Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerine Göre Derslere Yönelik Olumlu Tutum Geliştirmelerine Katkı Sağlayan Öğretim Elemanı Davranışları

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 3033 - 3053, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.266036

Öz

Ülkemizde faaliyet gösteren yüksek din öğretimi kurumları arasına her geçen gün yenileri eklenmektedir.  Ancak söz konusu kurumların mevcut durumlarıyla kendilerinden beklenen fonksiyonları ne ölçüde ifa edebildikleri, tartışılmaya ve araştırılmaya muhtaç bir meseledir.  Bu araştırma, İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin, derslere yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerine katkı sağlayan öğretim elemanı davranışları ile ilgili yaklaşımlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma tekniklerinden birisi olan anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük bir bölümünün, derslere yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerine katkı sağlayan öğretim elemanı davranışları arasında ilk sıraya, “alanları ile ilgili kendilerine yöneltilen sorulara ikna edici cevaplar verebilmesi” ni yerleştirdikleri tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Açıkgöz, Kamile Ün, Aktif Öğrenme, İzmir: Biliş Yayınları, 2009
 • Aktepe, Vedat, “Eğitimde Bireyi Tanımanın Önemi”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, (2005): 15-24.
 • Aydın, M. Şevki, “Din Öğretiminde Öğrenci Merkezlilik”, Diyanet Aylık Dergi, 46, (2011): 26-29.
 • Celep, Cevat, Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama, Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2008.
 • Çetin, Mustafa Feyyaz ve Çiğdem Şahin Taşkın, “Sözlü Dönütün İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarı, Derse Yönelik Tutum ve Üstbilişsel Farkındalığına Etkisi”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, (2015): 39-67.
 • Hesapçıoğlu, Muhsin, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
 • İnceoğlu, Metin, Tutum, Algı, İletişim, İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınları, 2010.
 • Kağıtçıbaşı, Çiğdem, Yeni İnsan ve İnsanlar, İstanbul: Evrim Yayınevi, 2004.
 • Mahiroğlu, Ahmet, “Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler ve Yenilikler”, Eğitim Bilimine Giriş, Editörler: Özcan Demirel, Zeki Kaya, 4. Baskı, Ankara: PEGEM Akademi Yayınları, 2009.
 • Özkal, Neşe ve Duygu Çetingöz, “Akademik Başarı, Cinsiyet, Tutum ve Öğrenme Stratejilerinin Kullanımı”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 46, (2006): 259-275.
 • Senemoğlu, Nuray, Gelişim, Öğrenme ve Öğretim, Ankara: Ertem Matbaacılık, 1997.
 • Tavşancıl, Ezel, Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2002.

Instructor Behaviors Contributing to Positive Attitudes towards Lessons According to the Students of Islamic Science Faculty

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 3033 - 3053, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.266036

Öz

Emotional characteristics come in accordance with the facts that must be considered in the continuing training. The attitudes of the students towards the course are one of the emotional characteristics that affect the education-training process. It is rather difficult for students to get enough of the lessons they have developed negative attitudes. This research was carried out in order to determine the attitudes of the Faculty of Islamic Sciences students on the behaviors of academic staff contributing to the development of positive attitudes towards the lectures. A questionnaire which is one of the quantitative research techniques was used in the research. As a result of the research, it was determined that most of the students placed the first order among the teaching staff who contributed to the development of positive attitudes towards the lectures, to be able to give convincing answers to the questions directed to them.

Kaynakça

 • Açıkgöz, Kamile Ün, Aktif Öğrenme, İzmir: Biliş Yayınları, 2009
 • Aktepe, Vedat, “Eğitimde Bireyi Tanımanın Önemi”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, (2005): 15-24.
 • Aydın, M. Şevki, “Din Öğretiminde Öğrenci Merkezlilik”, Diyanet Aylık Dergi, 46, (2011): 26-29.
 • Celep, Cevat, Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama, Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2008.
 • Çetin, Mustafa Feyyaz ve Çiğdem Şahin Taşkın, “Sözlü Dönütün İlkokul Öğrencilerinin Akademik Başarı, Derse Yönelik Tutum ve Üstbilişsel Farkındalığına Etkisi”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, (2015): 39-67.
 • Hesapçıoğlu, Muhsin, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
 • İnceoğlu, Metin, Tutum, Algı, İletişim, İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınları, 2010.
 • Kağıtçıbaşı, Çiğdem, Yeni İnsan ve İnsanlar, İstanbul: Evrim Yayınevi, 2004.
 • Mahiroğlu, Ahmet, “Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Gelişmeler ve Yenilikler”, Eğitim Bilimine Giriş, Editörler: Özcan Demirel, Zeki Kaya, 4. Baskı, Ankara: PEGEM Akademi Yayınları, 2009.
 • Özkal, Neşe ve Duygu Çetingöz, “Akademik Başarı, Cinsiyet, Tutum ve Öğrenme Stratejilerinin Kullanımı”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 46, (2006): 259-275.
 • Senemoğlu, Nuray, Gelişim, Öğrenme ve Öğretim, Ankara: Ertem Matbaacılık, 1997.
 • Tavşancıl, Ezel, Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2002.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nazım BAYRAKDAR
Uşak Üniverisitesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2016
Kabul Tarihi 15 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Bayrakdar, N. (2016). İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerine Göre Derslere Yönelik Olumlu Tutum Geliştirmelerine Katkı Sağlayan Öğretim Elemanı Davranışları . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 3033-3053 . DOI: 10.15869/itobiad.266036
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.