Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Importance Of Entrepreneurship On City Branding: The Case Of Usak

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2259 - 2276, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.260264

Öz

City branding in the simplest term is able to be defined as adaptation of product or service marketing in the traditional marketing to city. In order to create a branding city, activities such as investment, exportation, tourism, education, culture and sport should be an attractive position in the mind of people. In addition to city branding, having entrepreneurs who can be benefited from these positions are very important. In this respect, there is a need to determine the relationship between entrepreneurs’ tendency and city branding.

In this study, the effect of city branding on entrepreneurship tendency is discussed through the use of city branding perception scale and entrepreneurship tendency scale that encompasses three dimensions as locus of control, open to innovation and creativity.. The survey practice which is one of the emprical methods was carried out on students of Usak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences and analyzed via statistical package software.                

Kaynakça

 • Alaş, Betül (2009). Marka Kent Olmak- II.
 • Anholt, Simon, (2006). The Anholt-GMI City Brands Index: How The World Sees The World’s Cities. Place Branding, 2-1.+
 • Aykan, E. (2002), “Girişimcilik ve Girişimcilerin Liderlik Davranışları”,s.1–160, Kayseri.
 • Çarıkçı, İ.H. ve Koyuncu, O., (2010). Bireyci – Toplumcu Kültür ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (3), 1-18.
 • Döm, S.(2006), “Girişimcilik ve küçük İşletme Yöneticiliği”, Detay yayıncılık, s.1–105, Ankara.
 • Emin, N. , (2012). Marka Kent Oluşturmada Sembol Yapıların Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği A.B.D., Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Ersoy Melih, H. ve Çağatay KESKİNOK (1997). Küreselleşme ve Yerelleşme, Ada Kentliyim Dergisi, 3-9.
 • Friedman, John (1986). The World Hyphothesis, Development and Change, 17-70.
 • Gelder, S.V. ve Allan, M. (2006). City branding: How cities compete in the 21st century. UK: Primaveraquint.
 • Güler, B. (2010), “Sosyal Girişimcilik”, Efil Yayınevi, s.1-45, Ankara
 • İlgüner, M. ve Asplund, C. (2011). Marka Şehir. İstanbul: Marketing Yayınları.
 • Jackson, D.N. (1994). Jackson Personality Inventory—Revised Manual. Port Heron MI: Sigma Assessment Systems, Inc.
 • Kalaycı, Ş. , (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (5. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kotler P., Armstrong G., Saunders J., ve Wong V. (2001). Principles of Marketing (3rd European Edition). Pearson Education.+
 • Kotler, Philip (2004). Opinion Pieces Where is Place Branding Heading?. Place Marketing, 1-12.
 • Köker, N., ve Göztaş, A. (2010). Dıgıtalızatıon Of The Cıtıes: An Analysıs Of Cıty Munıcıpalıty Web Sıtes As A Part Of Cıty Brand. Journal Of Yasar University, 5(20), 3334.
 • Özman, Dilek. (2008). Markalaşma ve Getirdikleri.
 • Peker, Afife Esra (2006). Kentin Markalaşma Sürecinde Çağdaş Sanat Müzelerinin Rolü; Kent Markalaşması ve Küresel Landmark, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Prilenska, V. (2012). City Branding as a Tool for Urban Regeneration: Towards a Theoretical Framework. Architecture & Urban Planning, (6), 14.
 • Reis Al ve Ries Laura (2000). Marka Yaratmanın 22 Kuralı, (Çeviren: ÖZDEMİR Atakan). Ankara: MediaCat Kitapları.
 • Rotter, J.B. (1996). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80, 1-28.
 • Seppo, K. Rainisto (2003). Success Factors Of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices In Northern Europe And The United States, Doctoral Dissertation. s:43
 • Tek, M. (2009). Kamu Yatırımlarında Turizmin Yeri, Türkiye Turizm Stratejisi 2033'de Marka Kentler Projesi: Eleştirel Bir değerlendirme. Anatolia /Turizm Araştırmaları Dergisi, 20(2), 169.
 • Tekin, M, (2005) “Girişimcilik”, Günay Ofset Matbaacılık, Konya.
 • http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/fall2007/sb5002/sb5002-11-regresyon-analizi.pdf Erişim Tarihi: 02.10.2013

Şehir Markalaşmasında Girişimciliğin Önemi: Uşak İli Örneği

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2259 - 2276, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.260264

Öz

Şehir markalaşması, en basit tanımıyla geleneksel pazarlamadaki ürün ya da hizmet pazarlamasının şehre uyarlanması şeklinde tanımlanabilmektedir. Markalaşan bir şehir oluşturmak için; yatırım, ihracat, turizm, eğitim, kültür ve spor gibi faaliyetler insanların zihinlerinde ilgi çekici bir hale getirilmelidir. Şehir markalaşmasının yanı sıra bu durumdan yararlanabilecek girişimcilerin olması da çok önemlidir. Bu açıdan, girişimcilik eğilimlerinin şehir markalaşması ile ilişkisinin belirlenmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada, şehir markalaşmasının girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi marka şehir algısı ölçeği ile kontrol odağı, yeniliğe açıklık ve yaratıcılık olarak üç boyutu kapsayan girişimcilik eğilimi ölçeği kullanılarak ele alınmaktadır. Görgül yöntemlerden biri olan anket uygulaması Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılarak istatistiksel paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir.

Kaynakça

 • Alaş, Betül (2009). Marka Kent Olmak- II.
 • Anholt, Simon, (2006). The Anholt-GMI City Brands Index: How The World Sees The World’s Cities. Place Branding, 2-1.+
 • Aykan, E. (2002), “Girişimcilik ve Girişimcilerin Liderlik Davranışları”,s.1–160, Kayseri.
 • Çarıkçı, İ.H. ve Koyuncu, O., (2010). Bireyci – Toplumcu Kültür ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (3), 1-18.
 • Döm, S.(2006), “Girişimcilik ve küçük İşletme Yöneticiliği”, Detay yayıncılık, s.1–105, Ankara.
 • Emin, N. , (2012). Marka Kent Oluşturmada Sembol Yapıların Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği A.B.D., Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Ersoy Melih, H. ve Çağatay KESKİNOK (1997). Küreselleşme ve Yerelleşme, Ada Kentliyim Dergisi, 3-9.
 • Friedman, John (1986). The World Hyphothesis, Development and Change, 17-70.
 • Gelder, S.V. ve Allan, M. (2006). City branding: How cities compete in the 21st century. UK: Primaveraquint.
 • Güler, B. (2010), “Sosyal Girişimcilik”, Efil Yayınevi, s.1-45, Ankara
 • İlgüner, M. ve Asplund, C. (2011). Marka Şehir. İstanbul: Marketing Yayınları.
 • Jackson, D.N. (1994). Jackson Personality Inventory—Revised Manual. Port Heron MI: Sigma Assessment Systems, Inc.
 • Kalaycı, Ş. , (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (5. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kotler P., Armstrong G., Saunders J., ve Wong V. (2001). Principles of Marketing (3rd European Edition). Pearson Education.+
 • Kotler, Philip (2004). Opinion Pieces Where is Place Branding Heading?. Place Marketing, 1-12.
 • Köker, N., ve Göztaş, A. (2010). Dıgıtalızatıon Of The Cıtıes: An Analysıs Of Cıty Munıcıpalıty Web Sıtes As A Part Of Cıty Brand. Journal Of Yasar University, 5(20), 3334.
 • Özman, Dilek. (2008). Markalaşma ve Getirdikleri.
 • Peker, Afife Esra (2006). Kentin Markalaşma Sürecinde Çağdaş Sanat Müzelerinin Rolü; Kent Markalaşması ve Küresel Landmark, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Prilenska, V. (2012). City Branding as a Tool for Urban Regeneration: Towards a Theoretical Framework. Architecture & Urban Planning, (6), 14.
 • Reis Al ve Ries Laura (2000). Marka Yaratmanın 22 Kuralı, (Çeviren: ÖZDEMİR Atakan). Ankara: MediaCat Kitapları.
 • Rotter, J.B. (1996). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80, 1-28.
 • Seppo, K. Rainisto (2003). Success Factors Of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practices In Northern Europe And The United States, Doctoral Dissertation. s:43
 • Tek, M. (2009). Kamu Yatırımlarında Turizmin Yeri, Türkiye Turizm Stratejisi 2033'de Marka Kentler Projesi: Eleştirel Bir değerlendirme. Anatolia /Turizm Araştırmaları Dergisi, 20(2), 169.
 • Tekin, M, (2005) “Girişimcilik”, Günay Ofset Matbaacılık, Konya.
 • http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/fall2007/sb5002/sb5002-11-regresyon-analizi.pdf Erişim Tarihi: 02.10.2013

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet GÖKERİK


Mahmut TEKİN

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 29 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Gökerik, M. & Tekin, M. (2016). Şehir Markalaşmasında Girişimciliğin Önemi: Uşak İli Örneği . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 2259-2276 . DOI: 10.15869/itobiad.260264
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.