Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 1688 - 1708 2019-09-30

The Evaluation of Public Private Partnership Models in Terms of Turkish Fiscal Policy
Kamu Özel İşbirliği Modellerinin Türk Maliye Politikası Bakımından Değerlendirilmesi

Murat KÜRKCÜ [1] , Hilal COŞKUN ÖNAL [2]


Increasing needs of societies cause an increase in the services and infrastructure investments that the states have to fulfill. Considering the public sector financing deficits, deficiencies in the public income structure and stabilization problems in developing countries; it is seen that the compensation of infrastructure investments solely by the public sector gets harder and harder. In this case, the administrations have begun to seek ways of cooperating with the private sector. Public Private Partnerships (PPP) comprise of applications aiming to create an alternative resource for the purpose of providing the services that the public administration intends to apply. The purpose of the study is to perform a literature research of the PPP model as an alternative resource to realize today’s public investments and services, to analyze it with different dimensions and in this framework, to evaluate the effects of the aforementioned model on the Turkish public finance. 

Toplumların artan ihtiyaçları devletlerin yerine getirmesi gereken hizmetlerde ve altyapı yatırımlarında artışa neden olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki kamu kesimi finansman açıkları, kamu gelir yapısındaki yetersizlikler ve istikrar sorunları göz önüne alındığında altyapı yatırımlarının tek başına kamu kesimi tarafından karşılanmasının zorlaştığı görülmektedir. Bu durumda idareler özel sektör ile işbirliği yollarına başvurmaya başlamıştır. Kamu Özel İşbirlikleri (KÖİ), kamu idaresinin uygulamayı düşündüğü hizmetleri sunmak amacıyla alternatif kaynak oluşturmaya dönük uygulamaları kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı günümüzde kamu yatırım ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde alternatif bir kaynak olarak KÖİ modelinin, literatür araştırmasını yaparak, farklı boyutlarıyla analiz etmek ve bu çerçevede söz konusu modelin Türk kamu maliyesine olan etkilerini değerlendirmektir.

 • Arata, M.; Petrangeli, M. & Longo, F. (2016). Innovative Approaches to Implement Road Infrastructure Concession through Public-Private Partnership (PPP) Initiatives: A Case Study. Transportation Research Procedia, 14 (2016), 343-352.
 • Blending EU Structural and Investment Funds and PPPs in the 2014-2020 Programming Period Guidance Note. (2016). European PPP Expertise Centre.
 • Cuttaree, V.and Mandri-Perrott, C. (2010). Public-private partnerships in Europe and Central Asia. Washinton D.C.:The World Bank.
 • Dünyada ve Türkiye’de KOİ Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler. (2016). Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programlama İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü.
 • Erdem, M., Şenyüz, D. ve Tatlıoğlu, İ. (2003). Kamu maliyesi. İstanbul: Ekin Kitapevi.
 • Erdem, T. (2012, Mayıs). Yap-İşlet-Devret modeli kapsamındaki yatırımlara yönelik olarak getirilen KDV istisnası. Erişim adresi: http://www.vmhk.org.tr/wp-content/uploads/2012/05/Tahir-Erdem-Yap-İşlet-Devret-Modeli.pdf.
 • Eurostat Treatment of Public-Private Partnerships Purposes, Methodology and Recent Trends (2010). European PPP Expertise Centre.Government at a Glance 2013 (2013). Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris: OECD Publishing. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2013-en.
 • Green Paper On Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessios (2004). European Commission.
 • Hall, D. (2008). Critique of PPPs. A report commissioned by the European Federation of Public Service Unions.
 • Hall, D. (2010). More Public Rescues For More Private Finance Failures - A Critique Of The EC Communication On PPPs. Public Services International Research Unit.
 • Hand Out From Lessons to Principles for the use of Public-Private Partnerships. 32nd Annual meeting of Working Party of Senior Budget Officials (2011). Organisation for Economic Co-operation and Development.
 • Herpen, G.W.E.B. van. (2002). Public private partnerships, the advantages and disadvantages examined, association for european transport.
 • Ho, S.P. (2006). Model for financial renegotiation in public–private partnership projects and its policy implications: game theoretic view. Journal of Construction Engineering and Management, 132 (7), 678-688.
 • Kalkınma Bakanlığı (2018). https://koi.kalkinma.gov.tr, 26.04.2018.
 • Kamu Özel İşbirliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2014). Kalkınma Bakanlığı.
 • Kayalıdere, G. (2014). Mali Alan ve Kamu Maliyesi Perspektifinden Mali Alan Oluşturma Yöntemleri. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kesik, A., Berksoy, T. ve Şahin, M. (2014). Mali Alan Teori-Uygulama. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kuş, K. (2008). Vergi Rekabeti – Vergi Cenneti İlişkisi: Maliye Politikası Üzerine Etkisi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Maskin, E.and Tirole, J. (2007). Public-Private Partnerships and Government Spending Limits.
 • Mota, J. and Moreira, A.C. (2015). “The importance of non-financial determinants on public–private partnerships in Europe”, International Journal of Project Management, 33, 1563–1575.
 • KÖİ Uygulamalarının Muhasebe İşlemleri (2015). Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:45), Maliye Bakanlığı.
 • Public-Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money (2008). Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris: OECD Publishing.
 • Power, G. J.; Burris, M.; Vadali, S. and Vedenov, D. (2016). Valuation of strategic options in public–private partnerships. Transportation Research. 90 (2016), 50–68. (http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2016.05.015)
 • Sadka, E. (2006). Public-Private Partnerships: A Public Economics Perspective. International Monetary Fund, IMF Working Paper.
 • Sarısu, A. (2009). Kamu Özel İşbirlikleri. Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
 • Sylvain, L. and Wilson, D. (2012). Highway grants: roads to prosperity? FRBSF Economic Letter. 2012 (nov26), 1-5.
 • Şahin, M. ve Uysal, Ö. (2012). Kamu maliyesine etkileri açısından kamu özel sektör ortaklıkları üzerine bir değerlendirme. Maliye Dergisi. 162, 155-174.
 • Tang, L.Y., Shen, Q., Cheng, E.W.L. (2010). A review of studies on Public–Private Partnership projects in the construction industry. International Journal of Project Management 28 (2010), 683-694.
 • TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2018) http://www.sbb.gov.tr, 24.12.2018.
 • Teker, D. L. (2008). Sağlık sektöründe proje finansman modelleri: Türkiye için bir model önerisi ve bir hastane projesinin fizibilite analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 37, 116-131.
 • Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü Raporu. (2013). Ankara: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu.
 • Türk, I. (2011). Kamu Maliyesi. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Uz, A. (2007). Kamu özel ortaklığı/Public Private Partnership (Kavram ve Hukuksal Çerçeve). Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1-2, 1165-1182.
 • World Bank (2016a). World Bank Database. Erişim adresi: http://pppirc.worldbank.org/public-private-partnership/sector. 10.02.2016.
 • World Bank (2016b). World Bank Database. Erişim adresi: http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/ppp-objectives, 10.02.2016.
 • Yerlikaya, G. K. (2002). Yap-İşlet-Devret Modeli, Hukuki Mahiyeti ve Vergilendirme. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal, İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0169-4203
Yazar: Murat KÜRKCÜ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6541-5598
Yazar: Hilal COŞKUN ÖNAL
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 28 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { itobiad502424, journal = {İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1185}, address = {}, publisher = {Mustafa YİĞİTOĞLU}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {1688 - 1708}, doi = {10.15869/itobiad.502424}, title = {Kamu Özel İşbirliği Modellerinin Türk Maliye Politikası Bakımından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Kürkcü, Murat and Coşkun Önal, Hilal} }
APA Kürkcü, M , Coşkun Önal, H . (2019). Kamu Özel İşbirliği Modellerinin Türk Maliye Politikası Bakımından Değerlendirilmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 1688-1708 . DOI: 10.15869/itobiad.502424
MLA Kürkcü, M , Coşkun Önal, H . "Kamu Özel İşbirliği Modellerinin Türk Maliye Politikası Bakımından Değerlendirilmesi" . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 1688-1708 <http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/47378/502424>
Chicago Kürkcü, M , Coşkun Önal, H . "Kamu Özel İşbirliği Modellerinin Türk Maliye Politikası Bakımından Değerlendirilmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2019 ): 1688-1708
RIS TY - JOUR T1 - Kamu Özel İşbirliği Modellerinin Türk Maliye Politikası Bakımından Değerlendirilmesi AU - Murat Kürkcü , Hilal Coşkun Önal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.15869/itobiad.502424 DO - 10.15869/itobiad.502424 T2 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1688 EP - 1708 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1185 M3 - doi: 10.15869/itobiad.502424 UR - https://doi.org/10.15869/itobiad.502424 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Kamu Özel İşbirliği Modellerinin Türk Maliye Politikası Bakımından Değerlendirilmesi %A Murat Kürkcü , Hilal Coşkun Önal %T Kamu Özel İşbirliği Modellerinin Türk Maliye Politikası Bakımından Değerlendirilmesi %D 2019 %J İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2147-1185 %V 8 %N 3 %R doi: 10.15869/itobiad.502424 %U 10.15869/itobiad.502424
ISNAD Kürkcü, Murat , Coşkun Önal, Hilal . "Kamu Özel İşbirliği Modellerinin Türk Maliye Politikası Bakımından Değerlendirilmesi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 3 (Eylül 2019): 1688-1708 . https://doi.org/10.15869/itobiad.502424
AMA Kürkcü M , Coşkun Önal H . Kamu Özel İşbirliği Modellerinin Türk Maliye Politikası Bakımından Değerlendirilmesi. itobiad. 2019; 8(3): 1688-1708.
Vancouver Kürkcü M , Coşkun Önal H . Kamu Özel İşbirliği Modellerinin Türk Maliye Politikası Bakımından Değerlendirilmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2019; 8(3): 1688-1708.
IEEE M. Kürkcü ve H. Coşkun Önal , "Kamu Özel İşbirliği Modellerinin Türk Maliye Politikası Bakımından Değerlendirilmesi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 1688-1708, Eyl. 2019, doi:10.15869/itobiad.502424