Editoryal
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DIA, "Üsküdârî, Mehmet Emin" Article on the works of the author's commentary

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 4, 3389 - 3393, 31.12.2019
https://doi.org/10.15869/itobiad.668425

Öz

Kaynakça

  • el-Üsküdârî, Mehmet Emin. (1126). İsimsiz. (Risaletün ala Kavlihi Fesebbih bi Hamdi Rabbike). Hacı Selim Ağa Ktp., Kemankeş Emîr Hoca, nr. 556 el-Üsküdârî, Mehmet Emin. (1132). İsimsiz. (Risâletün ala Kavlihi ve izâ el-Mevûdetü Süilet) Hacı Selim Ağa Ktp., Kemankeş Emîr Hoca, nr. 556 el-Üsküdârî, Mehmet Emin. (t.y.). Hülâsâtü Bahsi’l-Meşhûr beyne es-Sa’d et-Teftâzânî ve beyne es-Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Kaddese Sırruhu. Hacı Selim Ağa Ktp., Kemankeş Emîr Hoca, nr. 556 el-Üsküdârî, Mehmet Emin. (t.y.). İsimsiz. (Risaletün ala Kavlihi Kul inne’l-Mevtellezî Tefirrune minhu feinnehu Mülâkîkum). Hacı Selim Ağa Ktp., Kemankeş Emîr Hoca, nr. 556 el-Üsküdârî, Mehmet Emin. (t.y.). Risâletü’l-Abdi’l-Bâisi’l-Fakîr ileyhi an Şe’nihi Muhammed Emin b. Muhammed el-Üsküdârî (Risâletün alâ Kavlihi illâ tezkiraten), Hacı Selim Ağa Ktp., Kemankeş Emîr Hoca, nr. 556 el-Üsküdârî, Mehmet Emin. (t.y.). İsimsiz. (Risâletün ala Kavlihi …lem Tekün Âmenet min Kablü..), Hacı Selim Ağa Ktp., Kemankeş Emîr Hoca, nr. 556 El-Beydâvî. (1418). Envâru’t-Tenzîl (C. 5; M. Maraşlı, Ed.). Beyrut: Daru’l-ihyâi’t-Türâsi’l-Arâbiyyi. Ez-Zemahşerî. (1407). Keşşaf (C. 4). Daru’l-Kütübi’l-Arab. Tiryaki, M. Z., & Kamuran, G. (2016). Mehmet Emin Üsküdârî. Içinde TDV. İslam Ansiklopedisi: C. Ek-2 (ss. 641-642). Geliş tarihi gönderen https://islamansiklopedisi.org.tr/uskudari-mehmed-emin

DİA, "Üsküdârî, Mehmet Emin" Maddesinde Müellifin Tefsir Eserlerine Dair

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 4, 3389 - 3393, 31.12.2019
https://doi.org/10.15869/itobiad.668425

Öz

Mehmet Zahit Tiryakî ve Kâmuran Gökdağ’ın hazırlamış oldukları DİA, “ÜSKÜDÂRÎ, Mehmet Emin, ö.1149/1736” maddesinde şahsın eserleriyle ilgili verilen bilgilerin eksik olduğu görülmüştür. Madde yazarları,“Hacı Selim Ağa Ktp., Kemankeş Emîr Hoca, nr. 556’da kayıtlı olan mecmeu’r-resâilde bulunan sekiz adet tefsir risalesinden sadece iki tanesine işaret etmişlerdir. Bu mektupta söz konusu risaleler ve muhtevaları hakkında kısaca bilgi verilmekte ve müellifin bibliyografyasına ilave edilmesi talep edilmektedir.

Kaynakça

  • el-Üsküdârî, Mehmet Emin. (1126). İsimsiz. (Risaletün ala Kavlihi Fesebbih bi Hamdi Rabbike). Hacı Selim Ağa Ktp., Kemankeş Emîr Hoca, nr. 556 el-Üsküdârî, Mehmet Emin. (1132). İsimsiz. (Risâletün ala Kavlihi ve izâ el-Mevûdetü Süilet) Hacı Selim Ağa Ktp., Kemankeş Emîr Hoca, nr. 556 el-Üsküdârî, Mehmet Emin. (t.y.). Hülâsâtü Bahsi’l-Meşhûr beyne es-Sa’d et-Teftâzânî ve beyne es-Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Kaddese Sırruhu. Hacı Selim Ağa Ktp., Kemankeş Emîr Hoca, nr. 556 el-Üsküdârî, Mehmet Emin. (t.y.). İsimsiz. (Risaletün ala Kavlihi Kul inne’l-Mevtellezî Tefirrune minhu feinnehu Mülâkîkum). Hacı Selim Ağa Ktp., Kemankeş Emîr Hoca, nr. 556 el-Üsküdârî, Mehmet Emin. (t.y.). Risâletü’l-Abdi’l-Bâisi’l-Fakîr ileyhi an Şe’nihi Muhammed Emin b. Muhammed el-Üsküdârî (Risâletün alâ Kavlihi illâ tezkiraten), Hacı Selim Ağa Ktp., Kemankeş Emîr Hoca, nr. 556 el-Üsküdârî, Mehmet Emin. (t.y.). İsimsiz. (Risâletün ala Kavlihi …lem Tekün Âmenet min Kablü..), Hacı Selim Ağa Ktp., Kemankeş Emîr Hoca, nr. 556 El-Beydâvî. (1418). Envâru’t-Tenzîl (C. 5; M. Maraşlı, Ed.). Beyrut: Daru’l-ihyâi’t-Türâsi’l-Arâbiyyi. Ez-Zemahşerî. (1407). Keşşaf (C. 4). Daru’l-Kütübi’l-Arab. Tiryaki, M. Z., & Kamuran, G. (2016). Mehmet Emin Üsküdârî. Içinde TDV. İslam Ansiklopedisi: C. Ek-2 (ss. 641-642). Geliş tarihi gönderen https://islamansiklopedisi.org.tr/uskudari-mehmed-emin

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Editöre Mektup
Yazarlar

Tuğrul TEZCAN (Sorumlu Yazar)
KBÜ.İLAHİYAT FAKÜLTESİ
0000-0003-1751-203X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 31 Aralık 2019
Kabul Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Tezcan, T. (2019). DİA, "Üsküdârî, Mehmet Emin" Maddesinde Müellifin Tefsir Eserlerine Dair . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (4) , 3389-3393 . DOI: 10.15869/itobiad.668425
  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.