Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Using of Ethnographic Communicatıon Codes in Turkish Television Movies As Popular Culture Product: An Example Of Dirilis “Ertugrul” Movie

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2332 - 2341, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.260269

Öz

Culture, as it is known, affects human’s thoughts structures, behavior patterns and this situation plays role in formation of communication styles. Ethnographic communication examines person’s verbal and nonverbal communication form in context of cultural. It is possible to encounter with ethnographic codes in both real life and television screen. It can be reached to information about people’s values, clothing styles, communication styles, language features, norms, belief structures, rituals in especially television movies described a certain historical period. With these codes products using movies characters and reminiscenting that erahave become consumption tools. So popular culture is made as commercialization of culture.

This study deals with ethnographic communication codes used in “Diriliş Ertuğrul” which is one of Turkish television movies according to SPEAKING acronym of Hymes. The purpose of study is that analyzing Turkish movies as product of popular culture in terms of ethnographic communication. In this way, the cultural context reading of codes such as clothing style, forms of speech, behaviors, communication tools of players in “Dirilis Ertugrul” movie is provided accurately.    

Kaynakça

 • Adorno, T. W. (2007). Kültür Endüstrisi: Kültür Yönetimi. Çevirenler: Nihat Ünler, Mustafa Tüzel, Elçin Gen. İstanbul: İletişim Yayınevi.
 • Baki Nalcıoğlu, Z. S. (2016). Metinlerarası Uygulamaya Bir Örnek: Diriliş “Ertuğrul”. Milli Folklor Dergisi. Yıl: 28 Sayı: 109, 58-70.
 • Çakır, M. (2013). Medya ve Modernlik. İstanbul: Parşömen Yayıncılık.
 • Erdoğan, İ.(2004). Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzerine.Eğitim Dergisi.Özel Sayı: Popüler Kültür ve Gençlik. Cilt: 5 Sayı: 57, 7-19.
 • Gumperz, J. (1972). Socialinguistics and Communication in Small Groups. Socialinguistics: Selected Readings. England: Penguin Books.
 • Kellner, D. (1993).Toplumsal Teori Olarak Postmodernizm: Bazı Meydan Okumalar ve Sorunlar (Çeviren: Mehmet Küçük).Modernite Versus Postmodernite (Derleyen: Mehmet Küçük). İstanbul:Vadi Yayınları.
 • Mutlu, E. (2005). Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Süar, S. (2013). Alımlama Kuramı Ekseninde Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Yunan Halkı Üzerindeki Etkileri. E Dergi. Sayı: 65.
 • Şentürk, Ü. (2007). Popüler Bir Kültür Örneği Olarak Futbol. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 31 No: 1. 25-41.
 • Torabi, M. A. (2004). Linguisticsof Ethnography of Communication. Journal of Faculty of Letters and Humanities.Year: 47 No: 190. 35-45.
 • Uyanık, S. (2009). Dede Korkut Anlatımlarında Metinlerarası Söylem. Milli Folklor Dergisi. Yıl: 21 Sayı: 83. 30-40.
 • Yaylagül, L. (2010). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/15/01/2011Erişim Tarihi: 20.01.2016.
 • http://www.reytingsonuclari.com/2016/6/mayis-ayi-aylik-reyting-sonuclari-h1693.html Erişim Tarihi: 08.06.2016
 • http://www.dirilisertugrul.org/dirilis-ertugrul-dizisinin-konusu-ne.html
 • Erişim Tarihi: 14.02.2016.

Popüler Kültür Ürünü Olarak Türk Televizyon Dizilerinde Etnografik İletişim Kodların Kullanımı: Diriliş “Ertuğrul” Dizisi Örneği

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2332 - 2341, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.260269

Öz

Kültür, insanların düşünce yapılarını, davranış kalıplarını etkilemekte ve bu durum, iletişim tarzlarının şekillenmesinde rol oynamaktadır. Kültürün iletişim üzerindeki etkilerini inceleyen etnografik iletişim, kişilerin sözlü ve sözsüz iletişimim biçimlerini kültürel bağlamda incelemektedir. Gerek gerçek yaşamda gerekse televizyon ekranlarında etnografik iletişim kodlarını görmek mümkündür. Özellikle belli bir tarihi dönemin anlatıldığı televizyon dizilerinde o döneme ilişkin insanların değerleri, giyim tarzları, haberleşme şekilleri, dil özellikleri, normları, inanç yapıları, ritüelleri...vb  hakkında bilgiye ulaşılmaktadır. Bu kodlarla birlikte dizi karakterlerinin kullandıkları ve o dönemi çağrıştıran ürünler, tüketim aracı haline gelmekte, böylece kültürün ticarileştirilmesi olarak tanımlanan popüler kültür oluşmaktadır. Bu çalışma, Hymes’ın SPEAKING akronumuna göre Türk televizyon dizilerinden biri olan Diriliş“Ertuğrul” dizisinde kullanılan etnografik iletişim kodlarını incelemektedir. Çalışmanın amacı, popüler kültür ürünü olarak Türk televizyon dizilerinden seçilen örnek bir diziyi etnografik iletişim açısından değerlendirilmektedir. Böylece kültürel özellikler bağlamında Diriliş “Ertuğrul” dizisinde yer alan oyuncuların giyim tarzı, konuşma biçimleri, davranışları, kullandıkları iletişim araçları gibi etnografik iletişim kodların doğru bir şekilde okunması sağlanmaktadır.

 

Kaynakça

 • Adorno, T. W. (2007). Kültür Endüstrisi: Kültür Yönetimi. Çevirenler: Nihat Ünler, Mustafa Tüzel, Elçin Gen. İstanbul: İletişim Yayınevi.
 • Baki Nalcıoğlu, Z. S. (2016). Metinlerarası Uygulamaya Bir Örnek: Diriliş “Ertuğrul”. Milli Folklor Dergisi. Yıl: 28 Sayı: 109, 58-70.
 • Çakır, M. (2013). Medya ve Modernlik. İstanbul: Parşömen Yayıncılık.
 • Erdoğan, İ.(2004). Popüler Kültürün Ne Olduğu Üzerine.Eğitim Dergisi.Özel Sayı: Popüler Kültür ve Gençlik. Cilt: 5 Sayı: 57, 7-19.
 • Gumperz, J. (1972). Socialinguistics and Communication in Small Groups. Socialinguistics: Selected Readings. England: Penguin Books.
 • Kellner, D. (1993).Toplumsal Teori Olarak Postmodernizm: Bazı Meydan Okumalar ve Sorunlar (Çeviren: Mehmet Küçük).Modernite Versus Postmodernite (Derleyen: Mehmet Küçük). İstanbul:Vadi Yayınları.
 • Mutlu, E. (2005). Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Süar, S. (2013). Alımlama Kuramı Ekseninde Muhteşem Yüzyıl Dizisinin Yunan Halkı Üzerindeki Etkileri. E Dergi. Sayı: 65.
 • Şentürk, Ü. (2007). Popüler Bir Kültür Örneği Olarak Futbol. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 31 No: 1. 25-41.
 • Torabi, M. A. (2004). Linguisticsof Ethnography of Communication. Journal of Faculty of Letters and Humanities.Year: 47 No: 190. 35-45.
 • Uyanık, S. (2009). Dede Korkut Anlatımlarında Metinlerarası Söylem. Milli Folklor Dergisi. Yıl: 21 Sayı: 83. 30-40.
 • Yaylagül, L. (2010). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/15/01/2011Erişim Tarihi: 20.01.2016.
 • http://www.reytingsonuclari.com/2016/6/mayis-ayi-aylik-reyting-sonuclari-h1693.html Erişim Tarihi: 08.06.2016
 • http://www.dirilisertugrul.org/dirilis-ertugrul-dizisinin-konusu-ne.html
 • Erişim Tarihi: 14.02.2016.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Melis YALÇIN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 29 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Yalçın, M. (2016). Popüler Kültür Ürünü Olarak Türk Televizyon Dizilerinde Etnografik İletişim Kodların Kullanımı: Diriliş “Ertuğrul” Dizisi Örneği . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 2332-2341 . DOI: 10.15869/itobiad.260269

Cited By

TV dizi adlarındaki kelime türlerinin tahlil ve tasnifi
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Gülşah PARLAK KALKAN
https://doi.org/10.29000/rumelide.885506
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.