Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türk Vergi Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Tarım Ürünlerinin Değerlemesinin Karşılaştırılması: Alabalık Yetiştiricilik Tesisinde Örnek Bir Uygulama

Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 1, 40 - 66, 31.03.2020
https://doi.org/10.15869/itobiad.647194

Öz

Tarım ürünleri; büyüme, çürüme, ölme gibi birçok biyolojik etkiye açık durumdadır. Tarımsal ürünlere has bu özellikler tarım işletmelerinde canlı varlık değerlemesini oldukça önemli duruma getirmektedir.

Vergi Usul Kanunu’na göre tarım ürünleri tarihi maliyet yöntemi ile değerlenmelidir. Türkiye Muhasebe Standartları’na göre ise tarım ürünlerinin değerlemesi sırasında gerçeğe uygun değer yaklaşımı uygulanmalıdır. Tarım işletmelerinin finansal tabloları, kullandıkları değerleme yöntemine göre değişiklikler göstermektedir. Bu değişikler işletme üzerinde çıkar sahibi olan kişilerin kararlarına da doğrudan etki etmektedir.

Bu çalışmada, bir alabalık yetiştiricilik tesisisin dönem sonu stoklarında yer alan canlı varlıkları tarihi maliyet yöntemi ve gerçeğe uygun değer yaklaşımları ile değerlenecek ve her bir değerleme sonucunda elde edilen finansal tablolar karşılaştırılarak analiz edilecektir.

Kaynakça

 • Akdoğan, N. , Aktaş, R. , Deran, A. , Erhan, D. ve Acar, V. (2011). Sektörel Muhasebe. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Aktuğlu, M. (1984). İhtisas Muhasebeleri. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
 • Antepli, A. (2014). 41 Nolu Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde Tarımsal Faaliyetlerin Muhasebeleştirilmesi: Büyükbaş Hayvancılık İşletmesinde Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aras, A. (1988). Tarım Muhasebesi. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
 • Artvin Ticaret ve Sanayi Odası. (2015). Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı. https://www.artvintso.org.tr/dokumanlar/kafes%20.pdf, (22.09.2019).
 • Çetin, B. ve Tipi, T. (2016). Tarım Muhasebesi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Demirkol, Ö. (2006). Seracılıkta Uluslararası Muhasebe Standartları’na Göre Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gökgöz, A. (2012). Balık Üretme İşletmelerinde Maliyetlerin Hesaplanması. Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Harris, D, Fuller, D. (2014). Agriculture: Definition and Overview. Encyclopedia of Global Archaeology. (Claire Smith, Ed.): 104-113.
 • Herbohn, K. (2006). International Accounting Standart (IAS) 41: What Are the Implications for Reporting Forest Assets?. Small-scale Forest Economics, Management and Policy. 5 (2): 175-189.
 • Kamu Gözetimi Kurumu. (2006). TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı. https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2016Seti/TMS41.pdf, (29.09.2019).
 • Kıllı, M. (2014). Tarım İşletmelerinde Tarımsal Faaliyet Standardı Çerçevesinde Maliyet Hesaplaması: Bir Tarım İşletmesinde Örnek Uygulama. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Kahramanmaraş: Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mevzuat (1960). Gelir Vergisi Kanunu. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf, (29.09.2019).
 • Mevzuat. (2006). Tarım Kanunu. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5488.pdf, (29.09.2019).
 • Örten R. ve Karapınar, A. (2009). Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Renting, H, Oostindie, H. (2008). Multifunctionality of Agricultural Activities, Changing Rural Identities and New Institutional Arrangements. Int. J. Agricultural Resources, Governance and Ecology. 7 (4/5): 361-385.
 • Taştan, H. (2013). Büyükbaş Canlı Varlık İşletmelerinde Muhasebe Düzeni. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tokay, H, Deran, A. (2004). Tarımsal Faaliyet Standardında Canlı Varlıklar İçin Önerilen Muhasebe Yaklaşımı-I. Yaklaşım Dergisi. Temmuz (2004): 17-21.
 • Toroslu, V. (2014). Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tuğay, O. (2013). Türkiye Muhasebe Standardı 41’e Göre Canlı Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerinin Tespiti ve Muhasebeleşirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 5 (8): 148-165.
 • Türel, A. (2012). Finansal Raporlamada Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımı. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Melek Tan LESKAY Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1862-1169
Türkiye


Seçkin GÖNEN
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5962-7375
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2020
Başvuru Tarihi 15 Kasım 2019
Kabul Tarihi 17 Şubat 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Leskay, M. T. & Gönen, S. (2020). Türk Vergi Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Tarım Ürünlerinin Değerlemesinin Karşılaştırılması: Alabalık Yetiştiricilik Tesisinde Örnek Bir Uygulama . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 40-66 . DOI: 10.15869/itobiad.647194
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.