Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Belediye çalışanlarında sabır tutumunun yaşam kalitesi üzerine etkisi (Sakarya İli Örneği)

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2742 - 2757, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.266016

Öz

Çalışanlarda yaşam kalitesinin yüksek olması çalışanların fiziksel ve psikolojik motivasyonunu artırmaktadır. Çalışanlar iş hayatlarında karşılaştıkları sıkıntılarda bu sıkıntıları asmak için çeşitli yöntemlere başvururlar. Bu araştırmada sabrın çalışan yaşam kalitesinin yükselmesine olumlu etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmada sabır tutum ölçeği ve çalışan yaşam kalitesi ölçekleri kullanılmıştır. Yaşam kalitesi bireyin fiziksel işlevlerini, ruhsal durumunu, aile içindeki ve dışındaki toplumsal ilişkilerini, çevreden etkilenmişlik düzeylerini kapsar ve bu durumun bireyin işlevselliğinin ne derece etkilediğini gösterir. Bu araştırma 2015’te Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir kuruma uygulanarak yapılmış kesitsel bir çalışmadır. Yaşam kalitesi ortalamaları χ2=3,36, sabır tutum ortalamaları χ2=4,64 tür. Katılımcıların sabır tutum ortalaması, çalışan yaşam kalitesi ortalamasından daha yüksek gözlemlenmiştir. Bu çalışmaya katılanlarda sabır tutumunun yaşam kalitesini artırmada bir katkısı olmadığı görülmüştür. R2=,006.  Bu sonucun nedeni çalışanların tahammülü sabır ile aynı anlamda algıladıkları için olabilir. 

Kaynakça

 • Esen, A., Ergün Şenuzun, F., & Akyol Durmaz, A. (2003). Esen A., Ergün Şenuzun F., Akyol Durmaz A., 2000 Yılına YaklaşırkenHemşirelerin Yaşam Kalitesine Bir bakışı, Đzmir, 2003. II.Ulusal Hemşirelik Kongresi. İzmir.
 • Arslan, M. (2012). İş-Aile ve Aile- İş ÇatışmalarınınKadın Çalışanların İş Doyumlarına Etkisi. Birey ve Toplım, 2(3), 99-113.
 • Avcı, K., & Pala , K. (tarih yok). ., UIudağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çalışan Araştırma Görevlisi ve Uzman Doktorların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilesi. 05 11, 2006 tarihinde http://www.uludag.edu.tr. adresinden alındı
 • Ayan, S. (2007). Aile İçinde Şiddete Uğrayan Çocukların Saldırganlık Eğilimleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8, 91-102.
 • Ayçicek, A., Aktaş, G., & Çelen, Ö. (2006). Şanlıurfaİilindeki 69 Çocuk Tüberkülozu Vakasının Klinik, Radyolojik ve Epidemiyolojik Özellikleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 49, 205-212.
 • Başaran , S., Güzel , R., & Sarpel, T. (tarih yok). Yaşam Kalitesi ve Sağlık Sonuçlarını Değerlendirme Ölçütleri. 04 22, 2006 tarihinde . http://www.cu.edu.tr. adresinden alındı
 • Battal, A. (2008). Boşanma Sebepleri, Bilimsel Araştırma Projesi Uygulama Sonuçları. İstanbul: Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ADAG Vakfı (Akademik Dayanışma Araştırma ve Geliştirme Vakfı) Eflatun Matbaacılık.
 • Combs-Orme, T., & Thomas , K. (1997). Assesment of Troubled Families. Social Work Research, 21(4).
 • Çebi, E., & Erdoğan, D. (2014). Stres Yönetimi Eğitiminin Polis Memurlarının Stres Belirtileri ve Algılanan Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi. Turkish Journal of Police Studies/, 16(1), 25-42.
 • Çilli, A., Kaya, N., Bodur, S., & Özkan, İ. (2004). (2004). Ev kadınlarında ve çalışan evli kadınlarda psikolojik belirtilerin karşılaştırılması. Genel Tıp Dergisi, 14(1), 1-5.
 • Doğan, M. (2014). Dindarlık Sabır ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkiler. Erzurum: Yayınlanmamış Dr. Tezi.
 • Doğan, M., & Gülmez , Ç. (2014). Sabır Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Atatük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(42), 263-279.
 • el-İsfahanî, R. (2012). Müfredat Elfazi’l Kur’an-Kur’an Kavramları Sözlüğü, (3. Baskı). (Y. Türker, Çev.) İstanbul: Pınar Yayınları.
 • Erdem, B. (2013). Çalışma Yaşamı Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İşgörenler Tarafından Algılanması: Otel Çalışanları üzerine Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(35), 135-150.
 • Giray , H., & Keskinoğlu, P. (2006). İlkokul Öğrencilerinde Enterobius vermicularis Varlığı ve Etkileyen Etmenler. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30(2), 99-102.
 • Hood , R., Hill, P., & Spilka, B. (2009). The Psychology of Religion- An Emprical Approach, (Fourth Edition). New York: Guilford Press.
 • Huzzard, T. (2003). The Convergence of the Quality of Working Life and Competitiveness. : . Stockholm: National Institute for Working Life.
 • Kabaklı Çimen, L. (2015). 5. Öğretmenlerin Aile İşlevleri ile Mesleki Performans Düzeylerinin Karşılaştırılması. 2015;8.37. Journal of International Social Research, 8(37).
 • Kağıtçıbaş, Ç. (1996). İnsan ve İnsanla (9 b.). İstanbul: Evrim Matbaası.
 • Müezzinoğlu, T. (2005, 03). Yaşam kalitesi. Üroonkolji Bülteni., s. 25-29.
 • Nolen-Hoeksema, S. (1987). Sex Differences in Unipolar Depression: Evidence and Theory. Psychological Bulletin, 101(2), 259-282.
 • Nolen-Hoeksema, S., & Harell, Z. (2002). Rumination, Depression, and Alcohol Use: Tests of Ge n d e r Differences. Journal of Cognitive Psychotherapy, 16(4), 391-403.
 • Özçetin, A., Mayda , A., Karaca, A., & Akkuş, D. (2007). . Geniş Ailede Gelin Olmak Ruhsal Belirtileri Etkiliyor mu? NewSymposium Journal, 45(3), 113-118.
 • Özdoğan, Ö. (2006). Mutluluğu Seçiyorum. Ankara : Lotus Yayınevi.
 • Özmen, A. (2006). Öfke:Kuramsal Yaklaşımlar ve Bireylerde Öfkenin Ortaya Çıkmasına Neden Olan Etmenler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi yıl: 2006, cilt: 39, sayı: 1, 39-56, 39(1), 39-56.
 • Pargament , K. (2003). “Tanrım Bana Yardım Et” Din Psikolojisi Açısından Başa Çıkmanın Teorik Çatısına Doğru”. Tabula Rasa, 3(9), 207-235.
 • Petterson , J., & Hawley, D. (1998). “Effects of Stressor on Parenting Attitudes and Family Functioning in Primary Preventing Program”. Family Relations, 47, 221-227.
 • Robertson, R. (1999). Küreselleşme- Toplum Kuramı ve Küresel Kültür. (Ü. Hüsrev, Çev.) Ankara: Yolsal.
 • S., N. (2014). Aile Danışmanlığı (11 b.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sardoğan, M., & Kaygusuz , C. (2006). Antisosyal Kişilik Bozukluğu Tanısı Almış ve Almamış Olan Bireylerin Duygusal Zeka Düzeyleri Açısından İncelenmesi. , 2006 (7) 1: 85–102. Ege Eğitim Dergisi, 7, 85-102.
 • Schnitker, S. (2010). An Examination of Patience and Well-being. California : Dissertation Doctor of Philosophy in Psychology.
 • Sivil Toplum Akademisi. (2009, 7 09). http://www.siviltoplumakademisi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=133:yasam-kalitesi&catid=53:insan-haklari-belgeleri&Itemid=131. 10 01, 2015 tarihinde http://www.siviltoplumakademisi.org.tr. adresinden alındı
 • Snyder, C., & Kevin and David R Sigmon, L. (2002). “Hope Theory- A Member of The Positive Psychology Family”. New York: Oxford University Press.
 • Şeker, M. (2011). İstanbul'da Yaşam Kalitesi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Şimşek, Ş., Akgemci, T., & Çelik, A. (1998). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.
 • Top, M., Özden, S., & Sevim, M. (2003). Psikiyatride Yaşam Kalitesi. Düşünen Adam, 16(1), 18-23. http://www.dusunenadamderg.net/tr. adresinden alındı
 • Türk Dil Kurumu. (1988). Türkçe Sözlük (Cilt 2). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi.
 • Yeşil, A., ERGÜN, Ü., AMASYALI, C., ER, F., OLGUN, N., & AKER, A. (2010). Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe Uyarlaması Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi, Galenos Yayınevi tarafından basılmıştır, 47, 111-117.
 • Yıldırım , A., & Hacıhasanoğlu, R. (2011). Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başa çıkma Düzeyleri ve Ruhsal Durumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni (TAF Preventive Medicine Bulletin), Periodical of Gulhane Medical Faculty Dpt. of Public Health, 10(3), 293-302.

Impact of the Patience Attitude on the Quality of Life in Municipal Employees. (Sakarya Province Example)

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8, 2742 - 2757, 25.12.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.266016

Öz

The work life quality is a management approach that increases the physical and psychological motivation of the employees. Employees put in practice various coping style related the problems that they encounter in their work life. The aim of this study is to investigate the positive effects of the patience attitude on improving the life quality This research is a cross-sectional study on an institution of Sakarya Metropolitan Municipality in 2015. The study hypothesis is based on that the patience makes a positive contribution to the quality of life. The means are for the quality of life χ2=3.36 and patience attitude χ2=4.64. There was nosignificant relationship between the attitude of patience and the employees’ life quality, p=0.11, p<.05. However, there was a significant relationship between the patience attitude of employeesand the long-term patience which is the sub-type of life quality, [F(83)=327; p=003, p<.01]. Inconclusion, there is no significant effect of the life quality observed on the patience attitudes R2=,006. These findings may imply that the workers perceive the patience as enduring the hardships. 

Kaynakça

 • Esen, A., Ergün Şenuzun, F., & Akyol Durmaz, A. (2003). Esen A., Ergün Şenuzun F., Akyol Durmaz A., 2000 Yılına YaklaşırkenHemşirelerin Yaşam Kalitesine Bir bakışı, Đzmir, 2003. II.Ulusal Hemşirelik Kongresi. İzmir.
 • Arslan, M. (2012). İş-Aile ve Aile- İş ÇatışmalarınınKadın Çalışanların İş Doyumlarına Etkisi. Birey ve Toplım, 2(3), 99-113.
 • Avcı, K., & Pala , K. (tarih yok). ., UIudağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çalışan Araştırma Görevlisi ve Uzman Doktorların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilesi. 05 11, 2006 tarihinde http://www.uludag.edu.tr. adresinden alındı
 • Ayan, S. (2007). Aile İçinde Şiddete Uğrayan Çocukların Saldırganlık Eğilimleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8, 91-102.
 • Ayçicek, A., Aktaş, G., & Çelen, Ö. (2006). Şanlıurfaİilindeki 69 Çocuk Tüberkülozu Vakasının Klinik, Radyolojik ve Epidemiyolojik Özellikleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 49, 205-212.
 • Başaran , S., Güzel , R., & Sarpel, T. (tarih yok). Yaşam Kalitesi ve Sağlık Sonuçlarını Değerlendirme Ölçütleri. 04 22, 2006 tarihinde . http://www.cu.edu.tr. adresinden alındı
 • Battal, A. (2008). Boşanma Sebepleri, Bilimsel Araştırma Projesi Uygulama Sonuçları. İstanbul: Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ADAG Vakfı (Akademik Dayanışma Araştırma ve Geliştirme Vakfı) Eflatun Matbaacılık.
 • Combs-Orme, T., & Thomas , K. (1997). Assesment of Troubled Families. Social Work Research, 21(4).
 • Çebi, E., & Erdoğan, D. (2014). Stres Yönetimi Eğitiminin Polis Memurlarının Stres Belirtileri ve Algılanan Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi. Turkish Journal of Police Studies/, 16(1), 25-42.
 • Çilli, A., Kaya, N., Bodur, S., & Özkan, İ. (2004). (2004). Ev kadınlarında ve çalışan evli kadınlarda psikolojik belirtilerin karşılaştırılması. Genel Tıp Dergisi, 14(1), 1-5.
 • Doğan, M. (2014). Dindarlık Sabır ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkiler. Erzurum: Yayınlanmamış Dr. Tezi.
 • Doğan, M., & Gülmez , Ç. (2014). Sabır Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Atatük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(42), 263-279.
 • el-İsfahanî, R. (2012). Müfredat Elfazi’l Kur’an-Kur’an Kavramları Sözlüğü, (3. Baskı). (Y. Türker, Çev.) İstanbul: Pınar Yayınları.
 • Erdem, B. (2013). Çalışma Yaşamı Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İşgörenler Tarafından Algılanması: Otel Çalışanları üzerine Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(35), 135-150.
 • Giray , H., & Keskinoğlu, P. (2006). İlkokul Öğrencilerinde Enterobius vermicularis Varlığı ve Etkileyen Etmenler. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30(2), 99-102.
 • Hood , R., Hill, P., & Spilka, B. (2009). The Psychology of Religion- An Emprical Approach, (Fourth Edition). New York: Guilford Press.
 • Huzzard, T. (2003). The Convergence of the Quality of Working Life and Competitiveness. : . Stockholm: National Institute for Working Life.
 • Kabaklı Çimen, L. (2015). 5. Öğretmenlerin Aile İşlevleri ile Mesleki Performans Düzeylerinin Karşılaştırılması. 2015;8.37. Journal of International Social Research, 8(37).
 • Kağıtçıbaş, Ç. (1996). İnsan ve İnsanla (9 b.). İstanbul: Evrim Matbaası.
 • Müezzinoğlu, T. (2005, 03). Yaşam kalitesi. Üroonkolji Bülteni., s. 25-29.
 • Nolen-Hoeksema, S. (1987). Sex Differences in Unipolar Depression: Evidence and Theory. Psychological Bulletin, 101(2), 259-282.
 • Nolen-Hoeksema, S., & Harell, Z. (2002). Rumination, Depression, and Alcohol Use: Tests of Ge n d e r Differences. Journal of Cognitive Psychotherapy, 16(4), 391-403.
 • Özçetin, A., Mayda , A., Karaca, A., & Akkuş, D. (2007). . Geniş Ailede Gelin Olmak Ruhsal Belirtileri Etkiliyor mu? NewSymposium Journal, 45(3), 113-118.
 • Özdoğan, Ö. (2006). Mutluluğu Seçiyorum. Ankara : Lotus Yayınevi.
 • Özmen, A. (2006). Öfke:Kuramsal Yaklaşımlar ve Bireylerde Öfkenin Ortaya Çıkmasına Neden Olan Etmenler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi yıl: 2006, cilt: 39, sayı: 1, 39-56, 39(1), 39-56.
 • Pargament , K. (2003). “Tanrım Bana Yardım Et” Din Psikolojisi Açısından Başa Çıkmanın Teorik Çatısına Doğru”. Tabula Rasa, 3(9), 207-235.
 • Petterson , J., & Hawley, D. (1998). “Effects of Stressor on Parenting Attitudes and Family Functioning in Primary Preventing Program”. Family Relations, 47, 221-227.
 • Robertson, R. (1999). Küreselleşme- Toplum Kuramı ve Küresel Kültür. (Ü. Hüsrev, Çev.) Ankara: Yolsal.
 • S., N. (2014). Aile Danışmanlığı (11 b.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sardoğan, M., & Kaygusuz , C. (2006). Antisosyal Kişilik Bozukluğu Tanısı Almış ve Almamış Olan Bireylerin Duygusal Zeka Düzeyleri Açısından İncelenmesi. , 2006 (7) 1: 85–102. Ege Eğitim Dergisi, 7, 85-102.
 • Schnitker, S. (2010). An Examination of Patience and Well-being. California : Dissertation Doctor of Philosophy in Psychology.
 • Sivil Toplum Akademisi. (2009, 7 09). http://www.siviltoplumakademisi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=133:yasam-kalitesi&catid=53:insan-haklari-belgeleri&Itemid=131. 10 01, 2015 tarihinde http://www.siviltoplumakademisi.org.tr. adresinden alındı
 • Snyder, C., & Kevin and David R Sigmon, L. (2002). “Hope Theory- A Member of The Positive Psychology Family”. New York: Oxford University Press.
 • Şeker, M. (2011). İstanbul'da Yaşam Kalitesi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Şimşek, Ş., Akgemci, T., & Çelik, A. (1998). Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.
 • Top, M., Özden, S., & Sevim, M. (2003). Psikiyatride Yaşam Kalitesi. Düşünen Adam, 16(1), 18-23. http://www.dusunenadamderg.net/tr. adresinden alındı
 • Türk Dil Kurumu. (1988). Türkçe Sözlük (Cilt 2). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi.
 • Yeşil, A., ERGÜN, Ü., AMASYALI, C., ER, F., OLGUN, N., & AKER, A. (2010). Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe Uyarlaması Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi, Galenos Yayınevi tarafından basılmıştır, 47, 111-117.
 • Yıldırım , A., & Hacıhasanoğlu, R. (2011). Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başa çıkma Düzeyleri ve Ruhsal Durumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni (TAF Preventive Medicine Bulletin), Periodical of Gulhane Medical Faculty Dpt. of Public Health, 10(3), 293-302.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet KARAKAŞ
KARABUK UNIV
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 14 Kasım 2016
Kabul Tarihi 15 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Karakaş, A. (2016). Belediye çalışanlarında sabır tutumunun yaşam kalitesi üzerine etkisi (Sakarya İli Örneği) . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (8) , 2742-2757 . DOI: 10.15869/itobiad.266016
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.