duration and personality. Journal of Economic Psychology, 32(6), 980–992. Doi.org/10.1016/j.joep.2011.03.008
 • Yelboğa, A. (2006). Kişilik özellikleri ve iş performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi. ‘İş, Güç’ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2(8), 196-211. Yıldız, M. A. ve Baytemir, K. (2016). Evli bireylerde evlilik doyumu ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide benlik saygısının aracılığı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 67-80. Yüksel, İ. (2005). İşsizlik olgusunun psikolojik boyutu: görgül bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60(03), 255-274. Wasti, A. , Lee, K. , Ashton, M. C. ve Somer, O. (2008). Altı Türk kişilik faktörü ve HEXACO kişilik yapısı modeli. Kültürlerarası Psikoloji Dergisi, 39 (6), 665-684.
Birincil Dil tr
Konular Psikoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0412-4353
Yazar: Mustafa TEKKE (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0001-0000-4781-2545
Yazar: Aysegul UCMAN
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 1789-2223-4564-7895
Yazar: Ceyda SUVAY
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 15 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad673152, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1247 - 1262}, doi = {10.15869/itobiad.673152}, title = {İşsiz Olan Kişilerin Kişilik, Yaşam Memnuniyeti ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Tekke, Mustafa and Ucman, Aysegul and Suvay, Ceyda} }
APA Tekke, M , Ucman, A , Suvay, C . (2020). İşsiz Olan Kişilerin Kişilik, Yaşam Memnuniyeti ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 1247-1262 . DOI: 10.15869/itobiad.673152
MLA Tekke, M , Ucman, A , Suvay, C . "İşsiz Olan Kişilerin Kişilik, Yaşam Memnuniyeti ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1247-1262 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/54141/673152>
Chicago Tekke, M , Ucman, A , Suvay, C . "İşsiz Olan Kişilerin Kişilik, Yaşam Memnuniyeti ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1247-1262
RIS TY - JOUR T1 - İşsiz Olan Kişilerin Kişilik, Yaşam Memnuniyeti ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki AU - Mustafa Tekke , Aysegul Ucman , Ceyda Suvay Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.15869/itobiad.673152 DO - 10.15869/itobiad.673152 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1247 EP - 1262 VL - 9 IS - 2 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.673152 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.673152 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi İşsiz Olan Kişilerin Kişilik, Yaşam Memnuniyeti ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki %A Mustafa Tekke , Aysegul Ucman , Ceyda Suvay %T İşsiz Olan Kişilerin Kişilik, Yaşam Memnuniyeti ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki %D 2020 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 9 %N 2 %R doi: 10.15869/itobiad.673152 %U 10.15869/itobiad.673152
ISNAD Tekke, Mustafa , Ucman, Aysegul , Suvay, Ceyda . "İşsiz Olan Kişilerin Kişilik, Yaşam Memnuniyeti ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 / 2 (Haziran 2020): 1247-1262 . https://doi.org/10.15869/itobiad.673152
AMA Tekke M , Ucman A , Suvay C . İşsiz Olan Kişilerin Kişilik, Yaşam Memnuniyeti ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki. itobiad. 2020; 9(2): 1247-1262.
Vancouver Tekke M , Ucman A , Suvay C . İşsiz Olan Kişilerin Kişilik, Yaşam Memnuniyeti ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020; 9(2): 1247-1262.