Yıl 2020, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 1452 - 1469 2020-06-30

Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü
Mediating Role of Psychological Capital in the effect of Perceived Organizational Support on Job Satisfaction

Hüseyin ASLAN [1]


Örgütsel verimlilik açısından çalışanların iş tatmin düzeylerinin yükseltilmesinde en önemli faktör olarak algılanan örgütsel destek ve psikolojik sermaye kavramları öne çıkmaktadır. Bu çalışmada da algılanan örgütsel desteğin iş tatmini üzerindeki etkisinde psikolojik sermayenin aracı rolünün olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla Gaziantep ilinde 4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışan 267 çalışandan anket aracılığıyla ile veri toplanmıştır. Verilerin analizinde doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon, güvenirlilik analizleri yapılmış ve yapısal eşitlik modeli ile modelin uyum iyiliği testleri ve regresyon analizi yapılmıştır. Aracılık rolünü test edebilmek için ise dolaylı etkilerin anlamlılığına bakılmış ve bunun için boostrap yöntemi kullanılmıştır. Analiz neticesinde psikolojik sermayenin algılanan örgütsel destek ile iş tatmini arasındaki ilişkide kısmi aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir.

In terms of organizational efficiency, the concepts of organizational support and psychological capital come to the fore as the most important factor in increasing the job satisfaction levels of employees. In this study, it was investigated whether psychological capital has an mediating role in the effect of perceived organizational support on job satisfaction. For this purpose, data was collected from 267 employees working in 4 and 5 star hotels in Gaziantep province via questionnaire. In the analysis of the data, confirmatory factor analysis, correlation and reliability analyzes were performed and the model's goodness of fit tests and regression analysis were performed with the structural equation model. In order to test the mediation role, the significance of indirect effects was examined and the boostrap method was used for this. As a result of the analysis, it has been determined that psychological capital has a partial mediating role in the relationship between perceived organizational support and job satisfaction

  • Akçay, V. H. (2012). Pozitif psikolojik sermayenin iş tatmini ile ilişkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 123-140. Akgunduz, Y., ve Sanli, S. C. (2017). The effect of employee advocacy and perceived organizational support on job embeddedness and turnover intention in hotels. Journal of Hospitality and Tourism Management, 31, 118-125. Akkoç, İ., Çalişkan, A., ve Turunç, Ö. (2012). Örgütlerde gelişim kültürü ve algılanan örgütsel desteğin iş tatmini ve iş performansına etkisi: Güvenin aracılık rolü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 105-135. Akkoç, İ., Çalişkan, A., ve Turunç, Ö. (2012). Örgütlerde gelişim kültürü ve algılanan örgütsel desteğin iş tatmini ve iş performansına etkisi: Güvenin aracılık rolü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 105-135. Allen, D. G., Shore, L. M., & Griffeth, R. W. (2003). The role of perceived organizational support and supportive human resource practices in the turnover process. Journal of management, 29(1), 99-118. Biçkes, D. M., Yılmaz, C., Demirtaş, Ö., ve Ayşegül, U. (2014). Duygusal emek ile iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin aracılık rolü: Bir alan çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 9(2), 97-122. Büyükgöze, H., ve Kavak, Y. (2017). Algılanan örgütsel destek ve pozitif psikolojik sermaye ilişkisi: Lise öğretmenleri örnekleminde bir inceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(1), 1-32. Chen, F. C., Ku, E., Shyr, Y. H., Chen, F. H., & Chou, S. S. (2009). Job demand, emotional awareness, and job satisfaction in internships: The moderating effect of social support. Social Behavior and Personality: an international journal, 37(10), 1429-1440. Cheng, J. C., & Yi, O. (2018). Hotel employee job crafting, burnout, and satisfaction: The moderating role of perceived organizational support. International Journal of Hospitality Management, 72, 78-85. Çakar, N. D., ve Yildiz, S. (2009). Örgütsel adaletin iş tatmini üzerindeki etkisi:" algılanan örgütsel destek" bir ara değişken mi?. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28), 68-90. Çakmak, M. S., ve Arabaci, İ. B. (2017). Öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye algılarının iş doyumları ve örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisi. Electronic Journal of Social Sciences, 16(62). Çalışkan, A., ve Pekkan, N. Ü. (2017). Psikolojik Sermayenin İşe Yabancılaşmaya Etkisinde Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü. İş ve İnsan Dergisi, 4(1), 17-33. Çalışkan, A., Turunç, Ö., ve Mert, İ. S.(2019). Personel Güçlendirmenin İş Performansına Etkisinde Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 6(10), 1-22. Çetin, F., ve Basım, H. N. (2012). Örgütsel psikolojik sermaye: Bir ölçek uyarlama çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 45(1), 121-137. Çetin, F., ve Varoğlu, A. K. (2015). Psikolojik sermaye, performans, ayrılma niyeti ve iş tatmini etkileşimi: Cinsiyetin düzenleyici rolü. İş ve İnsan Dergisi, 2(2), 105-113. Çınar, Ö. (2013). Yapısal eşitlik modellemesi ile iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel destek ve örgütsel adaletin örgütsel çıktılar üzerindeki etkisinde örgütsel vatandaşlık davranışının aracılık rolü: Kahramanmaraş bankacılık sektöründe bir alan araştırması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied psychology, 71(3), 500-507. Erkuş, A. ve Fındıklı, M. A. (2013). Psikolojik sermayenin iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(2), 302-318. Fu, J., Sun, W., Wang, Y., Yang, X., & Wang, L. (2013). Improving job satisfaction of Chinese doctors: the positive effects of perceived organizational support and psychological capital. Public health, 127(10), 946-951. Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe, yöntem, analiz (3. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Larson, M., & Luthans, F. (2006). Potential added value of psychological capital in predicting work attitudes. Journal of leadership & organizational studies, 13(2), 75-92. Lı, G., & Yan, S. (2016). Psychological Capital: Origin, Connotation and the Related Factors. Canadian Social Science, 12(8), 71-77. Luthans, F., & Youssef, C. M. (2004). Human, Social, and Now Positive Psychological Capital Management: Investing in People for Competitive Advantage. Organizational Dynamics. 33(2), 143–160. Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel psychology, 60(3), 541-572. Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007c). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel psychology, 60(3), 541-572. Luthans, F., Norman, S. M., Avolio, B. J., & Avey, J. B. (2008). The mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate—employee performance relationship. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 29(2), 219-238. Meydan, C. H., ve Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi: AMOS uygulamaları, (2.Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık. Polatcı, S. (2015). Örgütsel ve sosyal destek algılarının yaşam tatmini üzerindeki etkisi: İş ve evlilik tatmininin aracılık rolü. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 25-44. Ren, H., Chen, Q. S., Wen, Z. L., Ye, B. J., & Miao, J. Y. (2014). Leadership career support’s influence on organizational citizenship behavior: The role of psychological capital. Psychological Science, 37(2), 433-437. Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: a review of the literature. Journal of applied psychology, 87(4), 698-714. Rhoades, L., Eisenberger, R., & Armeli, S. (2001). Affective commitment to the organization: The contribution of perceived organizational support. Journal of applied psychology, 86(5), 825-836 Sökmen, A., Ekmekçioğlu, E. B., ve Çelik, K. (2015). Algılanan örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ve yönetici etik davranışı ilişkisi: Araştırma görevlilerine yönelik araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(1), 125-144. Tian, X. Z., & Xie, J. Y. (2010). Organizational support’s effects on staff behavior: Empirical researches on psychological capital’s mediating role. Nankai Business Review, 13(1), 23- 29. Turunç, Ö., ve Çelik, M. (2010). Algılanan örgütsel desteğin çalışanların iş-aile, aile-iş çatışması, örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetine etkisi: Savunma sektöründe bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 209-232. Zhang, H. L., & Hu, C. L. (2015). Organizational supports influence on organizational citizenship behavior based on the research of psychological capi tal intermediary effect model. Commercial Research, 112- 120.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0547-1317
Yazar: Hüseyin ASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 22 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad665954, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {1452 - 1469}, doi = {10.15869/itobiad.665954}, title = {Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü}, key = {cite}, author = {Aslan, Hüseyin} }
APA Aslan, H . (2020). Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 1452-1469 . DOI: 10.15869/itobiad.665954
MLA Aslan, H . "Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1452-1469 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/54141/665954>
Chicago Aslan, H . "Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (2020 ): 1452-1469
RIS TY - JOUR T1 - Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü AU - Hüseyin Aslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.15869/itobiad.665954 DO - 10.15869/itobiad.665954 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1452 EP - 1469 VL - 9 IS - 2 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.665954 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.665954 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü %A Hüseyin Aslan %T Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü %D 2020 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 9 %N 2 %R doi: 10.15869/itobiad.665954 %U 10.15869/itobiad.665954
ISNAD Aslan, Hüseyin . "Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 / 2 (Haziran 2020): 1452-1469 . https://doi.org/10.15869/itobiad.665954
AMA Aslan H . Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü. itobiad. 2020; 9(2): 1452-1469.
Vancouver Aslan H . Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020; 9(2): 1452-1469.