Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 1470 - 1503 2019-09-30

Corporate Career Barriers Faced by Women School Managers and Their Solutions to Overcoming These Barriers
Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Kurumsal Kariyer Engelleri ve Bunları Aşmaya Yönelik Çözüm Yolları

Emel TÜZEL İŞERİ [1] , Temel ÇALIK [2]


The purpose of this study is to examine corporate career barriers faced by women school managers according to their views and to reveal their solutions to overcoming these barriers. The study group consisted of 10 women school principals, who work in schools in affiliation with the central districts of the province of Ankara and who were determined using maximum variation. In the study, phenomenological approach which is among qualitative research designs was used. As a result of the study, it was determined that women school managers faced various problems with both senior management and especially with women teachers. In order to solve these problems, women school principals resorted to a solution process ranging from establishing communication to going to court. It was determined that all of the participants found women’s rates of representation in management levels within the body of the Ministry of National Education insufficient; however, they believed that this condition could be fixed only through women's individual efforts and aspirations. According to nearly most of the participants, there is no positive discrimination against women in the process of selecting women as school managers in the Ministry of National Education. On the contrary, there are positive discrimination against men.        

Bu çalışmanın amacı, kadın okul yöneticilerinin karşılaştıkları kurumsal kariyer engellerini, okul yöneticisi kadınların görüşleri doğrultusunda incelenmek ve karşılaştıkları kurumsal kariyer engellerini yenmek için hangi yollara başvurduklarını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili merkez ilçelerine bağlı okullarda görev yapmakta olan okul yöneticileri arasından maksimum çeşitleme yapılarak belirlenen 10 kadın okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerindenfenomenolojikullanılmıştır. Araştırma sonucunda kadın okul yöneticililerinin üst yönetimleve özellikle kadın öğretmenlerle çeşitli sorunlar yaşadıkları ortaya koyulmuştur. Bu sorunları çözümlemek için ise iletişim kurmaktan mahkeme yoluna gitmeye kadar uzanan bir çözüm sürecine başvurdukları belirlenmiştir.Katılımcıların tümünün, kadınların Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki yönetim kademelerinde temsil edilme oranlarını yetersiz bulduğu belirlenmiştir.Bu durumun ise sadece kadınların kendi bireysel çabaları ve isteklilikleri sonucunda ortadan kaldırılabileceğini belirttikleri ortaya koyulmuştur. Katılımcıların tamamına yakınına göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nda kadınların okul yöneticiliğine seçilmesi sürecinde kadına yönelik pozitif ayrımcılık işlememekte, tersine erkeklere yönelik pozitif ayrımcılık bulunmaktadır.

 • Altan-Aslan, Ş. (2002). Çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliği. Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, 11-12, 29-32.
 • Altınışık, S. (1995). Kadın öğretmenlerin okul müdürü olmasının engelleri. Eğitim Yönetimi, Güz, 1(3).
 • Cemaloğlu, N. ve Ertürk, A. (2008). Öğretmen ve müdürlerin maruz kaldıkları yıldırmanın yönü. Bilig, 46, 67-86.
 • Çalışkan, M. ve Kocakuşak, N. (2004). Çalışma yaşamında kadın. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Kurultayı. 22-24 Ekim 2004.http://eski.bianet.org/2004/10/21/45622.htm adresinden 12.03.2012 tarihinde alınmıştır.
 • Çelikten, M. (2004). Okul müdürü koltuğundaki kadınlar: Kayseri ili örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 91-118.
 • Dinçkol, B. (2005). Kadın-erkek eşitliği için pozitif ayrımcılık. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (8), 101-117.
 • Drucker, P. (2006). Klasik Drucker. (Çev. Zülfü Dicleli). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.Eğitim Sen (2013).Yönetici atama yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali istemiyle dava açtık. Eğitim Sen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası. http://www.egitimsen.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=20062&sube=0#.UuA5p9JajIU adresinden 22.01.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Karslı, M. D. (2004). Yönetsel etkililik. (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Keashly, L. & Jagatic K. (2003). By another name. American Perspectives on workplace bullying. In Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D. and Cooper. C.L. (Eds.) Bullying and Emotional Abuse in the Workplace. London: Taylor & Francis Group.
 • Mullins, L. J. (2006). Essentials of organizational behaviour. England: Pearson Education Limited.
 • Negiz, N. ve Yemen, A. (2011). Kamu örgütlerinde kadın yöneticiler: Yönetici ve çalışan açısından yönetimde kadın sorunsalı. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24, 195-214.
 • Niles, S. G. and Harris-Bowlsbey, J. (2002). Career development interventionsin the 21st century. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Inc.
 • Özar, Ş. (2006). Erkek egemen toplum ve kadın istihdamı. Toprak İşveren Dergisi.http://dosya.toprakisveren.org.tr/makale/2006-69-semsaozar.pdf adresinden 02.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Özdevecioğlu, Ö., Bulut, E. A.,Tekçe, E. A., Çirli, Y., Gemici, T., Tozal, M. ve Doğan, Y. (2003). Kadın ve erkek yöneticilerin yönetimi altındaki personelin motivasyon, stres ve iş tatmini farklılıklarını belirlemeye yönelik bir araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 10(2), 124-138.
 • Palmer, M ve Hyman, B. (1993). Yönetimde kadınlar. (Çev. Vedat Üner). 1. Baskı. İstanbul: Rota Yayın Dağıtım.
 • Resmi Gazete (2013). Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. 04.08.2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazete.
 • Toker-Gökçe, A. (2012). Mobbing: İşyerinde yıldırma özel ve resmi ilköğretim okulu öğretmen ve yöneticileri üzerinde yapılan bir araştırma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 272-286.
 • Tortop, N., Aykaç, B., Yayman, H. ve Özer, M. A. (2006). İnsan kaynakları yönetimi. (1. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Turner, D. W. III.(‘010). Qualitative interview design: A practical guide for novice investigators. The Qualitative Report, 15(3), 754-760.
 • Türk Eğitim-Sen (2013a). Ucube yönetici atama yönetmeliğini protesto ettik. Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Genel Merkezi Aylık Haber Bülteni, Mart 2013, 108, 7-10.
 • Türk Eğitim-Sen (2013b). Ucube yönetici atama yönetmeliğini protesto ettik. Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Genel Merkezi Aylık Haber Bülteni, Mart 2013, 108, 7-10.
 • Tüzel, E. (2014). Eğitim Örgütlerinde Kadın Yöneticilerin Kariyer Engellerinin İncelenmesi (Ankara İli Örneği), (Yayınlanmamış doktora tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara-Türkiye.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5638-0450
Yazar: Emel TÜZEL İŞERİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3656-6260
Yazar: Temel ÇALIK
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 28 Haziran 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad559985, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1470 - 1503}, doi = {10.15869/itobiad.559985}, title = {Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Kurumsal Kariyer Engelleri ve Bunları Aşmaya Yönelik Çözüm Yolları}, key = {cite}, author = {Tüzel İşeri̇, Emel and Çalık, Temel} }
APA Tüzel İşeri̇, E , Çalık, T . (2019). Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Kurumsal Kariyer Engelleri ve Bunları Aşmaya Yönelik Çözüm Yolları . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 1470-1503 . DOI: 10.15869/itobiad.559985
MLA Tüzel İşeri̇, E , Çalık, T . "Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Kurumsal Kariyer Engelleri ve Bunları Aşmaya Yönelik Çözüm Yolları" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 1470-1503 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/47378/559985>
Chicago Tüzel İşeri̇, E , Çalık, T . "Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Kurumsal Kariyer Engelleri ve Bunları Aşmaya Yönelik Çözüm Yolları". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 1470-1503
RIS TY - JOUR T1 - Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Kurumsal Kariyer Engelleri ve Bunları Aşmaya Yönelik Çözüm Yolları AU - Emel Tüzel İşeri̇ , Temel Çalık Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.559985 DO - 10.15869/itobiad.559985 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1470 EP - 1503 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.559985 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.559985 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Kurumsal Kariyer Engelleri ve Bunları Aşmaya Yönelik Çözüm Yolları %A Emel Tüzel İşeri̇ , Temel Çalık %T Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Kurumsal Kariyer Engelleri ve Bunları Aşmaya Yönelik Çözüm Yolları %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.559985 %U 10.15869/itobiad.559985
ISNAD Tüzel İşeri̇, Emel , Çalık, Temel . "Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Kurumsal Kariyer Engelleri ve Bunları Aşmaya Yönelik Çözüm Yolları". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 1470-1503 . https://doi.org/10.15869/itobiad.559985
AMA Tüzel İşeri̇ E , Çalık T . Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Kurumsal Kariyer Engelleri ve Bunları Aşmaya Yönelik Çözüm Yolları. itobiad. 2019; 8(3): 1470-1503.
Vancouver Tüzel İşeri̇ E , Çalık T . Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Kurumsal Kariyer Engelleri ve Bunları Aşmaya Yönelik Çözüm Yolları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(3): 1470-1503.
IEEE E. Tüzel İşeri̇ ve T. Çalık , "Kadın Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Kurumsal Kariyer Engelleri ve Bunları Aşmaya Yönelik Çözüm Yolları", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 1470-1503, Eyl. 2019, doi:10.15869/itobiad.559985