Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Determination of The Relationship Between The Elite Level Tennis Players’ Positive Thinking Level and Body Admiration

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2906 - 2912, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.266973

Öz

The aim of this study is to introduce the relationship between the elite level tennis players’ psychological durability and positive thinking. 53 men and 51 women athlethes, who participated in Turkey Championship between Universities in 2016 and accepted to attend in this study voluntarily, form the sample of this study. Positive Thinking Scale (Pozitif Düşünme Ölçeği), of which validity and reliability has been done by Akın and his friends in 2015 and Body Admiration Scaleng Scale(Bedeni Beğenme Ölçeği), of which validty and reliability has been done by Anlı and his friends in 2015, have been used as data colletcion tool in this study. SPSS 20 Packet Programme has been used for analysing the collected datasDescriptive  Statistic and Correlation Analysis have been applied for analysing the datas. At the end of the correlation analysis, It has been detected that there is a positive way correlation between positive thinking and psychological durability.

Kaynakça

  • Berger, B.G, ve Owen, D.R. (1983). Mood alteration with swimming-summers really do “feel better”. Psychosom Med; 45:425-433.
  • Çeçen, R.A. (2008). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordamada Bireysel Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu, Aile Bütünlük Duygusu ve Benlik Saygısı. Eğitimde Kuram ve Uygulama, Journal of Theory and Practice in Education 4(1): 19-3.

Elit Düzeydeki Tenisçilerin Olumlu Düşünme Düzeyleri ile Bedenlerini Beğenmeleri Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2906 - 2912, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.266973

Öz

Yapılan bu çalışmanın amacı, elit düzeydeki tenisçilerin bedenlerini beğenme ve olumlu düşünme düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın örnekleminin 2016 yılında Üniversiteler arası Türkiye şampiyonasına katılan  ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 53 erkek ve 51 bayan sporcudan oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Akın ve arkadaşları tarafından  2015 yılında geçerlilik ve güvenirliği yapılan olumlu düşünme Ölçeği ve Anlı ve arkadaşlar tarafından 2015 yılında geçerlilik ve güvenirliği yapılan Bedeni beğenme ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal bir dağılıma sahip olup olmadığını öğrenmek için tek örneklem “Kolmogorov-Smirnov” testi homojenliğini belirlemek için “Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistik ve  persoan korelasyon analizi uygulanmıştır. Yapılan istatistiki analizler sonunda, tenisçilerin olumlu düşünme skoru 17,1250±4,30779 olarak belirlenirken, bedenlerini beğenme skoru 40,9808±7,9158 olarak belirlenmiştir. Korelasyon analizi sonun da ise, olumlu düşünme skoru ve bedeni beğenme skoru arasında olumlu yönde bir korelasyon olduğu ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

  • Berger, B.G, ve Owen, D.R. (1983). Mood alteration with swimming-summers really do “feel better”. Psychosom Med; 45:425-433.
  • Çeçen, R.A. (2008). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordamada Bireysel Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu, Aile Bütünlük Duygusu ve Benlik Saygısı. Eğitimde Kuram ve Uygulama, Journal of Theory and Practice in Education 4(1): 19-3.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ünsal Tazegül
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 16 Kasım 2016
Kabul Tarihi 14 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Tazegül, Ü. (2016). Elit Düzeydeki Tenisçilerin Olumlu Düşünme Düzeyleri ile Bedenlerini Beğenmeleri Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 2906-2912 . DOI: 10.15869/itobiad.266973
  • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

  • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.