Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Girişimcilik Tutum ve Algısı İle Altyapı Algısı Özelliklerinin TR33 Bölgesi ve Almanya’daki Türk Girişimciler Açısından Analizi*

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2092 - 2105, 29.10.2016

Öz

Son yıllarda girişimciliğin önemi giderek artmaktadır. Girişimcilik sosyal ve ekonomik hayatı doğrudan etkilemekte ve günümüz toplumlarını şekillendiren önemli dinamiklerden bir tanesidir. Toplumları oluşturan bireylerin özellikleri, tutum ve algıları ayrıca çatısı altında yaşadıkları devletlerin yapısı, ekonomik tutumu girişimciliği etkileyen etmenlerdendir. Benzer eğitime ve kişilik özelliklerine sahip bireyler farklı ülkelerde, farklı toplumsal yapılarda girişimcilik eğilimleri açısından önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çalışmada TR33 bölgesinde faaliyet gösteren girişimciler ile Almanya’daki Türk girişimcilerin girişimcilik tutum ve algısı ve girişimcilik altyapı özellikleri açısından analiz edilmiştir. Literatür taraması sonucunda elde edilen iki ölçeğin yer aldığı ve beş’liLikert ölçeği kullanılarak hazırlanan anket bu bölgedeki girişimcilere uygulanmıştır. Analiz sonucunda, cinsiyetlere, faaliyet gösterilen ülkeye, yaş durumuna ve eğitim durumuna göre TR33 bölgesindeki Türk girişimciler ile Almanya’daki Türk girişimcilerin girişimcilik tutum ve algısının ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yokken girişimcilik altyapısı algısı ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu anlaşılmıştır.Jel Kod: M13, M10, R11

Kaynakça

 • Bozkurt, Ö. Ç., Kalkan, A., Koyuncu, O. ve Alparslan, A. M. (2012). Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 15: 229-247.
 • Çelik, A. ve Akgemci, T. (2007). Girişimcilik Kültürü ve Kobiler. Geliştirilmiş 2. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • GEM. (2010). Global EntrepreneurshipMonitor, Executive Report. http://www.gemconsortium.org/report/47109.
 • GEM. (2014). Global EntrepreneurshipMonitor. Executive Report. http://www.gemconsortium.org/report/49079.
 • Kahya, C. ve İmamoğlu, İ. K. (2015). Ekonomi Okuryazarlığının Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Rolü. International Journal of SocialScience. 39: 139-156.
 • Karadeniz, E. (2014). 2013 Ve 2014 Verileriyle Türkiye’de Ve Bölgeler’de Girişimcilik. KOSGEB internet sitesi. http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/349/plan-raporlar-ve-mali-tablolar.
 • Kızılaslan, N. ve Karaömer, M. (2015). Hatay İli Kırsalındaki Kadınların Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi. 3(6): 371-379.
 • Köksal, Y ve Penez, S. (2015). Yüksek Girişimcilik Eğilimli Üniversiteli Gençlerin Demografik Özellikleri Ve Sektör Tercihleri Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 20(1):155-16.
 • Linan, F. ve Chen, Y. (2009). Development and Cross-Cultural Application of a SpesificInstrumenttoMeasureEntrepreneurialIntentions. EntrepreneurshipTheoryandPractice. 33: 593-617.
 • Liñán, F.,Rodríguez-Cohard, J. C. Ve Rueda-Cantuche, J. M. (2005). Factorsaffectingentrepreneurialintentionlevels. 45th Congress of theEuropeanRegionalScienceAssociation, Amsterdam, 23-27 August.
 • Livvarçin, Ö. ve Ünal, M. (2010). Model ProposalfortheAssesment of theRelationshipBetweenEntreprene-urshipandSustainable Development. Öneri Dergisi. 9(33): 199-206.
 • Marangoz, M. (2008). Girişimcilik. Çanakkale: Pozitif Matbaacılık.
 • Moriano, J.A.,Gorgievski, M., Laguna, M., Stephan, U. &Zarafshani, K. (2011, publishedonline first). A crossculturalapproachtounderstandingentrepreneurialintention. Journal ofCareer Development (http://jcd.sagepub.com/content/early/2011/01/05/0894845310384481).
 • OECD. (2001). Drivers of EconomicGrowth: Information Technology, InnovationandEntrepreneurship. OECD: Paris.
 • Özdemir, A.A. (2014). Kültür, Benlik Saygısı Ve Girişimcilik Eğilimi: Amerikan Ve Türk Üniversite Öğrencilerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 43(2): 351-367.
 • Özden K.,Temurlenk, M. S. ve Başar, S. (2008). Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri üzerine bir Araştırma. Review of Social, Economic& Business Studies. 11: 1-20.
 • Özdevecioğlu, M. ve Karaca M. (2015). Girişimcilik ve Girişimci Kişilik. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Sönmez, A. ve Toksoy A. (2014). Türkiye’de Girişimcilik ve Türk Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz. Yönetim ve Ekonomi, 21(2):41-58.
 • Şeşen, H., Soran, S. ve Caymaz, E. (2014). Toplumsal Kültürün Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Sosyal Ağ Kullanımının Aracılık Rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 41: 93-105.
 • Şeşen, H. ve Basım,H. N. (2012). Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 12:.21-28.
 • Trunk, D. ve Dermol, V. (2015). EU Integration Through Financial LiteracyAndEntrepreneurship. ManagingIntellectualCapitalandInnovationforSustainableandInclusiveSociety. Management, Knowledge and Learning Conference. 27-29 Mayıs: 2087-2092.

Features of Entrepreneurial Attitudes and Perceptions with Entrepreneurship Infrastructure In Terms Of TR33 Region and The German-Turkish Entrepreneurs

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2092 - 2105, 29.10.2016

Öz

The importance of entrepreneurship has been increasing in recent years. Entrepreneurship is one of the key Dynamics shaping today's society and directly affects the social and economic life. Characteristics of individuals that make up society, their attitudes, perceptions and also the structure and economic attitude of the state they live under the roof of are some of the economic factors affecting the entrepreneurship. The individuals have both similar education and personality characteristics from different countries and social structures may differ significantly in terms of  entrepreneurial orientation. In this study, the Turkish entrepreneurs in Germany and entrepreneurs operating in the TR33 are analyzed in terms of attitudes and perceptions of entrepreneurship and entrepreneurial infrastructure features. As a result of literature review two scale obtained and 5-point Likert-type questionnaire prepared and was administered to entrepreneurs in the region. In the analysis results, in terms of gender, country of operation, age and education level there is no signifant difference between the Turkish entrepreneurs in Germany and entrepreneurs operating in the TR33 region attitudes and perceptions of entrepreneurship mean. However, there is significant difference between them in terms of entrepreneurial infrastructure features’ perception.Jel Classification Codes: M13, M10, R11

Kaynakça

 • Bozkurt, Ö. Ç., Kalkan, A., Koyuncu, O. ve Alparslan, A. M. (2012). Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 15: 229-247.
 • Çelik, A. ve Akgemci, T. (2007). Girişimcilik Kültürü ve Kobiler. Geliştirilmiş 2. Baskı. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • GEM. (2010). Global EntrepreneurshipMonitor, Executive Report. http://www.gemconsortium.org/report/47109.
 • GEM. (2014). Global EntrepreneurshipMonitor. Executive Report. http://www.gemconsortium.org/report/49079.
 • Kahya, C. ve İmamoğlu, İ. K. (2015). Ekonomi Okuryazarlığının Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Rolü. International Journal of SocialScience. 39: 139-156.
 • Karadeniz, E. (2014). 2013 Ve 2014 Verileriyle Türkiye’de Ve Bölgeler’de Girişimcilik. KOSGEB internet sitesi. http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/349/plan-raporlar-ve-mali-tablolar.
 • Kızılaslan, N. ve Karaömer, M. (2015). Hatay İli Kırsalındaki Kadınların Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi. 3(6): 371-379.
 • Köksal, Y ve Penez, S. (2015). Yüksek Girişimcilik Eğilimli Üniversiteli Gençlerin Demografik Özellikleri Ve Sektör Tercihleri Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 20(1):155-16.
 • Linan, F. ve Chen, Y. (2009). Development and Cross-Cultural Application of a SpesificInstrumenttoMeasureEntrepreneurialIntentions. EntrepreneurshipTheoryandPractice. 33: 593-617.
 • Liñán, F.,Rodríguez-Cohard, J. C. Ve Rueda-Cantuche, J. M. (2005). Factorsaffectingentrepreneurialintentionlevels. 45th Congress of theEuropeanRegionalScienceAssociation, Amsterdam, 23-27 August.
 • Livvarçin, Ö. ve Ünal, M. (2010). Model ProposalfortheAssesment of theRelationshipBetweenEntreprene-urshipandSustainable Development. Öneri Dergisi. 9(33): 199-206.
 • Marangoz, M. (2008). Girişimcilik. Çanakkale: Pozitif Matbaacılık.
 • Moriano, J.A.,Gorgievski, M., Laguna, M., Stephan, U. &Zarafshani, K. (2011, publishedonline first). A crossculturalapproachtounderstandingentrepreneurialintention. Journal ofCareer Development (http://jcd.sagepub.com/content/early/2011/01/05/0894845310384481).
 • OECD. (2001). Drivers of EconomicGrowth: Information Technology, InnovationandEntrepreneurship. OECD: Paris.
 • Özdemir, A.A. (2014). Kültür, Benlik Saygısı Ve Girişimcilik Eğilimi: Amerikan Ve Türk Üniversite Öğrencilerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 43(2): 351-367.
 • Özden K.,Temurlenk, M. S. ve Başar, S. (2008). Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri üzerine bir Araştırma. Review of Social, Economic& Business Studies. 11: 1-20.
 • Özdevecioğlu, M. ve Karaca M. (2015). Girişimcilik ve Girişimci Kişilik. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Sönmez, A. ve Toksoy A. (2014). Türkiye’de Girişimcilik ve Türk Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz. Yönetim ve Ekonomi, 21(2):41-58.
 • Şeşen, H., Soran, S. ve Caymaz, E. (2014). Toplumsal Kültürün Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Sosyal Ağ Kullanımının Aracılık Rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 41: 93-105.
 • Şeşen, H. ve Basım,H. N. (2012). Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 12:.21-28.
 • Trunk, D. ve Dermol, V. (2015). EU Integration Through Financial LiteracyAndEntrepreneurship. ManagingIntellectualCapitalandInnovationforSustainableandInclusiveSociety. Management, Knowledge and Learning Conference. 27-29 Mayıs: 2087-2092.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Harun BÜBER Bu kişi benim


Fazlı YILDIZ
0000-0003-1387-7883


Göksel KARAŞ
0000-0003-4091-1258

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 29 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Büber, H. , Yıldız, F. & Karaş, G. (2016). Girişimcilik Tutum ve Algısı İle Altyapı Algısı Özelliklerinin TR33 Bölgesi ve Almanya’daki Türk Girişimciler Açısından Analizi* . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 2092-2105 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/24659/260252
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.