Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Küresel Rekabetçilik ile Ekonomik Özgürlük Arasındaki İlişkinin Binary Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 3, 1906 - 1930, 30.09.2019
https://doi.org/10.15869/itobiad.571545

Öz

Bu çalışmanın amacı, kurumların, politikaların ve üretim faktörlerinin tümünü kapsayan verimlilik düzeyi olarak tanımlanan rekabet gücü ile ekonomi piyasası içerisinde mal değişimi, mülkiyet hakları ve refah artışını kapsayan ekonomik özgürlük arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu doğrultuda 138 ülke verisi baz alınarak, 2018 yılı için 12 farklı ekonomik özgürlük endeksi bileşeninin küresel rekabet gücü üzerinde bir etkisinin olup olmadığı ikili (binary) lojistik regresyon analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, genel ekonomik özgürlük endeksinin küresel rekabet edebilirlik gücü üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik özgürlük bileşenlerinin ayrı ayrı küresel rekabet gücü üzerindeki etkileri incelendiğinde ise vergi yükü özgürlük bileşeni haricinde tüm özgürlük bileşenlerinin küresel rekabet edebilirlik gücü üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, ticaret özgürlüğü, mülkiyet hakkı, kamu bütünlüğü, iş özgürlüğü ve parasal özgürlük gibi özgürlük bileşenlerinin küresel rekabet gücü düzeyi üzerinde etkili olduğu görülmektedir.

Kaynakça

 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G., (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, PWN Warszawa.
 • Adıgüzel, M. (2013). Küresel Rekabet Gücünün Ölçülmesi ve Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme. Akademik Bakış Dergisi, Sayı:37, 1-27.
 • Akal, M., Altunışık, R. ve Gökmenoğlu, S. (2012). Ulusal Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Üzerine Değerlendirmeler. Rekabet Dergisi, 13(4), 18-36.
 • Aktan, C. ve Vural, İ. (2004). Rekabet Gücü ve Rekabet Stratejileri, Tisk Yayını, Rekabet Dizisi 3, Erişim Adresi: https://www.researchgate.net/profile/ Coskun_Can_Aktan/ publication/ 318682256_Rekabet_Gucu_ve_Rekabet_Stratejileri/ links/597772c8aca27203ecbddb4e/Rekabet-Guecue-ve-Rekabet Stratejileri.pdf, 26.05.2019.
 • Altınışık, İ., Çakmak, Y. ve Peker, H. (2011). Ekonomik Özgürlükler ve Refah. Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı 1, 149-155.
 • Alatlı, B. ve Şenel, S. (2014). Lojistik Regresyon Analizinin Kullanıldığı Makaleler Üzerine Bir İnceleme, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 35-52.
 • Alemdar, H. (2010). Bütünleşik Pazarlama İletişimi Faaliyetlerinin Çok Uluslu İşletmelerin Küresel Rekabet Stratejilerindeki Önemi, Yüksel Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Alpar, R. ve Karabulut, E. (2017). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, 5.Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Ambastha, A. ve Momaya, K. (2004). Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks and Models, Singapore Management Review, Vol 26, No. 1; First half 2004, 45-61.
 • Arlı, N. ve Karcı, Z. (2018). Maddi Yoksunluğu Etkileyen Değişkenlerin Lojistik Regresyon Analizi ile Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.23, S.3, 1039-1048.
 • Ayal, E. ve Karras G. (1998). Components of economic freedom and growth: an empirical study. The Journal of Developing Areas, 32(3), 327‐338.Bilge, F. (2004). Küresel Rekabet Ortamında Rekabet Üstü Olabilmek İçin Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Konya.
 • Bircan, H. (2004). Lojistik Regresyon Analizi: Tıp Verileri Üzerine Bir Uygulama, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004 / 2, 185-208.
 • Chao, Peng, Lee ve Ingersoll, (2002). An Introduction to Logistic Regression Analysis and Reporting, Indiana University-Bloomington.
 • Demirci A., Gündüz, M. ve Yakut, E. (2015). İnsani Kalkınmışlık Düzeyinin Sınıflandırma Başarılarının Karşılaştırılmasında Sıralı Lojistik Regresyon Analizi ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerinin Kullanılması, İşletme Araştırmaları Dergisi, E. Yakut – M. Gündüz – A. Demirci 7/4, 172-199.
 • Düzgün, R. (2007). Türkiye’nin Uluslararası Rekabet Gücü: Çok Değişkenli İstatistiksel Bir Analiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Say : 23, Yıl 2007/2, 421-440.
 • Easton, S.T., Walker, M.A. (1997). Income, Growth, and Economic Freedom. American Economic Review, 87(2), 328-332.
 • Erdem, E. ve Köseoğlu, A. (2014). Teknolojik Değişim ve Rekabet Gücü İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, 51-68.
 • Erkan, B. (2012). BRIC Ülkeleri ve Türkiye'nin İhracat Uzmanlaşma ve Rekabet Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 101-131.
 • Gürpınar, K., ve Barca, M. (2007). Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Düzeyi ve Nedenleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 41-61.
 • Hercıu M. ve Ogrean C. (2011). Interrelatıons Between Economıc Freedom, Knowledge Economy And Global Competıtıveness – Comparatıve Analysıs Romanıa And Eu Average. Studies in Business and Economics, 46-60.
 • Hossian, S. (2016). Foreign Direct Investment, Economic Freedom and Economic Growth: Evidence from Developing Countries, International Journal of Economics and Finance, C.8, Sayı.11, 200-214.
 • Işık, S. (2018). Yatırım Carilerinin Türkiye’nin Küresel Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.İnal, M. E., Topuz D. ve Uçan O. (2006). Doğrusal Olasılık ve Logit Modelleri ile Parametre Tahmini, Sosyoekonomi Dergisi, 2006-1, 48-72.
 • İyit N. ve Genç A. (2005). Lojistik Regresyon Analizi Yardımıyla Denekte Menopoz Evresine Geçişe İlişkin Bir Sınıflandırma Modelinin Elde Edilmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Konya, Sayı 25, 19-27.
 • Kleinbaum D. G. ve Klein M. (1994-2002). Logistic Regression A Self-Learning Text Second Edition.
 • Arı A. ve Önder H. (2013). Farklı Veri Yapılarında Kullanılabilecek Regresyon Yöntemleri, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 2013,28(3):168-174 .
 • Ovalı, S. (2014). Küresel Rekabet Gücü Açısından Türkiye’nin Konumu Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Year:7 No.13, 18-22.
 • Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations, Harvard Business Review. 74-91.
 • Siudek ve Zawojska (2014). Competıtıveness In The Economıc Concepts, Theorıes And Empırıcal Research, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Oeconomia 13 (1), 91-108.
 • Tunçsiper, B. ve Biçen, Ö. (2014). Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Regresyon Yöntemiyle İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C.9, Sayı:2, 25-45.
 • Walter, E.B. (1991), Economic Freedom: Toward a Theory of Measurement, The Fraser Institute Vancouver, British Columbia, Canada.
 • Heritage Foundation. Erişim Adresi: https://www.heritage.org/index/about, 07.05.2019.
 • Global Competitiveness Index, Erişim Adresi: https://www.weforum.org/ reports/ the-global-competitveness-report-2018, 07.05.2019.
 • World Bank World Development Indicators. Erişim Adresi: http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/, 12.05.2019.
 • Fraser Institute, Erişim Adresi: https://www.fraserinstitute.org/ studies/economic-freedom, 07.05.2019.

A Review of the Correlation between Global Competitiveness and Economic Freedom with Binary Logistic Regression Analysis

Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 3, 1906 - 1930, 30.09.2019
https://doi.org/10.15869/itobiad.571545

Öz

The aim of the study is to examine the correlation between competitiveness, which is defined as the level of productivity comprising all the institutions, policies and production factors and economic freedom comprising the product variation, property rights and welfare increase within the economy market. In this respect, based on the data of 138 countries; whether the components of 12 different economic freedom indices for 2018 had an impact on global competitiveness power was analyzed with binary logistic regression analysis method. As a result of the analyses, it was determined that general economic freedom index had a significant impact on global competitiveness power. Examining the impacts of the components of economic freedom on global competitiveness power individually; it was found that all the freedom components except the component of tax burden freedom had a significant impact on global competitiveness power. As a consequence, it is seen that freedom components such as freedom of trade, property rights, public integrity, freedom of labor and monetary freedom are effective on the level of global competitiveness power.

Kaynakça

 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G., (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, PWN Warszawa.
 • Adıgüzel, M. (2013). Küresel Rekabet Gücünün Ölçülmesi ve Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme. Akademik Bakış Dergisi, Sayı:37, 1-27.
 • Akal, M., Altunışık, R. ve Gökmenoğlu, S. (2012). Ulusal Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Üzerine Değerlendirmeler. Rekabet Dergisi, 13(4), 18-36.
 • Aktan, C. ve Vural, İ. (2004). Rekabet Gücü ve Rekabet Stratejileri, Tisk Yayını, Rekabet Dizisi 3, Erişim Adresi: https://www.researchgate.net/profile/ Coskun_Can_Aktan/ publication/ 318682256_Rekabet_Gucu_ve_Rekabet_Stratejileri/ links/597772c8aca27203ecbddb4e/Rekabet-Guecue-ve-Rekabet Stratejileri.pdf, 26.05.2019.
 • Altınışık, İ., Çakmak, Y. ve Peker, H. (2011). Ekonomik Özgürlükler ve Refah. Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, Sayı 1, 149-155.
 • Alatlı, B. ve Şenel, S. (2014). Lojistik Regresyon Analizinin Kullanıldığı Makaleler Üzerine Bir İnceleme, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 35-52.
 • Alemdar, H. (2010). Bütünleşik Pazarlama İletişimi Faaliyetlerinin Çok Uluslu İşletmelerin Küresel Rekabet Stratejilerindeki Önemi, Yüksel Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Alpar, R. ve Karabulut, E. (2017). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, 5.Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Ambastha, A. ve Momaya, K. (2004). Competitiveness of Firms: Review of Theory, Frameworks and Models, Singapore Management Review, Vol 26, No. 1; First half 2004, 45-61.
 • Arlı, N. ve Karcı, Z. (2018). Maddi Yoksunluğu Etkileyen Değişkenlerin Lojistik Regresyon Analizi ile Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.23, S.3, 1039-1048.
 • Ayal, E. ve Karras G. (1998). Components of economic freedom and growth: an empirical study. The Journal of Developing Areas, 32(3), 327‐338.Bilge, F. (2004). Küresel Rekabet Ortamında Rekabet Üstü Olabilmek İçin Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Konya.
 • Bircan, H. (2004). Lojistik Regresyon Analizi: Tıp Verileri Üzerine Bir Uygulama, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004 / 2, 185-208.
 • Chao, Peng, Lee ve Ingersoll, (2002). An Introduction to Logistic Regression Analysis and Reporting, Indiana University-Bloomington.
 • Demirci A., Gündüz, M. ve Yakut, E. (2015). İnsani Kalkınmışlık Düzeyinin Sınıflandırma Başarılarının Karşılaştırılmasında Sıralı Lojistik Regresyon Analizi ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerinin Kullanılması, İşletme Araştırmaları Dergisi, E. Yakut – M. Gündüz – A. Demirci 7/4, 172-199.
 • Düzgün, R. (2007). Türkiye’nin Uluslararası Rekabet Gücü: Çok Değişkenli İstatistiksel Bir Analiz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Say : 23, Yıl 2007/2, 421-440.
 • Easton, S.T., Walker, M.A. (1997). Income, Growth, and Economic Freedom. American Economic Review, 87(2), 328-332.
 • Erdem, E. ve Köseoğlu, A. (2014). Teknolojik Değişim ve Rekabet Gücü İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, 51-68.
 • Erkan, B. (2012). BRIC Ülkeleri ve Türkiye'nin İhracat Uzmanlaşma ve Rekabet Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 101-131.
 • Gürpınar, K., ve Barca, M. (2007). Türk Mobilya Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücü Düzeyi ve Nedenleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 41-61.
 • Hercıu M. ve Ogrean C. (2011). Interrelatıons Between Economıc Freedom, Knowledge Economy And Global Competıtıveness – Comparatıve Analysıs Romanıa And Eu Average. Studies in Business and Economics, 46-60.
 • Hossian, S. (2016). Foreign Direct Investment, Economic Freedom and Economic Growth: Evidence from Developing Countries, International Journal of Economics and Finance, C.8, Sayı.11, 200-214.
 • Işık, S. (2018). Yatırım Carilerinin Türkiye’nin Küresel Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.İnal, M. E., Topuz D. ve Uçan O. (2006). Doğrusal Olasılık ve Logit Modelleri ile Parametre Tahmini, Sosyoekonomi Dergisi, 2006-1, 48-72.
 • İyit N. ve Genç A. (2005). Lojistik Regresyon Analizi Yardımıyla Denekte Menopoz Evresine Geçişe İlişkin Bir Sınıflandırma Modelinin Elde Edilmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, Konya, Sayı 25, 19-27.
 • Kleinbaum D. G. ve Klein M. (1994-2002). Logistic Regression A Self-Learning Text Second Edition.
 • Arı A. ve Önder H. (2013). Farklı Veri Yapılarında Kullanılabilecek Regresyon Yöntemleri, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 2013,28(3):168-174 .
 • Ovalı, S. (2014). Küresel Rekabet Gücü Açısından Türkiye’nin Konumu Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Year:7 No.13, 18-22.
 • Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations, Harvard Business Review. 74-91.
 • Siudek ve Zawojska (2014). Competıtıveness In The Economıc Concepts, Theorıes And Empırıcal Research, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Oeconomia 13 (1), 91-108.
 • Tunçsiper, B. ve Biçen, Ö. (2014). Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Regresyon Yöntemiyle İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, C.9, Sayı:2, 25-45.
 • Walter, E.B. (1991), Economic Freedom: Toward a Theory of Measurement, The Fraser Institute Vancouver, British Columbia, Canada.
 • Heritage Foundation. Erişim Adresi: https://www.heritage.org/index/about, 07.05.2019.
 • Global Competitiveness Index, Erişim Adresi: https://www.weforum.org/ reports/ the-global-competitveness-report-2018, 07.05.2019.
 • World Bank World Development Indicators. Erişim Adresi: http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/, 12.05.2019.
 • Fraser Institute, Erişim Adresi: https://www.fraserinstitute.org/ studies/economic-freedom, 07.05.2019.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat GÜNDÜZ (Sorumlu Yazar)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0006-8796
Türkiye


Mehmet SOYER Bu kişi benim
0000-0002-7833-3759

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Başvuru Tarihi 29 Mayıs 2019
Kabul Tarihi 5 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 8, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Gündüz, M. & Soyer, M. (2019). Küresel Rekabetçilik ile Ekonomik Özgürlük Arasındaki İlişkinin Binary Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 1906-1930 . DOI: 10.15869/itobiad.571545
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.