Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Öğrencilerin Kariyer Planlama Tutumlarının Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi: Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2065 - 2076, 29.10.2016

Öz

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin kariyerlerine ilişkin gerçekleştirdikleri planlamaya bakış açılarını değerlendirmeye odaklanmaktadır. Çalışmanın amacı, kariyer geleceği ölçeği başlığı altında; öğrencilerin kariyer uyumluluğu algısının, kariyer iyimserliği algısının ve iş piyasasına ilişkin bilginin demografik değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirleyebilmektir. Bu amaçla Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin farklı bölümlerinde (işletme, girişimcilik, aktüerya ve risk yönetimi) öğrenim gören 247 öğrenciden anket yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinde t-testi ve ANOVA analizinden yararlanılmıştır. Çalışmanın ve yapılan analizlerin sonucunda iş piyasasına ilişkin bilgide cinsiyet açısından, kariyer uyumluluğu ve kariyer iyimserliği algısında ise bölüm açısından farklılıklar bulunduğu belirlenmiştir. İncelenen diğer değişkenler açısından ise herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir.

Kaynakça

 • Bayraktaroğlu, S. (2006). İnsan kaynakları yönetimi. Sakarya: Gazi Kitabevi.
 • Bingöl, D. (2004). İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatoryfactoranalysisforappliedresearch, New York: TheGuilfordPress.
 • Byrne, B. M. (2010). Structuralequationmodelingwith AMOS: basicconcepts, applicationsandprogramming, 2nd Edition, New York: Routledge Taylor and Francis Group.
 • Cairo, P. C.,Kritis, K., &Myers, K. M. (1996). Careerassessmentandtheadultcareerconcernsinventory, Journal of CareerAssesstment, 4, 189-204.
 • Duffy, R. D. (2010). Sense of controlandcareeradaptabilityamongundergraduatestudents, Journal of CareerAssessment, 18(4), 420-430.
 • Eliza Antoniu, 2010, Planning ProcessandIts Role in Human Resource Development, Annals of theUniversity of Petroşani, Economics, 10(2), 2010, sayfa 13-22, 2010
 • Güler, B. K. & Emeç, H. (2006). Yaşam memnuniyeti ve akademik başarıda iyimserlik etkisi. Dokuz Eylül Üniversite İİBF Dergisi, 21(2), 129-149.
 • Hair, J. F.,Anderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. C. (1998). Multivariatedataanalysis, 5th Edition, New Jersey: Prentice-HallInc.
 • Hartung, P. J.,Porfeli, E. J., &Vondracek, F. W. (2008). Careeradaptability in childhood. TheCareer Development Quarterly, 57(1), 63-74.
 • Kalafat, T. (2012). Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38), 169-179.
 • Kalafat, T. (2014). Kariyer geleceği algısını etkileyen kişisel faktörlerin belirlenmesine yönelik bir model çalışması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Nunnally, J. C. &Bernstein, I. H. (1994). Psychometrictheory, 3rd Edition, New York: McGraw-HillInc.
 • Rottinghaus, P. J.,Day, S. X. &Borgen, F. H. (2005). Thecareerfuturesinventory: A measure of career-relatedadaptabilityandoptimism. Journal of CareerAssessment, 13(1), 3-24.
 • Seligman, M. E. (2006). Learnedoptimism: How tochangeyourmindandyour life. New York: VintageBooks.
 • Savickas, M. L. (1997). Careeradaptability: An integrativeconstructfor life span, life-spacetheory. TheCareer Development Quarterly, 45(3), 247-259.
 • Savickas, M. L. (2005). Thetheoryandpractice of careerconstruction (Ed. S. D. Brown, & R. W. Lent). Careerdevelopmentandcounseling: Puttingtheoryandresearchtowork, 42-70, New York: Wiley.
 • Siyez, D. M. &Yusupu, R. (2015). Üniversite öğrencilerinin kariyer uyumluluğu ve kariyer iyimserliğinin cinsiyet rolü değişkenine göre incelenmesi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17(1), 78-88.
 • Super, D. E. &Knasel, E. G. (1981). Careerdevelopment in adulthood: Sometheoreticalproblemsand a possiblesolution. British Journal of Guidance&Counseling, 9(2), 194-201.
 • Şimşek, M. Ş. (2002). Yönetim ve organizasyon. Konya: Günay Ofset.
 • Şimşek, M. Ş. & Öge, H. S. (2007). Stratejik ve uluslararası boyutları ile insan kaynakları yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Werther, W. ve Davis, K. (1996). Human ResourcesAndPersonalManagement. USA: McGrawHillBookCo.

Evaluation of Career Planning Attitudes of Students in Terms of Demographic Factors: A Research on Karabuk University Faculty of Business Administration Students

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7, 2065 - 2076, 29.10.2016

Öz

This study focuses on evaluation of university students’ viewpoint about their career planning. The purpose of the study is to determine whether the degree of career adaptability, career optimism and perceived knowledge of job market differentiate in terms of demographic variables. For this purpose data for the sample was collected from 247 students studying in Karabük University Faculty of Business School (business, entrepreneurship and actuary and risk management) via survey method. T-test and ANOVA analyses were conducted to test the hypotheses. As the results of the study, it was determined that perceived knowledge of job market is differentiated in terms of gender and also career adaptability and career optimism are differentiated in terms of department. It was not detected any difference in terms of other variables.         

Kaynakça

 • Bayraktaroğlu, S. (2006). İnsan kaynakları yönetimi. Sakarya: Gazi Kitabevi.
 • Bingöl, D. (2004). İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatoryfactoranalysisforappliedresearch, New York: TheGuilfordPress.
 • Byrne, B. M. (2010). Structuralequationmodelingwith AMOS: basicconcepts, applicationsandprogramming, 2nd Edition, New York: Routledge Taylor and Francis Group.
 • Cairo, P. C.,Kritis, K., &Myers, K. M. (1996). Careerassessmentandtheadultcareerconcernsinventory, Journal of CareerAssesstment, 4, 189-204.
 • Duffy, R. D. (2010). Sense of controlandcareeradaptabilityamongundergraduatestudents, Journal of CareerAssessment, 18(4), 420-430.
 • Eliza Antoniu, 2010, Planning ProcessandIts Role in Human Resource Development, Annals of theUniversity of Petroşani, Economics, 10(2), 2010, sayfa 13-22, 2010
 • Güler, B. K. & Emeç, H. (2006). Yaşam memnuniyeti ve akademik başarıda iyimserlik etkisi. Dokuz Eylül Üniversite İİBF Dergisi, 21(2), 129-149.
 • Hair, J. F.,Anderson, R. E., Tatham, R. L. & Black, W. C. (1998). Multivariatedataanalysis, 5th Edition, New Jersey: Prentice-HallInc.
 • Hartung, P. J.,Porfeli, E. J., &Vondracek, F. W. (2008). Careeradaptability in childhood. TheCareer Development Quarterly, 57(1), 63-74.
 • Kalafat, T. (2012). Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38), 169-179.
 • Kalafat, T. (2014). Kariyer geleceği algısını etkileyen kişisel faktörlerin belirlenmesine yönelik bir model çalışması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Nunnally, J. C. &Bernstein, I. H. (1994). Psychometrictheory, 3rd Edition, New York: McGraw-HillInc.
 • Rottinghaus, P. J.,Day, S. X. &Borgen, F. H. (2005). Thecareerfuturesinventory: A measure of career-relatedadaptabilityandoptimism. Journal of CareerAssessment, 13(1), 3-24.
 • Seligman, M. E. (2006). Learnedoptimism: How tochangeyourmindandyour life. New York: VintageBooks.
 • Savickas, M. L. (1997). Careeradaptability: An integrativeconstructfor life span, life-spacetheory. TheCareer Development Quarterly, 45(3), 247-259.
 • Savickas, M. L. (2005). Thetheoryandpractice of careerconstruction (Ed. S. D. Brown, & R. W. Lent). Careerdevelopmentandcounseling: Puttingtheoryandresearchtowork, 42-70, New York: Wiley.
 • Siyez, D. M. &Yusupu, R. (2015). Üniversite öğrencilerinin kariyer uyumluluğu ve kariyer iyimserliğinin cinsiyet rolü değişkenine göre incelenmesi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 17(1), 78-88.
 • Super, D. E. &Knasel, E. G. (1981). Careerdevelopment in adulthood: Sometheoreticalproblemsand a possiblesolution. British Journal of Guidance&Counseling, 9(2), 194-201.
 • Şimşek, M. Ş. (2002). Yönetim ve organizasyon. Konya: Günay Ofset.
 • Şimşek, M. Ş. & Öge, H. S. (2007). Stratejik ve uluslararası boyutları ile insan kaynakları yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Werther, W. ve Davis, K. (1996). Human ResourcesAndPersonalManagement. USA: McGrawHillBookCo.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ozan BÜYÜKYILMAZ
0000-0001-5499-1485


Sertaç ERCAN Bu kişi benim


Mehmet GÖKERİK

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2016
Başvuru Tarihi 29 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 7

Kaynak Göster

APA Büyükyılmaz, O. , Ercan, S. & Gökerik, M. (2016). Öğrencilerin Kariyer Planlama Tutumlarının Demografik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi: Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , [Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı Özel Sayısı] Ekim– 2016 , 2065-2076 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/24659/260250
 • 13873 13860 13861 13864138631386513866 

 • 13867 13868 13869 13870 1387122476

Turkey Journal of Theological Studies is under the İtobiad.