Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 1991 - 2009 2019-09-30

Ekonomik Büyüme ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği
Examination of the Relationship between Economic Growth and Tax Revenues: The Case of Turkey

Mehmet Ali POLAT [1]


Çalışmada; vergi gelirleri ile ekonomik büyüme kavramları arasındaki bağlantı, 1960-2018 dönemine ait veriler kullanılarak incelenmiştir. Serilerin durağanlığı; çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi, seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı; çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi kullanılarak incelenmiştir. Uzun dönem ve kısa dönem analizleri, kanonik regresyon analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonunda; Türkiye’de, vergi gelirleri ile ekonomik büyüme arasında kısa ve uzun dönemde, karşılıklı bir etkileşim olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; ekonomi büyürken artan milli gelire bağlı olarak vergi tahsilatı artmakta, vergi gelirleri arttıkça da ekonomik büyüme hızlanmaktadır. Ulaşılan sonuçlardan hareketle; Türkiye’de vergi gelirlerinin ekonomik büyümeyi destekleyici yönde kullanıldığı ifade edilebilir.              

In the paper; the relationship between tax revenues and economic growth was examined using data of the 1960-2018 period. The stationarity of the series was investigated via unit root test with multiple structural breaks, while the presence of a cointegration relationship between the series was investigated via cointegration test with multiple structural breaks. Long and short term analyses were carried out using Canonical Regression Analysis Method. At the end of the study; it was determined that there was a mutual interaction between tax revenues and economic growth in Turkey, both in the short and the long term. According to the results acquired, as the economy grows, tax collection increases in parallel with the national income and as tax revenues increase, economic growth accelerates. On the basis of the results acquired; it can be stated that tax revenues in Turkey are used to support economic growth.

  • Ahmad, S., Sial, M. ve Ahmad, N. (2016). Taxes and Economic Growth: An Empirical Analysis of Pakistan. European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 5, No. 02, May 2016., P.P. 16 – 29, ISSN: 2235 -767X.Akdoğan, A. (2009). Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi. Gazi Kitabevi.Anastassiou, T. ve Dritsaki, C. (2005). Tax Revenues and Economic Growth: An Empirical Investigation for Greece Using Causality Analysis. Journal of Social Sciences, 1(2): 99-104.Arin, P. K., Berlemann, M., Koray, F. ve Kuhlenkasper, T. (2011). The Taxation-Growth Nexus Revisited. Hamburg Institute of International Economics (HWWI) Research Paper, 104, 1-24.BÜMKO (2019). Bütçe Gider-Gelir Gerçekleşmeleri (1924-2018). Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. https://www.hmb.gov.tr/bumko-butce-buyuklukleri-ve-butce-gerceklesmeleri, (18.06.2019).Carrion-I-Silvestre, J. L., Kim, D. ve Perron, P. (2009). GLS-Based Unit Root Tests with Multiple Structural Breaks Under Both the Null and The Alternative Hypotheses. Econometric Theory, 25, 1754–1792.Chairman, S. J. (1997). Taxes and Long-Term Economic Growth. A Joint Economic Comittee Report, 1-13.Çetinkol, G. (2013). Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği Vergi Sistemine Dolaylı Vergiler Bakımından Uyumlaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, DEÜ, İzmir, 2013, 17.Engen, M.E. ve Skinner, J. (1996). Taxation and Ecomomic Growth. National Bureau of Economic Research, 1050 Massachusetts Avenue Camridge.Engle, R.F. ve Granger, C.W.J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, Vol. 55, No. 2 (Mar., 1987), pp. 251-276.Ferretti, M. M. G. ve Roubini, N. (1995). Growth Effects of Income and Consumption Taxes: Positive and Normative Analysis. NBER Working Paper Series, Working Paper 5317, 1-40.Göçer, İ., Mercan, M., Bulut, Ş. ve Dam, M. M. (2010). Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28, 97-109.Göçer, İ. (2016). Ekonometri. Lider Yayınları, İzmir.Granger, C.J.W. ve Newbold, P. (1974). Spurious Regressions in Econometrics. Journal of Econometrics 2, 111-120.Gujarati, D.N. ve Porter, D. (2012). Temel Ekonometri. (5. Basımdan Çeviri). Çeviren: Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen, İstanbul: Literatür Yayıncılık. Işık, N. ve Kılınç, E. C. (2009). OECD Ülkelerinde Vergi Yükü ve Vergi Türleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi 11(17), 147-173Kar, M., ve Taban, S. (2003). Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 145-169.Keskin, S. ve Özsoy, A. N. (2004). Kanonik Korelasyon Analizi ve Bir Uygulaması. Tarım Bilimleri Dergisi, 10(1), 67-71.King, R. G., ve Rebelo, S. (1990). Public Policy and Economic Growth: Developing Neoclassical Implications. Journal of Political Economy , 126-150.Koch, S., Schoeman, N. ve Van Tonder, J. (2005). Economic Growth and the Structure of Taxes in South Africa: 1960-2002. South African Journal of Economics, 190-210.Korkmaz, M. (2012). Türkiye’de Vergi Yükünün Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi (1988-2010), Selçuk Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Konya.Maki, D. (2012). Tests for Cointegration Allowing for an Unknown Number of Breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015.Mashkoor, M., Yahya, S. ve Ali, S. A. (2010). Tax Revenue and Economic Growth: An Empirical Analysis for Pakistan. World Applied Sciences Journal, 10(11), 1283-1289.Mendoza, E. G., Milesi-Ferretti, G. M. ve Asea, P. (1997). On the ineffectiveness of tax policy in altering long-run growth: Harberger’s superneutrality conjecture. Journal of Public Economics.Öncel, M., Kumrulu, A. ve Çağan, N. (2008). Vergi Hukuku, Ankara: Turhan KitabeviÖz, E., Kutbay, H. ve Buzkıran, D. (2014). Türk Servet Vergisi Sistemine Modern Bir Yaklaşım. Gümrük ve Ticaret Dergisi, Yıl: 2, Sayı 4, 2014, s. 1-19.Padda, I., ve Akram, N. (2009). The Impact of Tax Policies on Economic Growth: Evidence from South-Asian Economies. The Pakistan Development Review, 961-971.Padovano, F. ve Galli, E. (2001). Tax Rates and Economic Growth. Economic Inquiry, 39(1), 44-57.Park, J. Y. (1992). Canonical Cointegrating Regressions. Econometrica, 60 (1), 119-143.Romer, P. (1986). Increasing Returnsand Long-Run Growth. Journal Of Political Economy 94(5), 1002-1037.Sandalcı, U. ve Sandalcı, İ. (2017). OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve Vergi Gelirleri Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: 1990 – 2014. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1) 51-62.Saraç, T. B. (2015). Vergi Yükü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Maliye Dergisi, 21-35.Solow, R.M. (1956). A Contribution To The Theory Of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.Temiz, D. (2008). Türkiye'de Vergi Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1960-2006 Dönemi. 2. Ulusal İktisat Kongresi, 20-22 Şubat 2008, DEÜ İİBF İktisat Bölümü, İzmir.Uslu, H. (2018). Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(20), 729-744. Vedder, R. (2001). Taxes and Economic Growth. Taxpayers Network Inc, 1-28.Widmalm, F. (2001). Tax Structure and Growth: Are Some Taxes Better Than Others?. Public Choice, Volume 107, Issue 3–4, pp 199–219.VMD (2014), Demokrasinin Gelişmesinde Verginin Rolü, Vergi Müfettişleri Derneği.World Bank (2019a). GDP (current US$). https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart,(18.06.2019). World Bank (2019b). Consumer price index (2010 = 100). https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL?view=chart, (18.06.2019).
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9239-8228
Yazar: Mehmet Ali POLAT (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 29 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad584204, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1991 - 2009}, doi = {10.15869/itobiad.584204}, title = {Ekonomik Büyüme ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği}, key = {cite}, author = {Polat, Mehmet Ali} }
APA Polat, M . (2019). Ekonomik Büyüme ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 1991-2009 . DOI: 10.15869/itobiad.584204
MLA Polat, M . "Ekonomik Büyüme ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 1991-2009 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/47378/584204>
Chicago Polat, M . "Ekonomik Büyüme ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 1991-2009
RIS TY - JOUR T1 - Ekonomik Büyüme ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği AU - Mehmet Ali Polat Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.584204 DO - 10.15869/itobiad.584204 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1991 EP - 2009 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.584204 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.584204 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Ekonomik Büyüme ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği %A Mehmet Ali Polat %T Ekonomik Büyüme ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.584204 %U 10.15869/itobiad.584204
ISNAD Polat, Mehmet Ali . "Ekonomik Büyüme ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 1991-2009 . https://doi.org/10.15869/itobiad.584204
AMA Polat M . Ekonomik Büyüme ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği. itobiad. 2019; 8(3): 1991-2009.
Vancouver Polat M . Ekonomik Büyüme ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(3): 1991-2009.
IEEE M. Polat , "Ekonomik Büyüme ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 1991-2009, Eyl. 2019, doi:10.15869/itobiad.584204