Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Analysis of the Relation between Gender Roles, Social Gender Perception of the Health College Students and their Violence Tendency

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2882 - 2905, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.267086

Öz

The research that has been planned as descriptive-cross sectional was conducted at the Health College of Karabük University between February and June 2015. The research sample is composed of 486 students determined by layered sampling method with 95% reliability and 3% precision from different 4 departments.  While creating the questionnaire, the “Social Gender Perception Scale”, “Bem Sex Role Inventory (BSRI)” and “Violence Tendency Scale”were used. It has been observed that as the social gender perception of the students increases their violence tendency decreases. As a result of the outputs obtained from this research, the number of the studies that will change positively the social gender perception of the students who will serve as medical personnel in line with the studies concerning the determination of their gender roles and the decrease of their violence tendency should be increased and the related lessons should be included in the educational curriculum.

Kaynakça

 • Altınova H.H, Duyan V. (2013). Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Journal of Society & Social Work, 24(2).
 • Angın E., Yazıcı Z., Orçan Kaçan A., Kanak M., Yurtsever Kılıçgün M., Oral T., Pekdoğan S., Öztürk Samur A., Yapıcı M. (2015). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, 1. Baskı, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, 173-193.
 • Aydın, B. (1991). Cinsiyet Ve Cinsiyet Rolleri Açısından Atılganlık Seviyesinin İncelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 2536. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile içi şiddet Araştırması, (2008),
 • Aydın, B., & Kavuncu, N. (1991). Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Lise Öğrencilerinde Cinsiyet Rollerinin Araştırılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1(2), 53-65.
 • Baykal, S. (1991). Üniversite öğrencilerinin cinsiyet rolleri ile ilgili kalıp yargılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1(2), 66-75.
 • Demirtaş-Mandran HA.(2012). Cinsiyet, Cinsiyet Rolü Yönelimi ve Düşünme İhtiyacı. Türk Psikiyatri Yazıları, 15 (29), 1-10.
 • Dökmen YZ. (2004). Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar. Ankara: Sistem Yayıcılık
 • Elmalı F, Erten ZK, Zincir H, Özen B, Balcı E. (2011). Hemşire ve Ebelerin Aile İçi Fiziksel Şiddete Bakış Açıları. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal Of Health Sciences) 20(1), 39-47.
 • Erzeybek B. (2015). Anne-Babaların Çocuklarını Yetiştirirken Benimsedikleri Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumları Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilimdalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Haskan Ö., Yıldırım İ. (2012). Şiddet Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Education & Science/Egitim ve Bilim, 37(163).
 • Kodan-Çetinkaya S. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin Ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Nesne-Psikoloji Dergisi, (2), 21-43.
 • Kavuncu,N.A. (1987). BEM Cinsiyet Rolleri Envanterini Türk Toplumuna Uyarlama Çalışmaları. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi , Ankara,
 • Kök Can, M. (2010). Sağlık Çalışanlarının Aile İçi Şiddet Olgusuna Bakış Açısı.Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dali Hastane Ve Sağlik Kurumlari Yönetimi Bilim Dali, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sefer Gümüş)
 • Köse, A., Beşer, A. (2007). Kadının Değiştirilebilir Yazgısı “Şiddet”. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 10(4).
 • Lin, Y. C., Billingham, R. E. (2014). Relatıonshıp Between Parentıng Styles And Gender Role Identıty In College Students. 1. Psychological reports, 114(1), 250-271.
 • Öngen B, Aytaç S. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Ve Yaşam Değerleri İlişkisi. Sosyoloji Konferansları, (48), 1-18.
 • Özcan A. (2012). Toplumsal Cinsiyet Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumlarına Etkisi. Erciyes Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Kayseri
 • Özgür G, Yörükoğlu G, Baysan-Arabacı L. (2011). Lise öğrencilerinin şiddet algıları, şiddet eğilim düzeyleri ve etkileyen faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(2), 53-60.
 • Page, A. Z., & İnce, M. (2008). Aile içi şiddet konusunda bir derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 11(22), 81-94.
 • Günay, G.,Bener Ö. (2011). Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde Aile İçi Yaşamı Algılama Biçimleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3), 157-171.
 • Atış, Filiz (2010). “Ebelik/ Hemşirelik 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Rabiner, D.L., Coie, J.D., Miller-Johnson, S., Boykin, A.M., Lochman, J.E. (2005). Predicting the persistence of aggressive offending of African-American males from adolescence into young adulthood: The importance of peer relations, aggressive behavior, and ADHD symptoms. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 13, 131- 140.
 • Çabuk-Kaya N. (2006). Şiddetin Sosyal Dinamikleri. Toplumsal Bir Sorun Olarak Şiddet Sempozyumu. 20-21 Mayıs Ankara: Eğitim Sen Yayınları, 105-119.
 • Tanrıverdi, G., Şıpkın, S. (2008). Çanakkale'de sağlık ocaklarına başvuran kadınların eğitim durumunun şiddet görme düzeyine etkisi. Fırat Tıp Dergisi, 13(3), 183-187.
 • T.C. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Satatüsü Genel Müdürlüğü (Ksgm). (2012). Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2012-2015 1-38.
 • T.C. Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddethttp://www.hips.hacettepe.edu.tr/TKAA2008-AnaRapor.pdf (2008). (Erişim tarihi: 10 Mayıs 2007).
 • Tel H. (2002) Gizli Sağlık Sorunu: Ev İçi Şiddet Ve Hemşirelik Yaklaşımları. C. Ü. Hemşirelik Yüksek Ok. Dergisi, 6 (2), 1-9.
 • Tok, Y. (2001). Cinsiyet Rolleri ile İlgili Farklı Kalıp Yargılara Sahip Üniversite Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Haskan Avcı Ö, Yıldırım İ(2014). Ergenlerde Şiddet Eğilimi, Yalnızlık ve Sosyal Destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(1), 157-168
 • Gençoğlu C., Kumcağız H. & Ersanlı, K. (2014). Ergenlerde şiddet eğilimine etki eden ailevi faktörler. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 639-652
 • Ümmet D. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygının Cinsiyet Rolleri Ve Aile Ortamı Bağlamında İncelenmesi, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • Vefikuluçay AGD, Zeyneloğlu AGS., Eroğlu K., Taşkın L. (2007). Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 14(2), 026-038.
 • World Health Organization. (2014). Global status report on violence prevention. (Erişim tarihi: 10 Aralık 2015).
 • Yayla, İ.D. (2009). Hekim Ve Hemşirelerin Kadina Yönelik Şiddet İle İlgili Bilgi, Tutum Ve Davraniş Düzeyleri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • Yılmaz DV, Zeyneloğlu S., Kocaöz S., Kısa S., Taşkın L., Eroğlu K. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri. International Journal of Human Sciences, 6(1).
 • Zeyneloğlu S. (2008). Ankara’da Hemşirelik Öğrenimi Gören Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Ankara

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri, Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Şiddet Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2882 - 2905, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.267086

Öz

Bu çalışma Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet algısı ve şiddet eğilimi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.  Tanımlayıcı-kesitsel tipte yapılan araştırma, 01 Şubat-30 Haziran 2015 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu’nda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, ebelik, hemşirelik, fizyoterapi ve çocuk gelişimi bölümü öğrencileri arasından, tabakalı örneklem yöntemiyle belirlenen, %95 güvenilirlik ve %3 duyarlılıkta 486 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan veri toplama formu, “Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği”, “Bem Cinsiyet Rolü Envanteri” (Bem Sex Role Inventory [BSRI]) ve “Şiddet Eğilim Ölçeği” kullanılmıştır.  Veriler frekans ve yüzde dağılımları, student t testi ve kikare testi ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin toplumsal cinsiyet algısı puanları ile şiddet eğilimi ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu (p<0,05), toplumsal cinsiyet algısı puanları yükseldikçe, şiddet eğiliminin azaldığı saptanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen veriler, sağlık çalışanı olarak görev yapacak öğrencilere, toplumsal cinsiyet rolleri, algısı ve şiddet eğilimi ile ilişkili konularda farkındalık yaratılması gerektiğini düşündürmektedir. 

Kaynakça

 • Altınova H.H, Duyan V. (2013). Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Journal of Society & Social Work, 24(2).
 • Angın E., Yazıcı Z., Orçan Kaçan A., Kanak M., Yurtsever Kılıçgün M., Oral T., Pekdoğan S., Öztürk Samur A., Yapıcı M. (2015). Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, 1. Baskı, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, 173-193.
 • Aydın, B. (1991). Cinsiyet Ve Cinsiyet Rolleri Açısından Atılganlık Seviyesinin İncelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 2536. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile içi şiddet Araştırması, (2008),
 • Aydın, B., & Kavuncu, N. (1991). Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Lise Öğrencilerinde Cinsiyet Rollerinin Araştırılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1(2), 53-65.
 • Baykal, S. (1991). Üniversite öğrencilerinin cinsiyet rolleri ile ilgili kalıp yargılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1(2), 66-75.
 • Demirtaş-Mandran HA.(2012). Cinsiyet, Cinsiyet Rolü Yönelimi ve Düşünme İhtiyacı. Türk Psikiyatri Yazıları, 15 (29), 1-10.
 • Dökmen YZ. (2004). Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar. Ankara: Sistem Yayıcılık
 • Elmalı F, Erten ZK, Zincir H, Özen B, Balcı E. (2011). Hemşire ve Ebelerin Aile İçi Fiziksel Şiddete Bakış Açıları. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal Of Health Sciences) 20(1), 39-47.
 • Erzeybek B. (2015). Anne-Babaların Çocuklarını Yetiştirirken Benimsedikleri Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumları Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilimdalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Haskan Ö., Yıldırım İ. (2012). Şiddet Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Education & Science/Egitim ve Bilim, 37(163).
 • Kodan-Çetinkaya S. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin Ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Nesne-Psikoloji Dergisi, (2), 21-43.
 • Kavuncu,N.A. (1987). BEM Cinsiyet Rolleri Envanterini Türk Toplumuna Uyarlama Çalışmaları. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi , Ankara,
 • Kök Can, M. (2010). Sağlık Çalışanlarının Aile İçi Şiddet Olgusuna Bakış Açısı.Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dali Hastane Ve Sağlik Kurumlari Yönetimi Bilim Dali, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sefer Gümüş)
 • Köse, A., Beşer, A. (2007). Kadının Değiştirilebilir Yazgısı “Şiddet”. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 10(4).
 • Lin, Y. C., Billingham, R. E. (2014). Relatıonshıp Between Parentıng Styles And Gender Role Identıty In College Students. 1. Psychological reports, 114(1), 250-271.
 • Öngen B, Aytaç S. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Ve Yaşam Değerleri İlişkisi. Sosyoloji Konferansları, (48), 1-18.
 • Özcan A. (2012). Toplumsal Cinsiyet Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rol Tutumlarına Etkisi. Erciyes Üni. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Kayseri
 • Özgür G, Yörükoğlu G, Baysan-Arabacı L. (2011). Lise öğrencilerinin şiddet algıları, şiddet eğilim düzeyleri ve etkileyen faktörler. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(2), 53-60.
 • Page, A. Z., & İnce, M. (2008). Aile içi şiddet konusunda bir derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 11(22), 81-94.
 • Günay, G.,Bener Ö. (2011). Kadınların Toplumsal Cinsiyet Rolleri Çerçevesinde Aile İçi Yaşamı Algılama Biçimleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 15(3), 157-171.
 • Atış, Filiz (2010). “Ebelik/ Hemşirelik 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Rabiner, D.L., Coie, J.D., Miller-Johnson, S., Boykin, A.M., Lochman, J.E. (2005). Predicting the persistence of aggressive offending of African-American males from adolescence into young adulthood: The importance of peer relations, aggressive behavior, and ADHD symptoms. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 13, 131- 140.
 • Çabuk-Kaya N. (2006). Şiddetin Sosyal Dinamikleri. Toplumsal Bir Sorun Olarak Şiddet Sempozyumu. 20-21 Mayıs Ankara: Eğitim Sen Yayınları, 105-119.
 • Tanrıverdi, G., Şıpkın, S. (2008). Çanakkale'de sağlık ocaklarına başvuran kadınların eğitim durumunun şiddet görme düzeyine etkisi. Fırat Tıp Dergisi, 13(3), 183-187.
 • T.C. Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Satatüsü Genel Müdürlüğü (Ksgm). (2012). Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2012-2015 1-38.
 • T.C. Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddethttp://www.hips.hacettepe.edu.tr/TKAA2008-AnaRapor.pdf (2008). (Erişim tarihi: 10 Mayıs 2007).
 • Tel H. (2002) Gizli Sağlık Sorunu: Ev İçi Şiddet Ve Hemşirelik Yaklaşımları. C. Ü. Hemşirelik Yüksek Ok. Dergisi, 6 (2), 1-9.
 • Tok, Y. (2001). Cinsiyet Rolleri ile İlgili Farklı Kalıp Yargılara Sahip Üniversite Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Haskan Avcı Ö, Yıldırım İ(2014). Ergenlerde Şiddet Eğilimi, Yalnızlık ve Sosyal Destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(1), 157-168
 • Gençoğlu C., Kumcağız H. & Ersanlı, K. (2014). Ergenlerde şiddet eğilimine etki eden ailevi faktörler. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 639-652
 • Ümmet D. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygının Cinsiyet Rolleri Ve Aile Ortamı Bağlamında İncelenmesi, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • Vefikuluçay AGD, Zeyneloğlu AGS., Eroğlu K., Taşkın L. (2007). Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 14(2), 026-038.
 • World Health Organization. (2014). Global status report on violence prevention. (Erişim tarihi: 10 Aralık 2015).
 • Yayla, İ.D. (2009). Hekim Ve Hemşirelerin Kadina Yönelik Şiddet İle İlgili Bilgi, Tutum Ve Davraniş Düzeyleri. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • Yılmaz DV, Zeyneloğlu S., Kocaöz S., Kısa S., Taşkın L., Eroğlu K. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri. International Journal of Human Sciences, 6(1).
 • Zeyneloğlu S. (2008). Ankara’da Hemşirelik Öğrenimi Gören Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Ankara

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arzu Kul Uçtu
Türkiye


Nazan Karahan
Karabük University, School of Health Sciences, Karabük, TURKEY
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 17 Kasım 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Kul Uçtu, A. & Karahan, N. (2016). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri, Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Şiddet Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 2882-2905 . DOI: 10.15869/itobiad.267086
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.