Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 2157 - 2176 2019-09-30

Çin Ekonomisinde Cari İşlemler, Bütçe ve Tasarruf Dengesi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi
An Empirical Analysis of the Relationship between Current Accounts, Budget and Saving Balance in the Chinese Economy

Ferhat APAYDIN [1]


Bu çalışmada Çin ekonomisinde cari işlemler dengesi, bütçe dengesi ve tasarruf-yatırım dengesi arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.  Başka bir deyişle Çin ekonomisinde üçüz açık hipotezinin geçerli olup olmadığı incelenmiştir. Kullanılan veriler yıllık olup 1985-2017 arası dönemde zaman serisi analizi yapılmıştır. Analizde yöntem olarak ARDL (Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model) sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. ARDL yönteminin tercih edilmesinin temel sebebi serilerin farklı durağanlık derecelerine sahip olmasıdır. ARDL yöntemi farklı durağanlık derecelerine sahip seriler için eşbütünleşme analizine izin vermektedir. Aynı zamanda ARDL analizi ile kısa ve uzun dönem etkiler birlikte incelenmektedir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre Çin için üçüz açık hipotezi sorununa dair bir bulguya rastlanmamıştır. Uzun dönemde değişkenler arasında bir ilişki olmasa da kısa dönemde tasarruf dengesinden cari işlemler dengesine doğru pozitif yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Tasarruf dengesindeki olumlu ve olumsuz değişmeler paralel olarak cari işlemler dengesini aynı yönde etkilemektedir. Çalışma, Çin ekonomisi ve benzer durumda olan ekonomiler için politika önerileriyle literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

This study investigated whether there is a significant relationship between current accounts balance, budget balance and savings-investment balance in the Chinese economy. In other words, it examined whether the triple deficit hypothesis is valid in the Chinese economy or not. The data used were annual and a time series analysis was conducted between the period of 1985-2017. In the analysis, the ARDL (Augmented Redistributed Lag) boundary test approach was used as a method. The main reason for choosing the ARDL method is that the series have different degrees of stability. The ARDL method enables the cointegration analysis for series with different degrees of stability. At the same time, short and long term effects are analyzed together with the ARDL analysis. According to the results of the analysis, we encountered no evidence of the matter of triple open hypothesis for China. Although there was no relationship between the variables in the long run, a positive causality relationship was determined from the savings balance toward the current accounts balance in the short run. Positive and negative changes in the savings balance affect the current accounts balance in the same direction. The study aims to contribute to the literature with political recommendations for the Chinese economy and similar economies.    

 • Abel, Andrew B., vd. (2017), Makroekonomi, Çev. Ömer Faruk Çolak, Ankara: Efil Yayınevi.
 • Akbaş, Yusuf Ekrem vd., (2014), Testing the Validity of the Triplet Deficit Hypothesis for Turkey: Asymmetric Causality Analysis, Journal of Business and Economics, 7 (14), 137-154.
 • Akıncı, Merter ve Ömer Yılmaz (2012), Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Sınır Testi Yaklaşımı, İMKB Dergisi, 13 (50), 1-27.
 • Altun, Nurullah ve Tunç İnce (2014), Türkiye’de Üçüz Açıklara Ampirik Bir Yaklaşım: 1975-2010, The Sakarya Journal of Economics, 3, 40-61.
 • Altunöz, Utku (2018), Cari Açık, Bütçe Açığı ve Yatırım-Tasarruf Açığı Bağlamında Türkiye’nin Üçüz Açık Analizi, Maliye Dergisi, 175, 115-139.
 • Barro (1989), The Ricardian Approach to Budget Deficits, Journal of Economic Perspectives, 3(2), 37-52.
 • Çoban, Hilmi ve Eda Balıkçıoğlu (2016), Triple Deficit or Twin Divergence: A Dynamic Panel Analysis, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (1), 271-280.
 • Dickey, David A. ve Wayne A. Fuller (1981), Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Econometrica, 49 (4), 1057-1072.
 • Eğilmez, Mahfi (2012), İkiz Açık, Üçüz Açık, http://www.mahfiegilmez.com/2012/10/ikiz-ack-ucuz-ack.html, (Erişim Tarihi: 30 Mart 2019). Feldstein, Martin (2008), Resolving the Global Imbalance: The Dollar and the U.S. Saving Rate, Journal of Economic Perspectives, 22 (3), 113-125.
 • Güder, Fatmanur ve Cüneyt Kılıç (2016), Üçüz Açık Sorunu ve Üçüz Açık Bileşenlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11 (2), 46-77.
 • İpek, Evren ve Özlem Ayvaz Kızılgöl (2016), Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık, Ege Akademik Bakış Dergisi, 16 (3), 425-442.
 • Karanfil, Muhammet ve Cüneyt Kılıç (2015), Türkiye Ekonomisinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Zaman Serisi Analizi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11 (24), 1-20.
 • Kızılkaya, Oktay ve Ferhat Öztutuş (2018), Türkiye’de Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Nedensellik Analizi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (68), 1476-1488.
 • Kuijs, Louis (2006), How Will China’s Saving-Investment Balance Evolve?, World Bank China Research Paper, No: 5, http://documents.worldbank.org/curated/en/425541468025211989/pdf/418570NWP0Inve1WP50321443B01PUBLIC1.pdf, (Erişim Tarihi: 31 Mart 2019).
 • Marinheiro, Carlos Fonseca (2008), Ricardian Equivalence, Twin Deficits, and the Feldstein-Horioka Puzzle in Egypt, Journal of Policy Modeling, (30), 1041-1056.
 • Mucuk, Mehmet ve Zeynep Karaçor (2010), İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi, Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye’nin Cari Açık Sorunsalı, Ed: Turan Subaşat ve Hakan Yetkiner, 96-121, Ankara: Efil Yayınevi.
 • National Bureau of Statistics of China, (2019), http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/, (Erişim Tarihi: 20 Mart 2019).
 • Özdemir, Dilek, vd. (2014), Geçiş ekonomilerinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği, International Conference on Eurasion Economies, 1-7.
 • Parkin, Michael (2000), Economics, New York: Addison Wesley Publishing Company.
 • Pesaran, M. Hashem, Yongcheol Shin ve Richard J. Smith (2001), Bound Testing Approaches to the Analysis of Level Relationship, Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.Phillips, Peter C. B. ve Pierre Perron (1988), Testing for a Unit Root in Time Series Regression, Biometrika Trust, 75 (2), 335-346.
 • Roubini, Nouriel (1988), Current Account and Budget Deficits in an Intertemporal Model of Consumption and Taxation Smoothing: A Solution to the Feldstein-Horioka Puzzle?, NBER Working Paper, No: 2773.
 • Samırkaş, Mustafa Can ve Meryem Samırkaş (2015), Türkiye'de Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (3), 23-32.
 • Saraç, Şenay (2019), “Üçüz Açık Hipotezine İlişkin Panel Veri Analizi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15 (1), 77-93.
 • Sürekçi, Dilek (2011), “-Türkiye’de Üçüz Açıklar Olgusunun Analizi: Dinamik Bir Yaklaşım, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 18 (1), 51-69.
 • Szakolczai, György (2006), The Triple Deficit of Hungary, Hungarian Statistical Review, Special Number 10, 40-62.
 • Şen, Hüseyin ve Ayşe Kaya (2016), Are The Twin or Triple Deficits Hypotheses Applicable to Post-Communist Countries?, Bank of Finland, BOFIT, Discussion Paper, file:///F:/%C3%9C%C3%A7%C3%BCz%20a%C3%87IK/%C5%9Een%20ve%20Kaya.pdf, (Erişim Tarihi: 01 Nisan 2019).
 • Turan, Taner ve Mesut Karakaş (2017), İkiz Açıklar Hipotezine Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı, Maliye Dergisi, 173, 211-227.
 • Tümlüce, Yaraşır Sevinç (2013), Türkiye’de Üçüz Açığın Ampirik Analizi (1984-2010), Maliye Dergisi, 165, 97-114.
 • World Development Indicators, (2019), https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators, (Erişim Tarihi: 18 Mart 2019).
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5637-3813
Yazar: Ferhat APAYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Adıyaman Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 29 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad587863, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {2157 - 2176}, doi = {}, title = {Çin Ekonomisinde Cari İşlemler, Bütçe ve Tasarruf Dengesi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi}, key = {cite}, author = {Apaydın, Ferhat} }
APA Apaydın, F . (2019). Çin Ekonomisinde Cari İşlemler, Bütçe ve Tasarruf Dengesi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 2157-2176 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/47378/587863
MLA Apaydın, F . "Çin Ekonomisinde Cari İşlemler, Bütçe ve Tasarruf Dengesi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 2157-2176 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/47378/587863>
Chicago Apaydın, F . "Çin Ekonomisinde Cari İşlemler, Bütçe ve Tasarruf Dengesi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 2157-2176
RIS TY - JOUR T1 - Çin Ekonomisinde Cari İşlemler, Bütçe ve Tasarruf Dengesi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi AU - Ferhat Apaydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 2157 EP - 2176 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Çin Ekonomisinde Cari İşlemler, Bütçe ve Tasarruf Dengesi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi %A Ferhat Apaydın %T Çin Ekonomisinde Cari İşlemler, Bütçe ve Tasarruf Dengesi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Apaydın, Ferhat . "Çin Ekonomisinde Cari İşlemler, Bütçe ve Tasarruf Dengesi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 2157-2176 .
AMA Apaydın F . Çin Ekonomisinde Cari İşlemler, Bütçe ve Tasarruf Dengesi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi. itobiad. 2019; 8(3): 2157-2176.
Vancouver Apaydın F . Çin Ekonomisinde Cari İşlemler, Bütçe ve Tasarruf Dengesi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(3): 2157-2176.
IEEE F. Apaydın , "Çin Ekonomisinde Cari İşlemler, Bütçe ve Tasarruf Dengesi Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 2157-2176, Eyl. 2019