Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Classical and Modern Principles of Taxation Organization Framework of Settlement

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2077 - 2091, 29.10.2016

Öz

The state needs both quantity and source of public spending in order to meet the increasing diversity. The most important source of income in financing to meet such expenditures are taxes. The creation of a good tax system and which should also take into account the principle is important. At this stage, on behalf of the effective and efficient functioning of the tax system it can be mentioned taxation principles. Located constitutional nature of the tax forms, methods and principles of taxation a tool to facilitate the realization of the goals is a factor. The taxation principles and appeared to be successful it will be possible to speak of a qualified tax system. While being consistent with the terms of the taxation principles contained in the legislation will contribute to more favorable treatment of the system. In this study, one of the administrative tax dispute resolution methods will be examined in what degree of compliance with the settlement institution of taxation principles.

Kaynakça

 • Akdoğan, A. (2009). Kamu Maliyesi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 13. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Aksoy, Ş. (1998). Kamu Maliyesi, Gözden Geçirilmiş ve İlaveli 3. Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Cansız, H. (2014). Defterdarlik Çalışanlarının Vergileme İlkelerine Bakışı, AKÜ İİBF Dergisi, Cilt XVI, Sayı:2, 33-43.
 • Edizdoğan, N. (2004). Kamu Maliyesi, 8. Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Erdem, M., Tatlıoğlu, İ. Ve Şenyüz D. (2011). Kamu Maliyesi, Bursa: EkinYayınevi.
 • Gerçek, A., Bakar, F., Mercimek F. Çakır, E.U., ve Asa S. (2014). Vergilemenin Anayasal Temellerinin Çeşitli Ülkeler Açısından Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Çıkarımlar, AÜHFD, 63 (1), 81-130.
 • Gökbunar, A. R. (1998). Vergileme İlkeleri ve Küreselleşme, Yönetim ve Ekonomi, Sayı: 4, 177-202.
 • İnaltong, C. (2012). Gelişmiş Ülke Uygulamaları Işığında Türk Vergi Sisteminde Uzlaşma Müessesesi, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 375, 30-60.
 • Karabulut, K, Çomaklı, Ş.E., Başar, S. ve Doğruyol, C. (2009). Kamu Maliyesi, Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Nadaroğlu, H. (2000). Kamu Maliyesi Teorisi, 11. Baskı, İstanbul: Beta Basın Yayın Dağıtım.
 • Pehlivan, O. (2009). Kamu Maliyesi, Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Sağbaş, İ. (2008). Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası.
 • Şentürk, S. H. (2006). Vergilemede Adalet İlkesi Karşısında Düz ve Artan Oranlı Vergiler, Çimento İşveren Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, 16-25.
 • Şenyüz, D. (1993). Vergilemede İstikrar İlkesi ve Türk Vergi Mevzuatı, İstanbul: İÜ-İktisat Fakültesi, Maliye Araştırmaları Merkezi Yayınları No: 3694/542/77.
 • Şenyüz, D. (2011). Vergi Ceza Hukuku: Vergi Kabahatleri ve Suçları, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Turhan, S. (1998). Vergi Teorisi ve Politikasi, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Türk, İ. (2002). Kamu Maliyesi, Mevzuattaki Değişikliklere ve Son İstatistik Verilerine Göre Güncelleştirilmiş 4. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Uruş, A. F. (2014). Türkiye’deki Gelir Vergisinin Vergileme İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 399. 130-141.
 • Yılmaz, E. (2009). Uzlaşma Müessesesinin Hukuki Niteliği ve Temel Vergilendirme İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XIII, Sayı: 1-2, 321-351.

Klasik ve Modern Vergileme İlkeleri Çerçevesinde Uzlaşma Müessesesi

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2077 - 2091, 29.10.2016

Öz

Devlet, hem miktar hem de çeşitlilik olarak artan kamu harcamalarının karşılanabilmesi için kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Bu tür harcamaların finansmanını karşılamada en önemli gelir kaynağı ise vergilerdir. İyi bir vergi sisteminin oluşturulması ve hangi ilkelerin göz önüne alınması gerektiği ayrıca önem arz etmektedir. Bu aşamada, vergi sisteminin etkin ve verimli işlemesi adına vergileme ilkelerinden bahsedilebilir. Anayasal niteliği bulunan vergilerin biçim, yöntem ve bir takım hedeflerin gerçekleştirilmesinde vergileme ilkeleri kolaylaştırıcı bir unsur olmaktadır. Ortaya konulan vergileme ilkeleri ile başarılı ve nitelikli bir vergi sisteminden bahsetmek mümkün olabilecektir. Mevzuat içerisinde yer alan terimler ile vergileme ilkelerinin uyum içerisinde olması ise sistemin daha olumlu işlemesine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada, vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yöntemlerinden birisi olan uzlaşma müessesi ile vergileme ilkelerinin ne derece uyum içerisinde olduğu incelenecektir.                

Kaynakça

 • Akdoğan, A. (2009). Kamu Maliyesi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 13. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Aksoy, Ş. (1998). Kamu Maliyesi, Gözden Geçirilmiş ve İlaveli 3. Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Cansız, H. (2014). Defterdarlik Çalışanlarının Vergileme İlkelerine Bakışı, AKÜ İİBF Dergisi, Cilt XVI, Sayı:2, 33-43.
 • Edizdoğan, N. (2004). Kamu Maliyesi, 8. Baskı, Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Erdem, M., Tatlıoğlu, İ. Ve Şenyüz D. (2011). Kamu Maliyesi, Bursa: EkinYayınevi.
 • Gerçek, A., Bakar, F., Mercimek F. Çakır, E.U., ve Asa S. (2014). Vergilemenin Anayasal Temellerinin Çeşitli Ülkeler Açısından Karşılaştırılması ve Türkiye İçin Çıkarımlar, AÜHFD, 63 (1), 81-130.
 • Gökbunar, A. R. (1998). Vergileme İlkeleri ve Küreselleşme, Yönetim ve Ekonomi, Sayı: 4, 177-202.
 • İnaltong, C. (2012). Gelişmiş Ülke Uygulamaları Işığında Türk Vergi Sisteminde Uzlaşma Müessesesi, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 375, 30-60.
 • Karabulut, K, Çomaklı, Ş.E., Başar, S. ve Doğruyol, C. (2009). Kamu Maliyesi, Ankara: Savaş Yayınevi.
 • Nadaroğlu, H. (2000). Kamu Maliyesi Teorisi, 11. Baskı, İstanbul: Beta Basın Yayın Dağıtım.
 • Pehlivan, O. (2009). Kamu Maliyesi, Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Sağbaş, İ. (2008). Vergi Teorisi, Ankara: Ece Matbaası.
 • Şentürk, S. H. (2006). Vergilemede Adalet İlkesi Karşısında Düz ve Artan Oranlı Vergiler, Çimento İşveren Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, 16-25.
 • Şenyüz, D. (1993). Vergilemede İstikrar İlkesi ve Türk Vergi Mevzuatı, İstanbul: İÜ-İktisat Fakültesi, Maliye Araştırmaları Merkezi Yayınları No: 3694/542/77.
 • Şenyüz, D. (2011). Vergi Ceza Hukuku: Vergi Kabahatleri ve Suçları, Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Turhan, S. (1998). Vergi Teorisi ve Politikasi, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Türk, İ. (2002). Kamu Maliyesi, Mevzuattaki Değişikliklere ve Son İstatistik Verilerine Göre Güncelleştirilmiş 4. Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Uruş, A. F. (2014). Türkiye’deki Gelir Vergisinin Vergileme İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 399. 130-141.
 • Yılmaz, E. (2009). Uzlaşma Müessesesinin Hukuki Niteliği ve Temel Vergilendirme İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XIII, Sayı: 1-2, 321-351.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selçuk BUYRUKOĞLU Bu kişi benim


Davut BUZKIRAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 29 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Buyrukoğlu, S. & Buzkıran, D. (2016). Klasik ve Modern Vergileme İlkeleri Çerçevesinde Uzlaşma Müessesesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 2077-2091 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/24659/260251
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.