Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Hedef Maliyetleme İle İlgili 1999-2017 Yılları Arasında Türkiye’de Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 4, 2378 - 2390, 30.12.2018
https://doi.org/10.15869/itobiad.458796

Öz

Geleneksel maliyet yöntemleri, rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüz dünyasında işletmelerin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamaktadır. Bu durumun temel sebebi satış fiyatının piyasa tarafından belirlenmesi ve işletmelerin etki edememesi olarak görülmüştür. Dolayısıyla işletmeler piyasada rekabet edebilmek için maliyet sistemlerini değiştirmek ve stratejik bir maliyet yönetimi kullanmak zorunda kalmışlardır. Hedef maliyet, işletmenin amaçladığı kara ulaşabilmek için müşteri ihtiyaçlarını karşılayan mamul veya hizmetin üretiminde ortaya çıkacak en yüksek maliyet olarak tanımlanmıştır. Hedef maliyetleme, üretimin tasarım aşamasında başlamaktadır ve sistematik olarak ürünün tamamlanmasına kadar geçen süreçte maliyetlerinin düşürülmesi üzerine oluşturulmuş bir maliyet yönetim sistemidir. Bu çalışmada 1999- 2017 yılları arasında hedef maliyetleme ile ilgili Türkiye’de yayınlanmış lisansüstü tezler içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiş ve dönemler itibariyle bilim insanlarının konuya olan eğilimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular ışında konu ile ilgili farklı sektörlerden birçok işletme üzerinde araştırma gerçekleştirilmiş ve yöntemin uygulanabilirliği test edilmiştir.  

Kaynakça

 • Al-Qady, Mostafa ve Said El Helbawy, (2016), Integrating Target Costing and Resource Consumption Accounting, Journal of Applied Management Accounting Research, 14(1), 39-54.
 • Boniecka, Katarzyna Segeth, (2017), Target Costing as an Element of The Hard Coal Extraction Cost Planning Process, Theoretical Journal of Accounting, 94(150), 145-158.
 • Bozdemir, Enver ve M. Suphi Orhan, (2011), Maliyet Kontrol Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Yönteminin Türk Otomotiv Sanayinde Uygulanabilirlik Düzeyinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2), 163-179.
 • Çetin, Ayten ve Metin Atmaca, (2009), Hedef ve Standart Maliyetleme Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 26(1), 313-329).
 • Gonçalves, Tiago, Cristina Gaio ve Mariana Silva, (2018), Target Costing and Innovation – Exploratory Configurations: A Comparison of fsQCA, Multivariate Regression, and Variable Cluster Analysis, Journal of Business Research, 89, 378-384.
 • Hint, Mihaela ve Florina Laura Şandru, (2017), Considerations Regarding Target Costing Method Application Within The Electric Lighting Industry, The Annals of the University of Oradea Economic Sciences, 2, 85- 94.
 • Karahan, Murat, (2018), Hedef Maliyetleme: Halı İşletmesinde Bir Uygulama, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), 362-378.
 • Karcıoğlu, Reşat ve Meryem Öztürk, (2015), BİST’e Kayıtlı Sanayi İşletmelerinde Hedef Maliyetleme ve Kaizen Maliyetlemenin Uygulanma Düzeyinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 307-328.
 • Kutay, Nilgün ve G. Cenk Akkaya, (2000), Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme, DEÜ İİBF Dergisi, 15(2), 1-15.
 • Okutmuş, Ercüment ve Ayşe Ergül, (2013), Konaklama İşletmelerinin Yiyecek ve İçecek Faaliyetlerinde Tedarik Zinciri Maliyetlerinin Hedef Maliyetleme ile Birlikte Uygulanması, Journal of Yasar University, 8(32), 5409-5432.
 • Yükçü, Süleyman, (2014), Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Altın Nokta, İzmir.

A Content Analysis of Graduate Theses Published Between 1999 – 2017 in Turkey About Target Costing

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 4, 2378 - 2390, 30.12.2018
https://doi.org/10.15869/itobiad.458796

Öz

Traditional cost methods do not fully meet the needs of enterprises in today's world. The main reason for this situation is the determination of the selling price by the market and the failure of the enterprises to effect. Enterprises have had to change their cost systems and use a strategic cost management to compete in the market. The target cost is defined as the highest cost. Target costing starts at the design phase of production and is a cost management system built on systematically reducing costs over the course of product completion.  In this study, between 1999 and 2017 graduate thesis published in Turkey related to target costing were examined using content analysis method and period trends in the subject, as scientists have tried to determine. In the course of the findings, researches were conducted on several businesses from different sectors and the feasibility of the method was tested.

Kaynakça

 • Al-Qady, Mostafa ve Said El Helbawy, (2016), Integrating Target Costing and Resource Consumption Accounting, Journal of Applied Management Accounting Research, 14(1), 39-54.
 • Boniecka, Katarzyna Segeth, (2017), Target Costing as an Element of The Hard Coal Extraction Cost Planning Process, Theoretical Journal of Accounting, 94(150), 145-158.
 • Bozdemir, Enver ve M. Suphi Orhan, (2011), Maliyet Kontrol Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Yönteminin Türk Otomotiv Sanayinde Uygulanabilirlik Düzeyinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2), 163-179.
 • Çetin, Ayten ve Metin Atmaca, (2009), Hedef ve Standart Maliyetleme Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 26(1), 313-329).
 • Gonçalves, Tiago, Cristina Gaio ve Mariana Silva, (2018), Target Costing and Innovation – Exploratory Configurations: A Comparison of fsQCA, Multivariate Regression, and Variable Cluster Analysis, Journal of Business Research, 89, 378-384.
 • Hint, Mihaela ve Florina Laura Şandru, (2017), Considerations Regarding Target Costing Method Application Within The Electric Lighting Industry, The Annals of the University of Oradea Economic Sciences, 2, 85- 94.
 • Karahan, Murat, (2018), Hedef Maliyetleme: Halı İşletmesinde Bir Uygulama, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), 362-378.
 • Karcıoğlu, Reşat ve Meryem Öztürk, (2015), BİST’e Kayıtlı Sanayi İşletmelerinde Hedef Maliyetleme ve Kaizen Maliyetlemenin Uygulanma Düzeyinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 307-328.
 • Kutay, Nilgün ve G. Cenk Akkaya, (2000), Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme, DEÜ İİBF Dergisi, 15(2), 1-15.
 • Okutmuş, Ercüment ve Ayşe Ergül, (2013), Konaklama İşletmelerinin Yiyecek ve İçecek Faaliyetlerinde Tedarik Zinciri Maliyetlerinin Hedef Maliyetleme ile Birlikte Uygulanması, Journal of Yasar University, 8(32), 5409-5432.
 • Yükçü, Süleyman, (2014), Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Altın Nokta, İzmir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seçkin GÖNEN (Sorumlu Yazar)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5962-7375
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Başvuru Tarihi 10 Eylül 2018
Kabul Tarihi 19 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Gönen, S. (2018). Hedef Maliyetleme İle İlgili 1999-2017 Yılları Arasında Türkiye’de Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 7 (4) , 2378-2390 . DOI: 10.15869/itobiad.458796
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.