Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Planlamasında Teknoloji Bilgisi ve Gelecek Beklentilerinin Rolü

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2218 - 2231, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.260261

Öz

Bireylerin yaşamına yön veren en önemli kararlardan biri de kariyer seçimidir. Bu seçimde, bireyin kendine net hedefler koyarak, yeteneklerinin güçlü ve zayıf yönlerini de dikkate alarak ileride icra edeceği mesleği belirlemesi açısından önem arz etmektedir. Veriler, 2015-2016 yılında Gümüşhane Üniversitesinde öğrenim görmekte olan fen-edebiyat, mühendislik ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi lisans son sınıf öğrencileri arasından 180 öğrenci kolayda örnekleme tekniği ile seçilerek anket yoluyla derlenmiştir. Gerekli literatür taramasından sonra oluşturulan anketin ilk kısmında cinsiyet, yaş, bölüm, mezun olunan lise, kariyer planı (var-yok), anne-baba eğitim durumu, ailenin gelir durumu gibi demografik değişkenler, ikinci kısımda, teknoloji farkındalığını ölçen sorular, üçüncü kısımda ise gelecek beklentisini ölçen sorular yer almaktadır. Bu çalışmanın genel amacı üniversite son sınıf öğrencilerinin kariyer planlarına, teknoloji farkındalığı ve gelecek beklentileri etkisinin belirlenmesidir. Elde edilen veriler yardımıyla Lojistik Regresyon Analizi kullanılarak teknolojik farkındalık ve gelecek beklentisi bağımsız değişkenlerinin kariyer planı değişkene (var-yok) etkisi belirlenmiştir. Analiz sonucu, gençlerin kariyer planlaması üzerinde teknolojik farkındalık ile gelecek beklentisi etkisinin olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Barthorpe, S. ve Hall, M. (2006). “A collaborative approach to placement preparation and career planning for university students: a case study” Journal of Vocational Education & Training, Volume 52, 2000 - Issue 2, 165-175.
 • Bowlsbey, J. A. H. ve Sampson, J. P. (2001). “Computer Based Career Planning Systems: Dreams and Realities”, The Career Development Quarterly, Explore This Journal, Volume 49, Issue 3, 250-260.
 • Büyüköztürk, Ş., Şekercioğlu, G. ve Çokluk, Ö. (2014). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları, 3.Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Çakır, R. ve Oktay, S. (2013). “Bilgi toplumu olma yolunda öğretmenlerin teknoloji kullanımları”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 35-54.
 • Çelik, H. C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). “İlköğretim Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Kümeleme Analizi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Güz ,5(4), 571-586.
 • Doğu, Ali H. (2008). “Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi”, Akademik Bilişim, 377-382.
 • Geissler, J. E. ve Horridge, P. (2014). “University Students’ Computer Knowledge and Commitment to Learning”, Journal of Research on Computing in Education, Volume 25, Issue 3, 347-365.
 • Gezen, T. ve Köroğlu, Ö. (2014). “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Seçimine Etki Eden Kariyer Çapalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, 213-234.
 • Güleri, M. (1998). “Üniversiteli ve İşçi Gençliğin Gelecek Beklentileri ve Kötümserlik-İyimserlik Düzeyleri”, Kriz Dergisi, 6(1), 55-65.
 • Günbatar, M. S. (2014). “Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, 121-135.
 • Harrington, T. F. (1997). Handbook of career planning for students with special needs. PRO-ED, 8700 Shoal Creek Blvd., Austin, TX 78757-6897.
 • Kalafat, T. (2012). “Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL):Türk Örneklemi İçin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi”, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (38), 169-179.
 • Kozak, M. A. ve Dalkıranoğlu, T. (2013). “Mezun Öğrencilerin Kariyer Algılamaları: Anadolu Üniversitesi Örneği”, Anadolu University Journal of Social Sciences, Vol. 13[1], 41-52.
 • Luzzo, D. A. (1995). “Gender Differences in College Students' Career Maturity and Perceived Barriers in Career Development”, Journal of Counselling and Development, Volume 73, Issue 3, 319-322.
 • Özçakmak, H. ve Köroğlu, M. (2015). “Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik beklentileri”, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 49-58.
 • Özdaşlı, K. (2008). Bireysel Kariyer Planlamada Etkili Olan Faktörler ve Üniversitelerin Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Özden, M. C. (2015). Bireysel Kariyer Yönetimi - 1: İş Yaşamına Hazırlık, Pegem Akademi Yayınları, 1. Baskı, Ankara.
 • Şentürk, E. ve Buran, K. (2015). “Ön Lisans Öğrencilerinin Kariyer Değerlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, Electronic Journal of Vocational Colleges- Kasım, 14.BÜROKON Özel Sayısı, 162-180.
 • Soysal, A. ve Söylemez, C. (2014). “İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlamalarına Etki Eden Faktörler: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği”, International Journal Of Economic And Administrative Studies, Sayı 12, 23-38.
 • Şanlı, T. ve Saraçlı, S. (2015). “Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 25-36.
 • Taşlıyan, M., Arı, N. ve Duzman, B. (2011). “İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlama Ve Kariyer Yönetimi: İibf Öğrencileri Üzerinde Bir Alan Araştırması”, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 231-241.
 • Tuncer, M. (2011). “Yükseköğretim Gençliğinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma”, International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/2, 933-946.
 • Üzüm, B. ve Uçkun, S. (2015). “Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Demografik Özellikleri İle Kariyer Geleceği Beklentilerinin Ölçülmesi: Kocaeli MYO Örneği”, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, Mayıs, sayı 3, 71-80.
 • Yavuzer, H. v.dğr. (2005). “Günümüz Gençliğinin Gelecek Beklentileri”, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 2, 93-103.
 • Yılmaz, İ. v.dğr. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Pınarhisar Myo Örneği”, Electronic Journal Of Vocational Colleges, Aralık, 2.2, 9-21.

The Role of Technology Knowledge and Future Prospects of the University Students over Their Career Planning

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2218 - 2231, 29.10.2016
https://doi.org/10.15869/itobiad.260261

Öz

Career planning for university students is important to advance business life to turn to their interest in accordance with their capabilities and to get used to the professional life. It is believed that can be affected their career planning, technological knowledge and skills required by the business, the future prospects of students. The data set has been collected by using the convenience sampling method utilizing data from a sample of 180 undergraduate level senior class students studying at the Science&Letters, Engineering and Economics Faculties of Gumushane University. The survey was created considering literature and consists of three parts. Part one is including questions about demographics such as gender, age, education and income level. Part two includes questions measuring technology awareness level and part three includes questions about future prospects. At the empirical application stage of this study, the logistics regression analysis method has been used to analyze the data. The results of this study conclude that have significant effects on their career plans, the technology knowledge and future prospects.            

Kaynakça

 • Barthorpe, S. ve Hall, M. (2006). “A collaborative approach to placement preparation and career planning for university students: a case study” Journal of Vocational Education & Training, Volume 52, 2000 - Issue 2, 165-175.
 • Bowlsbey, J. A. H. ve Sampson, J. P. (2001). “Computer Based Career Planning Systems: Dreams and Realities”, The Career Development Quarterly, Explore This Journal, Volume 49, Issue 3, 250-260.
 • Büyüköztürk, Ş., Şekercioğlu, G. ve Çokluk, Ö. (2014). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları, 3.Baskı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Çakır, R. ve Oktay, S. (2013). “Bilgi toplumu olma yolunda öğretmenlerin teknoloji kullanımları”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 35-54.
 • Çelik, H. C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). “İlköğretim Öğretmen Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Kümeleme Analizi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Güz ,5(4), 571-586.
 • Doğu, Ali H. (2008). “Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi”, Akademik Bilişim, 377-382.
 • Geissler, J. E. ve Horridge, P. (2014). “University Students’ Computer Knowledge and Commitment to Learning”, Journal of Research on Computing in Education, Volume 25, Issue 3, 347-365.
 • Gezen, T. ve Köroğlu, Ö. (2014). “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer Seçimine Etki Eden Kariyer Çapalarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, 213-234.
 • Güleri, M. (1998). “Üniversiteli ve İşçi Gençliğin Gelecek Beklentileri ve Kötümserlik-İyimserlik Düzeyleri”, Kriz Dergisi, 6(1), 55-65.
 • Günbatar, M. S. (2014). “Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, 121-135.
 • Harrington, T. F. (1997). Handbook of career planning for students with special needs. PRO-ED, 8700 Shoal Creek Blvd., Austin, TX 78757-6897.
 • Kalafat, T. (2012). “Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL):Türk Örneklemi İçin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi”, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (38), 169-179.
 • Kozak, M. A. ve Dalkıranoğlu, T. (2013). “Mezun Öğrencilerin Kariyer Algılamaları: Anadolu Üniversitesi Örneği”, Anadolu University Journal of Social Sciences, Vol. 13[1], 41-52.
 • Luzzo, D. A. (1995). “Gender Differences in College Students' Career Maturity and Perceived Barriers in Career Development”, Journal of Counselling and Development, Volume 73, Issue 3, 319-322.
 • Özçakmak, H. ve Köroğlu, M. (2015). “Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik beklentileri”, Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 49-58.
 • Özdaşlı, K. (2008). Bireysel Kariyer Planlamada Etkili Olan Faktörler ve Üniversitelerin Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Özden, M. C. (2015). Bireysel Kariyer Yönetimi - 1: İş Yaşamına Hazırlık, Pegem Akademi Yayınları, 1. Baskı, Ankara.
 • Şentürk, E. ve Buran, K. (2015). “Ön Lisans Öğrencilerinin Kariyer Değerlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, Electronic Journal of Vocational Colleges- Kasım, 14.BÜROKON Özel Sayısı, 162-180.
 • Soysal, A. ve Söylemez, C. (2014). “İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlamalarına Etki Eden Faktörler: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği”, International Journal Of Economic And Administrative Studies, Sayı 12, 23-38.
 • Şanlı, T. ve Saraçlı, S. (2015). “Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 25-36.
 • Taşlıyan, M., Arı, N. ve Duzman, B. (2011). “İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlama Ve Kariyer Yönetimi: İibf Öğrencileri Üzerinde Bir Alan Araştırması”, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 231-241.
 • Tuncer, M. (2011). “Yükseköğretim Gençliğinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma”, International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/2, 933-946.
 • Üzüm, B. ve Uçkun, S. (2015). “Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Demografik Özellikleri İle Kariyer Geleceği Beklentilerinin Ölçülmesi: Kocaeli MYO Örneği”, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, Mayıs, sayı 3, 71-80.
 • Yavuzer, H. v.dğr. (2005). “Günümüz Gençliğinin Gelecek Beklentileri”, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 2, 93-103.
 • Yılmaz, İ. v.dğr. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerinin Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Pınarhisar Myo Örneği”, Electronic Journal Of Vocational Colleges, Aralık, 2.2, 9-21.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nazlı ARIK Bu kişi benim


Burak SEYHAN

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 29 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Arık, N. & Seyhan, B. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Planlamasında Teknoloji Bilgisi ve Gelecek Beklentilerinin Rolü . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 2218-2231 . DOI: 10.15869/itobiad.260261
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.