Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Destekleyici Örgüt İklimi ve Psikolojik Sermayenin Yenilikçilik Eğilimine Etkisi: Görgül Bir Araştırma

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 3330 - 3353, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.282867

Öz

DBu çalışma; Psikolojik Sermaye’nin ve Destekleyici Örgüt İklimi’nin, Yenilikçilik Eğilimi’ni ne denli etkilediğini ortaya çıkarmak üzere, Ankara’da faaliyet gösteren KOBİ’lerdeki yönetici ve şirket çalışanları üzerinde yürütülmüştür. Bu amaçla, her kademedeki yönetici ve çalışana yöneltilen anketlerden 415 kişinin geri dönüşüyle toplanılan veriler neticesinde; psikolojik sermaye boyutlarının yenilikçilik eğilimi üzerindeki etkisi kısmen desteklenmiştir. Destekleyici örgüt ikliminin ise yenilikçilik eğilimi üzerindeki etkisi ortaya konulan model ışığında desteklenmiştir. Çalışmada; psikolojik sermayenin alt boyutlarından olan umut ile öz yeterliliğin yenilikçilik eğilimi üzerinde aynı yönlü bir etkisi olduğu görülürken, psikolojik sermayenin alt boyutlarından olan iyimserlik ve psikolojik dayanıklılığın yenilikçilik eğilimi üzerinde etkisinin olmadığı görülmüştür. Böylece psikolojik sermayenin yenilikçilik eğilimi üzerine etkisinin kısmen doğrulandığı görülmüştür. Ayrıca; destekleyici örgüt iklimi boyutları olan yönetim tutarlılığı ve yeterliliği,  çalışan bağlılığı, koordinasyon ve dayanışma ve müşteri odaklılık boyutlarının tamamı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Böylece, destekleyici örgüt ikliminin yenilikçilik eğilimi üzerine anlamlı etkisi ortaya koyulmuştur

Kaynakça

 • Ağca, V. & Kurt, M. (2007). İç Girişimcilik ve Temel Belirleyicileri: Kavramsal Bir Çerçeve. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, Sayı 29: 83-112.
 • Akman, Y., & Korkut F. (1993). Umut Ölçeği Üzerine Bir Çalışma. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 193-202.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. & Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 6.Baskı, Sakarya Kitabevi. Sakarya.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Geliştirilmiş 7. Baskı, Sakarya Yayıncılık.
 • Amabile M. T., Conti R., Coon H., Lazenby J, & Heron M. (1996), Assesing The Work Enviroment for Creativity, Acedemy of Management Journal, V:39, No:5.
 • Avey, J. B., Luthans, F., & Youssef, C. M. (2010). The Additive Value Of Positive Psychological Capital In Predicting Work Attitudes And Behaviors. Journal of Management, 36 (2), 430- 452. DOI: 10.1177/0149206308329961
 • Aytaç, S. (2003). Çalışma Psikoloji Alanında Yani Bir Yaklaşım: Örgütsel Sağlık. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 5, Sayı 2.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: Worth Publishers.
 • Bandura, A. (1995). Comments on the Crusade against the Causal Efficacy of Human Thought, Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 26, 179-190.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. Worth Publishers, New York.
 • Baransel, A. (1993). Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi. 3. Baskı, İstanbul.
 • Barker, A. (2001). Yenilikçiliğin Simyası, MESS Yayınları Yayın No: 391, (Çev. Ahmet Kardam). İstanbul.
 • Basım, N. H. & Çetin, F. (2012). Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması, Amme İdaresi Dergisi, 45 (1), 121-137.
 • Başaran, İ. E. (1982), Örgütsel Davranışın Yönetimi, Ankara.
 • Beal, L., Stavros, J. M. & Cole, M. (2013). Effect of Psychological Capital and Resistance to Change on Organisational Citizenship Behaviour. SA Journal of Industrial Psychology, 39 (2),1-11.
 • Block, J. & Kremen, A. M. (1996). IQ and Ego-resiliency: Conceptual and Empirical Connections and Separateness, Journal of Personality and Social Psychology, 70, 349–361.
 • Caprara, G. V. & Cervone, D. (2003). A Conception of Personality for a Psychology of Human Strengths: Personality as an Agentic, Self Regulating System”, in: L. G. Aspinwall & U. M. Staudinger, (Ed), A Psychology of Human Strenghts: Fundamental Questions and Future Directions for a Positive Psychology. Washington: DC American Psychological Association, pp..61-74.
 • Cross, M.E., Brashear, T.G., Rigdon, E.E. & Bellenger, D.N. (2007), Customer orientation and salesperson performance‖, European Journal of Marketing, 41(7/8), 821–835.
 • Cummings, A. & Oldham, G.R. (1996). Enhancing Creativity: Managing Work Contexts For The High Potential Employee. California Management Review, 1, 22-37.
 • Çetin, F., & Basım, N. H., (2012), Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 45, Sayı 1, 121-137.
 • Envick, B. R. (2005). Beyond Humand and Social Capital: The Importance of Positive Psychological Capital for Entrepreneurial Success. The Entrepreneurial Executive, 10, 41-52
 • Erdoğan, İ. (1975). Kültürün Yönetim Fonksiyonlarının Uygulanmasına Etkisi ve Faktör Analizi Yöntemi ile Bir Araştırma. İstanbul Teknik Üniversitesi Yayını, İstanbul.
 • Eren, M. Ş., Tokgöz, E., Gül, H. & Saylan, O. (2013). Pazar Odaklılığın Nitel Performans Üzerindeki Etkisinde Öğrenme Odaklılık ve Yenilikçiliğin Düzenleyici Etkisi., Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 1-39.
 • Erkmen, T., & Esen, E, (2012). Psikolojik Sermaye Konusunda 2003-2011 Yıllarında Yapılan Çalışmaların Kategorik Olarak İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 103.
 • Ertürk, A. (2012). Linking Psychological Empowerment to Innovation Capability: Investigating the Moderating Effect of Supervisory Trust. International Journal of Business and Social Science, 3(14), 153-165.
 • Fitzsimmons, J.R. & Douglas, E.J. (2005). Entrepreneurial Intentions: A Cross-Cultural Study of Potential Entrepreneurs in India, China, Thailand and Australia, paper presented at the Babson Kauffman Entrepreneurial Research Conference, Wellesley, MA.
 • Fredrickson, B. L., & Marcial F. L. (2005). Positive affect and the complex dynamics of human flourishing. American Psychologist ,60: 678–86.
 • Güçlü, N. (2003). Örgüt kültürü. Kırgızistan Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 147-159.
 • Halis, M. & Uğurlu, Ö. (2008). Güncel Çalışmalar Işığında Örgüt İklimi. İş, Güç. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:10 Sayı:2, ISSN: 1303-2860
 • Higgins M. J. (1995). Innovation: The Core Competence. Planning Review, 23(6).
 • Hughes, L.W., Avey, J.B. & Norman, S.M. (2008). A Study of Supportive Climate, Trust, Engagement and Organizational Commitment. Journal of Business & Leadership: Research, Practice and Teaching, 4(2), 51-59.
 • Hunt, S.D. & Morgan, R.M. (1994). Organizational commitment: One way of many commitments or key mediating construct. Academy of Management Journal, Vol 37, Is.6, 1568-1587
 • Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği. Arıkan Yayınevi,11. Baskı, (İstanbul:
 • Luecke, R. (2008). İş Dünyasında Yenilik ve Yaratıcılık. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, (Çev.: Turan Parlak), Yayın: 1387, İstanbul.
 • Dess, G. G. & Lumpkin, G.T. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review 21(1):135–172.
 • Luthans, F. (1995). Organizational Behavior. Seventh Edition. McGraw Hill Inc. New York.
 • Luthans, F. (1998).Organisational Behaviour. 8th ed. Boston: Irwin McGraw-Hill.
 • Luthans, F. (2002a) “The Need for and Meaning of Positive Organizational Behavior” Journal of Organizational Behavior, 23: 695-706.
 • Luthans, F. (2002b). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. Academy of Management Executive, 16(1),57-72.
 • Luthans, F. & Youssef, C. (2004). Human, Social, and Now Positive Psychological Capital Management: Investing in People for Competitive Advantage. Organizational Dynamics, 33 (2), 143–160. ISSN 0090-2616
 • Luthans, F., Avolio, B. J., Walumbwa, F. O. & Li,W. (2005). The Psychological Capital of Chinese Workers: Exploring the Relationship with Performance. Management and Organization Review, 1 (2), 249-271
 • Luthans, F, Avolio, B. J., Avey, J. B. & Norman, S. M. (2007a). Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction. Personnel Psychology, 60, 541-572.
 • Luthans F., Youssef C. M. & Avolio, B. J. (2007b). Psychological Capital: Developing The Human Competitive Edge. Oxford University Press, New York.
 • Luthans, F., Avey, J. & Patera, J. (2008a). Experimental Analysis of a Web-Based Intervention to Develop Positive Psychological Capital. Academy of Management Learning and Education, 7 (2), 209–221.
 • Luthans, F., Norman, S. M., Avolio, B. J. & Avey, J. B. (2008b). The Mediating Role of Psychological Capital in the Supportive Organizational Climate-employee Performance Relationship. Journal of Organizational Behavior, 29: 219-238.
 • Luthans, F. (2011). Organizational Behavior (12th ed.) McGraw-Hill. New York.
 • Masten, A. S. & Reed, M. G. J. (2002). Resilience in development. C. R. Snyder ve S. J. Lopez (Eds.), Oxford University Press, Inc. New York.
 • Meyer, J. P. & N.J. Allen; (1997), Commitment in the Workplace, Sage, Thousand Oaks.
 • Naktiyok, A. (2007). Yenilik Yönelimi ve Örgütsel Faktörler, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 2.
 • Özdamar, K. (1999). Paket Programlarla İstatistiksel Veri Analizi 1. Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Özer Süral , P., Topaloğlu, T. & Özmen, N.T (2013). Destekleyici Örgüt İkliminin, Psikolojik Sermaye ile İş Doyumu İlişkisinde Düzenleyici Etkisi, Ege Akademik Bakış Dergisi Cilt: 13 ss. 437-447
 • Robbins, P.S. & Coulter M. (2003). Updates Management. Prentice Hall. New Jersey.
 • Rogers, E. M. (1995). Diffusion of innovations (4th edition). The Free Press. New York.
 • Rogg, K.L., Schmidt, D.B., Shull, C. & Schmitt, N. (2001). Human Resource Practices, Organizational Climate, and Customer Satisfaction. Journal of Management, 27: 431-449.
 • Saxe, R. & Weitz, B. A. (1982). The SOCO Scale: A Measure of the Customer Orientation of Salespeople, Journal of Marketing Research, 19(3): 343-351.
 • Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1987). Dispositional optimism and physical well-being: the influence of generalized expectancies on health. Journal of Personality, 55, 169-210.
 • Scott, S. G. & Bruce, R. A. (1994), “Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation In the Workplace”, Academy of Management Journal, 37(3), 580-607.
 • Sekaran, U. (2000). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. John Wiley & Sons. New York .
 • Seligman, M. E. P. (1998). Learned Optimism. Pocket Books. New York.
 • Seligman, M.E.P., Rashid, T., & Parks, A.C. (2006). Positive psychotherapy. American Psychologist, 61, 774-788.
 • Snyder, C. R., Sympson, S. C., Ybasco, F. C., Borders, T. F., Babyak, M. A. & Higgins, R. L. (1996), Development and Validation of the State Hope Scale, Journal of Personality and Social Psychology, 70(2), 321-335.
 • Snyder, C. R. (2000). Handbook of Hope. San Diego: Academic Press.
 • Stajkovic, A. D. & Luthans, F. (1998). Social cognitive theory and selfefficacy: Going beyond traditional motivational and behavioral approaches. Organizational Dynamics, 26, 62-74.
 • Stock, R. M. & Wayne D.H. (2005). An Attitude- Behavior Model of Salespeople‘s Customer Orientation, Journal of the Academy of Marketing Science, 33, 536–52.
 • Şeşen, H. (2010). Öncülleri Ve Sonuçları İle Örgüt İçi Girişimcilik: Türk Savunma Sanayinde Bir Araştırma. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara
 • Zahra, S. A. & Covin, J. G. (1995). Contextual influences on the corporate entrepreneurship performance relationship: A longitudinal analysis. Journal of Business Venturing, 10(3), 43-58.
 • www.tuik.gov.tr

Supportive Organizational Climate And Psychological Capital’s Effects on Innovation Activities: An Empirical Research

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 3330 - 3353, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.282867

Öz

This research is dedicated to figure out the Effects of Psychological Capital and Supportive Organizational Climate on Innovation activitities within Ankara which was conducted on managers and employees in SMEs operating. According to the result of this research carried out by conducting questionnaries to  private public sector workers of various levels, which totally reached 415 results, dimentions of Pschological Capital such as hope, endurance, optisism and self-efficacy has partly effects on innovation activities. On private sector workers while hope and self-efficacy dimentions of Psychological Capital having interactivity with innovation activities, endurance and optimism also sub-dimentions of Psychological Capital has no correlation with innovation activities. As per the outcome of this reseach, there is relatively effects of psycological capital on innovation activities. Eventually while cooperation and cordination, employee commitment, managerial competance and customer orientation dimentions of Supportive organizational climate are throughly correlating with innovation activities.

Kaynakça

 • Ağca, V. & Kurt, M. (2007). İç Girişimcilik ve Temel Belirleyicileri: Kavramsal Bir Çerçeve. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, Sayı 29: 83-112.
 • Akman, Y., & Korkut F. (1993). Umut Ölçeği Üzerine Bir Çalışma. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 193-202.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. & Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 6.Baskı, Sakarya Kitabevi. Sakarya.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Geliştirilmiş 7. Baskı, Sakarya Yayıncılık.
 • Amabile M. T., Conti R., Coon H., Lazenby J, & Heron M. (1996), Assesing The Work Enviroment for Creativity, Acedemy of Management Journal, V:39, No:5.
 • Avey, J. B., Luthans, F., & Youssef, C. M. (2010). The Additive Value Of Positive Psychological Capital In Predicting Work Attitudes And Behaviors. Journal of Management, 36 (2), 430- 452. DOI: 10.1177/0149206308329961
 • Aytaç, S. (2003). Çalışma Psikoloji Alanında Yani Bir Yaklaşım: Örgütsel Sağlık. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 5, Sayı 2.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: Worth Publishers.
 • Bandura, A. (1995). Comments on the Crusade against the Causal Efficacy of Human Thought, Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 26, 179-190.
 • Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. Worth Publishers, New York.
 • Baransel, A. (1993). Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi. 3. Baskı, İstanbul.
 • Barker, A. (2001). Yenilikçiliğin Simyası, MESS Yayınları Yayın No: 391, (Çev. Ahmet Kardam). İstanbul.
 • Basım, N. H. & Çetin, F. (2012). Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması, Amme İdaresi Dergisi, 45 (1), 121-137.
 • Başaran, İ. E. (1982), Örgütsel Davranışın Yönetimi, Ankara.
 • Beal, L., Stavros, J. M. & Cole, M. (2013). Effect of Psychological Capital and Resistance to Change on Organisational Citizenship Behaviour. SA Journal of Industrial Psychology, 39 (2),1-11.
 • Block, J. & Kremen, A. M. (1996). IQ and Ego-resiliency: Conceptual and Empirical Connections and Separateness, Journal of Personality and Social Psychology, 70, 349–361.
 • Caprara, G. V. & Cervone, D. (2003). A Conception of Personality for a Psychology of Human Strengths: Personality as an Agentic, Self Regulating System”, in: L. G. Aspinwall & U. M. Staudinger, (Ed), A Psychology of Human Strenghts: Fundamental Questions and Future Directions for a Positive Psychology. Washington: DC American Psychological Association, pp..61-74.
 • Cross, M.E., Brashear, T.G., Rigdon, E.E. & Bellenger, D.N. (2007), Customer orientation and salesperson performance‖, European Journal of Marketing, 41(7/8), 821–835.
 • Cummings, A. & Oldham, G.R. (1996). Enhancing Creativity: Managing Work Contexts For The High Potential Employee. California Management Review, 1, 22-37.
 • Çetin, F., & Basım, N. H., (2012), Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Amme İdaresi Dergisi, Cilt 45, Sayı 1, 121-137.
 • Envick, B. R. (2005). Beyond Humand and Social Capital: The Importance of Positive Psychological Capital for Entrepreneurial Success. The Entrepreneurial Executive, 10, 41-52
 • Erdoğan, İ. (1975). Kültürün Yönetim Fonksiyonlarının Uygulanmasına Etkisi ve Faktör Analizi Yöntemi ile Bir Araştırma. İstanbul Teknik Üniversitesi Yayını, İstanbul.
 • Eren, M. Ş., Tokgöz, E., Gül, H. & Saylan, O. (2013). Pazar Odaklılığın Nitel Performans Üzerindeki Etkisinde Öğrenme Odaklılık ve Yenilikçiliğin Düzenleyici Etkisi., Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2), 1-39.
 • Erkmen, T., & Esen, E, (2012). Psikolojik Sermaye Konusunda 2003-2011 Yıllarında Yapılan Çalışmaların Kategorik Olarak İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 103.
 • Ertürk, A. (2012). Linking Psychological Empowerment to Innovation Capability: Investigating the Moderating Effect of Supervisory Trust. International Journal of Business and Social Science, 3(14), 153-165.
 • Fitzsimmons, J.R. & Douglas, E.J. (2005). Entrepreneurial Intentions: A Cross-Cultural Study of Potential Entrepreneurs in India, China, Thailand and Australia, paper presented at the Babson Kauffman Entrepreneurial Research Conference, Wellesley, MA.
 • Fredrickson, B. L., & Marcial F. L. (2005). Positive affect and the complex dynamics of human flourishing. American Psychologist ,60: 678–86.
 • Güçlü, N. (2003). Örgüt kültürü. Kırgızistan Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 147-159.
 • Halis, M. & Uğurlu, Ö. (2008). Güncel Çalışmalar Işığında Örgüt İklimi. İş, Güç. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:10 Sayı:2, ISSN: 1303-2860
 • Higgins M. J. (1995). Innovation: The Core Competence. Planning Review, 23(6).
 • Hughes, L.W., Avey, J.B. & Norman, S.M. (2008). A Study of Supportive Climate, Trust, Engagement and Organizational Commitment. Journal of Business & Leadership: Research, Practice and Teaching, 4(2), 51-59.
 • Hunt, S.D. & Morgan, R.M. (1994). Organizational commitment: One way of many commitments or key mediating construct. Academy of Management Journal, Vol 37, Is.6, 1568-1587
 • Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği. Arıkan Yayınevi,11. Baskı, (İstanbul:
 • Luecke, R. (2008). İş Dünyasında Yenilik ve Yaratıcılık. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, (Çev.: Turan Parlak), Yayın: 1387, İstanbul.
 • Dess, G. G. & Lumpkin, G.T. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review 21(1):135–172.
 • Luthans, F. (1995). Organizational Behavior. Seventh Edition. McGraw Hill Inc. New York.
 • Luthans, F. (1998).Organisational Behaviour. 8th ed. Boston: Irwin McGraw-Hill.
 • Luthans, F. (2002a) “The Need for and Meaning of Positive Organizational Behavior” Journal of Organizational Behavior, 23: 695-706.
 • Luthans, F. (2002b). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. Academy of Management Executive, 16(1),57-72.
 • Luthans, F. & Youssef, C. (2004). Human, Social, and Now Positive Psychological Capital Management: Investing in People for Competitive Advantage. Organizational Dynamics, 33 (2), 143–160. ISSN 0090-2616
 • Luthans, F., Avolio, B. J., Walumbwa, F. O. & Li,W. (2005). The Psychological Capital of Chinese Workers: Exploring the Relationship with Performance. Management and Organization Review, 1 (2), 249-271
 • Luthans, F, Avolio, B. J., Avey, J. B. & Norman, S. M. (2007a). Positive Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction. Personnel Psychology, 60, 541-572.
 • Luthans F., Youssef C. M. & Avolio, B. J. (2007b). Psychological Capital: Developing The Human Competitive Edge. Oxford University Press, New York.
 • Luthans, F., Avey, J. & Patera, J. (2008a). Experimental Analysis of a Web-Based Intervention to Develop Positive Psychological Capital. Academy of Management Learning and Education, 7 (2), 209–221.
 • Luthans, F., Norman, S. M., Avolio, B. J. & Avey, J. B. (2008b). The Mediating Role of Psychological Capital in the Supportive Organizational Climate-employee Performance Relationship. Journal of Organizational Behavior, 29: 219-238.
 • Luthans, F. (2011). Organizational Behavior (12th ed.) McGraw-Hill. New York.
 • Masten, A. S. & Reed, M. G. J. (2002). Resilience in development. C. R. Snyder ve S. J. Lopez (Eds.), Oxford University Press, Inc. New York.
 • Meyer, J. P. & N.J. Allen; (1997), Commitment in the Workplace, Sage, Thousand Oaks.
 • Naktiyok, A. (2007). Yenilik Yönelimi ve Örgütsel Faktörler, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 2.
 • Özdamar, K. (1999). Paket Programlarla İstatistiksel Veri Analizi 1. Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • Özer Süral , P., Topaloğlu, T. & Özmen, N.T (2013). Destekleyici Örgüt İkliminin, Psikolojik Sermaye ile İş Doyumu İlişkisinde Düzenleyici Etkisi, Ege Akademik Bakış Dergisi Cilt: 13 ss. 437-447
 • Robbins, P.S. & Coulter M. (2003). Updates Management. Prentice Hall. New Jersey.
 • Rogers, E. M. (1995). Diffusion of innovations (4th edition). The Free Press. New York.
 • Rogg, K.L., Schmidt, D.B., Shull, C. & Schmitt, N. (2001). Human Resource Practices, Organizational Climate, and Customer Satisfaction. Journal of Management, 27: 431-449.
 • Saxe, R. & Weitz, B. A. (1982). The SOCO Scale: A Measure of the Customer Orientation of Salespeople, Journal of Marketing Research, 19(3): 343-351.
 • Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1987). Dispositional optimism and physical well-being: the influence of generalized expectancies on health. Journal of Personality, 55, 169-210.
 • Scott, S. G. & Bruce, R. A. (1994), “Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation In the Workplace”, Academy of Management Journal, 37(3), 580-607.
 • Sekaran, U. (2000). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. John Wiley & Sons. New York .
 • Seligman, M. E. P. (1998). Learned Optimism. Pocket Books. New York.
 • Seligman, M.E.P., Rashid, T., & Parks, A.C. (2006). Positive psychotherapy. American Psychologist, 61, 774-788.
 • Snyder, C. R., Sympson, S. C., Ybasco, F. C., Borders, T. F., Babyak, M. A. & Higgins, R. L. (1996), Development and Validation of the State Hope Scale, Journal of Personality and Social Psychology, 70(2), 321-335.
 • Snyder, C. R. (2000). Handbook of Hope. San Diego: Academic Press.
 • Stajkovic, A. D. & Luthans, F. (1998). Social cognitive theory and selfefficacy: Going beyond traditional motivational and behavioral approaches. Organizational Dynamics, 26, 62-74.
 • Stock, R. M. & Wayne D.H. (2005). An Attitude- Behavior Model of Salespeople‘s Customer Orientation, Journal of the Academy of Marketing Science, 33, 536–52.
 • Şeşen, H. (2010). Öncülleri Ve Sonuçları İle Örgüt İçi Girişimcilik: Türk Savunma Sanayinde Bir Araştırma. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara
 • Zahra, S. A. & Covin, J. G. (1995). Contextual influences on the corporate entrepreneurship performance relationship: A longitudinal analysis. Journal of Business Venturing, 10(3), 43-58.
 • www.tuik.gov.tr

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rahime Dilek KOÇAK
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Türkiye


Üsame TEMİZ Bu kişi benim
Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 31 Aralık 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Koçak, R. D. & Temiz, Ü. (2016). Destekleyici Örgüt İklimi ve Psikolojik Sermayenin Yenilikçilik Eğilimine Etkisi: Görgül Bir Araştırma . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 3330-3353 . DOI: 10.15869/itobiad.282867
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.