PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Comparison of Ecological Awareness and Green Consumption Habits of University Students by Different Variable Perspective: An Interactive Application

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 3144 - 3170, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.283348

Öz

That research’s objective is to scrutinize the university students’ ecological awareness and intention of buying ecological good. With that objective, via social media, the survey was conducted with students from approximately 100 different universities. 768 students participated into survey. The result of survey unearths that students’ ecological awareness is more than the students’ sensitivity of green consumption. Besides, students have more knowledge about the recyclable sign that is on the packages compare to recycled sign. The results show that the girls’ ecological awareness is higher than boys’. According to students’ answers on survey questions, students were divided into two groups which are low ecology awareness group and high ecology awareness group; and that two groups’ green consumption habit was evaluated via MANOVA analysis. According to analysis results, the students who have high ecological awareness have more tendency on green consumption than the students who have less ecological awareness. 

Kaynakça

 • Arvola, A. Vassallo, M. Dean, M. Lampila, P. Saba, A. Lähteenmäki, L. ve Shepherd, L. (2008) Predicting intentions to purchase organic food: the role of affective and moral attitudes in the theory of planned behaviour. Appetite, Vol:50, No:2-3, pp:443-454.
 • Barber, N. (2010) “Green” wine packaging: targeting environmental consumers. International Journal of Wine Business Research, Vol:22, No:4, pp:423-444.
 • Birgelen, M. Semeijn, J. ve Keicher, M. (2009) Packaging and Pro-environmental Consumption Behaviour: investigating purchase and disposal decisions for beverages. Environment & Behavior, Vol:41, No:1, pp:125-146.
 • Blair, I. (1992) Greener Marketing: A Responsible Approach to Business. Sheffield, UK, Greenleaf Publishing (Ed: Charter Martin).
 • Blythe, J. (2001) Pazarlama İlkeleri. (Çev: Yavuz Odabaşı). İstanbul: Bilim Teknik
 • Bohlen, G. Schlegelmilch, B. B. ve Diamantopoulos, A. (1993) Measuring Ecological Concern: A Multi construct Perspective. Journal of Marketing Management, 1993, 9, pp:415-430.
 • Chen, T. B. ve Chai, L. T. (2010) Attitude towards the Environment and Green Products: Consumers’ Perspective. Management Science and Engineering, Vol:4, No:2, pp:27-39.
 • Gegez, A. E. (2007) Pazarlama Araştırmaları. (2. Baskı). İstanbul: Beta
 • Gilg, A. Barr S. ve Ford N. (2005) Green consumption or sustainable lifestyles? Identifying the sustainable consumer. Futures, 37, pp:481-504.
 • Hawkins, D. I. ve Mothersbaugh, David, L. (2010) Consumer Behavior Building Marketing Strategy, 11. Edition, McGraw-Hill
 • Hedlund, T. (2011) The impact of values, environmental concern, and willingness to accept economic sacrifices to protect the environment on tourists' intentions to buy ecologically sustainable tourism alternatives. Tourism and Hospitality Research, Vol:11, No:4, pp:278-288.
 • Karaca, Ş. (2013) Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, Vol:13, No:1, pp:99-111.
 • Kızıloğlu, R. Kızılaslan, H. ve Gökçe, C. (2013) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Yeşil Gıda Ürünleri Hakkındaki Bilgi, Görüş ve Tutumları Üzerine Araştırma. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6, pp:19-30.
 • Kim, Y. ve Choi, S. M. (2005) Antecedents of Green Purchase Behavior: An Examination of Collectivism, Environmental Concern, and PCE. Advances in Consumer Research, Vol:32, pp:592-599.
 • Kotler, P. ve Armstrong, G. (2014) Principles of Marketing-Global Edition, 15. Edition, Person Education Limited, England
 • Kuduz, N. (2011) Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mitchell, V-W. ve Tate, E. (1998). Do consumers’ star signs influence what they buy?, Marketing Intelligence & Planning, 16(4), 249–259
 • Moisander, J. (2007) Motivational complexity of green consumerism. International Journal of Consumer Studies, ISSN 1470-6431
 • Nakıboğlu, M. A. B. (2003) Çevreci Pazarlama Anlayışı ve Tüketicilerin Çevreci Tutumlarının Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi İle İlgili Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Oflaç, B. S. ve Göçer, A. (2015) Genç Tüketicilerin Algılanan Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Eko-Etiketli Ürünlere Karşı Yaklaşımları Üzerine Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:17, Sayı:2
 • Özkan, B. Benli, T. ve Kızgın, Y. (2013) Is there any impact of horoscopes on luxury consumption trends?, Business Management Dynamics, Vol: 3, No: 2, pp:69-83
 • Peter, J. P. ve Olson, J. C. (2010) Consumer Behavior & Marketing Strategy, 9. Edition, McGraw-Hill
 • Roarty, M. (1997) Greening business in a market economy. European Business Review, Vol:97, No:5, pp:244-254.
 • Roberts, J. A. ve Bacon, D. R. (1997) Exploring the Subtle Relationships between Environmental Concern and Ecologically Conscious Consumer Behavior. Journal of Business Research, 40, pp:79-89.
 • Schlegelmilch, B. B. Bohlen, G. M. ve Diamantopoulos, A. (1996) The link between green purchasing decisions and measures of environmental consciousness. European Journal of Marketing, Vol:30, No:5, pp:35-55.
 • Schwepker, C. H. ve Coornwell, T. B. (1991) An Examination of Ecologically Concerned Consumers and Their Intention to Purchase Ecologically Packaged Products. Journal of Public Policy & Marketing, Vol:10, No:12, pp:77-101.
 • Shamdasani, P. Chon-Lin, G. O. ve Richmond, D. (1993) Exploring Green Consumers in an Oriental Culture: Role of Personal and Marketing Mix Factors. Advances in Consumer Research, Vol:20, No:1, pp:488-493.
 • Straughan, R. D. ve Roberts, J. A. (1999) Environmental Segmentation Alternatives: A Look At Green Consumer Behavior in The New Millennium, Journal of Consumer Marketing, Vol: 16, N: 6, pp:558-575,
 • Tilikidou, I. (2007) The Effects of Knowledge and Attitudes upon Greeks’ Pro-Environmental Purchasing Behaviour. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 14, pp:121-134
 • Tobler, C. ve Visschers, V. H. M. (2011) Siegrist M. Organic Tomatoes Versus Canned Beans: How Do Consumers Assess the Environmental Friendliness of Vegetables?. Environment & Behavior, Vol:43, No:5, pp:591-611.
 • Tunç, A. Ö. Ömür, G. A. ve Düren, A. Z. (2012) Çevresel Farkındalık, İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:47, ss.227-246
 • Üstündağlı, E. ve Güzeloğlu, E. (2015) Gençlerin Yeşil Tüketim Profili: Farkındalık, Tutum Ve Davranış Pratiklerine Yönelik Analiz. Global Media Journal TR Edition, Vol:5, No:10, pp:341-362.
 • Yılmaz, V. Çelik, H. E. ve Yağızer, C. (2009) Çevresel Duyarlılık Ve Çevresel Davranışın Ekolojik Ürün Satın Alma Davranışına Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Araştırılması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol: 9, No: 2, pp.1-14

Üniversite Öğrencilerinin Ekolojik Farkındalıkları İle Yeşil Tüketim Alışkanlıklarının Farklı Değişkenler Perspektifinden Karşılaştırılması: İnteraktif Bir Uygulama

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 3144 - 3170, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.283348

Öz

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin ekolojik farkındalıklarının ve ekolojik ürün satın alma niyetlerinin belirlenmesidir. Bu amaç ile yaklaşık 100 farklı üniversiteden öğrenciler ile sosyal medya aracılığıyla anket yapılmıştır. Toplamda 768 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Öğrencilerin çevresel farkındalıkları, yeşil tüketim konusundaki hassasiyetlerinden daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, öğrenciler ambalajlar üzerinde bulunan geri dönüştürülebilir işareti hakkında, geri dönüştürülmüş işaretine göre daha fazla bilgi sahibidir. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre çevresel farkındalıklarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anket sorularına verdikleri cevaplara göre öğrenciler, çevresel farkındalığı yüksek ve düşük olarak iki gruba ayrılmış ve bu iki grubun yeşil tüketim alışkanlıkları MANOVA analizi ile değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, çevresel farkındalığı yüksek olan öğrenciler, çevresel farkındalığı düşük olan öğrencilere göre daha fazla yeşil tüketim eğilimi göstermektedirler.

Kaynakça

 • Arvola, A. Vassallo, M. Dean, M. Lampila, P. Saba, A. Lähteenmäki, L. ve Shepherd, L. (2008) Predicting intentions to purchase organic food: the role of affective and moral attitudes in the theory of planned behaviour. Appetite, Vol:50, No:2-3, pp:443-454.
 • Barber, N. (2010) “Green” wine packaging: targeting environmental consumers. International Journal of Wine Business Research, Vol:22, No:4, pp:423-444.
 • Birgelen, M. Semeijn, J. ve Keicher, M. (2009) Packaging and Pro-environmental Consumption Behaviour: investigating purchase and disposal decisions for beverages. Environment & Behavior, Vol:41, No:1, pp:125-146.
 • Blair, I. (1992) Greener Marketing: A Responsible Approach to Business. Sheffield, UK, Greenleaf Publishing (Ed: Charter Martin).
 • Blythe, J. (2001) Pazarlama İlkeleri. (Çev: Yavuz Odabaşı). İstanbul: Bilim Teknik
 • Bohlen, G. Schlegelmilch, B. B. ve Diamantopoulos, A. (1993) Measuring Ecological Concern: A Multi construct Perspective. Journal of Marketing Management, 1993, 9, pp:415-430.
 • Chen, T. B. ve Chai, L. T. (2010) Attitude towards the Environment and Green Products: Consumers’ Perspective. Management Science and Engineering, Vol:4, No:2, pp:27-39.
 • Gegez, A. E. (2007) Pazarlama Araştırmaları. (2. Baskı). İstanbul: Beta
 • Gilg, A. Barr S. ve Ford N. (2005) Green consumption or sustainable lifestyles? Identifying the sustainable consumer. Futures, 37, pp:481-504.
 • Hawkins, D. I. ve Mothersbaugh, David, L. (2010) Consumer Behavior Building Marketing Strategy, 11. Edition, McGraw-Hill
 • Hedlund, T. (2011) The impact of values, environmental concern, and willingness to accept economic sacrifices to protect the environment on tourists' intentions to buy ecologically sustainable tourism alternatives. Tourism and Hospitality Research, Vol:11, No:4, pp:278-288.
 • Karaca, Ş. (2013) Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, Vol:13, No:1, pp:99-111.
 • Kızıloğlu, R. Kızılaslan, H. ve Gökçe, C. (2013) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Yeşil Gıda Ürünleri Hakkındaki Bilgi, Görüş ve Tutumları Üzerine Araştırma. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6, pp:19-30.
 • Kim, Y. ve Choi, S. M. (2005) Antecedents of Green Purchase Behavior: An Examination of Collectivism, Environmental Concern, and PCE. Advances in Consumer Research, Vol:32, pp:592-599.
 • Kotler, P. ve Armstrong, G. (2014) Principles of Marketing-Global Edition, 15. Edition, Person Education Limited, England
 • Kuduz, N. (2011) Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mitchell, V-W. ve Tate, E. (1998). Do consumers’ star signs influence what they buy?, Marketing Intelligence & Planning, 16(4), 249–259
 • Moisander, J. (2007) Motivational complexity of green consumerism. International Journal of Consumer Studies, ISSN 1470-6431
 • Nakıboğlu, M. A. B. (2003) Çevreci Pazarlama Anlayışı ve Tüketicilerin Çevreci Tutumlarının Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi İle İlgili Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Oflaç, B. S. ve Göçer, A. (2015) Genç Tüketicilerin Algılanan Çevresel Bilgi Düzeyleri ve Eko-Etiketli Ürünlere Karşı Yaklaşımları Üzerine Bir Çalışma, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:17, Sayı:2
 • Özkan, B. Benli, T. ve Kızgın, Y. (2013) Is there any impact of horoscopes on luxury consumption trends?, Business Management Dynamics, Vol: 3, No: 2, pp:69-83
 • Peter, J. P. ve Olson, J. C. (2010) Consumer Behavior & Marketing Strategy, 9. Edition, McGraw-Hill
 • Roarty, M. (1997) Greening business in a market economy. European Business Review, Vol:97, No:5, pp:244-254.
 • Roberts, J. A. ve Bacon, D. R. (1997) Exploring the Subtle Relationships between Environmental Concern and Ecologically Conscious Consumer Behavior. Journal of Business Research, 40, pp:79-89.
 • Schlegelmilch, B. B. Bohlen, G. M. ve Diamantopoulos, A. (1996) The link between green purchasing decisions and measures of environmental consciousness. European Journal of Marketing, Vol:30, No:5, pp:35-55.
 • Schwepker, C. H. ve Coornwell, T. B. (1991) An Examination of Ecologically Concerned Consumers and Their Intention to Purchase Ecologically Packaged Products. Journal of Public Policy & Marketing, Vol:10, No:12, pp:77-101.
 • Shamdasani, P. Chon-Lin, G. O. ve Richmond, D. (1993) Exploring Green Consumers in an Oriental Culture: Role of Personal and Marketing Mix Factors. Advances in Consumer Research, Vol:20, No:1, pp:488-493.
 • Straughan, R. D. ve Roberts, J. A. (1999) Environmental Segmentation Alternatives: A Look At Green Consumer Behavior in The New Millennium, Journal of Consumer Marketing, Vol: 16, N: 6, pp:558-575,
 • Tilikidou, I. (2007) The Effects of Knowledge and Attitudes upon Greeks’ Pro-Environmental Purchasing Behaviour. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 14, pp:121-134
 • Tobler, C. ve Visschers, V. H. M. (2011) Siegrist M. Organic Tomatoes Versus Canned Beans: How Do Consumers Assess the Environmental Friendliness of Vegetables?. Environment & Behavior, Vol:43, No:5, pp:591-611.
 • Tunç, A. Ö. Ömür, G. A. ve Düren, A. Z. (2012) Çevresel Farkındalık, İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No:47, ss.227-246
 • Üstündağlı, E. ve Güzeloğlu, E. (2015) Gençlerin Yeşil Tüketim Profili: Farkındalık, Tutum Ve Davranış Pratiklerine Yönelik Analiz. Global Media Journal TR Edition, Vol:5, No:10, pp:341-362.
 • Yılmaz, V. Çelik, H. E. ve Yağızer, C. (2009) Çevresel Duyarlılık Ve Çevresel Davranışın Ekolojik Ürün Satın Alma Davranışına Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Araştırılması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol: 9, No: 2, pp.1-14

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali Çağlar ÇAKMAK
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Bekir ÖZKAN Bu kişi benim
KASTAMONU UNIV
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 4 Ocak 2017
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Çakmak, A. Ç. & Özkan, B. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Ekolojik Farkındalıkları İle Yeşil Tüketim Alışkanlıklarının Farklı Değişkenler Perspektifinden Karşılaştırılması: İnteraktif Bir Uygulama . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 3144-3170 . DOI: 10.15869/itobiad.283348

Cited By

 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.