Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Life of Shu’ba b. al-Hajjaj and Place Of Hadith Science

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 3099 - 3124, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.274035

Öz

The hadiths of our Prophet (p.b.u.h.) including verbal,verb and adjectives were preserved by his companions and written by some.In the period of Tabii, they had deliberately kept the hadiths which they had narrated from the prophet’s companions,hadiths and sent them to Tabii at-Tabii.These hadiths recorded in the period of Tadvin (compilation) were separated into chapters in the period of Tasnif (classification) and artifacts such as Musnad, Jami, Sunan.Many of these works have been delivered to daylight.Many hadith scholars who have tried to separate sahih hadiths from the sakim hadiths of the hadiths and tried to preserve them have grown.Shu’ba is one of the most prominent scholars of the period of the Hadith Methods and Hadith Sciences, especially in Carh and Ta'dîl. From this point of view, we did this research in order to show his ideas about Hadith Method and Hadith Science and to contribute to these sciences.  

Kaynakça

 • Abdulhayy b. İmâd,Şezarâtu’z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb,I-VIII, Mektebetu’l-Kudsî, Mısır: Matbaatu’s-Sıdkı’l-Hayriyye, 1350.
 • Ahmed b. Hanbel, Kitâbu’l-İlel ve Ma’rifeti’r-Ricâl,I-II,(Neşr:Talat Koçyiğit,İsmail Cerrahoğlu), İstanbul: el-Mektebetu’l-İslâmiyye, 1987.
 • Alî b.Abdullah b.Ca’fer el-Medînî,el-İlel,(Tah:Mustafâ el-A’zamî), Beyrut: el- Mektebetu’l-İslâmî, 1980.
 • Alî El-Kârî,el-Esrâru’l-Merfûa fî Ahbâri’l-Mevdûa,(Tah.Muhammed Es-Sabbâğ), Beyrut: Muessesetu’r-Risâle, 1971.
 • El-Bağdâdî Ebû Bekr

Şu'be b. El-Haccâc'ın Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 3099 - 3124, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.274035

Öz

Peygamberimiz’in (s.a.s.) söz, fiil ve takrirlerinden oluşan hadisler, Ashâb tarafından hıfzedilmiş ve bazıları tarafından yazılmıştır. Tâbiûn döneminde ise hadis ravileri Sahâbe-i Kirâm’dan rivayet ettikleri hadisleri titizlikle hıfz edip; yazarak Tebeu’t-Tabiîn’e ulaştırmışlardır. Tedvîn döneminde kayda geçen bu hadisler, tasnîf döneminde bablara ayrılarak Müsned, Câmi, Sünen gibi eserler ortaya çıkmıştır. Bu eserlerden pek çoğu günümüze kadar ulaştırılmıştır. Hadislerin sahihinin sakiminden ayrılması ve muhafazası konusunda gayret sarf etmiş pek çok hadis âlimi yetişmiştir. Hadis âlimlerinin gayretleri neticesinde hadis müdevvenâtı günümüze kadar ulaşmıştır. Şu’be, Hadis Usûlü ve Hadis İlimleri’nde özellikle Cerh ve Ta’dîl İlmi’nde devrinin en ileri gelen âlimlerinden biridir. Bu açıdan onun Hadis Usûlü ile ilgili fikirlerini ve bu ilimlere katkısını ortaya koyabilmek için bu araştırmayı yaptık.

Kaynakça

 • Abdulhayy b. İmâd,Şezarâtu’z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb,I-VIII, Mektebetu’l-Kudsî, Mısır: Matbaatu’s-Sıdkı’l-Hayriyye, 1350.
 • Ahmed b. Hanbel, Kitâbu’l-İlel ve Ma’rifeti’r-Ricâl,I-II,(Neşr:Talat Koçyiğit,İsmail Cerrahoğlu), İstanbul: el-Mektebetu’l-İslâmiyye, 1987.
 • Alî b.Abdullah b.Ca’fer el-Medînî,el-İlel,(Tah:Mustafâ el-A’zamî), Beyrut: el- Mektebetu’l-İslâmî, 1980.
 • Alî El-Kârî,el-Esrâru’l-Merfûa fî Ahbâri’l-Mevdûa,(Tah.Muhammed Es-Sabbâğ), Beyrut: Muessesetu’r-Risâle, 1971.
 • El-Bağdâdî Ebû Bekr

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erdoğan KÖYCÜ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 8 Aralık 2016
Kabul Tarihi 15 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Köycü, E. (2016). Şu'be b. El-Haccâc'ın Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 3099-3124 . DOI: 10.15869/itobiad.274035
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.